Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...1B: Zelfredzame inwoners

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1B: Zelfredzame inwoners

Inleiding
Incluzio Leiderdorp is verantwoordelijk voor alle preventieve en algemene welzijnsvoorzieningen. Dat maakt het mogelijk om de dienstverlening op sociaal gebied beter te stroomlijnen. Ook ontstaat hierdoor een herkenbaar en dekkend aanbod van algemene en collectieve dienstverlening. In de opdracht aan Incluzio Leiderdorp brachten we verschillende vormen van ondersteuning samen. Denk aan het ouderen- en jongerenwerk, het Sociaal Team Leiderdorp, het Sport Servicepunt en de mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning. Incluzio Leiderdorp kan de dienstverlening meer in samenhang brengen en beter op de wensen van de inwoners afstemmen. Incluzio Leiderdorp hanteert een wijkgerichte benadering en stimuleert inwoners om elkaar te helpen. Extra aandacht is er voor mensen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld mensen met een (arbeids)handicap, een uitkering, een laag inkomen of schulden.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een laagdrempelige voorziening voor opvoed- en opgroeiondersteuning. Opvoeders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen hier terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Het CJG geeft advies, ondersteuning en hulp op maat. Samen met Incluzio Leiderdorp, het Jeugdteam (JT) en het Jeugd Preventie Team (JPT) richt het CJG zich op preventieve activiteiten.

Doel

Inwoners kunnen naar vermogen meedoen en krijgen op tijd hulp

SMART doel

1. Meer inwoners ondersteunen en helpen elkaar en zetten zich actief in voor een veilige en leefbare omgeving.

2. Alle Leiderdorpers hebben toegang tot welzijns- en algemene voorzieningen.

3. Kinderen in Leiderdorp kunnen zich voldoende ontwikkelen en groeien gezond en veilig op.

4. In 2022 neemt 60% van het klantenbestand Participatiewet actief deel aan de samenleving en is maatschappelijk betrokken.

Activiteiten 2022

1.1 We ondersteunen mantelzorgers.

2.1 We faciliteren een samenhangend en dekkend aanbod van algemene en collectieve voorzieningen voor alle inwoners.

3.1 We voeren de wettelijke jeugdgezondheidszorgtaken uit.

4.1 We stimuleren de uitstroom Participatiewet met de inzet van (effectieve) re-integratieinstrumenten.

1.2 We ondersteunen vrijwilligers.

2.2 We ondersteunen statushouders.

3.2 We stimuleren preventieve activiteiten en verbinden lokale jeugdpartners.

4.2 We hebben een integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid.

1.3 We maken van Leiderdorp een dementie-vriendelijke gemeente.

4.3 We ondersteunen minimahuishoudens en bieden laagdrempelige schuldhulpverlening.

1.4 We gaan eenzaamheid tegen.

4.4 We gebruiken alternatieve vormen van participatie in de wijk als re-integratie of werk nog niet aan de orde zijn.

Wat willen we bereiken?

1. Meer inwoners ondersteunen en helpen elkaar en zetten zich actief in voor een veilige en leefbare omgeving

Inwoners zetten zich in en helpen elkaar en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen woonomgeving. Ze letten op elkaar als dat nodig is en voorkomen eenzaamheid zoveel mogelijk. Als inwoners zich vrijwillig inzetten, kunnen ze de balans tussen werk en vrije tijd goed in de gaten houden. En zich ook blijven inzetten. Mantelzorgers kunnen hun mantelzorgtaken combineren met het 'normale leven'. Ze ervaren geen verschijnselen van overbelasting. En ze voelen zich gewaardeerd, zowel door de persoon die zorg ontvangt als door de samenleving.

2. Alle Leiderdorpers hebben toegang tot welzijns- en algemene voorzieningen

Inwoners die een hulpvraag hebben, kunnen bij Incluzio Leiderdorp terecht voor advies, hulp of ondersteuning. Incluzio brengt de talenten, situatie en behoefte van de inwoner in kaart. Als het nodig is, verwijst Incluzio de inwoner naar de juiste instantie of naar een 'specialist', bijvoorbeeld een zorgaanbieder of de Stadsbank. Incluzio Leiderdorp biedt daarnaast activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, zodat inwoners een zinvolle dagbesteding kunnen hebben. Ook ondersteunt Incluzio inwoners die zelf activiteiten willen organiseren.

3. Kinderen in Leiderdorp kunnen zich voldoende ontwikkelen en groeien gezond en veilig op

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Maar wanneer nodig krijgen ze ondersteuning: laagdrempelig en zoveel mogelijk in de 'natuurlijke omgeving' van het kind of gezin, bijvoorbeeld op school. De professionals bij het CJG en Incluzio Leiderdorp kunnen signalen vroeg oppakken en zorgen dat situaties niet escaleren. Ook als instanties betrokken zijn, blijven ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.

