Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomevoorwoordLeeswijzer

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Leeswijzer

De begroting bestaat uit twee delen. Dit schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor.

In het eerste deel - de beleidsbegroting - werken we het beleid in drie programma's uit. De gemeenteraad stelde de indeling van de programma's en de subprogramma's op 4 juli 2016 vast. De beleidsbegroting bevat verder een hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen, een hoofdstuk overhead en 7 paragrafen.

De programma’s zijn ingedeeld naar subprogramma's en hebben een vaste opzet. Elk subprogramma start met een inleiding en een schematisch overzicht van de doelen en activiteiten. Vervolgens lichten we de doelen toe onder het kopje 'Wat willen we bereiken?'. De activiteiten om deze doelen te behalen, beschrijven we onder 'Wat gaan we ervoor doen?'. Een tabel met effect- en prestatie-indicatoren sluit het subprogramma af.

De opzet van de tabellen met indicatoren is met ingang van 2023 voor zowel de jaarrekening als de begroting aangepast. De indicatoren worden onderscheiden naar effect- en prestatieindicatoren in overeenstemming met de bepalingen daarover in de financiële verordening. Per indicator is de meerjarige ontwikkeling gegeven waarbij naast de realisatiecijfers ook streefwaarden voor de lopende begroting, de komende begroting en de eindsituatie zijn weergegeven.

Nieuw is ook dat de verplichte beleidsindicatoren, waarvan de gegevens worden verkregen via de site: www.waarstaatjegemeente.nl (wsjg) zijn opgenomen onder de effectindicatoren per subprogramma. Die indicatoren zijn herkenbaar door de vermelding (BBV-wsjg) bij de kolom "Bron".

We sluiten elk programma af met de vraag 'Wat mag het kosten?'. In een tabel presenteren we de bedragen uit de jaarrekening 2021, de begroting 2022, de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. De tabel splitst de lasten en de baten uit, de baten hebben een minteken. Ook lichten we de ontwikkeling van de begroting t.o.v. de voorgaande begroting toe.

Na de programma's volgen de paragrafen. Hierin rapporteren we over thema’s die een dwarsdoorsnede van de begroting geven. Voorbeelden zijn bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen en het weerstandsvermogen. De wetgever stelt in het BBV zeven paragrafen verplicht.

Deel twee van de begroting - de financiële begroting - bestaat uit het overzicht van baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie en het overzicht per taakveld.

  • Het overzicht van baten en lasten bevat de begrotingcijfers per programma. De toelichting gaat in op de grondslagen van de begroting, zoals vastgesteld in de kadernota. Verder brengen we in beeld of de begroting 2023 en de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht zijn.
  • De uiteenzetting van de financiële positie geeft inzicht in de ontwikkeling van de balans, het investeringsplan en het overzicht van reserves en voorzieningen.
  • In het overzicht per taakveld delen we de baten en lasten in naar taakveld.

Twee bijlagen sluiten de begroting af.

Ga naar boven