Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...1A: Actieve en gezonde inwoners

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1A: Actieve en gezonde inwoners

Inleiding
Veel inwoners van Leiderdorp leiden een actief leven. Ze leven gezond en maken gebruik van een gevarieerd sport-, beweeg-, onderwijs- en cultuuraanbod. De meeste Leiderdorpers zijn gelukkig en vinden zelf oplossingen voor problemen. De gemeente Leiderdorp gaat uit van ‘positieve gezondheid’: we willen dat inwoners gezond leven en zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en maatschappelijk actief zijn. Dit stimuleren we met voorlichting en vroegsignalering door professionals en ervaringsdeskundigen. Ook de relatie tussen vitaliteit en gezondheid is belangrijk. We stimuleren inwoners te bewegen en te sporten en houden daar bij de inrichting van de fysieke leefomgeving rekening mee. We willen dat inwoners zich optimaal kunnen ontwikkelen. Aandacht voor inwoners die een achterstand oplopen of dreigen op te lopen is daarom belangrijk. Dat doen we met een onderwijs- en opvangaanbod. Cultuur speelt een verbindende rol en draagt bij aan het ontwikkelen van talenten. Op 25 januari 2021 stelde de raad de nieuwe cultuurnota 'Cultuur doet leven, de Leiderdorpse cultuurnota vanaf 2021' vast. In 2022 gaan we verder met het actualiseren van het subsidiebeleid, het transparant maken van de verleende subsidies en het aanpassen van de algemene subsidieverordening.

Doel

Inwoners dragen actief en zelfstandig bij aan de samenleving

SMART-doel

1. Meer inwoners zijn in staat om gezond te blijven leven.

2. Meer inwoners kunnen zich optimaal ontwikkelen.

Activiteiten 2022

1.1 We informeren inwoners - en met name jongeren - over de schadelijke gevolgen van roken, alcohol en drugs, weinig bewegen, ongezond eten, stress, verslaving en pesten.

2.1 We pakken (dreigende) ontwikkelingsachterstanden bij kinderen aan.

1.2 We stimuleren risicogroepen, zoals mensen met een lage sociaal-economische status, om een gezonde leefstijl aan te leren of te behouden.

2.2 We pakken laaggeletterdheid bij inwoners aan.

1.3 We zorgen dat inwoners kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, ongeacht hun financiële situatie.

2.3 We pakken verzuim en vroegtijdig schoolverlaten aan.

1.4 We stimuleren inwoners om blijvend te sporten en bewegen.

2.4 We faciliteren de huisvesting van het onderwijs door het Integraal Huisvestingsplan uit te voeren.

2.5 We verlagen de (financiële) drempel om deel te nemen aan educatieve en culturele activiteiten.

Wat willen we bereiken?

1. Meer inwoners zijn in staat om gezond te blijven leven

We zorgen voor voldoende actuele en laagdrempelige informatie over een gezonde en vitale leefstijl. Alle inwoners kunnen fysiek en geestelijk zo gezond mogelijk leven, ook als ze een beperking hebben. Voldoende beweging is een belangrijk onderdeel. Daarom kunnen alle Leiderdorpers deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten.

2. Meer inwoners kunnen zich optimaal ontwikkelen

Met extra aandacht en ondersteuning zorgen we dat alle kinderen hun kwaliteiten en talenten ten volle kunnen benutten, gelijke kansen hebben en onderwijs kunnen volgen. Dankzij een integrale aanpak kunnen inwoners volwaardig meedoen in de samenleving. We zorgen dat schoolgebouwen en gymzalen in goede staat zijn en voldoen aan de eisen van de tijd. En dat ze duurzaam zijn in gebruik en een gezond binnenklimaat hebben. Het is onze ambitie kinderopvang te integreren in de schoolgebouwen.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We informeren inwoners - en met name jongeren - over de schadelijke gevolgen van roken, alcohol en drugs, weinig bewegen, ongezond eten, stress, verslaving en pesten
Voor bewuste keuzes en gedragsverandering is bewustwording nodig. We sluiten zoveel mogelijk aan bij campagnes van de Rijksoverheid en passen deze waar nodig aan de lokale situatie aan. We werken hierbij samen met sportverenigingen, scholen, Incluzio Leiderdorp en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

1.2 We stimuleren risicogroepen, zoals mensen met een lage sociaal-economische status, om een gezonde leefstijl aan te leren of te behouden
We geven informatie en advies en zorgen voor een passend aanbod. We hebben aandacht voor sporten en bewegen, slapen, voeding, roken en mentale gezondheid. We doen dit samen met Incluzio Leiderdorp en andere maatschappelijke partners, zoals fysiotherapeuten, scholen, sportorganisaties- en verenigingen, buitenschoolse leeromgevingen en de jeugdzorg. Onze rol is faciliteren en verbinden.

