Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeFinanciële begrotingOverzicht van baten en...C: Structureel en reëel evenwicht

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

C: Structureel en reëel evenwicht

1: Structureel en reëel evenwicht

In de Gemeentewet is bepaald dat de raad erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. De raad mag hiervan afwijken als aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. De toezichthouder toetst eveneens nadrukkelijk op deze bepaling. Het komt erop neer dat de structurele lasten in de begroting worden gedekt door structurele baten. Voor de beoordeling van dit evenwicht is onderstaande tabel gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat het merendeel van de baten en lasten als structureel wordt aangemerkt. Door de 'incidentele' baten en lasten respectievelijk verrekeningen met de reserves te elimineren, blijft het saldo van de structurele baten en lasten over. In de volgende tabel lichten we de incidentele baten en lasten, respectievelijk verrekeningen met de reserves, toe. Daarna volgt de tabel met de structurele verrekeningen met de reserves.

Conclusies

  • Deze begroting is sluitend voor alle jaren.
  • Deze begroting is structureel in evenwicht, maar dat evenwicht wordt in de meerjarenraming niet gereraliseerd.
  • Deze begroting is reëel in evenwicht.

In onderstaande tabel staan deze conclusies samengevat weergegeven. Het sluitend zijn van de begroting ziet u terug in de eerste regel als begrotingssaldo na bestemming. Onder deze tabel lichten we achtereenvolgens het reëel en het structureel evenwicht nader toe.

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

804.870

1.281.449

1.937.695

1.549.150

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-804.870

-1.281.449

-1.937.695

-1.549.150

Begrotingssaldo na bestemming

0

0

0

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

243.823

-165.010

-763.435

-525.786

Structureel begrotingssaldo

-243.823

165.010

763.435

525.786

Structureel evenwicht

JA

NEE

NEE

NEE

Reëel evenwicht
Ter invulling van het begrip reëel evenwicht is in het BBV voorgeschreven dat we moeten ingaan op het realisme van de ramingen en de motivering daarvan. Op basis van de volgende argumenten en bevindingen kunnen we stellen dat de begroting reëel in evenwicht is:

  • De baten en lasten hebben we geraamd met het voorzichtigheidsbeginsel in het achterhoofd.
  • De algemene uitkering hebben we geraamd op basis van de meicirculaire 2021 aangevuld met de extra middelen voor Jeugdzorg welke met ingang van 2023 voor 75% zijn ingeboekt. Voorts is het voorlopig berekende nadeel als gevolg van het voorstel m.b.t. de herverdeling van het gemeentefonds voor 2023 volledig en met ingang van 2024 voor ca. 50% inde ramingen meegenomen.
  • De begroting 2022 bevat nog een beperkt aantal taakstellingen als uitvloeisel van de dekkingsmaatregelen die op 7 juni 2020 zijn vastgesteld en in de begroting 2021 zijn verwerkt. De realisatie van de resterende taakstellingen beoordelen we als realistisch.

Structureel evenwicht
Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:

  • resultaat na bestemming
  • af: de incidentele lasten per programma en stortingen in reserves
  • bij: de incidentele baten en onttrekkingen uit reserves
  • Dit geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming

De begroting hebben we in meerjarig perspectief beoordeeld op het incidentele karakter. De begroting 2022 is structureel in evenwicht. Voor het meerjarenbeeld is in de jaren 2023 tot en met 2025 geen sprake van structureel evenwicht.

Incidentele mutaties per programma

2022

2023

2024

2025

1 Meedoen in Leiderdorp

Huisvesting onderwijs

Lasten

-

166.000

200.000

-

Reserve sociaal domein

Storting

1.559.000

902.000

818.000

716.000

Reserve sociaal domein

Onttrekking

-2.285.304

-1.943.269

-1.276.269

-933.269

2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Volkshuisvesting

Baten

-160.178

-23.906

-

-

Wegen toevoeging in de voorziening

Lasten

-112.292

-10.000

-33.685

-

Groenonderhoud toevoeging in de voorziening

Lasten

-50.000

-50.000

-

-

Begraafplaats toevoeging in de voorziening

Lasten

496.962

-

-

-

GIG

Lasten

1.473.496

-

-

-

GIG

Baten

-2.499.124

-

-

-

Reserve bouw- en grondexploitaties

Storting

1.300.436

23.906

-

-

Reserve bouw- en grondexploitaties

Onttrekking

-154.630

-40.000

-40.000

-40.000

Reserve egalisatie reiniging

Storting

65.316

47.052

34.552

23.736

Reserve duurzaamheid

Onttrekking

-53.847

-

-

-

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

Bestuurskosten

Lasten

25.000

-

-

-

Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

51.622

-

-

-

Ruimtelijke ontwikkeling

Baten

-51.622

-

-

-

Reserve bedrijfsvoering

Storting

100.000

-

-

-

Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene reserve

Storting

34.825

44.211

33.685

-

Algemene reserve

Onttrekking

-496.962

-

-

-

Reserve egalisatie exploitatielasten

Storting

-

663.000

-

-

Behoedzaamheidsres.Uitk.Gemeentefonds

Storting

974.598

221.582

78.300

47.588

Behoedzaamheidsres.Uitk.Gemeentefonds

Onttrekking

-214.814

-191.172

-635.414

-398.125

Overhead, Vpb en onvoorzien

Concernzaken

Lasten

56.887

57.062

57.396

58.284

Programmamanagementteam

Lasten

200.000

-

-

-

Reserve informatiebedrijfsplan

Onttrekking

-15.546

-31.476

-

-

Diverse programma's

Kleine bedragen onder de € 25.000

Totaal incidenteel

243.823

-165.010

-763.435

-525.786

2: Structurele verrekeningen met de reserves

Kostenplaats

Grootboek

I/S

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

2022

2023

2024

2025

2 Aantrekkelijk Leiderdorp

MUTATIES RESERVES

6298103 Egalisatiereserve reiniging

8103 Onttrekking reserve

S

-292.500,00

-277.500,00

-262.500,00

-247.500,00

6298243 Bestemmingsreserve Integraal Beheer

8103 Onttrekking reserve

S

-252.479,00

-259.330,00

-259.330,00

-253.730,00

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 3

-544.979,00

-536.830,00

-521.830,00

-501.230,00

Algemene Dekkingsmiddelen

MUTATIES RESERVES

6298220 Egalisatie exploitatielasten AD

4296 Storting in reserve

S

67.500,00

67.500,00

67.500,00

67.500,00

6298220 Egalisatie exploitatielasten AD

8103 Onttrekking reserve

S

-1.140.463,00

-507.953,00

-496.219,00

-531.350,00

VERREKENING RESERVES ALG.DEKKING

-1.072.963,00

-440.453,00

-428.719,00

-463.850,00

Totaal

-1.617.942,00

-977.283,00

-950.549,00

-965.080,00

Ga naar boven