Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingParagrafenParagraaf 6: Verbonden partijen

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Inleiding
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin de gemeente Leiderdorp een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang betekent dat de gemeente zeggenschap heeft door vertegenwoordiging in het bestuur of door stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat de gemeente ter beschikking heeft gesteld en dat niet verhaalbaar is. Of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat wanneer de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

De raad stelde op 31 januari 2011 de spelregels vast voor het aangaan van verbonden partijen. In de nota verbonden partijen Leiderdorp staan de algemene en specifieke kaders en de gemeentelijke doelstellingen. Daarmee ontwikkelde de raad een visie op het geheel aan samenwerkingsverbanden. Met ingang van 2020 neemt Leiderdorp deel aan de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). Vanaf 1 januari 2022 houdt Stichting Dataland op te bestaan.

Sinds enkele jaren legt de werkgroep financieel kader gemeenschappelijke regelingen een aantal gemeenschappelijke regelingen een generieke taakstelling op. Die taakstelling staat de afgelopen jaren op nul. Voor Leiderdorp gaat het om Holland Rijnland, de Veiligheidsregio, Omgevingsdienst West-Holland, RDOG Hollands Midden en de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland. Het college is van mening dat deze (financiële) taakstelling moet leiden tot een taakdiscussie bij de gemeenschappelijke regelingen. Een gevolg van deze discussie kan zijn dat de deelnemers aan de regeling - en Leiderdorp in het bijzonder - meer gaan sturen op de taakuitvoering.

In onderstaande tabel zijn de bijdragen opgenomen zoals deze in de jaarrekening resp. begroting van de gemeente Leiderdorp zijn opgenomen.

Overzicht verbonden partijen Leiderdorp

Verbonden partij

2020 (w)

2021 (b)

2022 (b)

Holland Rijnland

1.040

1.082

1.022

Veiligheidsregio Hollands Midden

1.638

1.707

1.729

RDOG

1.536

1.630

1.715

ODWH

560

559

544

Oude Rijnzone

11

54

0

SP71

5.171

4.889

5.355

BSGR

390

331

410

Sociale dienst GR

1.576

1.768

1.835

Totaal

11.922

12.020

12.610

Gemeenschappelijke regelingen

Holland Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van inwoners, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers verbonden partij

x € 1.000

1-1-2022

31-12-2022

 

Eigen vermogen

3.105

3.105

 

Vreemd vermogen

51.622

51.622

 

Jaarresultaat

 

-

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.hollandrijnland.nl

Veiligheidsregio Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers verbonden partij

x € 1.000

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

6.172

5.472

Vreemd vermogen

64.658

53.527

Jaarresultaat

-

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Overige informatie

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage op basis van uren

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten en door taakstelling veroorzaakte frictiekosten.

Kerncijfers verbonden partij

x € 1.000

1-1-2022

31-12-2022

(conceptcijfers)

Eigen vermogen

6.578

6.281

Vreemd vermogen

29.726

n.n.b.

Jaarresultaat

-

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.ggdhm.nl

Omgevingsdienst West Holland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

De omgevingsdienst West-Holland geeft uitvoering aan de wettelijke taken - zoals de vergunningverlening en handhaving - van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. Ook adviseert de omgevingsdienst de deelnemende gemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van ruimtelijke planvorming en duurzaamheid.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur, de stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur en is afhankelijk van de gemeentebijdrage versus de totale begroting. 

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage op basis van uren en materieel.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers verbonden partij

x € 1.000

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

406

1.3118

Vreemd vermogen

7.500

7.500

Jaarresultaat

-

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.odwh.nl

Oude Rijnzone

Vestigingsplaats

Alphen aan den Rijn

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

De Oude Rijnzone is het gebied langs de rivier de Oude Rijn, tussen Leiden en Bodegraven. De Oude Rijnzone is door de provincie aangewezen als transformatiezone. In deze zone worden nieuwe woon- en werkgebieden ontwikkeld, bestaande bedrijfslocaties geherstructureerd en de water- en natuurkwaliteiten versterkt. Daarnaast is er aandacht voor de verbetering van de bereikbaarheid van het gebied.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur

Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse organisatiekosten worden onder de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van de inwoneraantallen.

Financieel belang

De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers verbonden partij

x € 1.000

1-1-2022

(conceptcijfers)

31-12-2022

Eigen vermogen

0

n.n.b.

Vreemd vermogen

54

n.n.b.

Jaarresultaat

-

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.ouderijnzone.nl

Servicepunt71

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

Vanaf 1 januari 2012 verzorgt Servicepunt71 de interne bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Servicepunt71 levert producten en diensten op het gebied van ICT, HRM, financiën, juridische zaken en inkoop. Voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp regelt Servicepunt71 ook de facilitaire zaken. 

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur

Jaarlijkse bijdrage

De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage op basis van een verdeelpercentage. Het verdeelpercentage is gebaseerd op het aandeel in het totaal van de overgedragen formatie en de overgedragen materiële budgetten.

Financieel belang

De deelnemers in Servicepunt71 zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de eventueel ontstane tekorten.

Kerncijfers verbonden partij

x € 1.000

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

2.246

4.593

Vreemd vermogen

10.332

13.613

Jaarresultaat

-

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.servicepunt71.nl

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

Vanaf 1 januari 2020 neemt Leiderdorp deel in de gemeenschappelijke regeling BSGR. Deze regeling verzorgt met ingang van belastingjaar 2020 de belastingtaken zoals oplegging en inning van de gemeentelijke heffingen. De herwaardering in het kader van de Wet WOZ zal t.b.v. belastingjaar 2021 (waardepeildatum 01-01-2020) worden uitgevoerd.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur

Jaarlijkse bijdrage

De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage op basis van de vastgestelde verdeelsleutels zoals aantal objecten, aantal aanslagen en aantal heffingen.

