Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 2: Aantrekkelijk...2A: Werken en ondernemen in...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

2A: Werken en ondernemen in het dorp

Inleiding
We versterken de economische structuur van Leiderdorp door een aantrekkelijk economisch klimaat te creëren. We scheppen de kaders en faciliteren ondernemers, door zoveel mogelijk ruimte te geven om te ondernemen. We werken nauw samen met onze ondernemers, de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, Economie071, andere (Leidse regio)gemeenten en de provincie.

Op 27 maart 2017 stelde de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vast. Hierin streven we naar een duurzaam Leiderdorp. Het is onze ambitie om in 2050 volledig C02-neutraal te zijn. Om deze ambitie te verwezenlijken werken we niet alleen samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers, maar ook met andere gemeenten en ketenpartners.

Doel

Het versterken van de economische structuur van Leiderdorp door een aantrekkelijk en duurzaam economisch klimaat te creëren

SMART doel

1. Economische zaken lokaal: we hebben een duurzame economische structuur in 2020.

2. Economie071: de Leidse regio wil in 2020 een duurzame plek zijn in de top van Europese kennisregio's, met life sciences & health als sleutelsector en een spin-off voor productie, midden- en kleinbedrijf en dienstverlening in de regio zelf.

3. Match vraag en aanbod: we zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt.

4. Duurzaamheid:

in 2050 is de gemeente Leiderdorp volledig C02-neutraal.

Activiteiten 2021

1.1 We ronden het opstellen van een economisch beleidsplan af.

2.1 We blijven inzetten op regionale economische samenwerking (Economie071). 

3.1 We realiseren een eenduidige werkgeversdienstverlening.

4.1 We voeren de duurzaamheidsagenda uit.

1.2 We voeren het beleid voor de weekmarkt uit.

2.2 We voeren de retailvisie Leidse regio uit.

3.2 We zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar beter weten te vinden.

4.2 We faciliteren en stimuleren inwoners, instellingen en ondernemers om energie te besparen en energie duurzaam op te wekken.

1.3 We voeren de plannen voor het opzetten van Leiderdorp Marketing uit.

2.3 We voeren de regionale bedrijventerreinenstrategie uit.

3.3 We benutten het menselijk kapitaal.

4.3 We stellen een warmtevisie vast.

1.4 We voeren de plannen voor een loketfunctie voor ondernemers uit.

4.4 We stellen grondstoffenbeleid op.

4.5 We stellen de Regionale Energiestrategie 1.0 vast.

Wat willen we bereiken?

1. Economische zaken lokaal: we hebben een duurzame economische structuur in 2021

Een sterke en duurzame lokale economie is belangrijk voor het functioneren van de lokale samenleving. In 2021 willen we het economisch beleidsplan afronden, dat als doel heeft de economische structuur van Leiderdorp te versterken.

2. Economie071: de Leidse regio wil in 2020 een duurzame plek zijn in de top van Europese kennisregio's met life sciences & health als sleutelsector en een spin-off voor productie, midden- en kleinbedrijf en dienstverlening in de regio zelf
De samenwerking binnen de regio 071 is belangrijk voor de (regionale) economie. Daarom sloten we een convenant met Economie071. Dit samenwerkingsverband voert projecten uit die de lokale en regionale economie versterken. In 2021 blijven we hierin participeren.

3. Match vraag en aanbod: we zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de behoefte van de
arbeidsmarkt
De Leidse regio is bij uitstek een kennisregio, met sterke onderwijs- en zorginstellingen en een bioscience-sector van wereldniveau. Ondanks de huidige coronacrisis zijn de economische vooruitzichten, ook op de langere termijn, rooskleurig. Tegelijkertijd zien we dat bepaalde (kwetsbare) groepen niet of onvoldoende profiteren van deze ontwikkeling. Er zijn vacatures die niet of slechts met grote moeite vervuld worden, terwijl grote groepen naast de arbeidsmarkt staan. Om kansen en mogelijkheden beter te kunnen benutten, is een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van cruciaal belang. Gemeenten, UWV, ondernemingen en onderwijsinstellingen werken nauw samen, zowel binnen de Leidse regio als op het niveau van Holland Rijnland.

