Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBijlagenBijlage 2: Afkortingenlijst

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Bijlage 2: Afkortingenlijst

Afkorting

uitleg

Afkorting

uitleg

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

JBT

Jeugdbeschermingstafel

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

JPT

Jeugd Preventie Team

BRP

Basisregistratie Personen

JT

Jeugdteam

BSGR

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

KCC

Klant Contact Centrum

BV

Besloten Vennootschap

LISA

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

BZK

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

LRN

Leidse Ring Noord

C2C

Cradle to Cradle

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

NPR

Nederlandse Praktijkrichtlijn

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

NT2

Nederlands als tweede taal

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

NV

Naamloze Vennootschap

COELO

Centrum voor onderzoek van de Economie van de lagere Overheden

ODWH

Omgevingsdienst West-Holland

CPB

Centraal Planbureau

Ozb

Onroerendezaakbelasting

cpi

consumentenprijsindex

P&C

Planning & Control

CROW

Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek

PPS

Publiek-Private Samenwerking

DIV

Documentatie en Informatieverstrekking

RBL

Regionaal Bureau leerplicht

DMJOP

Duurzaam meerjaren onderhoudsplan

RDOG

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

RES

Regionale Energiestrategie

DZB

De Zijlbedrijven

RIF

Regionaal investeringsfonds

ECB

Europese Centrale Bank

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

EMU

Economische en Monetaire Unie

ROA

Regionale Omgevingsagenda

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

SES

Sociaal-economische status

Fte

Fulltime-equivalent

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

SMI

Sociaal Medische Indicatie

GIG

Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie

SP71

Servicepunt71

GR

Gemeenschappelijke Regeling

TSD

Taskforce Sociaal Domein

HM

Hollands Midden

TWO

Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

VE

Voorschoolse educatie

HRM

Human Resource Management

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

IWKp

Integraal Waterketenplan

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

IB

Inlichtingenbureau

Vpb

Vennootschapsbelasting

IBOR

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

VRHM

Veiligheidsregio Hollands Midden

ICT

informatie- en communicatietechnologie

VSV

Voortijdig schoolverlater

IHP

Integraal Huisvestingsplan

VTH

Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving

IMOC

De prijsindex van de materiële overheidsconsumptie

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

W4

Project Wonen, Werken, Water en Wegen

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

WI

Wet Inburgering

IP

Investeringsplan

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

ISMS

Information Security Management System

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

IVVP

Integraal Verkeers- en Vervoerplan

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Ga naar boven