Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeWoord vooraf

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Woord vooraf

Dienstverlening op maat

Hierbij presenteren wij u de programmabegroting 2019-2022.

Komende jaren zullen er weer veel uitdagingen op ons pad komen. We geven in dit woord vooraf enkele wat extra aandacht.

Met ingang van 1 januari 2019 is Incluzio in Leiderdorp verantwoordelijk voor alle preventieve en algemene welzijnsvoorzieningen. Hiermee organiseren we een herkenbaar en dekkend aanbod aan activiteiten die bijdragen aan welzijn van Leiderdorpers bij één herkenbare partij. Op maat en voor iedereen in Leiderdorp. In de opdracht aan Incluzio Leiderdorp zijn allerlei vormen van ondersteuning samengebracht in één opdracht. Denk hierbij aan welzijnsopdrachten zoals het ouderen- en jongerenwerk en ondersteuning die tot nu toe geboden wordt door het Sociaal Team, het Sportservicepunt en mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning.

Tot nu toe was het aanbod niet altijd in samenhang daar wanneer het meerdere leefgebieden van inwoners raakt. We brengen de dienstverlening samen en zodat we beter af kunnen stemmen op de wensen van onze inwoners. Inwoners die ongeacht tot welke doelgroep zij behoren, snel en laagdrempelig ondersteuning krijgen, dichtbij in de wijk. Zo proberen we te voorkomen dat zwaardere hulp nodig is en kunnen we de kosten hiervoor beter beheersen. Samen met Incluzio Leiderdorp richten we ons op een wijkgerichte, persoonlijke benadering waarbij inwoners bereid zijn om elkaar, als dat nodig is, te helpen.

Vanuit de doelstellingen uit de duurzaamheidsagenda zullen er het komende jaar belangrijke stappen gezet gaan worden. De realisatie van een warmtehub en de aanleg van een hoog temperatuur warmtenet biedt voor Leiderdorp een uitgelezen kans om van het gas af te gaan. In nauwe samenwerking met de inwoners van de Oranjewijk (waar het rioolsysteem wordt aangepakt) gaan we bekijken hoe we die kans het beste kunnen benutten.

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijke pijlers uit het coalitieakkoord. In 2019 ronden wij een nieuwe mobiliteitsplan (IVVP) af. Ook fietser en voetgangers zullen hierin een belangrijke rol spelen. De Vossiuslaan zal eindelijk worden aangepakt.

De gemeente heeft op het gebied van veiligheid een regierol en brengt partijen bij elkaar. Komende jaren zetten we daarom in het op bestendigen van het ingezette veiligheidsbeleid. Een integrale aanpak samen met inwoners en partners rondom schoolveiligheid, bedrijvigheid, zorg –en veiligheid en de aanpak van woninginbraken. Komend jaar is er extra aandacht voorzien in de landelijke prioriteit ondermijning en georganiseerde criminaliteit. In 2019 wordt voor de komende vier jaar een nieuw integraal veiligheidsbeleid vastgesteld door de gemeenteraad.

Hoofdlijnen financiële begroting

Uitgangspunten van de provincie
Zoals gebruikelijk heeft de provincie ons in de begrotingscirculaire 2019-2022 vooraf geïnformeerd over haar uitgangspunten voor de beoordeling van onze programmabegroting.

Om voor het begrotingsjaar 2019 voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen gelden de volgende uitgangspunten:
1. De begroting 2019 moet structureel en reëel in evenwicht zijn. Als dat niet het geval is, moet de meerjarenraming aannemelijk maken dat dit evenwicht in 2022 uiterlijk tot stand wordt gebracht.
2. De jaarrekening 2017 behoort structureel en reëel in evenwicht te zijn. Als de jaarrekening niet in evenwicht is, wordt het structureel tekort betrokken bij het onderzoek van de begroting 2019. Dit betekent dat we in de jaarrekening inzicht moeten geven in het structurele en incidentele aandeel van het tekort.
3. De vastgestelde jaarrekening 2017 en de begroting 2019 moeten tijdig, respectievelijk voor 15 juli en 15 november 2017, aan ons zijn toegezonden.

Met het begrip 'structureel evenwicht' wordt bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen. Daarbij moeten de begrotingen/meerjarenramingen volledig en realistisch zijn.

Conclusie programmabegroting 2019 Leiderdorp:

 • Deze begroting is sluitend voor alle jaren.
 • Deze begroting is structureel in evenwicht.
 • Deze begroting is reëel in evenwicht.

