Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

3C: Regiozaken

Inleiding
De gemeente Leiderdorp voert haar bestuurlijke opgaven bestuurlijk zelfstandig uit. We werken samen met omliggende gemeenten en leggen verbindingen met onze maatschappelijke, bestuurlijke en private partners. Zo werken we effectief en efficiënt voor onze inwoners en maken we gebruik van kennis en kunde binnen de regio. Deze uitgangspunten staan in de toekomstvisie Leiderdorp 2025 'Samenwerken en Verbinden'. Voor het bestuurlijke deel van de toekomstvisie is samenwerking in de Leidse regio waar mogelijk en wenselijk het uitgangspunt.

Doel

Regionale bestuurskracht versterken door regionale samenwerking

SMART doel

1. Betere krachtenbundeling op de schaal van de Leidse regio.

2. Betere krachtenbundeling voor strategische onderwerpen op de schaal van Holland Rijnland.

3. Meer sturing op gemeenschappelijke regelingen waaraan Leiderdorp deelneemt.

4. Op bovenlokaal niveau bestuurlijk en ambtelijk samenwerken en op veiligheidsthema's samen optrekken met veiligheidspartners, zoals politie, veiligheidsregio, Veiligheidshuis en buurgemeenten.

Activiteiten 2022

1.1 In deze bestuursperiode blijft Leiderdorp zelfstandig. Naar aanleiding van de onderzoeken over samenwerking in de regio zetten we in op een brede dialoog over dit onderwerp.

2.1 Holland Rijnland behartigt de strategische belangen die de Leidse regio overstijgen.

3.1 Leiderdorp is in elke belangrijke (strategische) groep in de regio vertegenwoordigd.

4.1 We blijven continu in verbinding en bepalen samen welke acties nodig zijn bij terugkeer van ex-gedetineerden of bij huiselijk geweld.

1.2 Onderwerpen op operationeel en/of tactisch niveau die het lokale belang overstijgen, werken we in eerste instantie uit op het niveau Leidse regio.

3.2 We werken verder aan het bevorderen van financiële transparantie, kwaliteitsbeoordeling en governance van de grootste gemeenschappelijke regelingen: RDOG HM, VRHM, ODWH.

4.2 We blijven continu afstemmen en samen bepalen welke acties nodig zijn na incidenten en crises, en evalueren deze.

1.3 De raden, colleges en ambtelijke organisaties ontmoeten en spreken elkaar vanuit een inhoudelijke agenda.

3.3 Voor alle gemeenschappelijke regelingen gebruiken we het Leiderdorps regiomodel in de Leiderdorpse organisatie.

4.3 We blijven continu afstemmen en samen bepalen welke acties nodig zijn bij radicalisering of aanpak van georganiseerde criminaliteit.

1.4 Portefeuillehouders stemmen voorafgaand aan regionale vergaderingen hun standpunten over de belangrijkste onderwerpen met elkaar af.

3.4 Vertegenwoordigers van Leiderdorp in gemeenschappelijke regelingen zoeken voorafgaand aan de vergaderingen draagvlak voor hun keuzes en standpunten bij andere deelnemers.

Wat willen we bereiken?

1. Betere krachtenbundeling op de schaal van de Leidse regio
De vijf gemeenten binnen de Leidse regio vormen samen een aaneengesloten gebied. Er komen steeds grotere opgaven op de Leidse regio af. Daarom willen we de krachten bundelen. In de toekomstvisie Leiderdorp 2025 'Samenwerken en Verbinden' legde de raad vast dat we in eerste instantie samenwerken op de schaal van de Leidse regio: samenwerking waar mogelijk en wenselijk is het uitgangspunt. In de Toekomstvisie Leidse regio 2027 'Kwaliteiten versterken, krachten verenigen', die de vijf gemeenten in de Leidse regio vaststelden, staan de gezamenlijke kwaliteiten en ambities.

2. Betere krachtenbundeling op de schaal van Holland Rijnland
Leiderdorp neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. De Regionale Agenda 2019-2023 geeft richting aan de begrotingsafspraken en de verantwoording van Holland Rijnland. De regionale agenda benoemt maatschappelijke opgaven voor economie & leefomgeving en maatschappij waaraan samenwerking in Holland Rijnlandverband bijdraagt.

3. Meer sturing op gemeenschappelijke regelingen waaraan Leiderdorp deelneemt
Ons steeds bewust zijn van de eigen rol en taak - opdrachtgever, opdrachtnemer, eigenaar of klant - is essentieel in de aansturing van de gemeenschappelijke regelingen. We benutten momenten in de planning-en controlcyclus van de gemeenschappelijke regelingen om invloed uit te oefenen, zoals de kadernota en de begroting.

4. Op bovenlokaal niveau bestuurlijk en ambtelijk samenwerken en op veiligheidsthema's samen optrekken met veiligheidspartners, zoals politie, veiligheidsregio, Veiligheidshuis en buurgemeenten
Veiligheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Om de veiligheid op alle veiligheidsterreinen zo effectief en efficient mogelijk te waarborgen moeten we samenwerken. De schaal waarop kan verschillen per thema.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 In deze bestuursperiode blijft Leiderdorp zelfstandig. Naar aanleiding van de onderzoeken over samenwerking in de regio zetten we in op een brede dialoog over dit onderwerp
In 2021 is het college gestart met de uitvoering van de motie 'Samenwerken in de Leidse regio: nu doorpakken!'. Deze motie werd aangenomen naar aanleiding van het onderzoek van Berenschot naar de effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling. De acties richten zich nadrukkelijk op het intensiveren van de samenwerking van de zelfstandige gemeenten. Daarvoor treedt het college in gesprek met andere gemeenten in de Leidse regio, en met inwoners, bedrijven en andere stakeholders binnen de gemeente Leiderdorp.

