Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingParagrafenParagraaf 4: Financiering

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Paragraaf 4: Financiering

Renteontwikkelingen­
De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Mede door de Coronacrisis zal de ECB de beleidsrentes voorlopig op een laag niveau houden, ondanks de stijgende inflatie. De opkoop van staats- en bedrijfsleningen gaat onverminderd door, er is zelfs een speciaal opkoopprogramma opgestart in het kader van de Coronacrisis (Pandemic emergency purchase programme welke eindigt in maart 2022). Daarnaast doet de ECB er alles aan om de kredietverlening door banken door te laten gaan.
Ook de andere Centrale Banken hebben uitgebreide steunpakketten om de economie te ondersteunen en doen er alles aan om de rentes laag te houden.

Naast het beleid van de Centrale Banken en het verdere verloop van de Coronacrisis, zijn ook andere macro-economische effecten van belang voor de renteontwikkeling. Het effect van deze macro-economische ontwikkelingen op de marktrente laat zich moeilijk voorspellen.

Wij verwachten mede op basis van de renteverwachting van een aantal financiële instellingen dat de marktrentes voor de middellange termijn beperkt zullen gaan stijgen, maar op een relatief laag niveau zullen blijven. Voor 2022 verwachten we geen substantiële stijging of daling van zowel de kortlopende- als de langlopende rente.

Desondanks kiezen we voor deze begroting voor een behoudende lijn ten aanzien van toekomstige financieringslasten. Gezien de forse investeringsvolumes is loopt de gemeente Leiden ook een relatief hoog renterisico. Om het renterisico zoveel mogelijk te beperken, hebben we er bewust voor gekozen om een hoger rentepercentage aan te houden dan waar de banken in hun rentevisie van uitgaan. Daarbij hanteren we als uitgangspunt de actuele rente per half september 2021. In deze begroting rekenen we met de onderstaande rente op nieuwe geldleningen:

Renteontwikkelingen

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Rente kapitaalmarkt1

0,50%

0,50%

0,75%

1,00%

1,00%

Rente geldmarkt

0,00%

0,00%

0,25%

0,50%

0,50%

  1. 1[Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Op basis van een lening met een looptijd van 10 jaar, rentevast en aflossing in gelijke delen. De rentepercentages komen voort uit een rentevisie, die mede tot stand is gekomen op basis van de rentevisies van een aantal financiële instellingen (BNG, ING en ABN-AMRO).

Ontwikkelingen gemeente Leiderdorp

Beleidsvoornemen treasury
In de financiële verordening 2018 (Z/17/052909/101314 van14 november 2017) bepaalde de raad de kaders voor de treasuryfunctie.
Het beleid van onze gemeente is gericht op afdekking van de financieringsbehoefte met kortlopende financiering. Want de rente op de kortlopende middelen is in het algemeen lager dan de rente op langlopende middelen. We houden daarbij rekening met de kasgeldlimiet: de gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, mag niet boven de 8,5% van het begrotingstotaal uitkomen. Gezien onze rentevisie, die ervan uitgaat dat de rente op de middellange termijn op een historisch laag niveau zal blijven, kunnen we voorlopig aan deze strategie vasthouden. Zodra de rentevisie wijzigt in een stijgende rente op korte termijn, kunnen we overwegen om een groter deel van de financieringsbehoefte af te dekken met langlopende leningen.

Risicobeheer
Voor de beheersing van de renterisico’s gelden twee concrete richtlijnen: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm (beide benoemd in de Wet fido).

De kasgeldlimiet ­
De gemiddelde vlottende schuld van een gemeente mag, over drie maanden gezien, niet boven de 8,5% van het begrotingstotaal uitkomen. De kasgeldlimiet heeft het volgende verloop:

  • Kasgeldlimiet 2020 € 6,7 miljoen
  • Kasgeldlimiet 2021 € 6,0 miljoen
  • Kasgeldlimiet 2022 € 6,1 miljoen

Voor 2022 verwachten wij geen overschrijding van de kasgeldlimiet.

