Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 2: Aantrekkelijk...2C: Ruimte in het dorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

2C: Ruimte in het dorp

Inleiding
Leiderdorp is een prachtig dorp om te wonen, te werken en te recreëen. Wij zorgen integraal voor de leefomgeving en investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van Leiderdorp. Vanuit de Omgevingswet werken we aan (regionaal) beleid voor een evenwichtige toedeling van functies en een leefomgeving die schoon en gezond is. Samen met onze ketenpartners werken we aan de klimaatdoelstellingen. We streven naar duurzame energieopwekking en een robuuste inrichting van de waterketen.

Doel

Een optimale omgevingskwaliteit bij het inrichten, beheren en gebruiken van de fysieke leefomgeving

SMART doel

1. Leiderdorp is goed bereikbaar en de openbare ruimte nodigt uit tot ontmoeten en verblijven.

2. De bebouwde en onbebouwde ruimte wordt evenwichtig en flexibel gebruikt en heeft een goede en veilige gebruikskwaliteit.

3. De bodem, de lucht en het water voldoen in 2030 aan de gewenste kwaliteit en vormen een goede leefomgeving, ook voor de mens.

4. Leiderdorp werkt aan een klimaatbestendige en gezonde omgeving in 2040.

Activiteiten 2022

1.1 We werken de Leidse Ring Noord verder uit.

2.1 We werken mee aan de uitvoering van de strategische agenda Ruimte Holland Rijnland.

3.1 We continueren het beleid voor biodiversiteit, waaronder het bijenlandschap.

4.1 Binnen de duurzaamheidsagenda werken wij het klimaatadaptatiebeleid verder uit.

1.2 We voeren de maatregelen uit de mobiliteitsnota's uit.

2.2 We werken de gebiedsvisie Baanderij uit in concrete uitvoeringskaders.

3.2 We geven ruimte aan recreëren met respect voor de natuur.

4.2 We nemen maatregelen om de kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem te verbeteren.

1.3 We volgen de plannen van het Rijk voor de oplossing van de fileproblematiek op de A4.

2.3 We stimuleren het particulier beheer en onderhoud van openbaar groen en speelplekken.

3.3 We zorgen dat de openbare ruimte vitaal is en dat we op een passende manier omgaan met ziekten en plagen.

4.3 We doen onderzoek naar de robuustheid van de bestaande waterketen bij verschillende weersomstandigheden en nemen concrete maatregelen.

1.4 Samen met de provincie Zuid-Holland zorgen we voor een goede nieuwe openbaarvervoersconcessie in Leiderdorp.

2.4 We werken aan de implementatie van de Omgevingswet.

4.4 We vormen het gemengd riool om naar een gescheiden rioolstelsel.

1.5 We actualiseren ons parkeerbeleid en nemen daar ook de visie Laadinfrastructuur in op.

2.5 We stellen een programma van eisen, een nota van uitgangspunten of een ontwikkelvisie op voor ruimtelijke ontwikkelingen.

4.5 We zetten overbodige verharding om in groen en stimuleren groene en onverharde tuinen.

2.6 We zien toe op en handhaven een schone en veilige openbare ruimte.

2.7 We verlenen medewerking aan (uitbreidings)plannen en toetsen de plannen aan vastgestelde uitgangspunten voor projecten.

Wat willen we bereiken?

1. Leiderdorp is goed bereikbaar en de openbare ruimte nodigt uit tot ontmoeten en verblijven

We richten de openbare ruimte goed in, zodat een prettige beleving voor de inwoners ontstaat. De verschillende ruimtelijke behoeften, waaronder infrastructuur, zijn met elkaar in evenwicht.
Leiderdorp is met alle vervoersmiddelen makkelijk te bereiken en binnen Leiderdorp is het makkelijk om overal te komen.

