Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

1 Meedoen in Leiderdorp
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Meerjarenraming

2023

2024

2025

1A Actieve en gezonde inwoners

Lasten

7.825

6.926

6.580

6.871

6.981

6.961

Baten

-2.453

-1.548

-1.539

-1.539

-1.539

-1.539

Saldo

5.373

5.378

5.041

5.332

5.443

5.422

1B Zelfredzame inwoners

Lasten

4.784

5.451

5.463

5.481

5.454

5.430

Baten

-116

-165

-169

-169

-169

-169

Saldo

4.668

5.286

5.294

5.312

5.285

5.261

1C Ondersteunde inwoners

Lasten

22.269

18.838

20.149

19.910

19.571

19.226

Baten

-10.025

-5.739

-6.077

-6.077

-6.077

-6.077

Saldo

12.244

13.099

14.072

13.833

13.495

13.149

Programma

Lasten

34.879

31.215

32.191

32.262

32.007

31.617

Baten

-12.594

-7.452

-7.785

-7.785

-7.785

-7.785

Saldo van baten en lasten

22.285

23.763

24.407

24.477

24.222

23.832

Reserves

Toevoeging

1.707

0

1.559

902

818

716

Onttrekking

-2.227

-2.153

-2.285

-1.943

-1.276

-933

Mutaties reserves

-519

-2.153

-726

-1.041

-458

-217

Resultaat

21.765

21.610

23.680

23.436

23.764

23.615

Verklaring 2022 ten opzichte van 2021 > € 50.000

1A Actieve en gezonde inwoners
Voor drie vernieuwbouwprojecten uit het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) hebben we tijdelijke huisvesting nodig. Want tijdens de vernieuwbouw zijn de scholen gesloten en moeten de kinderen ergens anders worden opgevangen. In 2021 namen we daar extra geld voor op (€ 444.000).
De kosten van de afdracht aan de RDOG stijgen in 2022 met zo'n € 50.000, door een toename van het aantal inwoners en indexering.

1B Zelfredzame inwoners
Geen bijzonderheden.

1C Ondersteunde inwoners
De lasten nemen in 2022 toe met € 1,3 miljoen. Het betreft een groot domein, daardoor resulteerde de indexatie van 1,7% in een budgetverhoging van ruim € 300.000. Vanuit de opgave van de TWO Jeugd voor 2022 deden we een ophoging van € 477.000. De uitgaven voor pgb jeugd namen de afgelopen jaren steeds toe. Ook deze verhoogden we in 2022 (€ 96.000), om meer aan de werkelijkheid te voldoen. De Wmo-kosten zijn ten opzichte van 2021 € 328.000 hoger. Dit zijn onder andere de kosten voor woningaanpassing, hulp bij de huishouding en pgb Wmo-begeleiding. Tot slot hebben we aan de inkomstenkant het budget gebundelde uitkering ('BUIG') in 2022 hoger geraamd dan in 2021 (€ 170.000). Dit is een voorlopige inschatting. Het ministerie van SZW stelt het uitkeringsbudget gedurende het jaar twee keer bij.

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Reserve sociaal domein progr. 1

Toevoeging

1.707

0

1.559

902

818

716

Onttrekking

-2.227

-2.153

-2.285

-1.943

-1.276

-933

Saldo

-519

-2.153

-726

-1.041

-458

-217

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1

-519

-2.153

-726

-1.041

-458

-217

De informatie over de stortingen en onttrekkingen staat in de financiële begroting, onderdeel F: Reserves.

Ga naar boven