De renterisconorm ­
De jaarlijkse aflossingen op en renteherzieningen van de langlopende schuld mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In de tabel hieronder staat de verwachte ontwikkeling van de renterisiconorm voor de komende jaren:

De renterisiconorm

Nr.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

1

Begrotingstotaal

70.759

72.216

67.491

66.718

66.451

2

Wettelijk percentage

20%

20%

20%

20%

20%

3

Renterisiconorm (1x2)

14.152

14.443

13.498

13.344

13.290

4

Renteherzieningen

0

0

0

0

0

5

Aflossingen

2.524

3.269

3.992

4.093

4.711

6

Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+5)

2.524

3.269

3.992

4.093

4.711

7

Ruimte onder renterisiconorm (3-6)

11.628

11.174

9.506

9.250

8.579

Bedragen x € 1.000

De hoogte van de langlopende leningen waarover we de komende jaren een renterisico lopen blijft ruimschoots binnen de wettelijke norm (Wet fido).

De leningenportefeuille ­
In 2022 verwachten we € 14,8 miljoen aan langlopende leningen aan te trekken. Met de exploitatielasten van de leningen hebben we in de exploitatiebegroting rekening gehouden.

De leningportefeuille

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Stand 1 januari

23.386

35.762

46.953

60.988

77.247

Nieuwe leningen

14.900

14.461

18.026

20.352

1.699

Reguliere aflossingen

2.524

3.269

3.992

4.093

4.711

Stand per 31 december

35.762

46.953

60.988

77.247

74.235

Rentelasten

421

444

464

441

441

Bedragen x € 1.000

Rentemethodiek en renteresultaat

De toerekening van de rentelasten doen we volgens de rente-omslagmethode. Het totaal van de rentelasten wordt ‘omgeslagen’ over het geheel van de investeringen. De rentelasten zijn het totaal van de rentelasten op de langlopende geldleningen en de kortlopende financiering minus de renteopbrengsten van overtollige middelen.

Met de rente-omslagmethode rekenen we de rentelasten volgens de stand van de investeringen toe aan de taakvelden in de programmabegroting. We gaan ervan uit dat de gehanteerde omslagrente van 0,5% een reëel percentage is. Zodra de afwijking tussen de gehanteerde omslagrente en de werkelijk rentelast groter wordt dan 0,5%, moeten we de gehanteerde omslagrente aanpassen.

Renteresultaat

Tabel renteresultaat:

Betaalde rente over de korte en lange financiering

444

Doorberekend aan grondexploitatie

0

Aan taakveld toe te rekenen

444

Aan taakveld toegerekende omslagrente

-426

Resultaat taakveld treasury

18

De interne rekenrente gebruiken we voor rentetoerekening aan investeringen. Voor de rentetoerekening aan de grondexploitaties bestaat een specifiek berekend rentepercentage. Dat percentage is 1,25%. Overigens is in de GIG 2019 gerekend met 1,56% . Dat is het percentage dat voor 2018 achteraf is bepaald voor de toerekening aan de grondexploitaties. In de begroting 2021 worden deze percentages weer op elkaar aangesloten.

Uit het gepresenteerde voordeel van € .000 blijkt dat de gehanteerde omslagrente van 0,50% een fractie hoger is dan het werkelijke percentage. We berekenen dus € .000 meer rente door naar de activa, dan we daadwerkelijk betalen aan de geldverstrekkers. Het verschil bevindt zich ruim binnen de gestelde bandbreedte. Dat betekent dat we een reëel rentepercentage toerekenen aan de activa.

Kredietrisicobeheer
De gemeente Leiderdorp heeft voor een aantal zaken een overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Voorbeelden zijn een rekening-courantovereenkomst en het aantrekken en uitzetten van kort en lang geld. Overtollige middelen houden we aan bij de agent van het ministerie van Financiën (schatkistbankieren).

Relatiebeheer
Onze bancaire partijen voldoen aan de eisen die de wet aan hen stelt. Beoordeling vindt plaats bij het aangaan van de relatie en jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening. Offertes vragen we op bij verschillende instanties, zoals de financiële verordening het voorschrijft.

Geldstromenbeheer
De geldstromen lopen hoofdzakelijk via de BNG. De saldi op de ING-rekeningen boeken we zoveel mogelijk over naar de rekening bij de BNG. We werken met een liquiditeitsbegroting die we halfjaarlijks actualiseren. De grondexploitatie zorgt voor de grootste onzekerheden rond de inkomende en uitgaande geldstromen.

Ga naar boven