Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingParagrafenParagraaf 3: Onderhoud...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Deze paragraaf laat zien hoe we onze kapitaalgoederen beheren. De financiële verordening 2018 bepaalt dat er een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen moet zijn. Het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen staat in de beheervisie openbare ruimte. Het beleidskader geeft aan om welke kapitaalgoederen het gaat. Informatie over de vervangingsinvesteringen staat in de financiële begroting onder hoofdstuk E: Investeringen. Het verloop van de voorzieningen lichten we toe in hoofdstuk G: Voorzieningen.

Beleidskader
De beheervisie openbare ruimte is het beleidskader voor het beheer en het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Uitvoering van dit beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin we de kapitaalgoederen onderhouden volgens vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveau. Denk aan schoon, heel en veilig. Daarbij optimaliseren we de totale kosten.

Het beleidskader voor de kapitaalgoederen bevat per kapitaalgoed:

 • de werkzaamheden voor de instandhouding;
 • het onderhoudsniveau uit het beeldkwaliteitsplan;
 • de grootte van het areaal;
 • de kosten voor de instandhouding, zoals klein en groot onderhoud en vervangingskosten;
 • de huidige staat van onderhoud, zoals een technische beoordeling en toezicht van de kwaliteit;
 • een scenario voor het onderhoud.

Prog.

Omschrijving beheerplan

Vastgesteld door de raad

Frequentie actualisatie

Volgende actualisatie

Voorziening

Financiële vertaling in de begroting

Achterstallig onderhoud

2

1.Beheervisie: kaders integraal beheer openbare ruimte (IBOR) (1A t/m 1F)

2014

1x per 10 jaar

2024

ja

ja

n.v.t.

2

2.Integraal Waterketenplan Leidse regio

2019-2023

2019

1x per 5 jaar

2024

ja

ja

zie IWKp

2

3.Beheerplannen kapitaalgoederen openbare ruimte 2020-2029

2019

1x per 4 jaar

2024

ja

ja

zie beheer-plannen

2

4.Accommodaties

2021

1x per 4 jaar

2025

ja

ja

n.v.t.

1. Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)
De gemeente Leiderdorp is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Er zijn beheerplannen voor wegen, riool, water, openbare verlichting, groen, civiele kunstwerken (bruggen, kademuren, geluidsschermen), straatmeubilair, spelen, reiniging en begraafplaats. In de beheerplannen is omschreven hoe het instandhouden van de beheerelementen in de openbare buitenruimte vorm krijgt. Daarbij ligt de focus op planmatig en efficiënt werken. De beheerplannen bieden een basis om actuele beleidsthema’s zoals duurzaamheid, bereikbaarheid en verstedelijking integraal af te stemmen.

A. Wegen

Gewenst kwaliteitsniveau 
­Onderhoud, beheer en inspecties van wegen zijn nodig om de functionaliteit en de veiligheid van de wegen te garanderen. Met een tweejaarlijkse technische kwalitatieve beschouwing brengen we de onderhoudstoestand in kaart. Zo ontstaat een kwaliteitsbeeld van het wegareaal, gebaseerd op de maatstaven van CROW. De inspectie geeft per wegvak, -type en -categorie op detailniveau inzicht in de kwalitatieve toestand van het areaal. Voor burgers en bedrijven tonen we de kwaliteit aan volgens de methode beeldkwaliteit. Leiderdorp heeft kwaliteit B. Het niveau B (basis) is het best passende kwaliteitsniveau om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden binnen de financiële kaders. Naast het kwaliteitsniveau op basis van beeldkwaliteit is ook inzicht in de technische kwaliteit (via inspecties) van belang. Op basis van deze twee beschouwingen, de wensen van burgers en bedrijven en nieuwe ontwikkelingen stellen we wegenplanningen op.

