Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...1B: Iedereen kan meedoen in...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1B: Iedereen kan meedoen in Leiderdorp

Inleiding
We willen dat inwoners zoveel mogelijk meedoen aan de samenleving. Ook willen we inwoners stimuleren om hun talenten en mogelijkheden in te zetten voor hun werk en hun eigen omgeving. Met bijvoorbeeld ouderen- en jongerenwerk en mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning helpen we inwoners daarbij. Incluzio Leiderdorp werkt wijkgericht en stimuleert inwoners om elkaar te helpen. Extra aandacht is er voor kwetsbare mensen, bijvoorbeeld mensen met een (arbeids)handicap, een uitkering, een laag inkomen of schulden.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een laagdrempelige voorziening voor opvoed- en opgroeiondersteuning. Opvoeders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen hier terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Met advies, ondersteuning en hulp op maat versterken we de zelfredzaamheid en weerbaarheid van inwoners zoveel mogelijk.
Ook de ontwikkeling van onze inwoners vinden we belangrijk. We hebben aandacht voor inwoners die een achterstand oplopen of dreigen op te lopen. We hebben een onderwijs- en opvangaanbod waar we samen met scholen en kinderopvangorganisaties aan werken.

Doel

Inwoners kunnen naar vermogen meedoen en zetten zich in voor de mensen in hun buurt

Subdoel

1. Meer inwoners zijn zo lang mogelijk zelfredzaam.

2. Meer inwoners zetten zich in voor de mensen in hun buurt.

3. Meer inwoners in Leiderdorp hebben gelijke kansen.

Activiteiten 2023

1.1 We gaan eenzaamheid onder inwoners tegen.

2.1 We creëren meer mogelijkheden voor participatie van inwoners.

3.1 We geven lokaal invulling aan het rijksprogramma Kansrijke Start.

1.2 We maken van Leiderdorp een dementievriendelijke gemeente.

2.2 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers.

3.2 We verbeteren de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

1.3 We versterken de zelfredzaamheid van inwoners met armoede en schulden.

3.3 We bestrijden en voorkomen onderwijsachterstanden en gaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen.

1.4 We bieden alternatieve ondersteuning en begeleiding aan inwoners die nog niet aan het werk kunnen.

3.4 We pakken laaggeletterdheid aan.

1.5 We begeleiden en ontzorgen statushouders financieel in de eerste periode van de inburgering en zetten in op een passend onderwijsaanbod.

3.5 We zorgen samen met de schoolbesturen voor duurzame schoolgebouwen, als prettige en gezonde plekken om te leren en te ontwikkelen.

3.6 We stimuleren dat iedereen kan meedoen, ongeacht het inkomen.

Wat willen we bereiken?

1. Meer inwoners zijn zo lang mogelijk zelfredzaam.

Met informatie, begeleiding of activiteiten op verschillende levensgebieden helpen we inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Zo willen we bereiken dat inwoners op eigen kracht kunnen meedoen.

2. Meer inwoners zetten zich in voor de mensen in hun buurt.

We willen een omgeving creëren waarin mensen elkaar kennen, ontmoeten en naar elkaar omkijken. Zo voorkomen we eenzaamheid en sociale problematiek. Door vrijwillige inzet te stimuleren zorgen we voor een samenleving die wederkerigheid uitdraagt.

3. Meer inwoners in Leiderdorp hebben gelijke kansen.

We bevorderen een lokale samenleving waarin iedereen de kansen die er zijn kan benutten.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We gaan eenzaamheid onder inwoners tegen.
Samen met Incluzio Leiderdorp en alle andere partners van de Coalitie tegen Eenzaamheid kijken we welke ondersteuning inwoners nodig hebben. Vooral het creëren van bewustwording krijgt aandacht.

1.2 We maken van Leiderdorp een dementievriendelijke gemeente.
Door nauw samen te werken met verschillende partners zorgen we voor bewustwording. Tegelijkertijd ontwikkelen we ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en hun omgeving.

1.3 We versterken de zelfredzaamheid van inwoners met armoede en schulden.
Voor veel mensen is werk de snelste weg uit de armoede, maar dit is niet voor iedereen zo. Sommige inwoners zijn structureel financieel minder draagkrachtig als gevolg van bijvoorbeeld een ziekte of gevorderde leeftijd. Voor Leiderdorpers die leven van een minimaal inkomen bieden we diverse regelingen gericht op het verzachten van de gevolgen van armoede. Denk aan kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, de individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering. Met name bij ouderen en ondernemers is het doorbreken van de schaamte en de vraagverlegenheid een belangrijk aandachtspunt.

