Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Algemeen

Inleiding
De uitvoering van de plannen in de drie programma's kost natuurlijk geld. De algemene dekkingsmiddelen omvatten de algemene inkomsten van de gemeente. We volgen hier de indeling die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschrijft.

Wat willen we bereiken? 

Een degelijk financieel beleid ­
Een degelijk financieel beleid is een randvoorwaarde voor het uitvoeren van de plannen. Ons beleid heeft de volgende uitgangspunten:

  • De begroting is in meerjarenperspectief structureel en reëel in evenwicht. Structurele lasten dekken we met structurele baten.
  • Nieuw beleid dekken we door oud beleid te schrappen en bezuinigingen vanuit het Rijk voeren we altijd door in het programma of beleidsveld waar het om gaat.
  • We kaderen het budget voor het sociaal domein in. Zodat geld voor de zorg ook daadwerkelijk naar zorg gaat.
  • Meevallers vallen vrij aan de algemene reserve, tegenvallers dekken we binnen het programma. Er zijn enkele uitzonderingen. Dan is het uitgangspunt dat we de mee- en tegenvallers verrekenen met speciale reserves en voorzieningen.
  • We verhogen de lokale lasten - zoals ozb en afvalstoffenheffing - jaarlijks met de inflatiecorrectie. Uitzondering is de jaarlijkse extra verhoging van de rioolheffing volgens het Integraal Waterketenplan (IWKp). Deze extra verhoging is voor toekomstige vervangingsinvesteringen.
  • De ratio weerstandsvermogen valt in klasse C (voldoende) of hoger.

Wat gaan we ervoor doen?

Kadernota ­
In de kadernota schetst het college de ontwikkeling van het financieel meerjarenbeeld. Het college doet zo nodig voorstellen om het financieel meerjarenbeeld sluitend en in evenwicht te krijgen en te houden. De kadernota is richtinggevend voor de uitwerking van de begroting. De financiële positie van deze begroting gaat verder in op de mate waarin de begroting structureel en reëel sluitend is.

Belastingen ­
De nieuwe belastingverordeningen met de bijbehorende tarieventabellen 2022 leggen we uiterlijk in de raadsvergadering van december 2021 voor besluitvorming voor. Ons uitgangspunt is dat de opbrengsten trendmatig stijgen. De voorwaarde is dat de tarieven niet meer dan kostendekkend zijn. Uiteraard houden we rekening met areaalontwikkelingen en de wettelijke maxima.
In 2022 vervalt de precariobelasting op leidingen. Ter compensatie verhogen we de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze verlegging hebben we in de financiële kadernota toegelicht en vastgesteld. Daarnaast verhogen we het tarief voor de afvalstoffenheffing ter compensatie van de extra kosten van de afvalverwerking en de teruglopende opbrengsten van restafval. Zoals in de raadsbrief van 11 mei 2021 staat, verlagen we de tarieven begraafplaats in 2022.

Ga naar boven