Samen met de planning vanuit het Integraal Waterketenplan (IWKp) voor het rioolonderhoud en het wegenonderhoudsplan vormen de wegenplanningen de basis voor een integrale uitvoeringsplanning. De domeinen in de openbare ruimte zoals openbare verlichting, groen, water, kunstwerken en spelen, sluiten we hier op aan.

Op de doorgaande wegen met asfaltverharding gebruiken we voor de belijning thermoplastisch of slijtvast materiaal. Dit is een relatief duurzaam product. Voor belijning die niet wordt overreden en belijning op klinkerverharding kiezen we voor de veel goedkopere traditionele wegenverfbelijning.

Onderhoud, beheer en inspecties van de verkeerslichten zijn nodig om de functionaliteit, de veiligheid en de doorstroming te garanderen. Om te blijven voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau werken we samen met Leiden.

Wat gaan wij ervoor doen?

We pakken de projecten steeds breder en integraler op. We kijken niet alleen goed naar de technische kant, maar halen ook opgaves van 'buiten naar binnen'. Met andere woorden: inbreng vanuit de maatschappij vinden we belangrijk. Ook thema's zoals warmtetransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitsopgaven (zoals Leidse Ring Noord), ruimtelijke ontwikkelingen en innovatie nemen we mee.

De werkzaamheden voor de grote, integrale (her)inrichtingsprojecten bereiden we per project voor en besteden we aan. We communiceren vroegtijdig over de projecten en planningen met belanghebbenden, zoals bewoners en bedrijven. We houden ook rekening met de participatiemogelijkheden.

We voeren jaarlijks planmatig het beheer en onderhoud uit aan diverse wegen met elementenverharding. Het jaarlijkse asfaltonderhoud bundelen we zoveel mogelijk en voeren we uit in het voorjaar, na de vorstperiode. Het regulier onderhoud aan belijning en figuraties op het wegoppervlak nemen we mee in het wegenonderhoud.

In 2022 staat de Oranjewijk/Doeskwartier op de planning. Daarnaast voeren we de Simon Smitweg (stuk tussen gemeentehuis en Engelendaal) als project uit. We gaan door met de voorbereiding voor de Leidse Ring Noord aan Leiderdorpse zijde, de Oude Spoorbaan, de vervanging van riolering in de Kerkwijk en Acacialaan. Projecten door derden, zoals KPN die glasvezel gaat uitrollen, staan ook op de planning.

B. Openbare verlichting

Gewenst kwaliteitsniveau

Leiderdorp besteedt veel aandacht aan een kwalitatief goede en duurzame openbare verlichting. Het beleidsplan openbare verlichting is gericht op een veilige, duurzame en leefbare openbare ruimte creëren in de avond en de nacht. Dit doen we door kwaliteitseisen te stellen aan de verlichting (1) en de verlichtingsinstallatie (2).
1. Voor de kwaliteitseisen aan de verlichting sluiten we aan bij de Nederlands Praktijkrichtlijnen Openbare Verlichting (NPR13201). Zo zorgt de gemeente voor duurzame en kwalitatief goede verlichting.
2 Voor de kwaliteitseisen aan de verlichtingsinstallatie hanteren we CROW beeldkwaliteitsniveau B. Zo zorgen we dat installatie ook de uitstraling heeft in de openbare ruimte die bij een kwalitatief goede verlichting past.

Wat gaan wij ervoor doen? 

Verlichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de openbare ruimte. Wij passen in ons beheer het 'Integraal Beheerplan Openbare Ruimte' (IBOR) toe. Door samen met andere disciplines (wegen, riool, groen) de beheer- en onderhoudswerkzaamheden af te stemmen maken we minder kosten. Het leidt ook tot minder overlast voor bewoners en een hogere tevredenheid.

Wij zetten de komende jaren flink door met de vervanging van oude gasontladingslampen door moderne en duurzame ledverlichting. Onze ambitie is dat eind 2022 meer dan 20% van de lichtpunten in de openbare ruimte uit ledverlichting bestaat. Zo wordt de openbare ruimte beter verlicht en besparen we tegelijkertijd energie.

