Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeFinanciële begrotingOverzicht per taakveld

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, schrijft het BBV een uniforme indeling in taakvelden voor. De bijbehorende baten en lasten worden aan die taakvelden toegerekend.

Taakvelden

Baten

Lasten

Totaal

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-24

2.469.510

2.469.486

0.2

Burgerzaken

-282.312

791.425

509.113

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-217.828

147.516

-70.312

0.4

Overhead

-59.127

9.933.398

9.874.271

0.5

Treasury

-592.000

17.943

-574.057

0.61

Ozb woningen

-5.447.728

282.501

-5.165.227

0.62

Ozb niet-woningen

-2.210.932

64.116

-2.146.816

0.64

Belastingen overig

-119.945

31.403

-88.542

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-39.936.081

-

-39.936.081

0.8

Overige baten en lasten

-

30.772

30.772

0.10

Mutaties reserves (980)

-4.906.545

4.101.675

-804.870

Totaal

-53.772.522

17.870.259

-35.902.263

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

-170.600

1.935.858

1.765.258

1.2

Openbare orden en Veiligheid

-16.814

509.105

492.291

Totaal

-187.414

2.444.963

2.257.549

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

-28.334

3.993.914

3.965.580

2.2

Parkeren

-22.151

183.899

161.748

2.5

Openbaar vervoer

-

3.224

3.224

Totaal

-50.485

4.181.037

4.130.552

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

-70

63.461

63.391

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-353.774

501.477

147.703

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

-14.409

170.520

156.111

3.4

Economische promotie

-69.581

488

-69.093

Totaal

-437.834

735.946

298.112

Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

-12

11.036

11.024

4.2

Onderwijshuisvesting

-396.390

2.119.120

1.722.730

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-285.590

766.483

480.893

Totaal

-681.992

2.896.639

2.214.647

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

-45

127.466

127.421

5.2

Sportaccomodaties

-579.376

1.605.470

1.026.094

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-20.550

231.551

211.001

5.5

Cultureel erfgoed

-13.749

65.215

51.466

5.6

Media

-61.542

487.099

425.557

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-13.733

3.785.612

3.771.879

Totaal

-688.995

6.302.413

5.613.418

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-219.733

1.025.473

805.740

6.2

Wijkteams

-48.574

1.590.329

1.541.755

6.3

Inkomensregelingen

-5.856.987

8.152.032

2.295.045

6.4

Begeleide participatie

-

479.210

479.210

6.5

Arbeidsparticipatie

-90

861.439

861.349

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-127

1.089.333

1.089.206

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-281.607

8.088.249

7.806.642

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-158

5.540.990

5.540.832

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-105

167.499

167.394

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-42

38.629

38.587

Totaal

-6.407.423

27.033.183

20.625.760

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

-14.005

1.675.619

1.661.614

7.2

Riolering

-1.857.462

1.342.054

-515.408

7.3

Afval

-5.149.559

3.691.340

-1.458.219

7.4

Milieubeheer

-132

915.581

915.449

7.5

Begraafplaatsen

-368.032

835.947

467.915

Totaal

-7.389.190

8.460.541

1.071.351

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

-220

274.262

274.042

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-2.145.586

1.243.878

-901.708

8.3

Wonen en bouwen

-453.857

772.397

318.540

Totaal

-2.599.663

2.290.537

-309.126

Totaal

-72.215.518

72.215.518

-

Ga naar boven