Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 3: Bestuur en...3B: Bedrijfsvoering en...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

3B: Bedrijfsvoering en organisatie

Inleiding

De organisatie is de basis van waaruit we onze taken uitvoeren en onze ambities kunnen waarmaken. In 2022 zijn we gestart met de doorontwikkeling van onze organisatie.

Doel

We bouwen aan een toekomstbestendige organisatie en een bedrijfsvoering die daarbij past

Subdoel

1. We hebben een langetermijnvisie op de organisatie.

2. De inrichting van de organisatie is optimaal.

3. De medewerkers als kapitaal van de organisatie staan in hun kracht. De organisatie is een lerende reflectieve organisatie.

4. De personele formatie is op orde.

Activiteiten 2023

1.1 We stellen de visie Leiderdorp 2040 opop en vertalen deze naar het passend type organisatie.

2.1 We ontwikkelen de inriching van de organisatie door zoals opgenomen in het Plan Doorontwikkeling Organisatie.

3.1 Wij voeren individuele ontwikkelgesprekken en geven invulling aan de teamontwikkeling.

4.1 Langs de drie sporen zoals opgenomen in het Plan doorontwikkeling brengen wij de personele formatie verder in lijn met de opgaven van de organisatie.

Doel

We bouwen aan een toekomstbestendige organisatie en een bedrijfsvoering die daarbij past

Subdoel

5. Leiderdorp streeft naar een organisatie waarin iedereen meedoet en voldoet aan afspraken conform inclusiviteit.

6. We hebben een robuuste en veilige Informatievoorziening.

7. Regionale samenwerking op bedrijfsvoering is op orde.

8. Leiderdorp is aanspreekbaar op integriteit.

Activiteiten 2023

5.1 We realiseren minimaal 5,56 garantiebanen conform de Banenafspraak.

6.1 We blijven doorontwikkelen om een robuuste en veilige informatievoorziening te waarborgen.

7.1Wij realiseren optimale verhoudingen met de opvolger van Servicepunt 71 (gemeente Leiden) voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken.

8.1 We actualiseren het integriteitsbeleid.

Wat willen we bereiken?

1. We hebben een langetermijvisie op de organisatie.

De langetermijnvisie en strategie van Leiderdorp is in kaart en vertaald naar doelstellingen voor de organisatie. Leiderdorp heeft een keuze gemaakt in welke organisatie zij wil zijn, zowel identiteit als type.

2. De inrichting van de organisatie is optimaal.
De inrichting van de organisatie is dusdanig dat deze de opgaven voor de organisatie nu en in de toekomst aan kan. De processen zijn hierop aangesloten en actueel.

3. De medewerkers als kapitaal van de organisatie staan in hun kracht, de organisatie is een lerende reflectieve organisatie.
Zowel de individuele ontwikkeling als teamontwikkeling krijgt vorm, zodat deze bijdraagt aan het optimaal functioneren van de medewerkers. Bij de doorontwikkeling van de organisatie worden de medewerkers breed betrokken. Zij maken zelf onderdeel uit van de doorontwikkeling van de organisatie.

4. De personele formatie is op orde.
Leiderdorp wil taken op een goede en doelmatige wijze uitvoeren. Met de versterkingsmiddelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld kunnen wij hier verder vorm aan geven.

5. Leiderdorp streeft naar een organisatie waar iedereen meedoet en voldoet aan afspraken conform inclusiviteit
In het sociaal akkoord van 23 april 2013 legden het kabinet en de centrale organisaties van werkgevers en werknemers afspraken vast over banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Uiteindelijk moeten er 125.000 banen bijkomen. De marktsector neemt 100.000 banen voor zijn rekening, de overheid de overige 25.000 banen.

6. We hebben een robuuste en veilige informatievoorziening.
In 2021 zijn we gestart met de implementatie van een proces voor informatiebeveiliging. We werken met een Information Security Management System (ISMS). Hierin leggen we verantwoording af over een beperkt aantal processen en applicaties van de organisate. In 2022 voegden we meer processen en applicaties toe, inclusief een uitgebreide risico-inventarisatie van de primaire en vitale processen voor de continuïteit van de dienstverlening.

7. Regionale samenwerking op bedrijfsvoering is op orde
Eind 2021 hebben we besloten om Servicepunt71 op te heffen en de regionale bedrijfsvoering onder te brengen bij de gemeente Leiden. Dit nieuw samenwerkingsverband gaat van start per 1 januari 2023.

