Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 2: Aantrekkelijk...2B: Wonen en recreëren in...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

2B: Wonen en recreëren in het dorp

Inleiding
Onze inwoners moeten gewoon fijn kunnen wonen tussen stad en Groene Hart. En in Leiderdorp goed kunnen recreëren. Dat betekent dat er voldoende passende woningen moeten zijn, in een prettige woonomgeving en met een ruim aanbod aan sport-, spel- en cultuurvoorzieningen.

Doel

Bezoekers en inwoners verblijven prettig in Leiderdorp

SMART doel

1. Voldoende woningen en diversiteit in woningen passend bij de behoeften van onze inwoners.

2. Een breed en gevarieerd aanbod welzijns-, sport-, spel- en cultuuraccommodaties voor alle inwoners van Leiderdorp.

3. Een breed en gevarieerd aanbod grote groengebieden waar alle inwoners en bezoekers van Leiderdorp naar behoefte kunnen recreëren met respect voor de aanwezige natuurwaarden.

4. Geweld- en vermogensmisdrijven terugdringen (inbraken en fietsendiefstal) en zo de veiligheid vergroten.

Activiteiten 2022

1.1 We geven medewerking aan de bouw van duurzame levensloopbestendige (huur)woningen en stimuleren de doorstroom.

2.1 We maken de gemeentelijke (welzijns)accommodatie(s) samenhangender, beter te exploiteren (duurzaam) en stoten waar mogelijk vastgoed af.

3.1 We vormen het A4-informatiecentrum en de directe omgeving om tot een Groene Hart Centrum.

4.1 We gaan diefstal uit woningen tegen met wijkpreventieactiviteiten en voorlichting.

1.2 We willen dat gemiddeld 30% van alle nieuw te bouwen woningen sociale woningbouw is.

2.2 We versterken (en onderhouden) speelplaatsen en vormen deze om volgens het speelruimteplan.

3.2 We beheren de grote groengebieden integraal en duurzaam.

4.2 We gaan fietsendiefstal tegen, onder andere met een lokfiets en een promoteam.

1.3 We maken prestatieafspraken met corporaties en de huurdersbelangenvereniging.

2.3 We dragen waar mogelijk het onderhoud van sportaccommodaties over aan verenigingen en dragen binnen de financiële mogelijkheden bij aan de verduurzaming van buitensportaccommodaties.

3.3 We stellen een plan weidevogelbeheer op voor de Boterhuispolder.

4.3 We gaan (huiselijk)geweldmisdrijven tegen.

1.4 We stellen criteria op voor lokaal maatwerk bij toewijzing van woningen om de doorstroom te stimuleren.

4.4 We ontwikkelen een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2019-2022.

Wat willen we bereiken?

1. Voldoende woningen en diversiteit in woningen passend bij de behoefte van onze inwoners

Voor inwoners van Leiderdorp en de regionale woningmarkt ontwikkelen we extra woningen. Als er voldoende woningen zijn, verwachten we dat de wachttijden voor sociale huurwoningen afnemen en bestaande (koop)woningen betaalbaar en bereikbaar blijven voor inwoners en woningzoekenden. 'Voldoende' is wel een rekbaar begrip en afhankelijk van economische factoren.

We verlenen medewerking aan het bouwen van levensloopbestendige koopappartementen. Zodat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en de doorstroom in de wijken met koop- en eengezinswoningen toeneemt. Door gemiddeld 30% sociale huurwoningen te bouwen, stimuleren we ook in die categorie de doorstroom. Dit resulteert in een gevarieerd aanbod woningen, in lijn met de woonvisie 'Voor ieder wat wils'. In 2020 werden meerdere grote projecten opgeleverd. Hierdoor kwam de doorstroming op gang, met veel meer verhuisbewegingen in onder andere de sociale sector. Dankzij maatwerk ging in 2020 40% van de reguliere toewijzingen van sociale huurwoningen en van de toewijzingen van nieuwbouw naar inwoners van Leiderdorp.

