Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...1C: Passende en kwalitatieve...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1C: Passende en kwalitatieve zorg en ondersteuning voor inwoners van jong tot oud

Inleiding

Soms heeft een inwoner (specialistische) ondersteuning nodig. Samen met de inwoner onderzoekt een medewerker van Incluzio Leiderdorp welke ondersteuning het beste past. Het doel is dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Daarom kijken de medewerkers van Incluzio Leiderdorp breed naar de hulpvraag van inwoners en bieden ze de ondersteuning zoveel mogelijk op maat en lokaal aan. Hetzelfde doet een medewerker van het Jeugdteam (JT) voor kinderen. Medewerkers van Werk & Inkomen doen dit voor inwoners met een uitkering en medewerkers van de Stadsbank voor inwoners met schulden. In 2023 gaan we verder met het bevorderen van integrale ondersteuning van onze inwoners.

Doel

Inwoners krijgen passende en kwalitatieve zorg en ondersteuning

Subdoel

1. Meer lokale en integrale samenwerking om de ondersteuning aan de inwoner te versterken.

2. Meer passende, effectieve en tijdige ondersteuning die aansluit op de leefwereld van de inwoner.

3. Meer tevredenheid bij de inwoner over de kwaliteit van de uitvoering van zorg en ondersteuning.

Activiteiten 2023

1.1 We bevorderen integrale ondersteuning in het sociaal domein.

2.1 We leiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de bijstand en duurzaam naar werk.

3.1 We werken onder de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente Leiden continu aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen.

1.2 We verbeteren de lokale samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs.


2.2 We bouwen het aantal nieuwe beschutte werkplekken verder uit.

3.2 We verbeteren de uitvoering van de opdracht 'Samen Leiderdorp' van Incluzio Leiderdorp.

2.3 We voeren het regionale plan transformatie jeugdhulp uit, voor toegang, inkoop, accountmanagement, wachtlijstproblematiek, sluitende keten.

2.4 We voeren de opvang en huisvesting van kwetsbare groepen uit.

2.5 We zorgen voor een passend aanbod van aanvullende diensten, naast de reguliere jeugdgezondheidszorgtaken.

Wat willen we bereiken?

1. Meer lokale en integrale samenwerking om de ondersteuning aan de inwoner te versterken.
We streven naar een duidelijke toegang voor een inwoner die zorg of ondersteuning nodig heeft. De professionals stemmen onderling af en werken volgens het principe 'één gezin, één plan, één regisseur.'

2. Meer passende, effectieve en tijdige ondersteuning die aansluit op de leefwereld van de inwoner.
Wanneer inwoners hulp nodig hebben of moeite hebben om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving, bieden we op tijd zorg en ondersteuning. We bieden deze ondersteuning op maat en dichtbij, aansluitend op de leefwereld en zorgbehoefte van de inwoner. De gemeente is verantwoordelijk voor een passend aanbod van zorg en ondersteuning. Dit passende aanbod kan laagdrempelige ondersteuning zijn of specialistische hulp. We verzorgen de hele toeleiding naar ondersteuning (‘toegang’) en we kopen, samen met de gemeenten in Holland Rijnland, zorg- en ondersteuningsproducten in die tegemoetkomen aan de zorgvraag (‘inkoop’).

3. Meer tevredenheid bij de inwoner over de kwaliteit van de uitvoering van zorg en ondersteuning.
Met het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening streven wij naar effectieve en doelmatige zorg.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We bevorderen integrale ondersteuning in het sociaal domein.
We bevorderen integrale ondersteuning in het sociaal domein en werken samen met andere domeinen, werkvelden en organisaties. Als het in het belang is van de inwoner zetten we budgetten integraal in. We investeren in de verbinding tussen partners op het snijvlak van zorg en veiligheid. Zodat inwoners van jong tot oud zo optimaal mogelijk ondersteund worden.

1.2 We verbeteren de lokale samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs.
We werken aan doelen uit de (sub)regionale ontwikkelagenda Passend Onderwijs & Jeugdhulp. Dat doen we met een lokaal actieplan. Voorbeelden zijn de implementatie van integraal arrangeren en wat er nodig is voor passende kinderopvang.

2.1 We leiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de bijstand en duurzaam naar werk.
Voor de meeste mensen is werk de sleutel tot volwaardige deelname aan de maatschappij. Daarom is het belangrijk om alle mensen met een (bijstands)uitkering op een effectieve wijze naar duurzaam werk te begeleiden. Als ze daartoe in staat zijn. De economische omstandigheden zijn op dit moment nog relatief gunstig, ondanks de oorlog in Oekraïne. We beschikken over een divers scala aan re-integratieinstrumenten, zo veel mogelijk afgestemd op de situatie van de klant (maatwerk). Extra aandacht besteden we aan mensen met een arbeidsbeperking.

2.2 We bouwen het aantal nieuwe beschutte werkplekken verder uit.
Onderdeel van de Participatiewet uit 2015 waren 30.000 nieuwe beschutte werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in Leiderdorp vinden we dat iedereen naar vermogen moet kunnen meedoen in de samenleving. Na een moeizame start begint het aantal plekken de afgelopen jaren te groeien. De komende periode zetten we in op een verdere uitbreiding van het aantal beschutte werkplekken. We werken nauw samen met DZB Leiden. Ons uitgangspunt blijft dat we voor elke drie uitstromers uit de Wsw één nieuwe beschutte werkplek creëren.