4. In 2022 neemt 60% van het klantenbestand Participatiewet actief deel aan de samenleving en is maatschappelijk betrokken
Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij. Inwoners participeren naar vermogen. Dat kan via werk, het volgen van onderwijs of - als werk of scholing nog niet aan de orde zijn - andere vormen van maatschappelijke participatie. Waar nodig krijgen ze ondersteuning.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We ondersteunen mantelzorgers
Mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen van Incluzio Leiderdorp. Het doel is dat mantelzorgers weten dat ze bij Incluzio terechtkunnen en dat ze zich gehoord en geholpen voelen. Zo kunnen zij de mantelzorg blijven combineren met hun eigen leven. Naast de individuele ondersteuning, activiteiten en bijeenkomsten van Incluzio Leiderdorp organiseren we samen met Incluzio de jaarlijke mantelzorgwaardering.

1.2 We ondersteunen vrijwilligers
Samen met Incluzio Leiderdorp versterken we het ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers en stimuleren we inwoners om zich vrijwillig in te zetten. De jaarlijkse vrijwilligersprijs laat zien hoezeer we vrijwilligers waarderen. De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering die schade tijdens vrijwilligerswerk of mantelzorg vergoedt. We vinden dat ook inwoners met een laag inkomen vrijwilligerswerk moeten kunnen doen. Daarom vergoeden we de kosten van de leges als vrijwilligers een Verklaring omtrent gedrag (VOG) moeten aanvragen.

1.3 We maken van Leiderdorp een dementievriendelijke gemeente
Het aantal inwoners met dementie stijgt. Steeds meer inwoners en organisaties komen in het dagelijks contact mensen met dementie tegen. We gaan verder met van Leiderdorp een dementievriendelijke gemeente maken. Zodat inwoners met dementie zolang mogelijk kunnen blijven participeren. We werken daarbij nauw samen met Incluzio Leiderdorp. Onze rol is faciliterend en verbindend, Incluzio Leiderdorp doet de uitvoering. Bij de uitvoering betrekt Incluzio Leiderdorp inwoners en ervaringsdeskundigen.

1.4. We gaan eenzaamheid tegen

Iedereen voelt zich weleens eenzaam, maar langdurige eenzaamheid willen we voorkomen. Dat doen we samen met Incluzio Leiderdorp en de lokale coalitie die in 2021 onder leiding van Incluzio van start ging. Er is niet alleen aandacht voor ouderen, maar bijvoorbeeld ook voor alleenstaande ouders en jongeren. Incluzio biedt uiteenlopende activiteiten en bezoeken aan, zoals een eetclub voor jongeren en het weduwebezoek. Ook creëert Incluzio bewustwording in de wijken en buurten. Inwoners letten op elkaar en trekken op tijd aan de bel als ze vermoeden dat een buurtbewoner eenzaam is.

2.1 We faciliteren een samenhangend en dekkend aanbod van algemene en collectieve voorzieningen voor alle inwoners
Incluzio Leiderdorp organiseert een samenhangend en dekkend aanbod van laagdrempelige ondersteuning en activiteiten. Het aanbod sluit aan op de vraag en de behoeften van de inwoners en vindt zoveel mogelijk in hun directe leefomgeving plaats. Het gaat om verschillende soorten ondersteuning en begeleiding. Denk aan budgetcoaching, de vitaliteitscoach, het dagprogramma voor senioren en activiteiten van Jong Leiderdorp. Incluzio Leiderdorp mag zelf bepalen hoe ze de maatschappelijke doelen in de overeenkomst bereikt. De gemeente monitort de voortgang en faciliteert Incluzio Leiderdorp met integrale resultaatafspraken.

2.2 We ondersteunen statushouders
Incluzio Leiderdorp, Vluchtelingenwerk en Project JAS ondersteunen statushouders bij het vinden van hun weg in de Leiderdorpse samenleving. Incluzio Leiderdorp pakt vanaf de toewijzing van een woning de begeleiding van de vluchteling op. Een medewerker gaat mee naar afspraken, maakt de vluchteling wegwijs en helpt bij het versterken zijn of haar netwerk. Incluzio Leiderdorp zet hiervoor ook vrijwilligers in. Afhankelijk van hun situatie krijgen statushouders praktische ondersteuning of starten ze met de inburgering en het participatietraject.

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Het doel van deze wet is dat nieuwkomers sneller en beter de Nederlandse taal leren en (sneller) aan het werk gaan. Gemeenten krijgen de regie en verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) het inburgeringsonderwijs. Voor de gemeenten binnen de Leidse regio blijft Project JAS een belangrijke rol vervullen bij de participatie en re-integratie van statushouders.