2. De bebouwde en onbebouwde ruimte wordt evenwichtig en flexibel gebruikt en heeft een goede en veilige gebruikskwaliteit

De druk op de beschikbare ruimte is groot. Wonen, werken en recreëen kunnen op dezelfde plek, maar soms is het nodig om functies te scheiden. Wij maken een zorgvuldige afweging van de ruimtebehoefte. We zorgen voor de plekken die nodig zijn en voor een veilig en goed gebruik van de ruimte. De Omgevingsdienst West-Holland adviseert over de milieuaspecten.

3. De bodem, de lucht en het water voldoen in 2030 aan de gewenste kwaliteit en vormen een goede leefomgeving, ook voor de mens
Een kwalitatief goede openbare ruimte bevordert het welzijn van onze inwoners. Schone lucht, bodem en water in combinatie met leefruimte voor flora en fauna dragen daaraan bij.

4. Leiderdorp werkt aan een klimaatbestendige en gezonde omgeving in 2050
We voeren klimaatdialogen met zowel ambtenaren (intern) als inwoners, bedrijven en andere stakeholders (extern). In deze dialogen staan de uitkomsten van de eerder uitgevoerde stresstest droogte-, hie- en wateroverlast centraal. De input die we uit de dialogen krijgen, verwerken we in een klimaatstrategie en een uitvoeringsprogramma.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We gaan de Leidse Ring Noord (LRN) uitvoeren
In 2022 leggen we de bestemmingsplannen voor de tracédelen Engelendaal en Oude Spoorbaan aan de raad voor. De in 2021 vastgestelde uitvoeringsbesluiten vormen de basis voor deze plannen. Daarnaast ronden we de aanbesteding voor de uitvoering van beide tracédelen af. De uitvoering van het tracédeel Engelendaal start in het vierde kwartaal van 2022.

1.2 We voeren de maatregelen uit de mobiliteitsnota's uit
Nu de uitvoeringsagenda is vastgesteld - een onderdeel van de nota Circulatie -, staat ook de planning en het maatregelenpakket vast. Hier hebben we ook geld voor gereserveerd. De projecten gaan we nu in tranches uitvoeren.

1.3 We volgen de plannen van het Rijk voor de oplossing van de fileproblematiek op de A4

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de doorstroming op de A4 te verbeteren. Wij nemen actief deel aan een ambtelijke werkgroep. Ook is er bestuurlijk overleg. Want door sluipverkeer hebben de huidige files impact op de bereikbaarheid van Leiderdorp. Ook verwachten we dat eventuele maatregelen impact hebben op de leefomgeving. De verkennende fase is in 2021 afgesloten met de vaststelling van een structuurvisie voor de A4. Daarin staat het voorkeursalternatief. In 2021 is ook een start gemaakt met de planuitwerkingsfase. In 2022 krijgt deze planuitwerking verder vorm. Daarvoor worden dan ook de nodige onderzoeken uitgevoerd. Zoals onderzoeken naar geluid, lucht en ecologie. De resultaten bepalen de impact op de omgeving en de maatregelen die daarbij passen. Dat moet in 2023 leiden tot een projectbesluit (tracébesluit). Parallel hieraan kijkt het ministerie samen met de omliggende gemeenten naar de mogelijkheden van Smart Mobility-maatregelen. Denk aan dynamisch verkeersmanagement, slimme verkeersregelinstallaties en een werkgeversaanpak.

1.4. Samen met de provincie Zuid-Holland zorgen we voor een goede nieuwe openbaarvervoersconcessie in Leiderdorp
Door de coronapandemie is de nieuwe concessieaanvraag uitgesteld. Provincie Zuid-holland wil dit oppakken zodra de pandemie niet meer alles bepalend is voor het openbaar vervoer. Leiderdorp is via Holland Rijnland bij dit proces aangesloten.

