Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

3A: Bestuur

Inleiding
We willen dat Leiderdorp een vitale samenleving blijft. Dit stimuleren wij door te inspireren, te ondersteunen en ruimte te geven aan de kennis, betrokkenheid en het oplossend vermogen in de samenleving. Wij streven naar tevreden inwoners die zich uitgenodigd voelen om te participeren. We vinden het de normaalste zaak van de wereld om inwoners, instellingen en ondernemers actief te betrekken bij het oplossen van gemeentelijke opgaven. We willen zelfs verdergaan en de opgaven en vraagstukken eerst samen ophalen en vervolgens samen oppakken, als gelijkwaardige partners. We benutten de aanwezige kennis, energie en talenten echt.

Doel

Rekening houdend met het coalitieakkoord is het beleid in hoge mate gericht op een actieve rol van inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven: gemeenten, inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven trekken samen op om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken en uit te voeren

SMART doel

1. De inwoners, instellingen en ondernemers zijn tevreden over de samenwerking met de gemeente.

Activiteiten 2022

1.1 We verbeteren de dienstverlening.

1.2 We vergroten de verbinding met de inwoners.

1.3 We vergroten het eigenaarschap van onze medewerkers.

1.4 We analyseren de burgerpeiling en voeren verbeterpunten door.

Wat willen we bereiken?

1. De inwoners, instellingen en ondernemers zijn tevreden over de samenwerking met de gemeente
We willen dat onze inwoners tevreden zijn en zich uitgenodigd voelen om te participeren. Onze organisatievorm is flexibel en gericht op ontwikkeling. Dat biedt ruimte om verbeteringen snel door te voeren. We leren met elkaar steeds beter de verbinding met de inwoners te maken. Zo geven we onze inwoners meer en meer de ruimte en het vertrouwen om mee te doen. Op deze manier verbeteren we de dienstverlening continu.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We verbeteren de dienstverlening

De inwoners waarderen onze dienstverlening met een 7,2. Dat is hoger dan in voorgaande jaren (7,0). Om de tevredenheid van de inwoners te vergroten gaan we in 2022 verder met het optimaliseren van onze systemen en werkprocessen. Zodat we onze servicenormen beter kunnen monitoren, bewaken en sturen. We begeleiden onze medewerkers, bijvoorbeeld door instructiebijeenkomsten of opleidingen te organiseren.

Met onze nieuwe website en met eDiensten (digitale producten en diensten) verbeteren we de online dienstverlening aan onze inwoners. In 2022 breiden we het aantal eDiensten verder uit.

1.2 We vergroten de verbinding met onze inwoners
De coronapandemie heeft grote invloed gehad op de participatie van onze inwoners. We ontwikkelden nieuwe manieren om verbinding met onze inwoners te maken, bijvoorbeeld op het digitale vlak. Deze ontwikkelen wij verder door in 2022. We zoeken uiteraard steeds de meest passende vorm om de verbinding met de inwoner te maken. Dit past ook bij de behoefte van de inwoners, zoals uit de Inwonersenquête Leiderdorp 2021 blijkt.

1.3 We vergroten het eigenaarschap van onze medewerkers
We pasten onze organisatie aan om de verbinding met de inwoner te verbeteren en het eigenaarschap van de medewerkers te vergroten. Op dit moment evalueren we deze organisatieaanpassing.

1.4 We analyseren de burgerpeiling en voeren verbeterpunten door
In 2021 voerden we de tweejaarlijkse inwonersenquête uit. Hierin stelden we gerichte vragen over de samenwerking met de gemeente. Zijn de inwoners tevreden? De antwoorden verduidelijken we waar nodig met individuele interviews. De resultaten verwerken we tot verbeterpunten voor 2022.

Ga naar boven