Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 3: Bestuur en...3B: Bedrijfsvoering

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

3B: Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering ondersteunt de gemeentelijke organisatie bij het doelmatig, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van gemeentelijke taken voor inwoners, bedrijven, instellingen en het bestuur.

Doel

Een effectieve, efficiënte en goed georganiseerde bedrijfsvoering

SMART doel

1a. We ontwikkelen een robuuste en veilige informatievoorziening.

1b. We versterken de (regionale) samenwerking op bedrijfsvoeringsgebied.

2. De personele formatie is op orde.

3. We realiseren garantiebanen.

Activiteiten 2022

1a.1 We gaan door met de implementatie van het ISMS en het Privacy Programma.

1b.1 We voeren de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport 'De route naar een passende vorm van samenwerking voor de bedrijfsvoering van de Leidse regio' uit.

2.1 We brengen de huidige formatie op orde en bereiden ons voor op toekomstige taken.

3.1 We realiseren garantiebanen volgens de vastgestelde normen.

We hebben de bedrijfsvoering grotendeels bij Servicepunt71 (SP71) belegd. Dit gaat in de loop van 2022 wijzigen. SP71 voert vooralsnog de bedrijfsvoeringstaken uit op het gebied van financiën, juridische zaken, HRM, ICT, inkoop en facilitaire zaken. De overige taken - control en communicatie - doen we zelf. Leiderdorp is mede-eigenaar van SP71. Binnen onze eigen organisatie is een team verantwoordelijk voor de opdrachtgeving aan SP71.

Dit subprogramma verantwoordt de totale personeelslasten van onze organisatie. Vroeger waren deze lasten onderdeel van de verschillende inhoudelijke programma's. Maar de organisatie ontwikkelt zich en de behoefte groeit om personeel flexibel te kunnen inzetten op verschillende taken en thema's. Vaste personeelsbudgetten voor de verschillende organisatieonderdelen passen niet bij deze ontwikkeling. Daarom hebben we nu één centrale post voor de personeelslasten.

Wat willen we bereiken?

1a. We ontwikkelen een robuuste en veilige informatievoorziening

In 2021 zijn we gestart met de implementatie van een proces voor informatiebeveiliging. We werken met een Information Security Management System (ISMS). Hierin leggen we nu verantwoording af over een beperkt aantal processen en applicaties van de organisatie. In 2022 voegen we meer processen en applicaties toe, inclusief een uitgebreide risico-inventarisatie van de primaire en vitale processen voor de continuïteit van de dienstverlening. We willen alle vitale processen en systemen herijken, de continuïteitsplannen actualiseren en incidenten oefenen. Dit is onderdeel van het vergroten van de weerbaarheid van de organisatie bij mogelijke cyberincidenten.

1b. We versterken de (regionale) samenwerking op bedrijfsvoeringsgebied
In 2021 hebben de regiopartners Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Servicepunt71 een onderzoek gedaan. We hebben gekeken of de huidige manier van samenwerken op bedrijfsvoeringsgebied nog recht doet aan de verwachtingen van de deelnemers. Dit resulteerde in het onderzoeksrapport 'De route naar een passende vorm van samenwerking voor de bedrijfsvoering van de Leidse regio'. De colleges van de regiopartners hebben dit rapport vastgesteld, samen met een marsroute voor de verdere uitwerking. Uiteraard met inachtneming van de wensen en bedenkingen die de raden van diezelfde regiopartners hebben geuit.

2. De personele formatie is op orde
Leiderdorp wil taken op een goede en doelmatige wijze uitvoeren. We krijgen een aantal extra taken en opgaven. We houden rekening met de uitkomsten van de evaluatie van onze organisatieontwikkeling. We streven naar een passende formatie voor de uitvoering van alle taken.

3. We realiseren garantiebanen
In het sociaal akkoord van 13 april 2013 legden het kabinet en de centrale organisaties van werkgevers en werknemers afspraken vast over banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Uiteindelijk moeten er 125.000 banen bijkomen. De marktsector neemt 100.000 banen voor zijn rekening, de overheid de overige 25.000 banen.

Wat gaan we ervoor doen?

1a.1 We gaan door met de implementatie van het ISMS en het Privacy Programma

Met de verdere implementatie van het ISMS en de uitvoering van het Privacy Programma integreren we in 2022 informatiebeveiliging en privacy verder in de werkprocessen. Zodat zowel de risico’s als de effectiviteit van de (beheers)maatregelen onderdeel zijn van het dagelijks werk.

Het treffen van technische maatregelen alleen is echter niet genoeg. Medewerkers moeten zich bewust zijn van de risico’s en de gevolgen van hun eigen handelen. We moeten veilig en privacybewust gedrag van medewerkers continu stimuleren, sturen en meten. In 2022 bieden we de medewerkers weer verschillende trainingen aan, via e-learning op hun werkplek, om hun kennis van informatiebeveiliging en privacy te vergroten. Het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers besteedt specifieke aandacht aan de onderwerpen integriteit, informatiebeveiliging en privacy en het belang hiervan voor hun werk.

1b.1 We voeren de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport 'De route naar een passende vorm van samenwerking voor de bedrijfsvoering van de Leidse regio' uit
Er komt een Centrumregeling met als uitgangspunt dat we de bedrijfsvoering beleggen bij de gemeente Leiden. Het samenwerkingsverband Servicepunt71 wordt opgeheven. Er komen dienstverleningsovereenkomsten tussen de drie 'klantgemeenten' Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en de gemeente Leiden. Ook voeren we de activiteiten uit die volgen uit de opheffing van Servicepunt71 en de overdracht van werkzaamheden aan de gemeente Leiden.

2.1 We brengen de huidige formatie op orde en bereiden ons voor op toekomstige taken
Om de formatie op orde te brengen moeten we eerst prioriteiten stellen binnen onze doelstellingen voor de dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven, het coalitieakkoord en autonome ontwikkelingen. We moeten de formatie op orde brengen binnen de financiële kaders.

3.1 We realiseren garantiebanen volgens de vastgestelde normen
De overheid moet zorgen voor 25.000 garantiebanen. Voor Leiderdorp betekent dit dat we in 2022 5,2 garantiebanen moeten hebben in de ambtelijke organisatie. In de tabel hieronder staat het aantal gerealiseerde garantiebanen en het aantal dat we in de komende jaren moeten realiseren.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2019(w)

2020 (w)

2021 (w)

2022 (b)

2023 (b)

2024 (b)

4.1 We realiseren garantiebanen volgens de vastgestelde normen

5,13

5,81

5,2

5,72

5,91

Ga naar boven