Financieel belang

De deelnemers in de BSGR zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de eventueel ontstane tekorten.

Kerncijfers verbonden partij

x € 1.000

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

856

480

Vreemd vermogen

5.737

5.854

Jaarresultaat

-

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.bsgr.nl

De gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie sociale diensten Leiden en Leiderdorp

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (lichte vorm zonder rechtspersoonlijkheid)

Doelstelling/publiek belang

De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Leiden en Leiderdorp voert de volgende taken, wetten en regelingen (gedeeltelijk) uit: de Participatiewet, het Bbz, de IOAW, de IOAZ, de Wsw, de WI, de Wet Taaleis, de Wet op de lijkbezorging, SMI-kinderopvang, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de sociale recherche, het minimabeleid en andere eventueel voor deze wetten en regelingen in de plaats komende regelingen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers bestuur

Jaarlijkse bijdrage

Leiderdorp neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling om efficiënter en effectiever te kunnen werken, deskundigheid en expertise te vergroten, en kwetsbaarheid te verminderen. De uitwerking van de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling gebeurt in een tweejaarlijkse dienstverleningsovereenkomst (DVO). De verdeling van die kosten is op basis van het relatieve percentuele aandeel van elke partij in de som van de BUIG-budgetten over een periode van vijf jaar.

Financieel belang

De uitvoeringskosten worden jaarlijks afgerekend.

Kerncijfers verbonden partij

x € 1.000

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

 n.v.t. 

 n.v.t. 

Vreemd vermogen

 n.v.t. 

 n.v.t. 

Jaarresultaat

 n.v.t. 

 n.v.t. 

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Overige informatie

gemeente.leiden.nl

Vennootschappen

Alliander

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

NV

Doelstelling/publiek belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Jaarlijks dividend

Alliander keert jaarlijks dividend uit. De uikering is afhankelijk van de winst.

Financieel belang

Het aantal aandelen is 604.818 en het relatieve aandeel is 0,442%. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij Alliander.

Kerncijfers verbonden partij

x € 1.000

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

4.224.000

4.328.000

Vreemd vermogen

2.304.000

5.094.000

Jaarresultaat

224.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.alliander.nl

Oasen

Vestigingsplaats

Gouda

Rechtsvorm

NV

Doelstelling/Publiek Belang

Oasen is een maatschappelijk drinkwaterbedrijf. Oasen zorgt op duurzame wijze voor het drinkwater in Leiderdorp.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Jaarlijks dividend

Oasen keert op grond van haar statuten geen dividend uit.

Financieel belang

De gemeente Leiderdorp heeft 25 aandelen in Oasen, naar rato van het aantal inwoners. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij Oasen.

Kerncijfers verbonden partij

x € 1.000

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

112.187

112.187

Vreemd vermogen

168.537

183.414

Jaarresultaat

4.554

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.oasen.nl

BNG

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

NV

Doelstelling/publiek belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Jaarlijks dividend

De BNG keert jaarlijks dividend uit. De uikering is afhankelijk van de winst.

Financieel belang

De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers verbonden partij

x € 1.000

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

4.887.000

5.097.000

Vreemd vermogen

144.802.000

155.262.000

Jaarresultaat

221.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waarvoor maatregelen getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.bng.nl

Stichtingen

DataLand

Vestigingsplaats

Gouda

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/publiek belang

DataLand verzorgt de toegankelijkheid van het gemeentelijke vastgoed en geo- en Woz-informatie voor publieke en private afnemers in Nederland. Daarmee ontzorgt DataLand de gemeente.
DataLand biedt actieve kwaliteitsbewaking, vertegenwoordiging van het gemeentelijk belang, en organisatie en coördinatie van het gemeentelijk geoberaad (in samenwerking met VNG). Het geoberaad is een landelijk ambtelijk en bestuurlijk podium voor gemeentelijke standpunten op het terrein van de ruimtelijke informatie.
Deelname is verder niets anders dan een vorm van samenwerking tussen gemeenten ter behartiging van het openbaar belang. Het resultaat is efficiëntie en kennisvoordelen op het gebied van toegankelijkheid van overheidsinformatie, overheidsloket, e-government, dienstverlening, een transparante en betrouwbare overheid en stroomlijning van basisgegevens.
DataLand is het landelijke kennis- en dataknooppunt voor vastgoed, geo- en Woz-gerelateerde gemeentelijke gegevens.

Bestuurlijk belang

De gemeente is als participant vertegenwoordigd in de certificaathoudersvergadering.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag. Het betreft een eenmalige storting. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden. Verstrekking van gegevens aan afnemers vindt plaats tegen verstrekkingskosten. Deze inkomsten worden door DataLand gebruikt om de drieledige taken van de organisatie – een stichting zonder winstoogmerk – uit te voeren. Jaarlijks keert DataLand een vergoeding aan deelnemende gemeenten uit voor het leveren van de gemeentelijke gegevens. Daarnaast keert DataLand het eventuele overschot aan inkomsten uit aan certificaathoudende gemeenten. Leiderdorp heeft 13.352 certificaten van aandelen DataLand à € 0,10 per certificaat.

Kerncijfers verbonden partij

x € 1.000

1-1-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

422

817

Vreemd vermogen

477

347

Jaarresultaat

395

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden. Uiterlijk 31 december 2011 worden de activiteiten overgedragen aan het kadaster. Vanaf 1 januari 2022 houdt Stichting Dataland op te bestaan. De verwachting is dat Stichting Dataland de beëindiging uit eigen middelen kan financieren.

Overige informatie

www.dataland.nl

Ga naar boven