4. Duurzaamheid: in 2050 is Leiderdorp volledig C02-neutraal
Het is onze ambitie om in 2050 volledig C02-neutraal te zijn. Als eerste stap willen we onze CO2-uitstoot in 2025 al met 30% reduceren. Dit betekent dat we flink aan de slag gaan. De duurzaamheidsagenda geeft houvast, met een thematische aanpak gericht op energie, mobiliteit, afval en klimaat. We voeren de duurzaamheidsdoelstelling samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers uit. Op regionaal niveau zetten we in op een energieneutrale regio. Samen met onze partners hebben we een concept Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. De concept RES is de eerste stap naar een definitieve RES. Daarin staat hoe de regio invulling gaat geven aan de energiedoelstellingen van het nationaal Klimaatakkoord.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We ronden het opstellen van een economisch beleidsplan af
In 2020 begonnen we aan een economisch beleidsplan voor de periode 2021 en verder. In 2021 ronden we dit traject af. De besluitvorming vindt voor de zomerperiode plaats. 

1.2 We voeren het beleid voor de weekmarkt uit
In 2021 ronden we de actualisatie van het beleid voor de weekmarkt af en voeren we het uit.

1.3 We voeren de plannen voor het opzetten van Leiderdorp Marketing uit
In het coalitieakkoord staat dat we onderzoeken of en hoe we aansluiten bij Leiden Marketing. In 2020 maakten we een start. Leiden Marketing heeft ons hierbij geholpen. Bijvoorbeeld door (historische) feiten, gebeurtenissen en anekdotes over het dorp te verzamelen. We willen dit vertalen naar een ‘Leiderdorps verhaal’, dat we vervolgens kunnen gebruiken als rode draad in ons beleid en onze activiteiten. Hiermee vergroten we onze lokale identiteit, onze verbondenheid én zetten we ons dorp op de kaart. We onderzoeken of Leiden Marketing ons verder kan helpen en geven daar uitvoering aan.

1.4 We voeren de plannen voor een loketfunctie voor ondernemers uit
In 2020 hebben inventariseerden we of ondernemers behoefte hebben aan een ondernemersloket. Dit jaar voeren we de plannen uit.

2.1 We blijven inzetten op regionale economische samenwerking (Economie071)
Het regionale samenwerkingsverband Economie071 voert projecten uit die de lokale en regionale economie versterken. Het convenant met Economie071 loopt tot en met 2022. We werken mee aan de projecten die onder de vlag van Economie071 worden uitgevoerd.

2.2. We voeren de retailvisie Leidse regio uit
De retailvisie Leidse regio bepaalt de richting voor de Leiderdorpse winkelgebieden Winkelhof, Santhorst en Oranjegalerij en de perifere locaties De Baanderij en WOOON. In 2020 voerden we een evaluatie uit. In 2021 voeren we de retailvisie verder uit.

2.3 We voeren het uitvoeringsplan van de regionale bedrijventerreinenstrategie uit
In 2020 is de regionale bedrijventerreinenstrategie vastgesteld. Daarna stelden we in regionaal verband een integraal uitvoeringsplan op. In de eerste helft van 2021 vindt de afronding van dit uitvoeringsplan plaats en gaan we over tot uitvoering.

3.1 We realiseren een eenduidige werkgeversdienstverlening
Werkgevers moeten bij het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in alle gemeenten dezelfde ondersteuning onder dezelfde voorwaarden krijgen. Het Werkbedrijf Holland Rijnland streeft daarom naar harmonisatie van instrumenten binnen de arbeidsmarktregio. Leiderdorp ondersteunt dit en past verordeningen en beleidsregels waar nodig aan.

3.2 We zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar beter weten te vinden

Het Werkbedrijf Holland Rijnland leidt werkzoekenden naar werk via concrete sectorgerichte regionale werkgelegenheidsprojecten. We geven prioriteit aan de sectoren met de grootste tekorten aan personeel, zoals de zorg en techniek. Brancheteams voeren de projecten uit. De brancheteams bestaan uit professionals van UWV en de drie aangesloten subregio’s.