1.5. We actualiseren het parkeerbeleid en nemen daar ook de visie Laadinfrastructuur in op
De nota parkeren is de laatste nota behorend bij de mobiliteitsvisie die we nog moeten maken. We hebben deze nota al in 2021 in gang gezet. In 2022 wordt de parkeernota definitief vastgesteld. Dan worden ook nieuwe parkeernormen vastgesteld.

2.1 We werken mee aan de uitvoering van de strategische agenda Ruimte Holland Rijnland
In 2021 is de Holland Rijnland Regionale Omgevingsagenda 2040 (ROA) vastgesteld. De ruimtelijke strategieën uit deze ROA vereisen nadere uitwerking en besluitvorming. Daarover moet met de betrokken overheden en stakeholders het gesprek worden gevoerd. Deze gesprekken leiden tot een uitvoeringsprogramma met acties en de ontwikkeling van potentiegebieden.

2.2. We werken de gebiedsvisie Baanderij uit in concrete uitvoeringskaders
In 2020 stelden we de gebiedsvisie voor De Baanderij op. Deze visie geeft richting aan de transformatie van De Baanderij naar een uniek, aantrekkelijk, duurzaam, toekomstbestendig en modern woon- en werkgebied aan de oever van de Zijl. We werken de visie in 2021 en 2022 verder uit. Deze uitwerking leidt in 2022 tot een concrete uitvoeringsstrategie en uitvoeringskaders (inclusief de stedenbouwkundige en infrastructurele kaders, het kostenverhaal, de fondsvorming, intentieovereenkomsten met ontwikkelende partijen, en de bedrijfsterreincompensatie). De strategie en de kaders vormen samen de voorwaarden voor de transformatie. Ze vormen ook het beoordelingskader voor de toetsing van plannen van marktpartijen.

2.3 We stimuleren het particulier beheer en onderhoud van openbaar groen en speelplekken
We richten ons op een intensievere samenwerking met inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen. We roepen iedereen op om mee te doen en staan open voor initiatieven die in de samenleving ontstaan. Ook denken we actief mee hoe we deze participatie kunnen faciliteren en in praktijk kunnen brengen.

2.4 We werken aan de implementatie van de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is weer uitgesteld. De ingangsdatum is van 1 januari 2022 verschoven naar 1 juli 2022 (onder voorbehoud van instemming van het parlement). In 2022 werken we verder aan de implementatie. Concreet betekent dit dat we de noodzakelijke wettelijke randvoorwaarden invullen. Naast de besluiten die de raad in 2021 neemt (over het adviesrecht raad omgevingsvergunningen, participatie en de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit) leidt de Omgevingswet tot een aanpassing van de legesverordening per 1 juli 2022 en de overdracht van provinciale bodemtaken naar de gemeente (Omgevingsdienst). We gaan verder met het testen van de nieuwe software voor het digitale stelsel Omgevingswet en oefenen met integrale vergunningverlening. Zodat op de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet de dienstverlening zo soepel mogelijk blijft doorlopen. Verder werken we door aan de Omgevingsvisie (de opvolger van het structuurplan) en het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan, diverse lokale verordeningen en gedecentraliseerde rijksregelgeving).

2.5 We stellen een programma van eisen, een nota van uitgangspunten of een ontwikkelvisie op voor ruimtelijke ontwikkelingen
Of we een programma van eisen, een nota van uitgangspunten of een ontwikkelvisie opstellen, is afhankelijk van de initiatieven en de voortgang bij derden. Het gaat om verzoeken voor ontwikkellocaties die afwijken van het bestemmingsplan. De gemeente vraagt een goede ruimtelijke onderbouwing van initiatiefnemers. Afspraken over onder andere kosten leggen we vast in exploitatieovereenkomsten. In 2022 verwachten we de volgende ruimtelijke ontwikkelingen: herontwikkeling Levensstroom, herontwikkeling van het oude gemeentehuis en herontwikkeling locatie De Buit. Daarnaast zien we meer verkenningen voor initiatieven in de A4-zone die niet (volledig) passend zijn. Daarom werken we verder aan de actualisatie van de gebiedsvisie A4-zone.

