Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBijlagenBijlage 1: Samenstelling bestuur

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Bijlage 1: Samenstelling bestuur

College van burgemeester en wethouders ­
De samenstelling en portefeuilleverdeling is:

Burgemeester L.M. Driessen-Jansen
Algemeen bestuurlijke zaken, Openbare orde en veiligheid, Integrale handhaving, Toerisme en recreatie, Zorg en veiligheid, Deregulering.

Wethouder W.N.A. Joosten (VVD) 1e locoburgemeester
Sport, Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en monumentenzorg, Verkeer, vervoer en bereikbaarheid, Economie, Coordinatie Omgevingswet, Integraal Verkeer en Vervoersplan (IVVP), Integratie en Wet inburgering en Sterrentuinontwikkeling

Wethouder D.C.W. Binnendijk (CDA/ChristenUnie-SGP) 2e locoburgemeester
Jeugd, ouderen, zorg en welzijn, Gezondheidszorg, Werk en inkomen, Integratie en Wet inburgering, Maatschappelijke opvang, Dienstverlening (waaronder verbetering klantcontact), Polders en Groene Hart, Financiën, Bedrijfsvoering en Aanbesteding- en inkoopbeleid.

Wethouder R. van Woudenberg (D66) 3e locoburgemeester
Onderwijs, Maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting, Coördinatie subsidiebeleid, Kunst en cultuur, Duurzaamheid, Integraal beheer openbare ruimte inclusief begraafplaats, Milieu en afval, Coordinatie wijk- en buurtgericht werken, Communicatie en media en Coördinatie regionale samenwerking.

Gemeentesecretaris A.M. Roos ­
De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het college en stuurt - als eindverantwoordelijke - de ambtelijke organisatie aan. Zij richt zich in het bijzonder op de faciliterende en stafafdelingen en is daarnaast bestuurder in de zin van de Wet op ondernemingsraden. Haar aandachtsvelden zijn politiek bestuur, externe contacten en regionale samenwerking.

Gemeenteraad 2018-2022
Zetelverdeling 2018-2022

 • LPL: 4 zetels
 • VVD: 4 zetels
 • D66: 3 zetels
 • PvdA: 3 zetels
 • Groen Links: 3 zetels
 • CDA: 3 zetels
 • ChristenUnie-SGP: 1 zetel

Lokale Partij Leiderdorp (LPL) 

 • Dhr. H.K. Langenberg (fractievoorzitter)
 • Mw. K. Balak
 • Dhr. E. Filemon
 • Dhr. J.L.M. Bruggeman

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 

 • Mw. M. Breedveld (fractievoorzitter)
 • Mw. B.A.M. van Elbrug
 • Dhr . F. van Noort
 • Dhr. N. Verwers

Democraten 66 (D66) 

 • Dhr. J.H.W. Hendriks (fractievoorzitter)
 • Mw. P. van Brandenburg
 • Dhr. Ü. Güney

Partij van de Arbeid (PvdA) 

 • Dhr. O.C. McDaniel (fractievoorzitter)
 • Mw. J.J.E. van Reijn
 • Dhr. R. Schmidt

Groen Links 

 • Dhr. B. Vastenhoud (fractievoorzitter)
 • Mw. J.M. Hofman-Züter
 • Mw. M.D. van Beek

Christen Democratisch Appèl (CDA) 

 • Mw. M. van der Stelt (fractievoorzitter)
 • Mw. M. Hempen
 • Dhr. J.H. Bos

ChristenUnie-SGP 

 • Dhr. G. Schipaanboord

Griffier

 • Dhr. B.A.M Rijsbergen

Maandag politieke avond - De Leiderdorpse gemeenteraad werkt volgens een vierwekelijkse vergadercyclus:

Week 1 Informatieavond 20.30 – 22.30 uur (informatie en participatie).

Doel van de informatieavond is om met burgers en/of organisaties over een actueel thema in gesprek te gaan en dit te doen op een moment dat dit voor de besluitvorming relevant is. Ook is de informatieavond het moment waarop presentaties worden verzorgd door het ambtelijk apparaat

Week 2 Fractiespreekuur 19.30 – 20.00 uur, Fracties 20.00 – 23.00 uur.

Burgers kunnen een half uur fractiespreekuur aanvragen over een onderwerp dat hen bezig houdt. Alle fracties vertegenwoordigen dan hun woordvoerder(s) af. Tijdens de fractievergaderingen vanaf 20.00 uur bereiden fracties van partijen hun standpunten voor Politiek Forum en raad voor.

Week 3 Politiek forum 20.00 – 23.00 uur (voorbereiden besluitvorming).

­In het politiek forum vindt politiek inhoudelijke discussie plaats. Ook kunnen burgers tijdens het politiek forum inspreken en deelnemen aan de discussie. Het politiek forum is nadrukkelijk niet bedoeld voor technische vragen. Deze dienen tijdens de informatieavonden of schriftelijk te worden gesteld.

Week 4 Raad
19.30 uur - fracties – laatste voorbereiding fracties voor de aansluitende raad
20.30 uur -Raadsvergadering (besluitvorming).

Politieke discussie en besluitvorming over de voorstellen die in het politiek forum aan de orde zijn geweest, gelegenheid voor indienen amendementen en moties.

Ga naar boven