Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 2: Aantrekkelijk...2A: Werken en ondernemen in...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

2A: Werken en ondernemen in het dorp

Inleiding
We versterken de economische structuur van Leiderdorp door een aantrekkelijk economisch klimaat te creëren. We scheppen de kaders en faciliteren ondernemers, door zoveel mogelijk ruimte te geven om te ondernemen. We werken nauw samen met onze ondernemers, de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, Economie071, andere (Leidse regio)gemeenten en de provincie.

Op 27 maart 2017 stelde de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vast. Hiermee streven we naar een duurzaam Leiderdorp. Het is onze ambitie om in 2050 volledig C02-neutraal te zijn. Om deze ambitie te verwezenlijken werken we niet alleen samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers, maar ook met andere gemeenten en ketenpartners.

Doel

Het versterken van de economische structuur van Leiderdorp door een aantrekkelijk en duurzaam economisch klimaat te creëren

SMART doel

1. Economische zaken lokaal: we hebben een duurzame economische structuur.

2. Economie071: de Leidse regio wil een duurzame plek zijn in de top van Europese kennisregio's, met life sciences & health als sleutelsector en een spin-off voor productie, midden- en kleinbedrijf en dienstverlening in de regio zelf.

3. Match vraag en aanbod: we zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt.

4. Duurzaamheid:

in 2050 is de gemeente Leiderdorp volledig C02-neutraal.

Activiteiten 2022

1.1 We voeren het economisch beleidsplan 2021-2026 uit.

2.1 We blijven inzetten op regionale economische samenwerking (Economie071). 

3.1 We realiseren een eenduidige werkgeversdienstverlening.

4.1 We voeren de duurzaamheidsagenda uit.

2.2 We voeren de retailvisie Leidse regio uit.

3.2 We zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar beter weten te vinden.

4.2 We faciliteren en stimuleren inwoners, instellingen en ondernemers om energie te besparen en energie duurzaam op te wekken.

2.3 We voeren de regionale bedrijventerreinenstrategie uit.

3.3 We benutten het menselijk kapitaal.

4.3 We vertalen de Regionale Energiestrategie 1.0 naar lokaal beleid.

4.4 We stellen grondstoffenbeleid op.

4.5 We bepalen welke wijken voor 2030 aardgasvrij of aardgasready gemaakt kunnen worden.

Wat willen we bereiken?

1. Economische zaken lokaal: we hebben een duurzame economische structuur

Een sterke en duurzame lokale economie is belangrijk voor het functioneren van de lokale samenleving. In 2022 voeren we het economisch beleidsplan 2021-2026 uit. Het doel is de economische structuur van Leiderdorp te versterken.

2. Economie071: de Leidse regio wil een duurzame plek zijn in de top van Europese kennisregio's met life sciences & health als sleutelsector en een spin-off voor productie, midden- en kleinbedrijf en dienstverlening in de regio zelf
Samenwerking binnen de regio 071 is belangrijk voor de (regionale) economie. Daarom sloten we een convenant met Economie071. Dit samenwerkingsverband voert projecten uit die de lokale en regionale economie versterken. Ook in 2022 doen we hieraan mee.

3. Match vraag en aanbod: we zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt
De Leidse regio is een echte kennisregio, met sterke onderwijs- en zorginstellingen en een bioscience-sector van wereldniveau. De regionale economie blijkt ondanks de coronacrisis veerkrachtig en de economische vooruitzichten zijn rooskleurig. Tegelijkertijd zien we dat bepaalde groepen nog steeds buiten de boot vallen. De krapte op de arbeidsmarkt neemt bovendien toe. Om kansen en mogelijkheden beter te kunnen benutten, zijn drie zaken van belang:

  • Het onderwijs moet aansluiten op de arbeidsmarkt.
  • We moeten jongeren opleiden voor de functies van nu en in de toekomst.
  • Werknemers moeten zich bij- en waar nodig omscholen.

Gemeenten, UWV, ondernemingen en onderwijsinstellingen werken nauw samen, zowel binnen de Leidse regio als op het niveau van Holland Rijnland.

