Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeWoord voorafLeeswijzer

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Leeswijzer

De begroting bestaat uit twee delen. Dit schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor.

In het eerste deel - de beleidsbegroting - werken we het beleid in drie programma's uit. De gemeenteraad stelde de indeling van de programma's en de subprogramma's op 4 juli 2016 vast. De beleidsbegroting bevat verder een hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen, een hoofdstuk overhead en paragrafen.

De programma’s hebben een vaste opzet. Elk subprogramma start met een inleiding en een schematisch overzicht van de doelen en activiteiten. Vervolgens lichten we de doelen toe onder het kopje 'Wat willen we bereiken?'. De activiteiten om deze doelen te behalen, beschrijven we onder 'Wat gaan we ervoor doen?'. Een tabel met de prestatie-indicatoren sluit het subprogramma af.

De tabellen met prestatie-indicatoren volgen de opzet 2021. Niet alleen de werkelijke indicatoren van het laatste jaar (2020) staan erin, maar ook van de twee voorafgaande jaren (2018 en 2019). Zo kunt u de beoogde indicatoren voor de begroting 2022 tot en met 2025 beter vergelijken met de trend uit het verleden. De tabellen bij de programma-onderdelen 2C, 2D en 2E pasten we iets aan, omdat daar de indicatoren uit de inwonersenquête komen. De inwonersenquête vindt eens in de twee jaar plaats.

Naast de subprogramma's bevat elk programma het onderdeel 'Waar staat je gemeente'. Hierin staan de verplichte beleidsindicatoren: elke gemeente moet deze indicatoren in haar begroting presenteren. Om een vergelijking mogelijk te maken hebben die indicatoren een landelijk bepaalde eenheid, bijvoorbeeld per 1.000 of per 10.000 inwoners. Het landelijke gemiddelde fungeert als referentiewaarde.

We sluiten elk programma af met de vraag 'Wat mag het kosten?'. In een tabel presenteren we de bedragen uit de jaarrekening 2020, de begroting 2021, de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. De tabel splitst de lasten en de baten uit, de baten hebben een minteken. Ook lichten we de ontwikkeling van de begroting toe.

Na de programma's volgen de paragrafen. Hierin rapporteren we over thema’s die een dwarsdoorsnede van de begroting geven. Voorbeelden zijn bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen en het weerstandsvermogen. De wetgever stelt in het BBV zeven paragrafen verplicht.

Deel twee van de begroting - de financiële begroting - bestaat uit het overzicht van baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie en het overzicht per taakveld.

  • Het overzicht van baten en lasten bevat de begrotingcijfers per programma. De toelichting gaat in op de grondslagen van de begroting, zoals vastgesteld in de kadernota. Verder brengen we in beeld of de begroting 2022 en de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht zijn.
  • De uiteenzetting van de financiële positie geeft inzicht in de ontwikkeling van de balans, het investeringsplan en het overzicht van reserves en voorzieningen.
  • In het overzicht per taakveld delen we de baten en lasten in naar taakveld.

Drie bijlagen sluiten de begroting af.

Ga naar boven