In 2021 worden nog eens 142 woningen opgeleverd:

 • 69 sociale huurwoningen (huur tot € 752,33) op de locatie Driemaster
 • 20 sociale huurwoningen aan de Hoogmadeseweg (transformatie politiekantoor)
 • 73 woningen voor de middeninkomens (huur € 752,33 tot € 950), waarvan 49 op de locatie Driemaster en 24 aan de Hoogmadeseweg

Voor 2022 staan 119 woningen (exclusief studentenwooneenheden) gepland:

 • 92 huurwoningen bij de Pinksterbloem, waarvan 51 huurwoningen met huur tot € 752,33,
  13 huurwoningen met huur tot € 900 en 28 huurwoningen met huur tot € 1000
 • 27 koopwoningen aan de Van der Valk Boumanweg en het Oude Dorp
 • 206 studentenwooneenheden (transformatie Statenhof)

Daarnaast zijn er in de periode tot 2030 meerdere projecten in ontwikkeling, zoals de transformatie van de Baanderij, de Menswording en de LOI-locatie. Deze projecten zijn goed voor honderden woningen vóór 2030. We besteden extra aandacht aan de huisvestingsvraag van kwetsbare doelgroepen. Zo bereiden we ons voor op de decentralisatie van de maatschappelijke zorg in 2023. Dan gaan de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen van centrumgemeente Leiden over naar de lokale gemeenten. In het project Driemaster zijn in 2021 twaalf plekken beschut wonen gerealiseerd.

2. Een breed en gevarieerd aanbod welzijns-, sport-, spel- en cultuuraccommodaties voor alle inwoners van Leiderdorp
We werken aan kwalitatief goede, bereikbare, toegankelijke, laagdrempelige en zo mogelijk multifunctionele en duurzaam te exploiteren accommodaties voor sport-, beweeg-, spel-, cultuur- en welzijnsactiviteiten.

3. Een breed en gevarieerd aanbod grote groengebieden waar inwoners en bezoekers van Leiderdorp naar behoefte kunnen recreëren met respect voor de aanwezige natuurwaarden

We willen de ecologische en visuele aantrekkelijkheid van onze natuurgebieden verbeteren. Zowel onze groene parken als de groene polders rondom het bebouwde gebied hebben hun eigen karakter. Dat willen we behouden en waar mogelijk versterken, zodat het aanbod gevarieerd blijft. Deze grote groengebieden zijn onderdeel van recreatieve netwerken voor fietsers en wandelaars. Waar mogelijk leggen we ook de verbinding met waterrecreatie. We houden altijd rekening met de specifieke natuurwaarden van de gebieden.

4. Geweld- en vermogensmisdrijven terugdringen (inbraken en fietsendiefstal) en zo de veiligheid vergroten
We blijven gewelds- en vermogensmisdrijven actief tegengaan om de gemeente zo veilig mogelijk te houden.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We geven medewerking aan de bouw van nieuwe (huur)woningen en stimuleren de doorstroom

We ondersteunen initiatieven om gebieden te herstructureren en gebouwen te transformeren. Voorbeelden zijn De Baanderij, de Pinksterbloem en Statenhof. Niet alleen vanuit planologie maar ook vanuit de Regionale Woonagenda is er behoefte aan kleine, flexibele huisvesting voor jong en oud. We kunnen de doorstroom ook stimuleren met de bouw van koopappartementen. Om de woningdifferentiatie en de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving te waarborgen, stellen we eisen aan de randvoorwaarden van projecten.

1.2 We willen dat gemiddeld 30% van alle nieuw te bouwen woningen sociale woningbouw is
Bij grotere projecten is 30% sociale huurwoningen ons uitgangspunt. Kleinere projecten met minder dan tien woningen - en heel soms ook grotere projecten - kunnen deze eis 'afkopen' of in de vorm van een paar sociale koopwoningen in het project verwerken. De projecten van Rijnhart Wonen bestaan in principe voor 100% uit sociale huurwoningen. Het Rijk geeft woningcorporaties echter meer ruimte om zich ook te richten op huurwoningen voor de middenklasse om de doorstroom te bevorderen. Samen met Rijnhart Wonen blijven we zoeken naar kansen en ontwikkellocaties voor sociale huurwoningen. 30% sociale huur moet het gemiddelde zijn van alle projecten waarover de raad in zijn periode besluit.

1.3 We maken prestatieafspraken met corporaties en de huurdersbelangenvereniging

In de prestatieafspraken leggen we een aantal zaken vast:

 • hoe ze sociale huurwoningen kunnen realiseren;
 • hoe sociale huurwoningen betaalbaar kunnen blijven;
 • hoe ze sociale huurwoningen duurzaam kunnen realiseren.