In het kader van preventie zetten we in op het versterken van de (financiële) zelfredzaamheid van inwoners. Immers, inwoners die hun financiële administratie op orde hebben, goed zicht hebben op de inkomsten en uitgaven en zich niet laten verleiden tot onverantwoorde aankopen of leningen, maken minder kans om in de armoede en schulden te geraken.

De kunst is om de komende jaren vroegtijdig inwoners in beeld te krijgen, waarbij het risico op het ontstaan van armoede en schulden relatief groot is. We spelen in op belangrijke levensgebeurtenissen, zoals echtscheiding, baanverlies, arbeidsongeschikt raken of gezinsuitbreiding, maar ook landelijke ontwikkelingen zoals de stijgende prijzen. Het project Snelle Hulp Bij Schulden is een voorbeeld waarbij we streven naar vroegsignalering.

1.4. We bieden alternatieve ondersteuning en begeleiding aan inwoners die nog niet aan het werk kunnen.
Een van de uitgangspunten van ons beleid is dat mensen op een andere manier participeren als betaald werk of re-integratie (nog) niet mogelijk is. Samen met maatschappelijke organisaties bieden we binnen de Leidse regio nieuwe vormen van participatie in de wijk. Voorbeelden zijn vrijwilligerswerk, mantelzorg, socialeactiveringstrajecten, dagbesteding en de tegenprestatie. Incluzio Leiderdorp speelt een belangrijke rol.

1.5 We begeleiden en ontzorgen statushouders financieel in de eerste periode van de inburgering en zetten in op een passend onderwijsaanbod.
We willen dat statushouders zo snel mogelijk kunnen meedoen in de Leiderdorpse samenleving. We zetten daarom gelijk vanaf de start in op goede begeleiding. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor de financiën. Zoals de nieuwe inburgeringswet voorschrijft, ontzorgen we de statushouders financiëel in de eerste periode. Zodat de statushouder zich op de inburgering kan richten. De inburgering bestaat uit een passend onderwijsaanbod. Als het mogelijk is, zetten we ook in op lokale participatie, een stage of een werkervaringsplek. Incluzio Leiderdorp en de Leidse inburgering zijn betrokken. Want wij sluiten aan bij en werken vanuit het nieuwkomersonderwijsbeleid van gemeente Leiden.

2.1 We creëren meer mogelijkheden voor participatie van inwoners.
We kijken hoe we participatie van jongeren en volwassenen in het dorp kunnen vergroten. Incluzio Leiderdorp organiseert verschillende activiteiten voor de diverse groepen inwoners, aansluitend op hun behoeften.

2.2 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers.
Samen met Incluzio Leiderdorp werken we aan een passend aanbod voor mantelzorgers. Zodat zij bij de uitvoering van hun zorgtaken terug kunnen vallen op ondersteuning. We willen overbelasting van mantelzorgers voorkomen. Daarom helpen we ze om ruimte te houden voor hun eigen leven. We hebben regionaal en lokaal specifiek aandacht voor de jongeren die mantelzorg verlenen. Naast ondersteuning zetten wij ook in op waardering, ook van vrijwilligers. Door mantelzorgers en vrijwilligers te waarderen voor hun bijdrage aan de samenleving hopen we dat ze zich gesteund en gezien voelen.

3.1 We geven lokaal invulling aan het rijksprogramma Kansrijke Start.
Vanaf september 2022 krijgt iedere gemeente een financiële impuls voor het rijksprogramma Kansrijke Start. Hiermee kunnen gemeenten en partijen die geboortezorg verlenen investeren in de eerste 1000 dagen van een kind, van -10 maanden tot en met 2 jaar. Een kansrijke start is namelijk cruciaal voor een goede en gezonde toekomst. Het komende jaar kijken we hoe we de ketenaanpak rond de eerste 1000 dagen van kinderen kunnen versterken. Dit doen we samen met partners uit het sociaal en medisch domein.

3.2 We verbeteren de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.
De Leidse regio is een echte kennisregio, met sterke onderwijs- en zorginstellingen en een bioscience-sector van wereldniveau. De regionale economie is ondanks de coronacrisis veerkrachtig en de economische vooruitzichten zijn rooskleurig. Tegelijkertijd zien we dat bepaalde groepen nog steeds buiten de boot vallen. Terwijl de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt. Om kansen en mogelijkheden beter te kunnen benutten:
■ moet het onderwijs aansluiten op de arbeidsmarkt.
■ moeten we jongeren opleiden voor de functies van nu en in de toekomst.
■ moeten werknemers zich bijscholen en wanneer nodig omscholen.
Om dit te bereiken werken gemeenten, UWV, ondernemingen en onderwijsinstellingen nauw samen, zowel binnen de Leidse regio als op het niveau van Holland Rijnland.