3.1 We voeren de wettelijke jeugdgezondheidszorgtaken uit
De organisatie van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de verantwoordelijkheid van gemeenten volgens de Wet publieke gezondheid. Het doel van de JGZ is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 19 jaar. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voert de JGZ alle preventieve screeningen uit. Zo speelt de JGZ een belangrijke rol in de vroegsignalering van risico's, korte interventies en doorverwijzing naar bijvoorbeeld het Jeugdteam (JT) of specialistische zorg.

3.2 We stimuleren preventieve activiteiten en verbinden lokale jeugdpartners
Preventie is belangrijk omdat het (verergering van) problemen kan voorkomen. Binnen de werkwijze van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Jeugdteam (JT), het Jeugd Preventie Team (JPT) en Incluzio Leiderdorp is de focus op preventie geborgd. Iedere organisatie legt een ander accent en daarmee vullen ze elkaar aan. Samen bespreken we doorlopend hoe we de focus op preventie kunnen vergroten, welke partners we hiervoor nodig hebben en op welke thema's we meer moeten inzetten.

4.1 We stimuleren de uitstroom Participatiewet met de inzet van (effectieve) re-integratieinstrumenten
Door de coronapandemie en de beperkende maatregelen van de overheid bleven de resultaten de afgelopen twee jaar achter bij de doelen. Gelukkig lijken de economische gevolgen mee te vallen en trekt de arbeidsmarkt weer snel aan. We zien nu weer meer kansen voor het succesvol begeleiden van mensen met een uitkering naar zo regulier mogelijk werk. Voor de meeste mensen blijft werk immers de sleutel tot volwaardige deelname aan de maatschappij. We zetten een scala aan re-integratieinstrumenten in, die zo veel mogelijk zijn afgestemd op de situatie van de klant (maatwerk). Extra aandacht besteden we aan mensen met een arbeidsbeperking. Samen met het UWV en DZB proberen we duurzame garantiebanen bij reguliere werkgevers te realiseren en bouwen we het aantal nieuwe beschutwerkplekken verder uit.

4.2 We hebben een integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid
Project JA (Jongeren op de Arbeidsmarkt) ondersteunt jongeren tot 27 jaar bij het vinden van werk of leidt ze terug naar onderwijs. Project JA begeleidt ook jongeren met een arbeidsbeperking én arbeidsvermogen, die sinds 2015 geen aanspraak meer kunnen maken op een Wajong-uitkering.

4.3 We ondersteunen minimahuishoudens en bieden laagdrempelige schuldhulpverlening
Van onze inwoners verwachten we dat ze steeds meer oplossen binnen hun eigen netwerk. Dit veronderstelt een mate van maatschappelijke participatie die niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Ons minimabeleid helpt inwoners met een laag inkomen volwaardig mee te doen in de samenleving. Het minimabeleid omvat verschillende regelingen. In 2021 is daar het maatwerkbudget bij gekomen. Het maatwerkbudget is bedoeld voor mensen die in armoede dreigen te raken of kortdurende ondersteuning nodig hebben om erger te voorkomen. Ook willen we met het maatwerkbudget participatie bevorderen. Professionals van Incluzio Leiderdorp kunnen het maatwerkbudget inzetten wanneer andere voorzieningen niet passend zijn. Het is bedoeld als duurzame oplossing en moet bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke participatie.

Schuldhulpverlening ligt in dezelfde lijn. Want schulden kunnen een forse belemmering zijn om te participeren. De gemeentelijke schuldhulpverlening helpt inwoners om deze belemmeringen weg te nemen als het ze zelf of met steun van hun sociale omgeving niet lukt. In 2021 vindt besluitvorming over een nieuw beleidsplan plaats. Het beleid is gericht op het voorkomen, beheersbaar maken en oplossen van schulden van inwoners van Leiderdorp. We hebben speciale aandacht voor preventie, vroegtijdige signalering en duurzame gedragsverandering. Als er ondanks onze preventieactiviteiten problematische schulden ontstaan, zetten we alles op alles om een regeling te treffen met de schuldeisers. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld door weigerachtige schuldeisers, maken we de schulden beheersbaar. Zodat de inwoner in ieder geval noodzakelijke uitgaven kan doen. Of we begeleiden de inwoner naar de rechtbank voor een wettelijke schuldsanering. Zo voorkomen we dat mensen in een problematische schuldsituatie terechtkomen.

