Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Algemeen

Overhead
Op 5 maart 2016 wijzigde het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor provincies en gemeenten. In het besluit staan specifieke regels voor de overhead. Een apart overzicht van de kosten van de overhead is bijvoorbeeld verplicht (artikel 8, eerste lid, onderdeel c van het BBV). Het doel van de gewijzigde regels is meer inzicht krijgen in de totale overheadkosten van de hele organisatie.

In de begroting rekenen we directe kosten zoveel mogelijk toe aan de taakvelden. Deze directe kosten komen vooral terug in de programma's 1, 2 en 3.

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de overheadkosten. Dat zijn:

 • kosten die ondersteunend en niet direct dienstbaar zijn aan de externe klant of het externe product;
 • kosten voor sturende taken van hiërarchisch leidinggevenden (onder andere de loonkosten).

De definitie van overheadkosten is: 'overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'.
Daarmee bestaat de overhead in elk geval uit de kosten voor:

 • leidinggevenden in het primair proces (hiërarchisch);
 • financiën, toezicht en controle op de eigen organisatie;
 • personeel & organisatie/HRM;
 • inkoop, inclusief aanbesteding en contractmanagement;
 • interne en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie;
 • bestuurszaken en bestuursondersteuning;
 • informatievoorziening en automatisering (ICT);
 • facilitaire zaken en huisvesting (eigen personeel);
 • documentatie en informatieverstrekking (DIV), inclusief expertiseontwikkeling en advies over de procesinrichting;
 • managementondersteuning in het primair proces.

Vennootschapsbelasting
Sinds 2016 rust een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende ondernemingsactiviteiten van de gemeente. In de begroting nemen we geen post voor vennootschapsbelasting op. We verwachten namelijk dat we niet gaan afdragen, met uitzondering van een klein bedrag voor de heffing op de opbrengst van restafval. Het gaat om een bedrag van minder dan € 500.

Overigens kunnen we de werkelijke hoogte van de vennootschapsbelasting in 2022 pas bepalen als de cijfers en de feitelijke omstandigheden bekend zijn. Alleen ondernemingsactiviteiten binnen de gemeente komen in aanmerking voor de vennootschapsbelastingplicht. Die activiteiten moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • duurzame organisatie van kapitaal en arbeid;
 • deelname aan het economisch verkeer;
 • winstoogmerk of vermogensoverschotten.

Onvoorzien
De algemene post onvoorzien kunnen we niet toewijzen aan een programma en nemen we hier verplicht apart op.

Ga naar boven