Het college is van mening dat de programmabegroting 2019 voldoet aan de uitgangspunten van de provincie. Met betrekking tot de tijdige oplevering van de vastgestelde jaarrekening merken wij het volgende op. Zoals bekend is de accountant vanwege capaciteitsproblemen niet in staat geweest de het controlerapport en de accountantsverklaring tijdig op te leveren. Dat betekent dat de afronding van het controleproces en de vaststelling van de jaarrekening 2017 is doorgeschoven tot na het zomerreces. De provincie is geïnformeerd over deze situatie en heeft ingestemd met latere inzending.

Uitgangspunten programmabegroting 2019
Uitgangspunten voor deze begroting zijn de begroting 2018 en de financiële kadernota 2019-2022.

Verschillende mutaties bepalen de stand van het meerjarenbeeld van Leiderdorp, waaronder:

 • de verwerking van het coalitieakkoord 2018-2022.;
 • de effecten van de meicirculaire gemeentefonds waarover uw raad voor de zomer is geïnformeerd;
 • doorberekening van de kapitaallasten na actualisering van de investeringsplanning;

De lokale lasten
Zoals gebruikelijk leggen we de tarieven in de raad van december 2018 ter besluitvorming voor. Tarieven waarvoor landelijk een maximum is vastgesteld nemen we daarbij uiteraard in ogenschouw. De lokale lasten stijgen in 2019 met de inflatiecorrectie. In de financiële kadernota is deze vastgesteld op 2,5%. In aanvulling op deze trendmatige stijging is een extra verhoging van 3,0% doorgevoerd op de rioolheffing op grond van het verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP). De hondenbelasting is met 1/3 deel verlaagd.

Van programmabegroting 2018 naar programmabegroting 2019
Onderstaande tabel brengt de ontwikkeling in beeld van de begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018. De wijzigingen in de kadernota hebben we per programma zichtbaar en herkenbaar uitgewerkt: ze zijn hier in één totaal opgenomen. Alle toegevoegde mutaties na de kadernota staan in de tabel, met uitzondering van financieel technische mutaties.

Nr.

Onderwerp

2019

2020

2021

2022

Stand meerjarenbeeld na kadernota 2019-2022

1.633.928

615.488

-26.136

-648.003

1

Herberekening kapitaallasten

-314.633

-73.906

-39.900

-83.811

2

Correctie OZB - IKEA

25.440

89.922

89.922

89.922

3

Meicirculaire

-535.474

-153.393

-130.941

257.929

4

Coalitieakkoord Communicatie hondenuitlaatplekken

10.000

5

Coalitieakkoord Evenementen Houtkamp (investering 100.000)

