Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...1C: Ondersteunde inwoners

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1C: Ondersteunde inwoners

Inleiding
Soms hebben inwoners (specialistische) ondersteuning nodig. Samen met de inwoner onderzoekt een medewerker van het sociale team van Incluzio Leiderdorp welke ondersteuning het beste past. Doel is dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Hetzelfde doet een medewerker van het Jeugdteam (JT) voor kinderen. Gecontracteerde (zorg)aanbieders bieden vervolgens de juiste specialistische ondersteuning. Een alternatief is dat de inwoner een persoonsgebonden budget ontvangt en zelf zorgdraagt voor de ondersteuning.

Vanaf 2023 bestaat de 'centrumgemeenteconstructie' voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) niet meer. De budgetten worden gedecentraliseerd naar alle gemeenten. Het uitgangspunt is dat gemeenten zoveel mogelijk lokaal (of subregionaal binnen de Leidse regio) regelen. De gemeenten in de regio Holland Rijnland zijn al gestart met de voorbereiding op deze decentralisatie en gaan hier in 2022 mee verder. Dan kopen ze de ondersteuning voor inwoners opnieuw in.

Doel

Alle Leiderdorpers krijgen passende ondersteuning om naar eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving

SMART doel

1. Meer inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk en krijgen op tijd voldoende hulp en ondersteuning.

2. Meer kinderen groeien gezond en veilig op.

3. De omvang van het klantenbestand
Participatiewet ontwikkelt zich in 2022 positiever dan het landelijk gemiddelde.

Activiteiten 2022

1.1 We verstrekken maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo.

2.1 We organiseren een sluitende keten van hulpverlening waarin het kind centraal staat.

3.1 We verstrekken uitkeringen op grond van de Participatiewet.

1.2 We voeren de opvang en huisvesting van kwetsbare groepen uit.

2.2 We hebben voldoende aanbod kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp.

3.2 We begeleiden mensen in de Wsw naar zo regulier mogelijk werk.

2.3 We organiseren jeugdhulp lokaal en zo dichtbij mogelijk, op het niveau van de Leidse regio.*

3.3 We plaatsen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op een nieuwe beschutwerkplek.

*Met uitzondering van jeugd en veiligheid (gedwongen kaders), dit blijft op het niveau van Holland Rijnland.

Wat willen we bereiken?

1. Meer inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk en krijgen op tijd voldoende hulp en ondersteuning
Wanneer inwoners moeite hebben om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving, bieden we op tijd hulp en ondersteuning. We bieden deze ondersteuning dichtbij en op maat. Incluzio Leiderdorp verzorgt de toegang tot en de uitvoering van deze ondersteuning. Ondersteuning is mogelijk via algemene voorzieningen voor alle inwoners. Als deze voorzieningen niet passend zijn, zorgen we voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

2. Meer kinderen groeien gezond en veilig op
Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding, veiligheid en gezondheid van hun kinderen. Als ouders vragen hebben over de invulling van deze verantwoordelijkheid of ondersteuning nodig hebben, krijgen zij een passend aanbod. Dit passende aanbod kan laagdrempelige ondersteuning zijn of specialistische hulp. De gemeente voorziet in beide.

3. De omvang van het klantenbestand Participatiewet ontwikkelt zich in 2022 positiever dan het landelijk gemiddelde
Ondanks de coronapandemie is het aantal bijstandsuitkeringen minder toegenomen dan we aanvankelijk dachten. Het zijn vooral jongeren en mensen met een migratieachtergrond die vaker een beroep op de bijstand doen. Wel verwachten we dat het aantal bijstandsuitkeringen in 2022, na het stopzetten van de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk, tijdelijk nog iets verder stijgt. Toch blijven we het over het algemeen beter doen dan het landelijk gemiddelde. De economische structuur van de Leidse regio zorgt er mede voor dat de economische vooruitzichten, op de langere termijn, bovengemiddeld positief blijven.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We verstrekken maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo
Inwoners die ondersteuning nodig hebben, doen een melding bij Incluzio Leiderdorp. Als het nodig is, verstrekken we een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorzieningen contracteren de gemeenten in de Leidse regio samen. Veel vormen van ondersteuning kunnen via een algemene voorziening (toegankelijk voor iedereen) worden aangeboden. Incluzio Leiderdorp heeft verschillende mogelijkheden, zoals dagbesteding en vormen van begeleiding. In 2022 kopen de gemeenten in de Leidse Regio een aantal maatwerkvoorzieningen, waaronder huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en begeleiding, opnieuw in.

1.2 We voeren de opvang en huisvesting van kwetsbare groepen uit
In 2022 gaan we verder met de voorbereidingen op de decentralisatie van de maatschappelijke zorg in 2023 (openbare geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en beschermd wonen). Samen met Incluzio Leiderdorp organiseren we preventieve voorzieningen in de buurt, zodat kwetsbare inwoners in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Daarnaast concretiseren we samen met de gemeenten in de Leidse Regio, woningcorporaties en zorgpartijen de huisvestingsopgave. Ook contracteren we passende ondersteuning voor deze inwoners (maatwerkvoorzieningen).

2.1 We organiseren een sluitende keten van hulpverlening waarin het belang van het kind centraal staat
Op grond van de Jeugdwet bieden we jeugdige inwoners en hun ouders een passend hulpaanbod. Kort samengevat: we verzorgen de hele toeleiding naar ondersteuning (‘toegang’) en we kopen, samen met de gemeenten in Holland Rijnland, zorg- en ondersteuningsproducten in die tegemoetkomen aan de zorgvraag (‘inkoop’).