Op een aantal plekken zetten wij komend jaar slimme en bewezen technologie in die licht op maat ondersteunt: alleen licht waar en wanneer nodig en donker waar en wanneer het kan. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld langs het fietspad van de Persant Snoepweg ledarmaturen met een detectie-unit geplaatst. Deze worden in de avond en nacht gedimd en schalen alleen op als er een fietser of voetganger voorbijkomt. Hiermee kunnen we meer dan 50% energie besparen ten opzichte van het reguliere verbruik van deze lichtpunten.

Wij hanteren voor de verlichting een duurzaam inkoopbeleid waarin C2C wordt gehanteerd: toepassing van duurzame materialen. Dit past bij onze ambitie en leidt tot minder (jaarlijkse) kosten.

C. Civiele kunstwerken

Gewenst kwaliteitsniveau

Onderhoud, beheer en inspecties van civiele kunstwerken - houten en betonnen bruggen - zijn nodig om de functionaliteit, toegankelijkheid en de veiligheid te garanderen. Om aan het gewenste kwaliteitsniveau te blijven voldoen werken we volgens een meerjarenonderhoudsplan. De gemeente is eigenaar en beheerder van de civiele kunstwerken en heeft het beheer over 187 bruggen en steigers.

Wat gaan wij ervoor doen?

Op basis van de technische inspectie van alle civiele kunstwerken stelden we een meerjarenonderhoudsplan Civiele Kunstwerk 2020 - 2029 op voor herstel of vervanging. In 2021 startte de voorbereiding voor de vervanging van een aantal 'houten' bruggen: de Waterbieskreekbrug, Achthovenerwegbrug (brugnummer 134), de brug bij het Volkstuincomplex, de houten brug in het park De Houtkamp en de Galllaslaanbrug ter hoogte van de locatie waar de Menswordingkerk stond. Vervanging van deze bruggen staat gepland voor begin 2022. In 2022 staat het groot onderhoud van de Doesbrug op de planning. De ingrepen zijn nodig om te voldoen aan de veiligheidsnormering(en). Ook bereiden we de vervroegde vervanging van twee bruggen op de Achthovenerweg voor (brugnummers 135 en 136). We starten in 2022 met de uitvoering. Daarnaast voeren we diverse herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan bruggen uit. Dit doen we zoveel mogelijk integraal en wanneer nodig in afstemming met de regiogemeenten.

D. Verkeerregelinstallaties

Gewenst kwaliteitsniveau

De gemeente beschikt over acht verkeersinstallaties. Alle installaties hebben ledverlichting.

Wat gaan wij ervoor doen?

We werken samen met Leiden in de vorm van een beheer- en onderhoudscontract. Zo geven we een kwaliteitsimpuls aan het technische en functionele onderhoud van de verkeerslichten en is de organisatie professioneler ingericht.

E. Speelvoorzieningen

Gewenst kwaliteitsniveau

Het doel is voldoende informele en formele speelruimte volgens de richtlijnen in het speelruimteplan. Zodat ieder kind in Leiderdorp op ‘eigen wijze’ veilig kan buitenspelen in de wijk waar hij of zij woont. Ieder kind in Leiderdorp moet dus gebruik kunnen maken van veilige speelplaatsen. Wij borgen de veiligheid van de openbare speelvoorzieningen. Onveilige speelelementen repareren we of - als herstel niet meer mogelijk is - verwijderen we. We volgen de eisen in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en de Europese normen 1176 en 1177. Bij vernieuwing van speelplaatsen maken we gebruik van onderhoudsvriendelijke en duurzame materialen.

Wat gaan wij ervoor doen?

