Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeFinanciële begrotingOverzicht van baten en...B: Grondslagen voor de begroting

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

B: Grondslagen voor de begroting

Als basis voor de begroting 2022 hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. De begroting 2021, inclusief de meerjarenraming 2022-2024 van de gemeente Leiderdorp ná wijziging.
  2. De financiële kadernota 2022-2025 .
  3. De effecten van de meicirculaire gemeentefonds, zoals uiteengezet in de raadsbrief van 22 juni 2021.
  4. De effecten van tussentijdse ontwikkelingen in de algemene uitkering, zie raadsbrief 20 juli 2021.
  5. De wijzigingen tarieven begraafsplaats, zie raadsbrief van 11 mei 2021.
  6. Effecten van tussentijdse besluitvorming en overige nieuwe ontwikkelingen.

Algemene uitkering gemeentefonds
Bij de berekening van de algemene uitkering voor de meerjarenraming zijn we uitgegaan van de uitkeringsfactor op basis van constante prijzen. De algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2021 aangevuld met de ontwikkelingen inzake de extra middelen voor de aanpak problematiek Jeugdzorg en de voorlopige uitkomsten van het nieuwe verdeelvoorstel gemeentefonds.

Indexering baten
Op 31 maart 2021 is het Centraal Economisch Plan 2021 van het CPB gepubliceerd. In de kerngegevenstabel is het verwachte indexeringspercentage opgenomen dat wij aanhouden voor de indexering van de inkomsten van de gemeente Leiderdorp. De raming voor het nationale consumentenprijsindex (cpi) bedraagt voor 2022 1,5%. Voor 2021 bedraagt het CPI ook 1,9% terwijl bij de begroting 2021 nog 1,7% werd verwacht. Voorgesteld wordt nu om de inkomsten in de begroting te verhogen met 1,7%, te weten 1,5% plus de correctie van 0,2% voor 2021. Op deze wijze wordt de indexering op het meest actuele beeld gebaseerd.

Indexering lasten
Het is gebruikelijk om de personele budgetten in de begroting jaarlijks te laten meegroeien met de feitelijke loonkostenontwikkeling. De huidige CAO gemeenten loopt tot 31 december 2020. De loonontwikkeling voor 2021 en 2022 is dus nog onderwerp van onderhandeling maar we schatten in dat de lonen in 2021/2022 oplopen met 2,50%. Dat percentage is exclusief de ontwikkeling van de premiestijging van 1,42% over die twee jaren en een doorwerking van 0,08% vanuit 2020. De totale loonkosten nemen dan ook toe met 4,00%. Voor de ontwikkeling van de loonkosten in 2022 gaan we, net als in 2021 uit van een indexering van 2,0%`.

De budgetten voor de materiële lasten worden in de begroting geïndexeerd met het percentage voor de prijsontwikkeling van de netto materiële overheidsbestedingen (imoc) zoals deze in het Centraal Economisch Plan 2021 van het CPB zijn gehanteerd. Het percentage voor 2021 van 2,0% is 0,3% hoger dan het percentage dat voor de begroting 2021 is gebruikt. Voor dit verschil wordt de indexering voor 2022 van 1,4% gecorrigeerd. De indexering voor 2021 komt daarmee op 1,7%.

Voor de indexering van de bijdragen aan de meeste gemeenschappelijke regelingen is aangesloten bij de afspraken die met de regio-gemeenten zijn gemaakt in de werkgroep Financiele Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. Die heeft de indexering voor de loonkosten bepaald op 1,40% en de indexering voor de materiele budgetten op 1,10%. De bijdrage van de gemeente aan de regeling wordt vervolgens geindexeerd met het gewogen percentage op basis van de verhouding loonkosten en materiele kosten volgens de begroting van de betreffende gemeenschappelijke regeling.

Tenslotte houden we bij de indexering van meerjarige uitbestedingen rekening met de contractuele afspraken. Denk bijvoorbeeld aan Sportfondsen en Incluzio.

Areaalontwikkeling
De areaalontwikkeling voor de ontwikkeling van de waarden en de aantallen woningen en niet woningen is geactualiseerd naar de inzichten op dit moment. De berekening van de budgettaire effecten voor de opbrengst OZB worden zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting. Het effect van de areaalontwikkeling op de algemene uitkering is meegenomen bij de presentatie van de effecten van de meicirculaire 2021. De effecten van de areaalontwikkeling op de beheerskosten van de openbare ruimte worden betrokken bij de opstelling en actualisatie van de beheerplannen.

Belastingen en heffingen
Zoals gebruikelijk zullen we de tarieven ter besluitvorming voorleggen. Dit doen we in de raadsvergadering van december 2021. Daarbij nemen we de tarieven waarvoor landelijk een maximum is vastgesteld uiteraard in ogenschouw. De trendmatige verhoging van de lokale lasten en die van de leges in 2021 hebben we in de financiële kadernota op 1,7% vastgesteld. Meer specifiek merken we het volgende op:

  • Onroerendezaakbelasting (ozb). De exacte tarieven zijn nu nog niet bekend. Deze bieden we u ter vaststelling aan voor de raadsvergadering van december, zodat de tarieven op basis van de recentste Woz-waarden berekend kunnen worden.
  • Afvalstoffenheffing. Ook de tarieven voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten verhogen we met 1,7%. We rekenen daarnaast de hogere kosten van afvalinzameling, de lagere opbrengsten van restafval en de overheveling van de precarioheffing naar de afvalstoffenheffing door. Hierdoor neemt de afvalstoffenheffing incidenteel toe met een hoger percentage dan gebruikelijk, nl. 21,2%. De definitieve tariefvaststelling is in de raad van december 2021 als een besluit plaatsvindt over de geactualiseerde belastingverordeningen 2020.
  • Rioolheffing. De tarieven indexeren we met 1,7%. De gemeenteraad heeft het geactualiseerde Integraal Waterketenplan (IWKp) in 2019 vastgesteld. Op basis van dat plan verhogen we de rioolheffing jaarlijks met 3,0% extra. Tot slot verhogen we de opbrengst met € 22.000 in verband met de afschaffing van de precario op leidingen. Dit bedrag uit zich in een verhoging van de tarieven met 11,1% voor de niet-woningen.
  • Tarieven begraafplaats. De tarieven voor de begraafplaats worden tot en met 2025 niet geindexeerd. Verder worden de tarieven aangepast in overeenstemming met de raadsbrief van 11 mei 2021. Die tariefontwikkelingen zijn niet in één percentage uit te drukken.
Ga naar boven