De hulpverlening kijkt naar het belang van het kind in relatie tot het gezinssysteem en betrekt de nodige zorg- en veiligheidspartners. We organiseren een sluitende keten van lokale en regionale hulpverlening, ook als het gaat om de overgang van vrijwillige naar gedwongen hulpverlening. De gemeente betrekt de relevante beleidsdomeinen bij de zorg- en veiligheidsketen. Denk aan wonen, werk, schuldhulpverlening, bijstand en onderwijs.

2.2 We hebben voldoende aanbod kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp
Ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, krijgt deze hulp op een passende manier. De gemeente koopt de nodige hulpverlening in en voorziet daarmee in een passend aanbod voor haar jeugdige inwoners en hun ouders. In de regio Holland Rijnland doen we de inkoop en de organisatie van de specialistische jeugdhulp samen. De gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben de ambitie om meer te sturen op de transformatie van jeugdhulp. Hiervoor versterken we de governance van de gezamenlijke inkoop en het contractmanagement voor jeugdhulp.

2.3 We organiseren jeugdhulp lokaal en zo dichtbij mogelijk, op het niveau van de Leidse regio
Op 1 juli 2021 startte het Jeugdteam, met als doel de toegang meer en beter te laten aansluiten op de lokale (of subregionale) situatie. We willen dat de professionals in de gemeentelijke toegang beter aansluiten bij maatschappelijke partners die dicht bij de leefwereld van kinderen en gezinnen opereren. Denk aan het onderwijs, de kinderopvang, de huisarts en de jeugdgezondheidszorg. We willen dat het Jeugdteam meer naar voren beweegt, naar het gebruik van voorliggende voorzieningen. Zodat de inzet van specialistische jeugdhulp eerder uitzondering wordt (waarbij specialistische jeugdhulp natuurlijk inzetbaar blijft voor kinderen en gezinnen die dit echt nodig hebben). Ook proberen we de komende jaren het groeiend aantal doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp terug te dringen. Dat doet het Jeugdteam door extra in te zetten op een goede triage aan de voorkant, regie te beleggen bij de gemeentelijke toegang en de samenwerking met de huisartsen te verbeteren.

3.1 We verstrekken uitkeringen op grond van de Participatiewet
Op grond van de gemeenschappelijke regeling Sociale Diensten voert de gemeente Leiden de werk- en inkomenstaken uit voor de gemeente Leiderdorp. Iedereen die een uitkering aanvraagt, krijgt een brede intake. Daarin is ook aandacht voor vragen en problemen op andere terreinen. Met deze integrale aanpak proberen we eventuele belemmeringen die werk in de weg staan te verminderen of weg te nemen. Ook de kwaliteit van de dienstverlening heeft onze aandacht. We gebruiken de uitkomsten van de periodieke klantervaringsonderzoeken om beter te voldoen aan de wensen en behoeften van de klanten. Incluzio Leiderdorp geven we sinds 2019 de ruimte om de invulling van de tegenprestatie met meer drang te stimuleren.

3.2 We begeleiden mensen in de Wsw naar zo regulier mogelijk werk
DZB voert voor Leiderdorp de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Jaarlijks leggen we in een managementcontract afspraken vast over kaders, doelen, resultaten en monitoring. Door natuurlijk verloop en de uitstroom van mensen met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt neemt het aantal Wsw-medewerkers af. De achterblijvende groep is in toenemende mate afhankelijk van begeleiding of heeft een beschutte werkomgeving nodig. Het komt hierdoor, in combinatie met een verminderde productiviteit, dat de kosten voor de gemeenten steeds verder toenemen. Daarom steunen we de doorontwikkeling van DZB naar een solide, financieel gezonde en toekomstbestendige instelling, waar de inkomsten en uitgaven structureel in balans zijn.

3.3 We plaatsen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op een beschutwerkplek
Met de invoering van de Participatiewet in 2015 streefde het Rijk naar 30.000 nieuwe beschutwerkplekken. Leiderdorp onderschrijft dit streven: wij vinden dat iedereen naar vermogen moet kunnen meedoen in de samenleving. De resultaten blijven echter landelijk én lokaal achter bij de doelen. Dat komt doordat meer mensen dan verwacht in een andere doelgroep vallen, zoals banenafspraak of arbeidsmatige dagbesteding. De coronacrisis hielp niet mee. Toch zien we voldoende groepen die baat hebben bij een beschutwerkplek. We houden dan ook vast aan het in het beleidsplan Participatiewet 2020 genoemde doel om minimaal zes beschutwerkplekken te realiseren.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2018 (w)

2019 (w)

2020 (w)

2021 (b)

2022 (b)

2023 (b)

2024 (b)

2025 (b)

1.1 Aantal inwoners met een maatwerkvoorziening Wmo

1992

1350

1340

1350

1350

1350

1350

1350

1.1 % inwoners dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed beoordeelt

83%

85 %

88%

90%

90%

90%

90%

90%

2.1 Aantal aanmeldingen Jeugdteam1

365

313

322

375

375

375

375

375

2.2 % jongeren met jeugdhulp

13%

11,6%

12,4%

12%

11,5%

11%

11%

11%

2.3 Aantal gesloten plaatsingen jeugd

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4 Aantal meldingen JBT

nnb

5

7

4

4

4

4

4

3.1 Aantal uitkeringen Participatiewet op 31-12

346

316

315

400

325

315

300

300

3.2 % Wsw buiten geplaatst

31,3%

30,2%

29,9%

30%

28%

28%

28%

27%

3.3 Aantal klanten op nieuwe beschut werkplek (cumulatief)

3

1

4

6

6

6

6

6

  1. 1Vanaf juli 2021 voert het Jeugdteam de toegang uit in plaats van het JGT.
Ga naar boven