We gaan verder met de uitvoering van het speelruimteplan. We gaan de vervolgfase in om een deel van de formele speelplaatsen om te vormen naar informele speelplaatsen. Daarnaast vernieuwen of renoveren we centraal gelegen formele speelplaatsen (zie programma 2B). Bij de vernieuwingen, verbeteringen en omvormingen betrekken we buurtbewoners, schoolbesturen en kinderen. Dit doen we actief, onder andere via bewonersbijeenkomsten, bewonersbrieven en enquêtes. We ondersteunen initiatieven van bewoners om te participeren in beheer, bijvoorbeeld door adoptie van informele speelplaatsen mogelijk te maken.
We voeren (twee)jaarlijks de vereiste hoofdinspectie en functionele controlerondes uit.

F. Water

Gewenst kwaliteitsniveau
Wij zorgen voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater, voor inzameling en verwerking van hemelwater en voor een oplossing voor grondwaterproblemen. Het onderhoud van secundaire watergangen - de meeste sloten in het stedelijk gebied - ligt vooral bij ons, maar op enkele plaatsen ook bij derden en particulieren.

Wat gaan wij ervoor doen?­
Voor een goed functionerend watersysteem zijn het tijdig baggeren van watergangen en het in stand houden van de oevers belangrijk. Uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden vindt daarom plaats op basis van het beheerplan.

G. Groen

Gewenst kwaliteitsniveau
Het openbaar groen is van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Vanuit verschillende wettelijke, beleids- en beheerkaders werken we aan een biodivers, duurzaam, onderhoudsarm en veilig groenbestand. Dit openbaar groen beheren we, volgens het coalitieakkoord, op beeldkwaliteitsniveau B. Leiderdorp heeft als ambitie om alle bomen binnen de gemeentegrenzen duurzaam en effectief te beheren.

Wat gaan wij ervoor doen?
Zie ook de programma's 2B en 2C. Wij onderhouden het openbaar groen volgens het groenbeheerplan. Dat geeft inzicht in de kwaliteit van het openbaar groen en de middelen die nodig zijn om het vastgestelde kwaliteitsniveau te bereiken.

H. Straatmeubilair

Gewenst kwaliteitsniveau

Met straatmeubilair bedoelen we hier ‘diverse objecten en elementen die de verblijfsfunctie van de openbare ruimte dienen en/of een verkeersfunctie of informerende functie hebben’. Denk aan palen, fietsvoorzieningen, zitbanken, bewegwijzeringen, straatnaamborden, verkeersborden en wegmarkeringen. Het kwaliteitsniveau van het beheerplan Straatmeubilair is vastgesteld op kwaliteitsniveau B.

Wat gaan wij ervoor doen?

Wij voeren tijdig onderhoud uit aan het straatmeubilair. Dit is van belang voor een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer.

2. Riolering

Gewenst kwaliteitsniveau
Riolering is nodig voor het ‘duurzaam beschermen van volksgezondheid en milieu’ en het voorkomen van wateroverlast. Dit algemene doel kunnen we vertalen naar het inzamelen van afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit omvat het beheer en onderhoud van alle openbare rioleringen, van het bergbezinkbassin, van putten en kolken en het bedienen en onderhouden van rioolgemalen en het drukrioolsysteem.

In het Integraal Waterketenplan (IWKp 2019-2023) staat hoe we omgaan met onze drie zorgplichten. Het IWKp is een gezamenlijk plan van de Leidse clusters: Leiderdorp, Zoeterwoude, Leiden, Oegstgeest en Voorschoten, het hoogheemraadschap van Rijnland en de waterbedrijven Dunea en Oasen.

De rioolheffing dekt de kosten voor de riolering volledig.

Wat gaan wij ervoor doen?

In 2022 voeren we reguliere onderhoudswerkzaamheden en projecten uit:

 • riolering reinigen en inspecteren (ongeveer 11 km per jaar);
 • straat- en trottoirkolken reinigen (2 per jaar);
 • correctieve maatregelen aan riolering en kolken;
 • rioolgemalen reinigen en inspecteren (ongeveer 30);
 • correctieve renovatiemaatregelen aan gemalen (circa 8 stuks);
 • meetnetwerk riolering instandhouden en monitoren;
 • integraal project Oranjewijk, uitvoeringsfase;
 • integraal project Acacialaan, start uitvoering;
 • integraal project Kerkwijk, voorbereidingsfase;
 • renoveren rioolstelsels Elisabethhof en Essenpark (relinen = ondergronds);
 • participeren in ontwikkellocaties.