We maken ook concrete afspraken over de huisvesting van bijzondere doelgroepen - zoals de maatschappelijke zorg en statushouders - en over bijdragen aan onderzoek naar flexibele huisvesting en bevordering van de doorstroom. Samen met Rijnhart Wonen blijven we zoeken naar kansen en ontwikkellocaties.

1.4 We stellen criteria op voor lokaal maatwerk bij toewijzing van huurwoningen om de doorstroom te stimuleren

In overleg met Rijnhart Wonen bepalen we welke woningzoekenden voorrang hebben. Denk aan het aanbieden van woningen aan ouderen die in een (te) grote eengezinswoning wonen. Zo kunnen we de doorstroom bevorderen en woningen aan de meest urgente woningzoekenden toewijzen. Volgens de prestatieafspraken wijst Rijnhart Wonen jaarlijks vijf woningen aan startende jongeren toe. Voor nieuwbouwprojecten maken we lokale maatwerkafspraken, gericht op de doorstroom van oud en jong.

2.1 We maken de gemeentelijke (welzijns)accommodatie(s) samenhangender, beter te exploiteren (duurzaam) en stoten waar mogelijk vastgoed af
De Sterrentuin is sinds 2021 het bruisende centrum van zorg-, ondersteunings-, welzijns-, kennis-, cultuur- en educatievoorzieningen. Samen met Incluzio (de gebouwbeheerder), de cultuurcoach en alle andere gebruikers van de Sterrentuin zetten we in op verdere groei en doorontwikkeling. Zowel in termen van intensiever samenwerken als doelmatiger beheer van de gemeentelijke (welzijns)accommodaties.
Om de kapitaallasten van de investering in de Sterrentuin te verminderen hebben we panden verkocht: de Karolusgulden (het voormalige CJG) en de Doesmeerlocatie. In 2022 willen we De boerderij, de Werf, de Brandweer en de Buit verkopen. Ook stellen we een beleidsnota Vastgoed op om op strategisch niveau keuzes te maken over onder andere duurzaamheid, onderhoud en verkoopbeleid.

2.2 We versterken (en onderhouden) speelplaatsen en vormen deze om volgens het speelruimteplan

We betrekken buurtbewoners, scholen en kinderen bij de vernieuwing, verbetering en omvorming van speelplaatsen. Daarvoor organiseren we bewonersbijeenkomsten, sturen we bewonersbrieven en houden we enquêtes. Ook bij de herinrichting van bestaande formele speelplaatsen betrekken we inwoners proactief. We organiseren gesprekken om hen te enthousiasmeren en te overtuigen van het nut van adoptie. Initiatieven van bewoners ondersteunen we van harte, bijvoorbeeld door bewoners een (in)formele speelplaats te laten adopteren. In 2022 staan de volgende speelplaatsen op de planning: Jachtslotpad, Splinterlaan, Kloosterhof, Hella Haasestraat, Jan Wolkerspad en Midden- en Dwarstocht.

Daarnaast voeren we de (twee)jaarlijkse hoofdinspectie en de twee functionele controlerondes uit.

2.3 We dragen waar mogelijk het onderhoud van sportaccommodaties over aan verenigingen en dragen binnen de financiële mogelijkheden bij aan de verduurzaming van buitensportaccommodaties
In 2021 ronden we de uitvoering van de sportnotitie af. Dat betekent dat we het onderhoud van de sportaccommodaties (velden) waar mogelijk aan verenigingen hebben overdragen. We gaan nu de beheersfase in: het professioneel op afstand beheren van de sportaccommodaties. We gaan door met de verduurzaming van de veldverlichting, maar vervangen alleen armaturen door LED als de verlichting is afgeschreven of kapotgaat. We willen meer zonnepanelen plaatsen op de daken van gemeentelijke accommodaties. Daarom onderzoeken we of we de geplande grootonderhoudswerkzaamheden aan De Does naar voren kunnen halen en kunnen combineren met de plaatsing van zonnepanelen.

3.1 We vormen het A4-informatiecentrum en de directe omgeving om tot het Groene Hart Centrum
In 2022 ronden we het project herinrichting openbare ruimte af. Dan verantwoorden we de subsidies en regelen we de laatste zaken rond de herinrichting. Ook vindt dan de levering van het gebouw aan de koper plaats en ronden we de afspraken uit de overeenkomst met deze partij zoveel af. We voeren de verbouwing van het pand en de nieuwbouw uit. De oplevering en opening vinden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 plaats.