1.3 We zorgen dat inwoners kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, ongeacht hun financiële situatie
Alle leden van minimahuishoudens kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten van deelname aan sportactiviteiten.

1.4 We stimuleren inwoners om blijvend te sporten en bewegen
We stimuleren inwoners om te sporten en te bewegen. Dit doen we met informatie, advies en een passend aanbod met activiteiten voor alle inwoners. In de Leiderdorpse samenleving zijn alle elementen aanwezig om meer inwoners blijvend te laten sporten en bewegen. Vrijwilligers, sportverenigingen, beweegaanbieders en maatschappelijke partners dragen ieder hun steentje bij. We zetten in op het verbinden van deze partijen, bijvoorbeeld door het Leiderdorpse Sportakkoord te faciliteren.

2.1 We pakken (dreigende) ontwikkelingsachterstanden bij kinderen aan
We zetten het in 2020 ingezette uitvoeringsbeleid Onderwijskansen voort. We hebben diverse voorzieningen om achterstanden te voorkomen. Voor peuters met een (dreigende) (taal)achterstand hebben we plek op een van de drie voorschoolse peuteropvanglocaties. Daar kunnen peuters vanaf 2 jaar voorschoolse educatie (VE) krijgen. We investeren ook in voor- en vroegschoolse educatie (VVE). We zetten daarvoor tutors in (een-op-eenbegeleiding), zowel op de opvang als op school. Daarnaast dragen we bij aan de inzet van de Vliegende Brigade NT2 (Nederlands als tweede taal). De vliegende brigade biedt de nodige (taal)ondersteuning aan zowel leerling als leerkracht. Verder dragen we financieel bij aan begeleidingsprogramma’s om uitval te voorkomen, de taalomgeving thuis te verrijken en de ouderbetrokkenheid te vergroten.
Vanuit onze regierol zorgen we dat betrokken partijen samenwerken, zodat ze de doelgroep tijdig signaleren en van een passende voorziening voorzien. Ook willen we zo voorkomen dat kinderen een belemmering ervaren in de overgang naar het primair en voortgezet onderwijs.

Met onze (onderwijskansen)partners kijken we hoe we de rijksmiddelen uit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen inzetten. Deze middelen zijn bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

2.2 We pakken laaggeletterdheid bij inwoners aan
We kiezen voor een integrale aanpak van laaggeletterdheid, omdat het geen opzichzelfstaand probleem is. We werken verder aan de ambities van het Taalpact Leiden-Leiderdorp, zoals beschreven in het lokaal uitvoeringsprogramma 2021-2024. De acties sluiten aan bij het Regionaal Programma Integrale Aanpak Laaggeletterdheid Holland Rijnland 2020-2024. We werken vanuit vijf actielijnen: werk en participatie, armoede en schulden, preventie, gezondheid en welzijn, en de eigen rol van de gemeente. BplusC (Taalhuis) en Incluzio Leiderdorp zijn de partners in het Taalpact.

2.3 We pakken verzuim en vroegtijdig schoolverlaten aan
Samen met scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en andere betrokken partners dragen we bij aan de inzet van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Zo willen we de verzuimrecidive (het terugkerend ongeoorloofd schoolverzuim) en het thuiszitten (kinderen die langdurig niet naar school gaan) terugdringen.
We werken mee en dragen bij aan het regionaal programma voortijdig schoolverlaten (VSV) 2021-2024. De doelen zijn:
- minder nieuwe VSV’ers;
- meer uitgevallen jongeren die een jaar later terugkeren naar het onderwijs of minimaal 12 uur per week werken;
- jongeren in een kwetsbare positie ondersteunen en begeleiden in het onderwijs en bij de aansluiting op de arbeidsmarkt.
We zetten vier maatregelen in: matchtafel en begeleiding, hulpverlening op school, buitenkans, en overstapcoaches.

