Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeWoord voorafLeeswijzer

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Leeswijzer

De begroting bestaat uit twee delen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft deze tweedeling voor.

In het eerste deel - de beleidsbegroting - werken we het beleid per programma uit. De gemeenteraad stelde de indeling van de programma's en de subprogramma's op 4 juli 2016 vast. De beleidsbegroting bevat verder een hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen, een hoofdstuk overhead en paragrafen.

De programma’s beschrijven we volgens een vaste opzet: wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten. Elk subprogramma start met een inleiding en een schematisch overzicht van de doelen en activiteiten. We lichten de doelen toe onder het kopje 'Wat willen we bereiken?'. De activiteiten om deze doelstellingen te behalen, beschrijven we onder 'Wat gaan we ervoor doen?'. Een tabel met de prestatie-indicatoren sluit het subprogramma af.

In deze programmabegroting zijn de tabellen met de prestatie-indicatoren uitgebreid. De werkelijke indicatoren zijn niet alleen van het laatste jaar (2018), maar ook van de twee voorafgaande jaren (2016 en 2017) opgenomen. Op die wijze kunnen de beoogde indicatoren voor de begroting 2020 tot en met 2023 beter worden vergeleken met de trend uit het verleden. Overigens is de tabel bij de programma onderdelen 2C, 2D en 2E iets aangepast omdat de indicatoren daar worden ontleend aan de inwonersenquête die eens in de twee jaar wordt uitgevoerd.

In het onderdeel 'Waar staat je gemeente' staan de verplichte beleidsindicatoren: elke gemeente moet deze indicatoren in haar begroting presenteren. Om een vergelijking mogelijk te maken hebben die indicatoren een landelijk bepaalde eenheid, bijvoorbeeld per 1.000 of per 10.000 inwoners. Het landelijke gemiddelde fungeert als referentiewaarde.

Vervolgens beantwoorden we per programma de vraag 'Wat mag het kosten?'. In een tabel presenteren we de bedragen uit de jaarrekening 2018, de begroting 2019, de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. De tabel splitst de lasten en de baten uit, de baten hebben een minteken. Vervolgens lichten we de ontwikkeling van de begroting toe.

In de paragrafen rapporteren we over thema’s die een dwarsdoorsnede van de begroting geven. Voorbeelden zijn bedrijfsvoering, onderhoud kapitaalgoederen en het weerstandsvermogen. De wetgever stelt in het BBV zeven paragrafen verplicht.

Deel twee van de begroting - de financiële begroting - bestaat uit het overzicht van baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie en het overzicht per taakveld.

  • Het overzicht van baten en lasten bevat de begrotingcijfers per programma. De toelichting gaat in op de grondslagen van de begroting, zoals vastgesteld in de kadernota. Verder brengen we in beeld of de begroting 2020, of de meerjarenraming, structureel en reëel in evenwicht is.
  • De uiteenzetting van de financiële positie geeft inzicht in de ontwikkeling van de balans, het investeringsplan en het overzicht van reserves en voorzieningen.
  • In het overzicht per taakveld delen we de baten en lasten in naar taakveld.

Twee bijlagen sluiten de begroting af.

Ga naar boven