4.4 We gebruiken alternatieve vormen van participatie in de wijk als re-integratie of werk nog niet aan de orde zijn
Een van de uitgangspunten van ons beleid is dat mensen op een andere manier participeren als betaald werk of re-integratie (nog) niet mogelijk zijn. Samen met maatschappelijke organisaties bieden we binnen de Leidse regio nieuwe vormen van participatie in de wijk. Voorbeelden zijn vrijwilligerswerk, mantelzorg, sociale activeringstrajecten, dagbesteding en de tegenprestatie. Incluzio Leiderdorp speelt een belangrijke rol.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2018 (w)

2019 (w)

2020 (w)

2021 (b)

2022 (b)

2023 (b)

2024 (b)

2025 (b)

1.1 % Leiderdorpers dat mantelzorg verleent*

nvt

20 %

n.b.

30%

30%

30%

30%

30%

1.1 % mantelzorgers dat tamelijk tot zwaar belast is*

nvt

27 %

n.b.

22%

22%

20%

20%

20%

1.2 % Leiderdorpers dat vrijwilligerswerk doet*

nvt

28 %

n.b.

45%

50%

50%

50%

50%

1.3 % inwoners dat buurtgenoten helpt*

nvt

nvt

n.b.

90%

90%

90%

90%

90%

1.3 % inwoners dat aandacht heeft gegeven aan een buurtbewoner in een zorgwekkende situatie*

nvt

35 %

n.b.

40%

40%

45%

45%

45%

1.4 % inwoners dat weet terug te kunnen vallen op buurtgenoten*

nvt

26 %

n.b.

25%

30%

30%

30%

30%

1.4 % Leiderdorpers dat activiteiten in buurt of wijk organiseert voor andere bewoners*

nvt

nb

n.b.

5%

8%

10%

10%

10%

1.4. % Leiderdorpers dat aangeeft voldoende sociale contacten te hebben*

87%

89 %

89%

90%

90%

90%

90%

90%

2.1 % Leiderdorpers dat in 2018 gebruikmaakte van een maatwerkvoorziening begeleiding en nu gebruikmaakt van een algemene voorziening of is uitgestroomd1

nvt

19.9 %

40%

40%

40%

40%

40%

40%

2.1 % Leiderdorpers dat Incluzio Leiderdorp kent*

nvt

54 %

n.b.

50%

55%

60%

60%

60%

2.1 % Leiderdorpers dat weet waarvoor ze bij Incluzio Leiderdorp terechtkunnen*

nvt

38 %

n.b.

40%

50%

60%

60%

60%

2.1. % Leiderdorpers dat problemen ondervindt bij de administratie en financiën*

6%

8%

n.b.

6%

5%

5%

5%

5%

2.1 % Leiderdorpers dat weet dat de gemeente schuldhulpverlening biedt*

nvt

53%

n.b.

67%

67%

67%

67%

67%

2.2 % statushouders dat maatschappelijke begeleiding krijgt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.2 % jongeren in Leiderdorp dat weet waar ze terechtkunnen met problemen en zorgen

19%

ntb

n.b.

35%

40%

45%

45%

50%

4.1.1 Aantal klanten dat jaarlijks op een garantiebaan wordt geplaatst2

7

14

5

16

16

18

20

20

4.1.2 % succesvol beëindigde trajecten ten opzichte van alle beëindigde trajecten

72,7%

75,9%

67,3%

75%

75%

75%

75%

75%

4.2 % succesvolle uitstroom project JA3

68,8%

58,8%

n.b.

65%

65%

65%

65%

65%

4.3 % succesvolle schuldhulpverleningstrajecten4

59,3%

64.3%

50%

60%

60%

60%

60%

60%

4.4 % van klantenbestand dat maatschappelijk actief is

59,8%

60,6%

54,9%

60%

60%

60%

60%

60%

  1. 1Tekstuele aanpassing omdat het percentage alleen betrekking heeft op de maatwerkvoorziening begeleiding. Het percentage maatwerkbegeleiding in 2020 ten opzichte van 2018 is niet bekend uit de tweejaarlijkse inwonersenquete Leiderdorp. In 2020 hebben de sociaal werkers bij Incluzio Leiderdorp gewerkt aan 1.377 casussen ten opzichte van 1.037 casussen in 2019.
  2. 2Het gaat om het aantal garantiebanen dat DZB in een kalenderjaar realiseert. In de periode 2015 tot en met 2020 plaatste DZB 43 Leiderdorpers op een garantiebaan. Niet iedereen die in het verleden werd geplaatst, zit nu nog op deze plek. Daarnaast worden er ook buiten DZB om garantiebanen ingevuld.
  3. 3Het percentage geeft de verhouding weer tussen het aantal jongeren dat uitstroomt naar werk of onderwijs en het totaal aantal jongeren met een afgehandele aanvraag voor een bijstandsuitkering.
  4. 4Schuldhulpverleningstrajecten zijn trajecten die leiden tot een schuldregeling (schuldbemiddeling of saneringskrediet).

*We meten het percentage in de tweejaarlijkse inwonersenquête. In 2020 vond geen inwonersenquête plaats.

Ga naar boven