8. Leiderdorp is aanspreekbaar op integriteit.
Integriteit houdt in dat iedereen die werkzaamheden verricht in dienst van de gemeente zich ervan bewust is dat hij of zij, ieder in de eigen functie, een publieke instelling vertegenwoordigt die het algemeen belang moet behartigen. Dat vraagt dat een ieder zijn of haar werk verricht op een professionele, verantwoorde en zorgvuldige manier, met aandacht voor dienstbaarheid en de vereiste vertrouwelijkheid.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We stellen de visie Leiderdorp 2040 op en vertalen deze naar het passend type organisatie

De visie Leiderdorp 2040 wordt opgesteld. Uit de visie volgt welk type organisatie het meest past bij de gemeente met oog voor differentiatie per organisatieonderdeel.

2.1 We ontwikkelen de inrichting van de organisatie verder door zoals opgenomen in het Plan Doorontwikkeling Organisatie

De rollen en verantwoordelijkheden van de medewerkers zijn helder gemaakt en eenduidig belegd. Wij werken aan het terugdringen van de kwetsbaarheid van de organisatie en hebben daarbij aandacht voor de eenpittersfuncties. Wij passen, daar waar nodig vanuit behoefte of ontwikkeling, inrichting en werkwijze in de teams aan. Opdrachtgever-opdrachtnemerschap is ons sturings-principe. Wij regelen dit nader in.

3.1 Wij voeren individuele ontwikkelgesprekken en geven invulling aan de teamontwikkeling

Met ontwikkelgesprekken geven wij vorm aan de ontwikkeling van de individuele medewerkers. We houden een medewerkersonderzoek en geven opvolging aan de uitkomsten. Per team wordt aandacht besteed aan de teamontwikkeling. In opmaat naar een lerende organisatie ontwikkelen we instrumenten voor reflectie.


4.1 Langs de drie sporen zoals opgenomen in het Plan doorontwikkeling organisatie brengen wij de personele formatie verder in lijn met de opgaven van de organisatie.

Het uitgangspunt is dat vast werk voor werk voor vaste medewerkers is. Inhuur zetten wij alleen dan in wanneer dit noodzakelijk is voor de continuïteit van de dienstverlening of de tijdelijke behoefte aan specifieke expertise. Wij zetten de versterkingsmiddelen in 2023 gericht en incidenteel in, in opmaat naar meer structurele invulling van de formatie. Wij stellen een plan op om het verzuim terug te dringen en te voorkómen en onderzoeken redenen van uitstroom om daarop te anticiperen. De arbeidsmarkt is krap. In aanloop naar de nieuwe arbeidsmarkt-strategie zetten wij stappen in het aanboren van een breder arbeidsmarktpotentieel.

5.1 We realiseren minimaal 5,56 garantiebanen conform de Banenafspraak

De overheid moet zorgen voor 25.000 garantiebanen. Voor Leiderdorp betekent dit dat we in 2023 5.56 garantiebanen moeten hebben in de organisatie. De gemeente loopt voor op het aantal banen dat wij moeten realiseren. Bij het opstellen van deze begroting zijn reeds 7,4 garantiebanen gecreëerd.

6.1 We blijven doorontwikkelen om een robuuste en veilige informatievoorziening te waarborgen

Alle vitale processen en systemen hebben continu herijking nodig. Actualisatie vindt plaats in continuïteitsplannen. We trainen met incidentoefeningen om de weerbaarheid van de organisatie bij mogelijke cyberincidenten te vergroten. We richten de crisisorganisatie in zodat deze ook is ingericht op cyberincidenten. Daarnaast blijven wij medewerkers trainen zodat zij weerbaar zijn op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

7.1 Wij realiseren optimale verhoudingen met de opvolger van Servicepunt 71 (gemeente Leiden) voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken.

We organiseren professioneel opdrachtgeverschap. Leiderdorp stuurt op uitvoering van de dienstverlening door gemeente Leiden (regie). Wij kunnen daarmee beter sturen op de bedrijfsvoering en op de realisatie van projecten.

8.1 We actualiseren het integriteitsbeleid

Het integriteitsbeleid wordt herzien en vervolgacties worden waar nodig in gang gezet. De rol van vertrouwenspersoon integriteit wordt geactualiseerd.

Omschrijving

Realisatie

Begroting 2022

Begroting 2023

Streef-waarde

Bron

Effectindicatoren

5.1 We realiseren garantiebanen volgens de vastgestelde normen

7,4

5,2

5,56

5,75

Prestatie-indicatoren

Formatie fte per 1.000 inwoners

5,47 (2019)
5,25 (2020)
5,35 (2021)

5,18

5,23

Eigen gegevens
(BBV)

Bezetting fte per 1.000 inwoners

5,25 (2019)
5,19 (2020)
5,16 (2021)

5,13

4,83

Eigen gegevens
(BBV)

Apparaatkosten kosten per inwoner

551 (2019)
521 (2020)
564 (2021)

502

537

Eigen gegevens
(BBV)

Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

15 (2019)
14 (2020)
15 (2021)

2

3

Eigen gegevens
(BBV)

Ga naar boven