2.4 We faciliteren de huisvesting van het onderwijs door het Integraal Huisvestingsplan uit te voeren
We gaan door op de ingeslagen weg van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP), dat de raad in 2020 vaststelde. Dit plan voorziet in vernieuwbouw en verduurzaming van vijf Leiderdorpse basisscholen. In 2022 voeren we de vernieuwbouw van de scholen Hobbit, 't Bolwerk en de gymzaal Klerkenhof uit. Samen met het schoolbestuur maken we een keuze voor de toekomstige huisvesting van de Leo Kannerschool, op basis van een haalbaarheidsstudie. Ook starten we met de projectvoorbereiding van de vernieuwbouw Willem de Zwijgerschool. Doel van alle projecten is om met een eigen investering van schoolbesturen energieneutrale gebouwen te realiseren.

2.5 We verlagen de (financiële) drempel om deel te nemen aan educatieve en culturele activiteiten
Minimahuishoudens kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van cultuuractiviteiten. We subsidiëren een bibliotheekvoorziening voor alle inwoners. We financieren verschillende culturele en educatieve organisaties en (incidentele) activiteiten. We participeren in regionaal verband in Cultuureducatie met Kwaliteit. Conform de nieuwe cultuurnota stelden we een cultuurcoach aan, die het lokale cultuurnetwerk gaat versterken. De nadruk ligt op gezamenlijke activiteiten voor nieuwe (kwetsbare) doelgroepen en gezamenlijke activiteiten in de wijken. In 2022 vernieuwen we het subsidiebeleid. We maken subsidiestromen inzichtelijk en passen de algemene subsidieverordening aan.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2018 (w)

2019 (w)

2020 (w)

2021 (b)

2022 (b)

2023 (b)

2024 (b)

2025 (b)

1.1 % inwoners*** met overmatig alcoholgebruik

7

7

5

5

5

5

5

5

1.1 % inwoners*** met overgewicht

49

49

43

43

43

43

43

43

1.1 % inwoners*** dat rookt

16

16

16

16

16

16

16

16

1.3 Aantal aanmeldingen programma 'Lekker in je Lijf' voor minima

33

11

5

15

15

15

15

15

1.4 % Leiderdorpers dat voldoet aan de beweegnorm**

**

61

61

53

53

53

53

53

2.1 Aantal VVE-plekken (a)

28

40

60

50

50

50

50

50

2.2 % Leiderdorpers tussen 16 en 65 jaar dat moeite heeft met lezen en schrijven (b)

nvt

9

9

8

7

7

7

7

2.3 % jongeren in Leiderdorp met een startkwalificatie (c)

98,2

97,7

98,3

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

2.3 % voortijdig schoolverlaters ten opzichte van % regio (d)

1,82/

1,80

2,13/

1,98

1,68/

1,54

ntb*

ntb*

ntb*

ntb*

ntb*

*In overleg met RBL op basis van landelijke streefnormen per onderwijsniveau (7 niveaus)
**De term 'voldoet aan de norm gezond bewegen' vervingen we door 'de beweegnorm' zoals gemeten in de Leiderdorpse inwonersenquête van 2019 en 2021.
***Volwassenen 18 - 64 jaar

(a) Aantal kindplaatsen vergeleken met de jaarlijkse VVE-vragenlijst van de inspectie, uitbreiding in verband met de verhouding doelgroep- en niet-doelgroepkinderen en VVE van 10 naar 16 uur. De begroting hebben we daarom aangepast, ook in verband met het hoger budget onderwijsachterstandenbeleid.
(b) Bron: www.geletterdheidinzicht.nl
(c) Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (op basis van voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie). Let wel, we bekijken de bruikbaarheid van deze indicator nader.
(d) 2018 is schooljaar 2017-2018 et cetera. Aangepast na wijziging in definitie (DUO-cijfers): uitbestede leerlingen aan het VAVO zaten vroeger wel direct in de VSV-cijfers maar nu niet meer.

Ga naar boven