Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingParagrafenParagraaf 5: Bedrijfsvoering

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Inleiding
Het subprogramma Bedrijfsvoering in programma 3 gaat inhoudelijk in op de bedrijfsvoering. In deze paragraaf beperken we ons tot het financiële overzicht van de personele kosten.

Overzicht personele kosten

bedragen x € 1.000

2020 werkelijk

2021 na begr. wijz. t/m juli

2022 begroting

2022/2021

a. Salarislasten

9.734

10.495

10.762

103%

b. Inhuur ten laste van vaste formatie

1.049

327

2

1%

c. Inhuur overige budgetten

589

444

251

57%

d. Studiekosten algemeen

192

203

206

102%

e. Onafhankelijk advies

835

709

637

90%

Totaal

12.398

12.177

11.858

97 %

We indexeren de salarislasten op basis van de kadernota 2022-2025 met 2,0%. De toename van het budget valt een fractie hoger uit (2,54%) als gevolg van een formatiewijziging.

De inhuur ten laste van de vaste formatie staat in de begroting op nul omdat het beschikbare budget voor de salarislasten deze inhuur dekt. Wij ramen een apart budget voor overige inhuur. Dit budget blijft min of meer constant. Omdat we het budget voor de inhuur in 2021 voor een aantal projecten incidenteel hebben verhoogd, valt het bedrag in 2022 lager uit t.o.v. 2021.

Het budget voor studiekosten indexeren we met 2,0% hetgeenwe terugzien in de budgetontwikkeling. Het budget voor onafhankelijk advies is in 2020 en 2021 incidenteel verhoogd door budgetoverhevelingen vanuit voorgaande jaren. Het structureel beschikbare budget voor 2022 en volgende jaren is vrijwel ongewijzigd.

Ga naar boven