3. Accommodaties
Het algemene uitgangspunt voor maatschappelijk vastgoed is dat de gemeente zo efficiënt mogelijk met de beschikbare ruimte omgaat. Het doel is een zo hoog mogelijk maatschappelijk en financieel rendement. Vijf 'gouden' regels zijn leidend voor ons accommodatiebeleid:

 • Denk niet in termen van functies, maar in activiteiten.
 • Stuur op een clustering van samenhangende ruimtelijke activiteiten.
 • Denk niet in termen van gebouwen, maar in omgevingen en netwerken.
 • Maak een onderscheid in basisvoorzieningen en plusvoorzieningen.
 • Denk niet in termen van investering, maar in duurzame exploitatie.

We stellen het vastgoed primair beschikbaar aan partijen die bijdragen aan de verwezenlijking van ons beleid. Leegstaande delen van gebouwen verhuren we bij voorkeur aan partijen die activiteiten ontplooien die passen bij de activiteiten die al in het gebouw plaatsvinden en bijdragen aan het bereiken van de gemeentelijke beleidsdoelen. Als activiteiten in accommodaties niet langer bijdragen aan het gemeentelijke beleid, bekijken we of we de accommodaties in eigendom willen houden.

Wat gaan wij ervoor doen?
Wij stellen een strategische nota Vastgoedbeleid op om op basis van beleidsuitgangspunten voor onderhoud, duurzaamheid en behoud of afstoten tot keuzes te komen.

In 2020 is de Sterrentuin omgebouwd naar een centrum voor zorg, ondersteuning, welzijn, informatie en educatie. Hiermee is de Sterrentuin de basis voor een belangrijk deel van de cultuur- en welzijnsactiviteiten in Leiderdorp. Er is een verhuisbeweging op gang gekomen. Accommodaties die vrijkwamen, kunnen we nu afstoten. Na de verkoop van het voormalig onderkomen van het CJG aan de Karolusgulden en de Doesmeerlocatie volgt De Buit. De toekomst van dit gebouw hangt nauw samen met de vernieuwbouw van het Kindcentrum Buitenhof. Voordat de brandweer naar zijn nieuwe onderkomen aan de Schipholweg in Leiden verhuist, bekijken we de mogelijkheden voor herontwikkeling van de gemeentewerf en de brandweerkazerne.

We onderhouden alleen nog de velden van RCL. De andere verenigingen in de Bloemerd onderhouden hun accommodatie zelf.