1.2 Onderwerpen op operationeel en tactisch niveau die het lokale belang overstijgen, werken we in eerste instantie uit op het niveau Leidse regio
Voor Leiderdorp vormt de Leidse regio de basiscoalitie voor samenwerking, voor bestaande en voor nieuwe onderwerpen. Om in bredere samenwerkingsverbanden meer impact te hebben, spreken we als Leidse regio waar mogelijk met één mond.

1.3 De colleges, raden en ambtelijke organisaties ontmoeten en spreken elkaar vanuit een inhoudelijke agenda
Raadsleden, portefeuillehouders en ambtenaren ontmoeten elkaar regelmatig in regionaal verband. Binnen gemeenschappelijke regelingen zoals Holland Rijnland, convenanten zoals Economie071, andere samenwerkingsverbanden, verbonden partijen en op maatschappelijke thema's zetten we ons gezamenlijk in om ambities te realiseren.

1.4 Portefeuillehouders stemmen voorafgaand aan regionale vergaderingen hun standpunten over de belangrijkste onderwerpen met elkaar af
Er vinden regelmatig portefeuillehoudersoverleggen plaats. In Leidse regio-verband organiseren portefeuillehouders voorafgaand aan regionale vergaderingen afstemming over belangrijke onderwerpen.

2.1 Holland Rijnland behartigt de strategische belangen die de Leidse regio overstijgen
In de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023 staat per opgave wat de rol van het samenwerkingsverband Holland Rijnland is: beleidsvorming, platformfunctie en kennisdeling, uitvoering of project- en programmamanagement. Ook behartigt Holland Rijnland regionale belangen aan overlegtafels op provinciaal niveau, Zuidvleugelniveau en metropool- of Randstadniveau. Daarnaast is Holland Rijnland in een aantal gevallen aanspreekpunt namens de regio voor andere overheden of partijen.

3.1 Leiderdorp is in elke belangrijke (strategische) groep in de regio vertegenwoordigd
We volgen bestuurlijke ontwikkelingen nauwlettend en zetten actief in op sturing als het belang van Leiderdorp erom vraagt. Het college stemt strategisch af over de bekleding van bestuursfuncties in regionale samenwerkingsverbanden. Ook met het oog op de extra bestuurlijke en ambtelijke inzet die bestuursfuncties vragen.

3.2 We werken verder aan het bevorderen van financiële transparantie, kwaliteitsbeoordeling en governance van de grootste gemeenschappelijke regelingen: RDOG HM, VRHM, ODWH
Waar mogelijk nemen we zitting in de auditcommissies. Bij de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen benadrukken we steeds dat het beleid leidend moet zijn en dat de financiën het beleid volgen. Ook benadrukken we het belang van transparantie en een goede financiële onderbouwing.

3.3 Voor alle gemeenschappelijke regelingen gebruiken we het Leiderdorps regiomodel in de Leiderdorpse organisatie
Het Leiderdorps regiomodel is een manier van werken die invloed uitoefenen, sturen, toezicht houden en
verantwoording afleggen zo goed mogelijk in praktijk brengt. Onderdelen zijn het adviesproces en het gebruik van annotatieformats. Verder draagt het regiomodel bij aan eenduidigheid in de advisering en aan uitwisseling met andere regiogemeenten om belangen en standpunten af te stemmen.

3.4. Vertegenwoordigers van Leiderdorp in gemeenschappelijke regelingen zoeken voorafgaand aan de vergaderingen draagvlak voor keuzes en standpunten bij andere deelnemers
Een krachtige coalitie kan tijdens vergaderingen meer bereiken als ze met één standpunt naar buiten treedt. De delegaties van de Leidse regiogemeenten treffen elkaar voorafgaand aan de vergaderingen van het algemeen bestuur Holland Rijnland. Ook is het een goed gebruik om moties en amendementen met elkaar te delen.

4.1 We blijven continu in verbinding en bepalen samen welke acties nodig zijn bij terugkeer van ex-gedetineerden of bij huiselijk geweld
Op dit moment werken we in het Veiligheidshuis op meerdere gebieden goed samen met verschillende partijen. Om de terugkeer van een ex-gedetineerde zo goed mogelijk te laten verlopen, analyseren we zijn of haar situatie van tevoren. Inkomen, onderdak en dagbesteding helpen bij het voorkomen van recidive, maar ook hulpverlening kan een bijdrage leveren. In het Veiligheidshuis stemmen we zaken vooraf met elkaar af.

4.2 We blijven continu afstemmen en samen bepalen welke acties nodig zijn na incidenten en crises, en evalueren deze

Ook de crisisorganisatie is een innige samenwerking met Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude. Ambtenaren van alle vier gemeenten voeren piketdiensten uit en ook in de koude fase vindt structureel overleg plaats. Zo werken we aan het samen zo goed mogelijk voorbereid zijn op crises.

4.3 We blijven continu afstemmen en samen bepalen welke acties nodig zijn bij radicalisering of aanpak van georganiseerde criminaliteit

We pakken verschillende soorten criminaliteit samen aan. Op het niveau van Hollands Midden, maar als het om radicalisering gaat ook op (politie-)eenheidsniveau. Op verschillende niveaus vindt afstemming en samenwerking plaats.

Ga naar boven