3.3 We bestrijden en voorkomen onderwijsachterstanden en gaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen.
Samen met scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvangorganisaties en andere betrokken partners werken we verder aan het uitvoeringsbeleid Onderwijskansen, waarmee we in 2020 begonnen. We investeren in voorschoolse educatie en in voorzieningen op school gericht op passende (taal)ondersteuning, soepele overgangen en het stimuleren van ouderbetrokkenheid. We werken de afspraken met schoolbesturen verder uit, mogelijk in de vorm van een Lokaal Educatieve Agenda. Samen met partners dragen we ook bij aan het Regionaal Bureau Leerplicht dat zich inzet om verzuim en voortijdig schoolverlaten terug te dringen. We voeren het projectplan uit dat we in 2022 maakten voor de besteding van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs.

3.4 We pakken laaggeletterdheid aan.
Met het Taalpact Leiderdorp en Leiden verminderen en voorkomen we laaggeletterdheid. Samenwerken in een netwerk en inloopmomenten in de lokale bibliotheek zijn onderdeel van dit pact.

3.5 We zorgen samen met de schoolbesturen voor duurzame schoolgebouwen, als prettige en gezonde plekken om te leren en te ontwikkelen.
Om dit te bereiken volgen wij de visie, de uitgangspunten en het vastgestelde uitvoeringsprogramma van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2026. De gemeente investeert in de kwaliteit van schoolgebouwen, niet door ze te slopen, maar door ze te vernieuwen. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor duurzaamheid, innovatie en de flexibele inzet van de gebouwen. Het doel van alle projecten is dat zowel de gemeente als de schoolbesturen investeren in duurzaamheid. In 2023 start naar verwachting de verbouwing van de Hobbit/'t Bolwerk en de gymzaal tot Kindcentrum Buitenhof. Ook de vernieuwbouw van de Willem de Zwijgerschool is gestart. Voor de locatie van de toekomstige huisvesting van de Leo Kannerschool maakten we een principekeuze.

3.6 We stimuleren dat iedereen kan meedoen, ongeacht het inkomen.
We willen dat alle inwoners kunnen meedoen, ook inwoners met een lager inkomen. Ons doel is dat inwoners geen financiële belemmeringen ervaren om structureel mee te kunnen doen aan alledaagse activiteiten.

Omschrijving

Realisatie

Begroting 2022

Begroting 2023

Streef-waarde

Bron

Efectindicatoren

Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

746,3 (2019)
764,3 (2020)
761,6 (2021)

-

nb

nb

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research
(BBV-WSJG)

% netto
arbeidsparticipatie

69,5 (2019)
69,0 (2020)
71,3 (2021)

-

nb

nb

CBS - Arbeidsdeelname
(BBV-WSJG)

Personen met een
bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

229,7 (2019)
238,6 (2020)
264,4 (2021)

-

nb

nb

CBS - Participatiewet
(BBV-WSJG)

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

167,8 (2019)
120,9 (2020)
nnb (2021)

-

nb

nb

CBS - Participatiewet
(BBV-WSJG)

% achterstand onder jeugd - kinderen in uitkeringsgezin

4 (2019)
4 (2020)
nnb (2021)

-

nb

nb

CBS Jeugd
(BBV-WSJG)

% achterstand onder jeugd - werkloze jongeren

1 (2019)
2 (2020)
nnb (2021)

-

nb

nb

CBS Jeugd
(BBV-WSJG)

% voortijdige
schoolverlaters zonder
startkwalificatie (vsv'ers)
- Onderbouw vo
- vmbobovenbouw
- Havo-vwo bovenbouw
- entree
- mbo 2
- mbo 3
- mbo 4

2,3 (2019)
1,7 (2020)
1,3 (2021)

1,6

1,6
0,11%
1,03%
0,23%
22,97%
9,77%
4,43%
3,82%

DUO/Ingrado
(BBV-WSJG)

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen
Leiderdorp / Holland Rijnland
(aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1000 inwoners 5-18 jaar)

2 / 3,3 (2019)
2,5 / 3,2 (2020)
2,4 / 3,2 (2021)

2,2

2,0

1a

DUO/Ingrado
(BBV-WSJG)

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen
Leiderdorp / Holland Rijnland
(aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1000 inwoners 5-18 jaar)

8 / 14 (2019)
8 / 11 (2020)
11 / 13 (2021)

10

9

8

DUO/Ingrado
(BBV-WSJG)

a Aantal thuiszitters / absoluut verzuim nieuwe definitie, bron: jaarverslag regionaal Bureau Leerplicht

Ga naar boven