Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

2 Aantrekkelijk Leiderdorp
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Meerjarenraming

2023

2024

2025

2A Werken en ondernemen in het dorp

Lasten

67

132

108

108

108

108

Baten

-4

-14

-14

-14

-14

-14

Saldo

64

118

94

94

94

94

2B Wonen en recreëren in het dorp

Lasten

362

343

288

291

307

325

Baten

-81

-58

-219

-82

-58

-58

Saldo

281

286

69

209

249

267

2C Ruimte in het dorp

Lasten

9.258

9.413

9.949

9.793

10.208

10.546

Baten

-6.682

-6.592

-7.586

-7.677

-7.780

-7.852

Saldo

2.576

2.821

2.363

2.116

2.427

2.694

2D Dienstverlening in het dorp

Lasten

218

438

298

298

298

302

Baten

-550

-612

-591

-591

-591

-524

Saldo

-333

-173

-293

-293

-293

-222

2E Grondexploitaties

Lasten

1.918

4.485

1.530

40

40

40

Baten

-2.374

-4.444

-2.499

0

0

0

Saldo

-456

41

-969

40

40

40

Programma

Lasten

11.823

14.811

12.173

10.531

10.961

11.321

Baten

-9.691

-11.718

-10.909

-8.364

-8.444

-8.449

Saldo van baten en lasten

2.132

3.092

1.265

2.167

2.517

2.872

Reserves

Toevoeging

1.398

332

1.366

71

35

24

Onttrekking

-10.448

-1.004

-753

-577

-562

-541

Mutaties reserves

-9.051

-672

612

-506

-527

-517

Resultaat

-6.919

2.421

1.877

1.661

1.990

2.355

Verklaring 2022 ten opzichte van 2021 > € 50.000

2A Werken en ondernemen in het dorp
Er zijn geen afwijkingen groter dan € 50.000.

2B Wonen en recreëren in het dorp
De toename van de baten in 2022 komt door de afkoop van € 160.178 aan sociale woningbouw voor de herontwikkeling van Heelblaadjespad 1 tot 19 appartementen.

2C Ruimte in het dorp
In de kadernota 2022 verhoogden we het budget voor de kosten van inhuur van brugwachters op de Doesbrug met € 50.000. Verder kwam een bedrag van € 65.000 beschikbaar voor de verschuldigde belasting over het areaal wegen aan het Hoogheemraadschap. Binnen de exploitatie van de begraafplaats is sinds 2017 een voorziening ingesteld voor afkoopsommen voor toekomstig onderhoud. In de jaren vóór 2017 zijn de ontvangen afkoopsommen via de exploitatie ten gunste van de algemene reserve gekomen. De vooruitbetaalde bedragen voor het onderhoud van de begraafplaats zijn nu in één keer uit de algemene reserve gehaald en alsnog ten gunste gebracht van de voorziening begraafplaats. Dat gaat in totaal om een bedrag van bijna € 500.000.

De opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingrechten is gestegen door de omzetting van de opgeheven precariobelasting op leidingen. In de kadernota 2022 stelden we deze verlegging vast. Daarnaast zijn de opbrengsten verhoogd door een bijstelling voor areaalontwikkeling en een verhoging voor de toegenomen kosten van de afvalverwerking en de daling van de opbrengsten restafval.

2D Dienstverlening in het dorp
De verlaging van de lasten ontstaat door een incidentele opname in 2021 van een bedrag van € 137.000 voor inhuur en voor software voor de implementatie van de Omgevingswet. Dat bedrag komt in 2022 niet meer voor.

2E Grondexploitaties

Binnen de grondexploitaties ontstaat het verschil door de afwikkeling van projecten. Zo verwerkten we in de begroting voor 2022 dat we de grondexploitaties Amaliaplein, De Driemaster en Bospoort Zuid afsluiten. Het resultaat van deze grondexploitaties voegen we toe aan de reserve. Voor meer informatie verwijzen we naar paragraaf 7 Grondbeleid.

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 2
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Bouw- en grondexploitaties

Toevoeging

611

0

1.300

24

0

0

Onttrekking

-9.275

-165

-155

-40

-40

-40

Saldo

-8.664

-165

1.146

-16

-40

-40

Egalisatiereserve omgevingsvergunning

Toevoeging

70

0

0

0

0

0

Onttrekking

-153

0

0

0

0

0

Saldo

-83

0

0

0

0

0

Egalisatiereserve reiniging

Toevoeging

216

157

65

47

35

24

Onttrekking

-484

-296

-292

-277

-262

-247

Saldo

-268

-139

-227

-230

-228

-224

Implementatiekosten omgevingswet

Toevoeging

95

0

0

0

0

0

Onttrekking

-154

-137

0

0

0

0

Saldo

-59

-137

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Integraal Beheer

Toevoeging

263

175

0

0

0

0

Onttrekking

-332

-222

-252

-259

-259

-254

Saldo

-69

-47

-252

-259

-259

-254

Reserve Duurzaamheid

Toevoeging

142

0

0

0

0

0

Onttrekking

-50

-184

-54

0

0

0

Saldo

92

-184

-54

0

0

0

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 2

-9.051

-672

612

-506

-527

-517

De informatie over de stortingen en onttrekkingen staat in de financiële begroting, onderdeel F: Reserves.

Ga naar boven