3.3 We benutten het menselijk kapitaal

De stuurgroep Economie071 ziet 'human capital' als een belangrijke prioriteit. Binnen Economie071 werken we samen met ondernemingen en onderwijs- en kennisinstellingen aan het optimaal inzetten, opleiden en ondersteunen van het menselijk kapitaal in de regio. Dit is een randvoorwaarde voor het behoud van een sterke regionale economie. Een voorbeeld is het project ‘Talent op Maat’ van Economie071. 'Talent op Maat' koppelt werkzoekenden en potentiële werkgevers op basis van vaardigheden in plaats van startkwalificaties. Zo worden de talenten benut van mensen die (nog) niet de juiste diploma’s hebben en wordt voor werkgevers de vijver met potentiële werknemers groter.

4.1 We voeren de duurzaamheidsagenda uit
In 2020 stelden we de Leiderdorpse duurzaamheidsagenda 2017-2025 vast. Daarin staat de ambitie om in 2050 volledig C02-neutraal te zijn. Ook in 2021 voeren we activiteiten uit het werkplan uit, op de thema's energie, mobiliteit, klimaat & biodiversiteit en afval & grondstoffen.

4.2 We blijven onze inwoners, instellingen en ondernemers faciliteren en stimuleren om energie te besparen en energie duurzaam op te wekken
We willen onze inwoners, instellingen en ondernemers ook in 2021 faciliteren en stimuleren om energie te besparen en op te wekken. Dit is een continu proces. We continueren de voorlichting via de campagne Goed: www.goedleiderdorp.nl. We organiseren informatiebijeenkomsten en ondersteunen onze energieambassadeur. Daarnaast stellen we energiescans beschikbaar aan inwoners, instellingen en ondernemers, zodat ze inzicht krijgen in de bespaar- en opwekcapaciteit van hun woning of gebouw. Ook verstrekken we duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen voor het verduurzamen van woningen en gebouwen.

4.3 We stellen een warmtevisie op
In 2020 begonnen we aan een transitievise Warmte voor de periode tot en met 2030. Deze visie wordt in 2021 vastgesteld.

4.4 We stellen grondstoffenbeleid op
We stellen grondstoffenbeleid op voor de periode 2021-2025. Vroeger was dit het afvalstoffenbeleid. De doelen van het grondstoffenbeleid komen overeen met die van het programma VANG (Van Afval naar Grondstof). Voor 2020 was dat maximaal 100 kg restafval per inwoner en 75% afvalscheiding. In Leiderdorp halen we dit nog niet, maar de aanvullende maatregelen gaan zeker effect hebben. Op dit moment zit Leiderdorp op 189 kg restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 53%.

4.5 We stellen de Regionale Energiestrategie 1.0 vast

In 2020 stelden we in Holland Rijnland-verband een concept Regionale Energiestrategie (RES) op. In de concept RES staat de energieopgave van de regio. De RES bevat ook het potentieel voor duurzame opwekking en besparingen en een voorstel om de energievraag en het aanbod bij elkaar te brengen. In de loop van 2021 wordt de concept RES uitgewerkt tot een definitive RES (1.0), die voldoet aan de eisen van het nationaal Klimaatakkoord. In het najaar van 2021 moeten de afzonderlijke gemeenteraden de RES 1.0 voor iedere regio hebben vastgesteld. Inclusief het bod aan het Rijk met de regionale bijdrage aan de landelijke opgave.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2017 (w)

2018 (w)

2019 (w)

2020 (b)

2021 (b)

2022 (b)

2023 (b)

2024 (b)

1. Banen totaal 1

12.250

12.410

12.450

12.500

12.500

12.500

12.500

1. Vestigingen totaal

2.030

2.140

2.280

2.150

2.150

2.150

2.150

1. Netto arbeidsparticipatie

67.7%

69,3%

69,5%

70%

70%

70%

70%

1. Bruto gemeentelijk product

4. Reductie van CO2-uitstoot totaal2

5,22%

6,52%

-

15%

20%

22,5%

25%

27,5%

4. Reductie van CO2-uitstoot gebouwde omgeving2

11,69%

14,94%

-

20%

22,5%

25%

27,5%

4. Reductie van CO2-uitstoot exclusief auto(snel)wegen2

7,2%

9,29%

-

20%

22,5%

25%

27,5%

4.3 Restafval per persoon per jaar

250 kg

228kg

214kg

100kg

120 kg

75 kg

70 kg

60 kg

  1. 1Afkomstig uit het BBV, www.waarstaatjegemeente.nl.
  2. 2Ten opzichte van 2013, cijfers afkomstig van de Nederlandse Emissieregistratie.
Ga naar boven