2022

2023

2024

2025

1. Integraal Beheer Openbare Ruimte

a. Wegen

Kapitaallasten

177.525

297.632

413.959

579.951

Jaarlijks onderhoud

392.334

446.744

501.153

555.563

Groot onderhoud / storting voorziening

719.297

720.952

686.693

720.952

Subtotaal

1.289.156

1.465.328

1.601.805

1.856.466

b. Openbare verlichting

Kapitaallasten

29.648

58.370

71.884

90.477

Jaarlijks onderhoud

94.059

94.059

94.059

94.059

Groot onderhoud / storting voorziening

10.373

10.373

10.373

10.373

Subtotaal

134.080

162.802

176.316

194.909

c. Civieltechnische kunstwerken

Kapitaallasten

259.452

273.168

361.347

350.095

Jaarlijks onderhoud

254.328

254.328

254.328

254.328

Groot onderhoud / storting voorziening

169.189

169.189

169.189

169.189

Subtotaal

682.969

696.685

784.864

773.612

d. Verkeersregelinstallaties

Kapitaallasten

252.311

252.139

236.088

237.606

Jaarlijks onderhoud

140.037

140.037

140.037

140.037

Groot onderhoud / storting voorziening

0

0

0

0

Subtotaal

392.348

392.176

376.125

377.643

e. Speelplaatsen

Kapitaallasten

62.660

97.913

113.833

131.726

Jaarlijks onderhoud

8.395

8.395

8.395

8.395

Groot onderhoud / storting voorziening

36.785

36.785

36.785

36.785

Subtotaal

107.840

143.093

159.013

176.906

f. Water

Kapitaallasten

10.923

19.969

31.585

38.543

Jaarlijks onderhoud

360.606

360.606

360.606

360.606

Groot onderhoud / storting voorziening

114.107

114.107

114.107

114.107

Subtotaal

485.636

494.682

506.298

513.256

g. Groen

Kapitaallasten

23.842

23.730

23.616

21.553

Jaarlijks onderhoud

858.570

858.570

858.570

858.570

Groot onderhoud / storting voorziening

269.708

269.708

321.575

321.575

Subtotaal

1.152.120

1.152.008

1.203.761

1.201.698

h. Straatmeubilair

Jaarlijks onderhoud

27.489

27.489

27.489

27.489

Kapitaallasten

0

1.234

1.229

3.231

Groot onderhoud / storting voorziening

112.430

117.617

127.991

127.991

Subtotaal

139.919

146.340

156.709

158.711

2. Riolering

Kapitaallasten

387.995

445.399

551.192

633.472

Jaarlijks onderhoud

350.303

350.303

350.303

350.303

Groot onderhoud / storting voorziening

109.513

155.705

131.267

108.540

Subtotaal

847.811

951.407

1.032.762

1.092.315

3. Accommodaties

a. Gebouwen

Kapitaallasten

2.154.686

2.262.126

2.281.248

2.435.362

Jaarlijks onderhoud

260.538

287.181

287.181

287.181

Groot onderhoud / storting voorziening

552.812

538.674

538.674

538.674

Subtotaal

2.968.036

3.087.981

3.107.103

3.261.217

b. Sportvelden

Kapitaallasten

124.899

124.305

178.440

177.593

Jaarlijks onderhoud

94.282

94.282

94.282

94.282

Groot onderhoud / storting voorziening

46.552

46.552

46.552

46.552

Subtotaal

265.733

265.139

319.274

318.427

Totaal

8.465.648

8.957.641

9.424.030

9.925.160

Discipline

Areaal

Wegen: oppervlakte van het wegennet

1.330.000 m2

Wegen: binnen bebouwde kom

1.215.000 m2

Wegen: buiten bebouwde kom

115.000 m2

Wegen: elementen bestrating

979.000 m2

Wegen: asfalt

351.000 m2

Riolering: lengte vrijverval

111 km

Riolering: lengte drukriool

12,5 km

Riolering: gemalen

93 st.

Riolering: bergbezinkbassin

1 st.

Riolering: overstorten (conform BRP 2016)

59 st.

Riolering: straatkolken

9.540 st.

Water: oppervlakte watergangen in gemeentelijk beheer

434.000 m2

Water: oppervlakte water met ontvangplicht

153.000 m2

Water: harde oeverlijn

40.000 m1

Water: zachte oeverlijn

49.000 m1

Water: duikers (exclusief duikers onder de A4)

214 st. (4.000 m1)

Groen: aantal bomen

17.000 st.

Groen: oppervlakte plantsoenen

400.000 m2

Groen: gazon

301.700 m2

Groen: berm

655.000 m2

Verlichting: masten met armaturen

5.127 st.

Kunstwerken: houten bruggen, betonnen en stalen bruggen

187 st.

Verkeerstekens:

3.496 st.

Markeringen:

5.480 m2

Belijning:

54.084 m1

Spelen: aantal speellocaties (dit zegt niets over de toestellen)

102 st.

Verkeersregelinstallaties

8 st.

Vastgoed: aantal gemeentelijke accommodaties (bron: MOP 2021-2030)

21 st.

Ga naar boven