4. Duurzaamheid: in 2050 is Leiderdorp volledig C02-neutraal
Het is onze ambitie om in 2050 volledig C02-neutraal te zijn. Als eerste stap willen we onze CO2-uitstoot in 2025 al met 30% reduceren. Dit betekent dat we flink aan de slag gaan. De duurzaamheidsagenda geeft houvast, met een thematische aanpak gericht op energie, mobiliteit, afval en klimaat. We voeren de duurzaamheidsdoelstelling samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers uit. Op regionaal niveau zetten we in op een energieneutrale regio. Samen met onze partners hebben we een Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) vastgesteld. We gaan de RES 1.0 in de regio samen doorontwikkelen en we vertalen de RES 1.0 naar lokaal beleid. In de Leidse regio gaan we komend jaar intensief samenwerken aan een regionaal warmtesysteem.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We voeren het economisch beleidsplan 2021-2026 uit
In 2021 stelden we het economisch beleidsplan 2021-2026 vast, in 2022 voeren we het uit. Dat doen we in deelprojecten:

  • klankbordgroep instellen;
  • gebiedsbijeenkomsten organiseren;
  • profiel Leiderdorp opstellen;
  • de organisatiegraad van ondernemers versterken.

2.1 We blijven inzetten op regionale economische samenwerking (Economie071)
Het regionale samenwerkingsverband Economie071 voert projecten uit die de lokale en regionale economie versterken. Het convenant met Economie071 loopt tot en met 2022. We werken mee aan de projecten van Economie071: Cirkelstad, Expatcentre, Stagepact, MKB regiodeal, Streek van verrassingen.

2.2. We voeren de retailvisie Leidse regio uit
De retailvisie Leidse regio bepaalt de richting voor de Leiderdorpse winkelgebieden Winkelhof, Santhorst en Oranjegalerij en de perifere locaties De Baanderij en WOOON. De provincie voert in het vierde kwartaal van 2021 een koopstromenonderzoek uit. In 2022 kijken we wat de consequenties hiervan zijn voor de retailvisie Leidse regio en tot welke vervolgacties dit moet leiden.

2.3 We voeren het uitvoeringsplan van de regionale bedrijventerreinenstrategie uit
In 2020 stelde de raad de regionale bedrijventerreinenstrategie vast. Vervolgens maakten we in 2021 een uitvoeringsplan. Een onfhankelijk regisseur van Economie071 zorgt dat er voldoende goede ruimte overblijft om te ondernemen op bedrijventerreinen in de regio. Binnen de regio kijken we samen naar het compensatievraagstuk bij transformatie van werklocaties naar (combinaties met) wonen. In Leiderdorp geldt dit voor De Baanderij. Verder inventariseren we via de Challenge Toekomstige Bedrijventerreinen / Ruimtelijke Verdichting de kansen en opgaven voor verduurzaming en toekomstbestendig maken van de bestaande bedrijventerreinen. Zo willen we het vestigingsklimaat verbeteren en de verbinding leggen met andere grote opgaven in de regio 071.

3.1 We realiseren een eenduidige werkgeversdienstverlening
Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plaatsen, moeten in alle gemeenten dezelfde ondersteuning onder dezelfde voorwaarden krijgen. Om dat te bereiken stemmen alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland hun beleid en regels op elkaar af. Ook harmoniseren ze de re-integratieinstrumenten. Leiderdorp ondersteunt dit en past verordeningen en beleidsregels waar nodig aan.

3.2 We zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar beter weten te vinden

Het Werkbedrijf Holland Rijnland leidt werkzoekenden via concrete, sectorgerichte en regionale
werkgelegenheidsprojecten naar werk. We geven prioriteit aan de sectoren met de grootste tekorten aan personeel. Vijf brancheteams voeren de projecten uit: Bouw & Techniek, Garantiebanen & Overheid, Hospitality & Facility, Transport & Logistiek en Zorg & Welzijn. In de brancheteams zitten professionals van UWV en de drie aangesloten subregio’s. DZB Leiden vertegenwoordigt de Leidse regio.

3.3 We benutten het menselijk kapitaal

De stuurgroep Economie071 vindt aandacht voor 'human capital' belangrijk. Binnen Economie071 werken we samen met ondernemingen en onderwijs- en kennisinstellingen aan het optimaal inzetten, opleiden en ondersteunen van het menselijk kapitaal in de regio. Dit is een randvoorwaarde voor het behoud van een sterke regionale economie. Door corona zijn veel banen en vacatures verloren gegaan, vooral in de toeristische sector (hospitality). Voor corona zat die sector juist stevig in de lift. In andere sectoren zien we nog steeds grote tekorten, bijvoorbeeld in de techniek en de zorg. In ‘Talent op Maat’, onderdeel van het Human Capital Actieplan Leidse regio, koppelen we werkzoekenden op basis van vaardigheden in plaats van startkwalificaties aan potentiële werkgevers. Op de ICT Praktijk Academie kunnen mbo-studenten doorgroeien naar hbo-niveau en kunnen zij-instromers zich omscholen naar een baan in de ICT.

