Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeFinanciële begrotingOverzicht van baten en...C: Structureel en reëel evenwicht

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

C: Structureel en reëel evenwicht

1: Structureel en reëel evenwicht

In de Gemeentewet is bepaald dat de raad erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. De raad mag hiervan afwijken als aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. De toezichthouder toetst eveneens nadrukkelijk op deze bepaling. Het komt erop neer dat de structurele lasten in de begroting worden gedekt door structurele baten. Voor de beoordeling van dit evenwicht is onderstaande tabel gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat het merendeel van de baten en lasten als structureel wordt aangemerkt. Door de 'incidentele' baten en lasten respectievelijk verrekeningen met de reserves te elimineren, blijft het saldo van de structurele baten en lasten over. In de volgende tabel lichten we de incidentele baten en lasten, respectievelijk verrekeningen met de reserves, toe. Daarna volgt de tabel met de structurele verrekeningen met de reserves.

Conclusies

  • Deze begroting is sluitend voor alle jaren.
  • Deze begroting is structureel in evenwicht.
  • Deze begroting is reëel in evenwicht.

In onderstaande tabel staan deze conclusies samengevat weergegeven. Het sluitend zijn van de begroting ziet u terug in de eerste regel als resultaat na bestemming. Onder deze tabel lichten we achtereenvolgens het reëel en het structureel evenwicht nader toe.

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten

907.995

1.174.111

1.458.442

646.415

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-907.995

-1.174.111

-1.458.442

-646.415

Begrotingssaldo na bestemming

0

0

0

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

431.133

22.131

13.699

205.067

Structureel begrotingssaldo

-431.133

-22.131

-13.699

-205.067

Structureel evenwicht

JA

JA

JA

JA

Reëel evenwicht
Ter invulling van het begrip reëel evenwicht is in het BBV voorgeschreven dat we moeten ingaan op het realisme van de ramingen en de motivering daarvan. Op basis van de volgende argumenten en bevindingen kunnen we stellen dat de begroting reëel in evenwicht is:

  • De baten en lasten hebben we geraamd met het voorzichtigheidsbeginsel in het achterhoofd.
  • De algemene uitkering hebben we geraamd op basis van de meicirculaire 2019.
  • De begroting 2020 bevat slechts één taakstelling (rationalisatie applicatielandschap) die we als realistisch beschouwen.

Structureel evenwicht
Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:

  • resultaat na bestemming
  • af: de incidentele lasten per programma en stortingen in reserves
  • bij: de incidentele baten en onttrekkingen uit reserves
  • Dit geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming

De begroting hebben we in meerjarig perspectief beoordeeld op het incidentele karakter. Voor het meerjarenbeeld is in alle jaren sprake van structureel evenwicht, aangezien de structurele lasten worden gedekt door (hogere) structurele baten.

Incidentele mutaties per programma

2020

2021

2022

2023

1 Meedoen in Leiderdorp

Openbare bibliotheek subsidie (semi) overheid

Lasten

97.000

-

-

-

Openbare bibliotheek subsidie huisvesting semi overheid

Lasten

55.000

-

-

-

Participatiewet (lokaal budget) reïntegratiekosten

Lasten

257.000

-

-

-

Ondersteunende alg. voorzieningen inhuurbudget

Lasten

110.000

110.000

-

-

Subsidie jeugdgezondheidszorg prev.beleid

Lasten

40.000

-

-

-

Begeleiding

Lasten

100.000

-

-

-

Loket JGT Lokaal

Lasten

100.000

-

-

-

Regionale gespecialiseerde jeugdhulp bijdrage GR

Lasten

1.386.340

-

-

-

Reserve sociaal domein

Onttrekking

-1.177.843

-

-

-

2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Overige economische aangelegenheden

Lasten

50.000

-

-

-

Wegen Straatmeubilair toevoeging in de voorziening

Lasten

-25.000

-20.000

-15.000

-10.000

Groenonderhoud e/b uitbestede werkzaamheden

Lasten

114.364

-

-

-

Groenonderhoud e/b toevoeging in de voorziening

Lasten

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Groenonderhoud e/b dagelijks onderhoud

Lasten

82.114

100.000

-

-

Duurzaamheid

Lasten

162.240

-

-

-

GIG

Lasten

4.369.409

96.827

-

-

GIG

Baten

-7.223.081

-627.706

-

-

Reserve bouw- en grondexploitaties

Storting

2.967.950

530.879

-

-

Reserve bouw- en grondexploitaties

Onttrekking

-9.114.278

-

-

-

Egalisatiereserve reiniging

Storting

181.487

-

-

-

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

Overige bestuurskosten (advieskosten)

Lasten

40.000

-

-

-

Bestuurskosten (publiciteit/representatie)

Lasten

-

25.000

-

-

Reserve bedrijfsvoering

Storting

31.000

70.000

124.000

124.000

Algemene Dekkingsmiddelen

Overige belastingen

Lasten

197.500

-

-

-

Algemene reserve

Storting

7.000.000

-

-

-

Algemene reserve

Onttrekking

-297.303

-45.176

-

-

Behoedzaamheidsres.Uitk.Gemeentefonds

Storting

2.000.000

-

47.520

233.888

Behoedzaamheidsres.Uitk.Gemeentefonds

Onttrekking

-1.064.594

-74.872

-

-

Diverse programma's

Kleine bedragen onder de € 25.000

41.828

-

-

-

Totaal incidenteel

431.133

114.952

106.520

297.888

2: Structurele verrekeningen met de reserves

Kostenplaats

I/S

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

Jaarschijf

2020

2021

2022

2023

2 Aantrekkelijk Leiderdorp

MUTATIES RESERVES

6298008 Bouw- en grondexploitaties

S

-40.000,00

-40.000,00

-40.000,00

-40.000,00

6298103 Egalisatiereserve reiniging

S

-208.000,00

-208.000,00

-208.000,00

-208.000,00

6298243 Bestemmingsreserve Integraal Beheer

S

-157.263,00

-218.559,00

-241.779,00

-248.630,00

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 2

-405.263,00

-466.559,00

-489.779,00

-496.630,00

Algemene Dekkingsmiddelen

MUTATIES RESERVES

6298220 Egalisatie exploitatielasten AD

S

-1.026.151,00

-1.095.562,00

-1.047.362,00

-414.852,00

VERREKENING RESERVES ALG.DEKKING

-1.026.151,00

-1.095.562,00

-1.047.362,00

-414.852,00

TOTAAL STRUCTUREEL RESERVES

-1.431.414,00

-1.562.121,00

-1.537.141,00

-911.482,00

Ga naar boven