Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingAlgemene dekkingsmiddelenWat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Algemene Dekkingsmiddelen
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Meerjarenraming

2023

2024

2025

A Lokale heffingen

Lasten

484

331

289

289

289

289

Baten

-8.093

-8.158

-7.752

-7.761

-7.759

-7.759

Saldo

-7.608

-7.827

-7.463

-7.472

-7.470

-7.470

B Algemene uitkering

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

-36.120

-37.336

-39.936

-38.875

-38.966

-39.261

Saldo

-36.120

-37.336

-39.936

-38.875

-38.966

-39.261

C Dividend

Lasten

20

20

10

10

10

10

Baten

-710

-730

-688

-776

-776

-776

Saldo

-690

-709

-679

-767

-767

-767

D Saldo financiering

Lasten

15

-14

18

-15

-100

-166

Baten

-1

0

0

0

0

0

Saldo

14

-14

18

-15

-100

-166

E Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten

266

621

0

0

0

0

Baten

-520

-252

0

-663

0

0

Saldo

-255

369

0

-663

0

0

Programma

Lasten

784

958

316

283

198

133

Baten

-45.443

-46.475

-48.376

-48.075

-47.502

-47.797

Saldo van baten en lasten

-44.659

-45.517

-48.060

-47.792

-47.304

-47.664

Reserves

Toevoeging

9.931

386

1.077

996

179

115

Onttrekking

-2.879

-1.686

-1.852

-699

-1.132

-929

Mutaties reserves

7.052

-1.300

-775

297

-952

-814

Resultaat

-37.607

-46.817

-48.835

-47.494

-48.256

-48.478

Verklaring 2022 ten opzichte van 2021 > € 50.000

A Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
De lasten van de lokale heffingen nemen in 2022 verder af. Dat komt doordat we geen kosten meer hebben voor de overgang van de belastingtaken naar de BSGR. Die lasten waren incidenteel in 2020 en 2021. De daling van de belastingopbrengsten komt doordat de precarioheffing op leidingen is vervallen. De baten komen in de begroting 2022 terug als afvalstoffenheffing en rioolheffing.

B Algemene uitkering
De algemene uitkering neemt toe met € 2,6 miljoen. De ontwikkelingen in de algemene uitkering hebben we in de raadsbrieven over de meicirculaire en de nagekomen ontwikkelingen algemene uitkering al apart toegelicht. Naast de jaarlijkse prijsontwikkeling van € 501.000, de toename volgens de meicirculaire van € 367.000 en enkele taakmutaties wordt de toename vooral veroorzaakt door de compensatie voor de toegenomen kosten van jeugdzorg (€ 1.659.000).

E Overige algemene dekkingsmiddelen
De lasten op dit onderdeel voor 2021 is het budget voor extra corona-uitgaven. Dat budget vormden we uit de in 2021 ontvangen steunpakketten van het Rijk. In 2022 komt dat budget niet meer voor. De baten op dit onderdeel zijn de opbrengst van de verkoop van accommodaties, zoals we deze inboekten bij de bezuinigingsmaatregelen van 2020.

VERREKENING RESERVES ALG.DEKKING
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Algemene reserve

Toevoeging

7.552

-154

35

44

34

0

Onttrekking

-812

-523

-497

0

0

0

Saldo

6.740

-677

-462

44

34

0

Egalisatie exploitatielasten AD

Toevoeging

387

363

68

731

68

68

Onttrekking

-1.094

-1.163

-1.140

-508

-496

-531

Saldo

-707

-801

-1.073

223

-429

-464

Behoedzaamheidsres.Uitk.Gemeentefonds

Toevoeging

1.992

178

975

222

78

48

Onttrekking

-974

0

-215

-191

-635

-398

Saldo

1.019

178

760

30

-557

-351

VERREKENING RESERVES ALG.DEKKING

7.052

-1.300

-775

297

-952

-814

De informatie over de stortingen en onttrekkingen staat in de financiële begroting, onderdeel F: Reserves.

Ga naar boven