7.417

7.367

7.317

7.267

6

Coalitieakkoord Onderzoek effecten gemeentelijke herindeling

40.000

7

Coalitieakkoord Afschaffen hondenbelasting

35.000

70.000

103.974

103.974

8

Coalitieakkoord Algemene reserve

-52.417

9

Coalitieakkoord presentatie recente unieke vondsten

7.500

10

Uitstel bezuiniging B+C 2019

97.000

11

Renteresultaat

-50.000

-100.000

-100.000

-100.000

12

Erfpachtcanon

17.500

17.500

17.500

17.500

13

Kunst en Cultuur - motie 3 KN2019-2022

15.000

15.000

15.000

15.000

14

Verlaging eigen bijdragen WMO

160.000

160.000

160.000

160.000

15

Dekking uit de reserve Sociaal domein

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

16

Behoedzaamheidsreserve Uitkering Gemeentefonds

-896.261

-527.978

63.264

340.222

Saldo begroting 2019-2022

0

0

0

0

Toelichting financiële ontwikkelingen na de kadernota 2019-2022

 • 1 Herberekening kapitaallasten
  De kapitaallasten zijn ten behoeve van de begroting 2019 herberekend rekening houdend met het investeringsplan volgens de kadernota. Voor zowel de lopende investeringen als voor de investeringsvoornemens is een kasstroomprognose bepaald aan de hand waarvan de rente en afschrijving is berekend. Dat betekent in een aantal gevallen dat het 1e jaar van afschrijving opschuift waardoor er met name in 2019 een voordeel ontstaat op de kapitaallasten van de Sterrentuin/Brandweerkazerne (151), Sport div (60), Wagenpark (40) en Software (51). De voordelen op kapitaallasten van enkele specifieke activiteiten zijn verrekend met de reserve reiniging, IBOR, informatiebeleid en voorziening riolering.
 • 2 Correctie OZB - IKEA
  In de areaalontwikkeling volgens de kadernota 2019-2022 was nog rekening gehouden met de realisatie van het woonwarenhuis van IKEA. Op grond van de brief van 28 mei 2018 van IKEA is die ontwikkeling teruggedraaid en is de daarmee samenhangende opbrengst afgeraamd.
 • 3 Algemene uitkering/meicirculaire
  De uitkomsten van die meicirculaire zijn in de raadsbrief van 14 juni 2018 uiteengezet en vormen een substantiele mutatie in het meerjarenbeeld. Op grond van nagekomen informatie van de provincie over de wijziging van de voorschotregeling voor de onderuitputting van het BCF is de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2019 t/m 2021 nog in positieve zin bijgesteld. De mutaties in de decentralisatie-uitkeringen hebben we budgettair neutraal verwerkt. Hier is de netto-ontwikkeling van de algemene uitkering gegeven.
 • 4 t/m 9 Coalitieakkoord 2018-2022
  De financiele consequenties van het coalitieakkoord 2018-2022 zijn voor wat betreft de periode 2019 t/m 2022 overeenkomstig de financiele paragraaf van dat akkoord verwerkt in de begroting 2019. Aanvullend is er voor de presentatie van de unieke en recente vondsten (in samenwerking met Leiderdorps Museum en Universiteit van Amsterdam) een incidenteel budget opgenomen.
 • 10 Uitstel bezuiniging B+C 2019
  In de begroting 2019 is een incidenteel nadeel opgenomen in verband met het niet realiseren van de bezuiniging voor de bibliotheek die samenhangt met de ontwikkelingen van de Sterrentuin. De realisatie schuift één jaar op.
 • 11 Renteresultaat
  In het verlengde van de herrekening kapitaallasten is ook de raming voor het renteresultaat beoordeeld. Op basis van het kasstroomoverzicht is de geraamde financieringsbehoefte neerwaarts bijgesteld. Dat betekent minder langlopende geldleningen en dus ook minder rente.
 • 12 Erfpachtcanon
  De introductie van een maatschappelijk tarief voor een aantal verenigingen in arrangement 4 van het sportaccommodatiebeleid resulteert in een verlaging van de opbrengst erfpacht. Uw raad is in september 2018 over deze wijziging geïnformeerd.
 • 13 Kunst en Cultuur - motie 3 KN2019-2022
  Ter uitvoering van motie 3 Kunst en Cultuur, welke bij de behandeling van de kadernota 2019-2022 unaniem is aangenomen, stellen wij voor een budget van € 15.000 in de begroting op te nemen. Van dit budget is in 2019 de helft beschikbaar voor cofinanciering aan Stichting Kunst in de Heemtuin.
 • 14 en 15 Verlaging eigen bijdragen WMO
  Per 1 januari 2019 is er geen sprake meer van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo. In plaats daarvan is er sprake van een vast tarief van € 17,50 per vier weken voor alle gebruikers van maatwerkvoorzieningen Wmo. Het nadeel is gecompenseerd uit de reserve sociaal domein.
 • 16 Behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds
  De begroting is sluitend gemaakt met een onttrekking uit de behoedzaamheidsreserve. Dat is in overeenstemming met het doel van deze reserve. Voorwaarde voor de aanwending van deze reserve is dat de begroting 2019, of het laatste jaar van de meerjarenraming, structureel in evenwicht is. Aan die voorwaarde voldoen we. De totale onttrekking valt € 0,5 miljoen lager uit dan bij de kadernota 2019-2022 nog werd verwacht. Rekening houdend met deze mutaties komt de omvang van de behoedzaamheidsreserve in 2022 uit op ongeveer € 1,3 miljoen.

Algemene uitkering, septembercirculaire 2018
De ramingen voor de algemene uitkering in deze begroting zijn gebaseerd op de meicirculaire 2018. Om een tijdige aanbieding van de begroting te kunnen waarborgen, hebben we de uitkomsten van de septembercirculaire 2018 niet verwerkt in de begroting 2019. Die uitkomsten bieden wij u aan in een separaat raadsvoorstel en verwerken we als eerste begrotingswijziging 2019.

Wij leggen u een solide begroting voor die meerjarig sluitend is en waarbij we rekening hebben gehouden met een geactualiseerde inschatting van mogelijke risico’s.

Wij zien uit naar de bespreking van deze begroting in uw raad.

2 oktober 2018

College van burgemeester en wethouders

Ga naar boven