Gemeente Leiderdorp

Financiën Leiderdorp:

Hierbij presenteren wij uw raad de programmabegroting 2022.

Het komend jaar gaan wij voort op de vorig jaar ingeslagen weg. De programmabegroting heeft sinds vorig jaar een nieuwe indeling  die daarbij helpt en past bij de visie waarin alle Leiderdorpers creatieve en resultaatgerichte oplossingen bedenken. In programma 1 ‘Meedoen in Leiderdorp’ zitten elementen om mee te doen en actief en gezond te blijven. En hoe we u ondersteunen als de gewone dingen – wonen, werken, zelfstandig in uw levensonderhoud voorzien – (even) niet lukken. In programma 2 ‘Aantrekkelijk Leiderdorp’ schetsen we wat we nodig hebben om ons dorp aantrekkelijk te houden. Hoe we zorgen voor een goed ondernemersklimaat, voor genoeg passende woningen in een prettige woonomgeving, voor een schone en gezonde leefomgeving en voor een goede dienstverlening. En in programma 3 ‘Bestuur en organisatie in Leiderdorp’ beschrijven we hoe wij onze organisatie aan de tijd aanpassen  om u vaker te ontmoeten en om als partners met u samen te werken.

De begroting is gebaseerd op de financiële kadernota die op 7 juli 2020 door uw gemeenteraad is vastgesteld. In de begroting zijn de financiële effecten van de Meicirculaire 2020 Gemeentefonds meegenomen. De uitkomsten van de Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds worden u separaat aangeboden met het voorstel om deze als wijziging toe te voegen.