2.3 We voeren het regionale plan transformatie jeugdhulp uit, voor toegang, inkoop, accountmanagement, wachtlijstproblematiek, sluitende keten.
We organiseren een passende, tijdige en effectieve hulpverlening. De hulpverlening kijkt naar het belang van het kind in relatie tot het gezinssysteem en betrekt de nodige zorg- en veiligheidspartners. Dit is een sluitende keten van lokale en regionale (specialistische) hulpverlening, ook als het gaat om de overgang van vrijwillige naar gedwongen hulpverlening. De gemeenten in de regio Holland Rijnland willen meer sturen op de transformatie van jeugdhulp. Daarom versterken ze de governance van de gezamenlijke inkoop en het contractmanagement voor jeugdhulp. Dit moet onder andere leiden tot een afname van de wachtlijstproblematiek.
Aanvullend willen we dat het Jeugdteam, de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp, meer naar voren beweegt en gebruikmaakt van voorliggende voorzieningen. Zodat de inzet van specialistische jeugdhulp eerder uitzondering wordt. Specialistische jeugdhulp blijft natuurlijk wel inzetbaar voor kinderen en gezinnen die dit echt nodig hebben. Om het groeiend aantal doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp terug te dringen zet het Jeugdteam in op een goede triage aan de voorkant, belegt het de regie bij de gemeentelijke toegang en verbetert het de samenwerking met de huisartsen.

2.4 We voeren de opvang en huisvesting van kwetsbare groepen uit.
Samen met Incluzio Leiderdorp organiseren we preventieve voorzieningen in de buurt, zodat kwetsbare inwoners in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Daarnaast concretiseren we de huisvestingsopgave. Dit doen we samen met de gemeenten in de Leidse Regio, woningcorporaties en zorgpartijen.

2.5 We zorgen voor een passend aanbod van aanvullende diensten, naast de reguliere jeugdgezondheidszorgtaken.
Vanuit Hecht Hollands Midden (voorheen RDOG Hollands Midden) voert de GGD Hollands Midden de reguliere jeugdgezondheidszorgtaken uit. Om (kwetsbare) gezinnen tijdig te ondersteunen, zorgen we voor een passend aanbod van aanvullende diensten.

3.1 We werken onder de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente Leiden continu aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen.
De uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen van de gemeente Leiden voert ook voor inwoners van Leiderdorp taken uit. Samen met Leiden werken we continu aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Afspraken daarover leggen we vast in de tweejaarlijkse dienstverleningsovereenkomst (DVO). De dienstverlening moet aansluiten bij de leefwereld van de inwoner en laagdrempelig, duidelijk, effectief en van voldoende kwaliteit zijn.

3.2 We verbeteren de uitvoering van de opdracht 'Samen Leiderdorp' van Incluzio Leiderdorp.
De cliëntervaringen binnen Jeugd en Wmo worden jaarlijks onderzocht. Op basis van de uitkomsten kijken we samen met de partners hoe zij hun dienstverlening kunnen verbeteren. Daarnaast vindt in 2022/2023 een onafhankelijk onderzoek plaats naar de dienstverlening van Incluzio Leiderdorp. Dit onderzoek gebruiken we ook om de dienstverlening van de toegang verder te verbeteren.

Omschrijving

Realisatie

Begroting 2022

Begroting 2023

Streef-waarde

Bron

Efectindicatoren

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

730 (2019)
720 (2020)
690 (2021)

1350

ntb

ntb

CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo
(BBV-WSJG)

Algemeen rapportcijfer dienstverlening Werk & Inkomen

6,7 (2017)
7,2 (2019)
7,5 (2022)

-

-

7,8

Klantervarings-onderzoek, gemeente Leiden (tweejaarlijks)

% jongeren met jeugdhulp van alle jongeren tot 18 jaar

14,4 (2019) 14,3 (2020) 16,1 (2021)

11,5

11

11

CBS Jeugd
(BBV-WSJG)

% jongeren met jeugdreclassering

0,3 (2019)
0,3 (2020)
nnb (2021)

-

0

0

CBS Jeugd
(BBV-WSJG)

% jongeren met jeugdbescherming

0,8 (2019)
0,8 (2020)
0,9 (2021)

-

ntb

0

CBS Jeugd
(BBV-WSJG)

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren

25 (2019)
22 (2020)
9 (2021)

-

15

15

Stichting Halt
(BBV-WSJG)

% jongeren met delict voor rechter

1 (2019)
0 (2020)
0 (2021)

-

0

0

CBS Jeugd
(BBV-WSJG)

Prestatie-indicatoren

Aantal personen werkzaam op beschutte werkplek op peildatum 31 december

2018: 2
2019: 4
2020: 5
2021: 8

6

10

15

DZB Leiden

Aantal gestarte re-integratietrajecten

2018: 153
2019: 127
2020: 76
2021: 89

n.v.t.

110

150

Kwartaalrapportage Werk & Inkomen, gemeente Leiden

Ga naar boven