2.6 We zien toe op en handhaven een schone en veilige openbare ruimte
Toezicht en handhaving dragen bij aan een schone en veilige openbare ruimte en daarmee aan de leefbaarheid van Leiderdorp. We treden onder andere op tegen verkeerd gestalde (brom)fietsen, overhangend groen, het verkeerd aanbieden van afval en vervuiling door honden(bezitters). Waar mogelijk treden we ook op tegen geluidsoverlast en rond oudjaar tegen het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden.

2.7 We verlenen medewerking aan (uitbreidings)plannen en toetsen de plannen aan vastgestelde uitgangspunten voor projecten
We leggen ruimtelijke projecten vast via planologische procedures. In 2022 ronden we de Leidse Ring Noord planologisch af. De herontwikkeling van de locatie Pinksterbloem vindt verder plaats volgens de in 2021 vastgestelde nota van uitgangspunten. Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling leggen we in 2022 aan de raad voor. De projectleiders begeleiden de uitvoering van de projecten.

3.1 We continueren het beleid voor biodiversiteit, waaronder het bijenlandschap

De komende jaren werken we aan een uitbreiding van het areaal natuurvriendelijke oevers. Op basis van de inspectie van de beschoeiingen in 2021 beoordelen we welke locaties in aanmerking komen voor een natuurvriendelijke oeververdediging. Waar mogelijk combineren we de uitvoering met het ontwikkelen van kruidenrijke bermen. We gebruiken het natuurmeetnet om de biodiversiteit van de gemeente te monitoren.

3.2 We geven ruimte aan recreëren met respect voor de natuur
We geven inwoners en ondernemers de ruimte om initiatieven te nemen die bijdragen aan fijn wonen, sfeer en gezelligheid in het dorp.

3.3 We zorgen dat de openbare ruimte vitaal is en dat we op een passende wijze omgaan met ziekten en plagen

We werken aan een openbare ruimte die biodivers, gezond en veilig is en blijft. We hebben onderzocht hoe we zo goed mogelijk kunnen omgaan met dierplagen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Hiervoor hebben we een beleidsplan opgesteld dat we voorleggen ter besluitvorming.

4.1 Binnen de duurzaamheidsagenda werken we het klimaatadaptatiebeleid verder uit
Op basis van dialogen met ambtenaren, inwoners, bedrijven en andere stakeholders en de klimaatstresstesten stellen we een klimaatstrategie op. Vervolgens werken we de maatregelen uit. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op het wijkvervangingsprogramma. In 2022 starten we met de Kerkwijk, waar we de maatregelen aan de lokale omstandigheden aanpassen. We werken nauw samen met de inwoners en bedrijven uit de wijk en stimuleren hen om ook zelf aan de slag te gaan.

4.2 We nemen maatregelen om de kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem te verbeteren
De watergangen waarvoor de gemeente onderhoudsplichtig is, moeten voldoen aan de legger van het Hoogheemraadschap Rijnland. We moeten weten hoeveel slib er in de watergangen ligt. Daarvoor verrichten we metingen. De gegevens zijn bepalend voor het onderhoudsplan. We voeren baggerwerkzaamheden uit volgens het onderhoudsplan.

4.3. We doen onderzoek naar de robuustheid van de bestaande waterketen bij verschillende weersomstandigheden en nemen concrete maatregelen
In de waterketen Leidse Regio delen we kennis over het robuust maken van de bestaande waterketen. Deze kennis passen we vervolgens toe in de vorm van concrete maatregelen bij wijkvervangingsprojecten en herinrichtingen. Dankzij het meetnetwerk (opgezet in 2021) hebben we beter inzicht in de werking van het rioolstel en kunnen we gerichte maatregelen nemen om het stelsel robuust te maken.