3.2 We beheren de grote groengebieden integraal en duurzaam
Het beheer van onze grote groengebieden is zowel op de recreatieve functie als op verhoging van de ecologische waarde gericht. We beheren deze gebieden volgens een integraal afgestemd beheerplan. De grote groengebieden zijn: de parken De Houtkamp en De Bloemerd, de Boterhuispolder, de Munnikkenpolder, Gravenpad & Ruigekade en de natuurvriendelijke oevers.

3.3 We stellen een plan weidevogelbeheer op voor de Boterhuispolder
Samen met de ondertekenaars van het weidevogelconvenant en de agrariërs werken we aan een collectief beheerplan voor de Boterhuispolder. Zo komen we tot een uitgekiend pakket van beheermaatregelen, met maatregelen voor rustperiode, legselbeheer, kruidenrijk grasland en extensieve beweiding. Vrijwillige deelname is het uitgangspunt.

4.1 We gaan diefstal uit woningen tegen met wijkpreventieactiviteiten en voorlichting

We zetten regelmatig de Buurt WhatsApp en burgernet in. Inwoners en politie trekken dan gezamenlijk op. De politie informeert inwoners over inbraakpreventie. Ook kijken inwoners uit naar personen of voertuigen.

4.2 We gaan fietsendiefstal tegen, onder andere met een lokfiets en een promoteam

De politie zet zich in om diefstal van fietsen, bromfietsen en scooters tegen te gaan. Ook hier worden inwoners bij betrokken. Het promoteam nodigt mensen uit om zelf ook maatregelen te nemen om diefstallen tegen te gaan.

4.3 We gaan (huiselijk)geweldmisdrijven tegen
Nationaal, regionaal en zeker ook lokaal is er de nodige en blijvende aandacht om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Ook zetten we in op preventie. Leidraad is het Lokaal Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Samen met het Zorg en Veiligheidshuis geven we het bestrijden van geweldsdelicten prioriteit en zetten we in op hulp voor zowel dader als slachtoffer.

4.4 We ontwikkelen een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2019-2022
De (gevolgen van de) coronamaatregelen vragen nog steeds tijd en aandacht, maar we zetten ook stevig in op eerder geformuleerde prioriteiten. We intensiveren de inzet op ondermijning en werken onverminderd aan wijkgerichte handhaving en zorg en veiligheid.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2018 (w)

2019 (w)

2020 (w)

2021 (w)

2022 (b)

2023 (b)

2024 (b)

2025 (b)

1. Rapportcijfer dat Leiderdorpers hun buurt geven (uit de inwonersenquête)

-

8,0

-

8,2

-

8,2

-

8,2

1.1 Aantal opgeleverde woningen in Leiderdorp

(exclusief 206 studentenwoningen in 2020)

0

0

260

142

119

250

60

15

1.2 % (+ aantal) 'sociaal' van het totaal aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Leiderdorp

0

0

81%

(211)

49%
(69)

10%

30%

30%

30%

1.4 % (en feitelijk aantal) vrijkomende sociale woningen in Leiderdorp dat toegewezen is aan Leiderdorpers

53%

(62)

65%

(65)

40 %

(109)

50%

50%

50%

50%

50%

1.3 Set prestatieafspraken met wooncorporaties

2

2

2

2

2

2

2

2

2.1 % inwoners dat tevreden is over het aanbod aan welzijnsvoorzieningen (uit de inwonersenquête)1

-

-

-

81%

81%

81%

81%

81%

2.2 Aantal formele speelplaatsen

86

83

74

70

62

62

62

62

2.2 Aantal informele speelplaatsen

16

19

28

32

40

40

40

40

3. % inwoners dat tevreden is over het aanbod aan sport- en recreatievoorzieningen (uit de inwonersenquête)

-

zie1

zie1

85%

85%

85%

85%

85%

3.2 Toename soortenrijkdom in de grote groenvlakken

-

1%

-

5%

5%

3%

3%

3%

4. Vermogensmisdrijven per 1.000 inwoners in Leiderdorp

-

-

-

21,0

21,0

21,0

-

-

4. Geweldmisdrijven per 1.000 inwoners in Leiderdorp

-

-

-

3,0

3,0

3,0

-

-

4.1 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners in Leiderdorp

-

-

-

2,5

2,5

2,5

-

-

 1. 1Deze indicator betreft de accommodaties. Percentages komen in de inwonersenquête 2019 niet voor. In 2021 is dit weer toegevoegd.
Ga naar boven