Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 3: Bestuur en...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Meerjarenraming

2023

2024

2025

3A Bestuur

Lasten

1.634

1.513

1.599

1.573

1.573

1.573

Baten

-39

0

0

0

0

0

Saldo

1.595

1.513

1.599

1.573

1.573

1.573

3B Bedrijfsvoering

Lasten

8.956

9.228

9.168

9.172

9.243

9.254

Baten

-109

-176

-61

-10

-10

-10

Saldo

8.847

9.052

9.107

9.163

9.234

9.245

3C Regiozaken

Lasten

2.712

2.820

2.784

2.169

2.169

2.169

Baten

-210

-194

-171

0

0

0

Saldo

2.502

2.626

2.614

2.169

2.169

2.169

Programma

Lasten

13.302

13.561

13.552

12.914

12.985

12.996

Baten

-358

-370

-232

-10

-10

-10

Saldo van baten en lasten

12.945

13.192

13.320

12.904

12.975

12.986

Reserves

Toevoeging

0

200

100

0

0

0

Onttrekking

-114

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

-114

200

100

0

0

0

Resultaat

12.830

13.392

13.420

12.904

12.975

12.986

Verklaring 2022 ten opzichte van 2021 > € 50.000

3A Bestuur
De toename van het budget is een gevolg van een verhoging met € 25.000 voor de jaarlijkse kosten van de devices voor raadsleden en een incidenteel budget van € 25.000 voor de gemeenteraadsverkiezingen.

3B Bedrijfsvoering
De toename van de kosten bedrijfsvoering valt lager uit dan we op basis van de loonindexering van 2,0% hadden verwacht. Dat komt doordat in het budget 2021 incidenteel € 127.000 voor inhuur was opgenomen.

3C Regiozaken
Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen in het budget.

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 3
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Bedrijfsvoering

Toevoeging

0

200

100

0

0

0

Onttrekking

-114

0

0

0

0

0

Saldo

-114

200

100

0

0

0

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 3

-114

200

100

0

0

0

De informatie over de stortingen en onttrekkingen staat in de financiële begroting, onderdeel F: Reserves.

Ga naar boven