4.1 We voeren de duurzaamheidsagenda uit
In 2017 stelden we de Leiderdorpse duurzaamheidsagenda 2017-2025 vast. Daarin staat de ambitie om in 2050 volledig C02-neutraal te zijn. Ook in 2022 voeren we deze agenda uit, met activiteiten op de thema's energie, mobiliteit, klimaat & biodiversiteit en afval- & grondstoffen.

4.2 We blijven onze inwoners, instellingen en ondernemers faciliteren en stimuleren om energie te besparen en energie duurzaam op te wekken
We willen onze inwoners, instellingen en ondernemers ook in 2022 faciliteren en stimuleren om energie te besparen en op te wekken. Dit is een continu proces. We gaan door met voorlichting via de campagne Goed: www.goedleiderdorp.nl. We organiseren informatiebijeenkomsten en ondersteunen onze energieambassadeur. Daarnaast stellen we energiescans beschikbaar aan inwoners, instellingen en ondernemers, zodat ze inzicht krijgen in de bespaar- en opwekcapaciteit van hun woning of gebouw. We gaan onze inwoners vouchers geven voor kleine energiebesparende maatregelen. Ook verstrekken we duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen voor het verduurzamen van woningen en gebouwen.

4.3 We vertalen de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) naar lokaal beleid
Wij gaan de opgaven uit de RES 1.0 vertalen naar lokaal beleid en energieprojecten. Dit doen we samen met onze inwoners en ondernemers.

4.4 We stellen grondstoffenbeleid op
We willen afval verminderen en een passende route naar een circulair systeem inzetten. We ronden de ontwikkeling van het afval- en grondstoffenbeleid op basis van de gestelde kaders af.

Om het afvalstroomproces te verbeteren willen we de toegang tot het afvalbrengstation reguleren. We gaan werken met een toegangspoort. Alleen inwoners met een pasje krijgen toegang tot het afvalbrengstation.

4.5 We bepalen welke wijken voor 2030 aardgasvrij of aardgasready gemaakt kunnen worden

In de transitievisie warmte Leiderdorp staat hoe de aardgasvrije gebouwde omgeving eruit gaat zien. We schetsen de kaders en leggen de kansen vast. De transitievisie warmte is de basis voor de uitvoeringsplannen op wijkniveau. In 2022 bepalen we op basis van verder onderzoek welke wijken voor 2030 aardgasvrij of aardgasready gemaakt kunnen worden.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2018 (w)

2019 (w)

2020 (w)

2021 (b)

2022 (b)

2023 (b)

2024 (b)

2025 (b)

1. Banen totaal1

12.410

12.450

12.640

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

1. Vestigingen totaal

2.140

2.280

2.320

2.150

2.150

2.250

2.300

2.300

1. Netto arbeidsparticipatie

69,3%

69,5%

69,0%

70%

70%

70%

70%

70%

1. Bruto gemeentelijk product2

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

4. Reductie van CO2-uitstoot totaal3

6,52%

-

-

20%

22,5%

25%

27,5%

30%

4. Reductie van CO2-uitstoot gebouwde omgeving2

14,94%

-

-

20%

22,5%

25%

27,5%

30%

4. Reductie van CO2-uitstoot exclusief auto(snel)wegen2

9,29%

-

-

20%

22,5%

25%

27,5%

30%

4.3 Restafval per persoon per jaar

228 kg

214 kg

214 kg

197 kg

180 kg

164 kg

147 kg

130 kg

  1. 1Afkomstig uit het BBV, www.waarstaatjegemeente.nl.
  2. 2In 2017 als landelijke beleidsindicator vervallen, omdat deze niet duurzaam blijkt te zijn (Regeling beleidsindicatoren gemeenten, bron: VNG).
  3. 3Ten opzichte van 2013, cijfers afkomstig van de Nederlandse Emissieregistratie.
Ga naar boven