4.4. We vormen het gemengd riool om tot een gescheiden rioolstelsel
Leiderdorp heeft in de meeste wijken nog een gemengd riool. Regenwater stroomt dus door hetzelfde riool als vuil water en moet daarna gereinigd worden. Dit gemengde stelsel kan de huidige zware regenbuien onvoldoende verwerken. Uiteindelijk kan dit leiden tot vervuiling van het oppervlaktewater. Bij rioolvervanging koppelen we daarom de hemelwaterafvoer van verhardingen en gebouwen (waar mogelijk) af. Dit doen we volgens het Integraal Waterketenplan.

Om hittestress en droogte tegen te gaan willen we water zoveel mogelijk vasthouden waar het kan en waar nodig vertraagd afvoeren. Daarom stellen we een Hemelwaterverordening op. Deze verordening verplicht om bij nieuwbouw op eigen terrein een voorziening te maken die minimaal 60 liter regenwater per m2 verhard oppervlak kan vasthouden of bergen, voorat het wordt aangeboden aan het gemeentelijk riool. Deze verordening moet ertoe leiden dat het gemeenteriool bij (hevige) regenval niet te snel overbelast raakt. Zo kan wateroverlast worden voorkomen.

4.5 We zetten overbodige verharding om in groen en stimuleren groene en onverharde tuinen
Leiderdorp doet mee aan Operatie Steenbreek. Het doel is inwoners en ondernemers te stimuleren om hun tuin of bedrijfstuin te vergroenen. We brengen de negatieve gevolgen van verstening onder de aandacht. Denk aan minder biodiversiteit en klimaatverandering. Bovendien stroomt minder regenwater direct naar de riolering af als tuinen minder tegels hebben. Ook in 2022 ontplooien we activiteiten om onze inwoners bewuster te maken van de effecten van verstening. Dit doen wij samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers, de woningbouwvereniging en betrokken inwoners. We doen bijvoorbeeld weer mee met het 'NK tegelwippen'. Als gemeente geven we het goede voorbeeld: waar mogelijk zetten we overbodige verharding om in groen. Dit pakken we onder andere in de wijkvervangingsprojecten op.

Prestatie-indicatoren.

Omschrijving 1)

2018 (w)

2019 (w)

2020 (w)

2021 (w)

2022 (b)

2023 (b)

2024 (b)

2025 (b)

% inwoners dat het groen als goed of uitstekend beoordeelt (uit de inwonersenquête)

-

65%

-

69%

-

71%

-

73%

% inwoners dat het wateronderhoud als goed of uitstekend beoordeelt (uit de inwonersenquête)

-

61%

-

70%

-

71%

-

72%

% inwoners dat het wegenonderhoud als goed of uitstekend beoordeelt (uit de inwonersenquête)

-

45%

-

57%

-

60%

-

63%

% inwoners dat het onderhoud verkeersvoorzieningen als goed of uitstekend beoordeelt (uit de inwonersenquête)

-

60%

-

2)

-

61%

-

63%

% inwoners dat het onderhoud aan straatmeubilair als goed of uitstekend beoordeelt (uit de inwonersenquête)

-

60%

-

59%

-

61%

-

63%

% inwoners dat het onderhoud aan speeltoestellen als goed of uitstekend beoordeelt (uit de inwonersenquête)

-

55%

-

65%

-

67%

-

69%

% inwoners dat actief is of actief te krijgen om het gemeentelijk groen te onderhouden (uit de inwonersenquête)

-

20%

-

21%

-

22%

-

23%

1) De prestatie-indicatoren komen uit de inwonersenquête Leiderdorp. De cijfers in de kolommen 2019 (w) en 2021 (w) zijn de definitieve uitkomsten van de inwonersenquête 2019 en 2021. In 2018 en 2020 voerden we geen inwonersenquête uit, dit doen we om het jaar.
2) Deze prestatie-indicator maakt geen deel uit van de inwonersenquête 2021.

Ga naar boven