Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeFinanciële begrotingOverzicht per taakveld

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Overzicht per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, schrijft het BBV een uniforme indeling in taakvelden voor. De bijbehorende baten en lasten worden aan die taakvelden toegerekend.

Taakvelden

Baten

Lasten

Totaal

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-41

2.428.031

2.427.990

0.2

Burgerzaken

-272.385

747.247

474.862

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-210.493

216.765

6.272

0.4

Overhead

-7.410

9.083.334

9.075.924

0.5

Treasury

-631.000

14.867

-616.133

0.61

Ozb woningen

-5.229.121

367.546

-4.861.575

0.62

Ozb niet-woningen

-2.136.994

100.251

-2.036.743

0.64

Belastingen overig

-720.085

240.964

-479.121

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-35.074.289

-

-35.074.289

0.8

Overige baten en lasten

-

59.075

59.075

0.10

Mutaties reserves (980)

-13.155.932

12.247.937

-907.995

Totaal

-57.437.750

25.506.017

-31.931.733

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

-164.458

1.848.898

1.684.440

1.2

Openbare orden en Veiligheid

-16.226

510.766

494.540

Totaal

-180.684

2.359.664

2.178.980

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

-15.057

3.751.050

3.735.993

2.2

Parkeren

-21.346

156.108

134.762

2.5

Openbaar vervoer

-

2.351

2.351

Totaal

-36.403

3.909.509

3.873.106

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

-49

45.636

45.587

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.569.607

3.453.157

-116.450

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

-32.849

219.814

186.965

3.4

Economische promotie

-54.385

87

-54.298

Totaal

-3.656.890

3.718.694

61.804

Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

-14

13.422

13.408

4.2

Onderwijshuisvesting

-378.800

2.153.994

1.775.194

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-231.011

758.910

527.899

Totaal

-609.825

2.926.326

2.316.501

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

-57

268.693

268.636

5.2

Sportaccomodaties

-525.887

1.811.005

1.285.118

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-43.953

260.751

216.798

5.5

Cultureel erfgoed

-4.964

61.824

56.860

5.6

Media

-94.864

649.235

554.371

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-28.893

3.641.093

3.612.200

Totaal

-698.618

6.692.601

5.993.983

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-255.714

2.155.377

1.899.663

6.2

Wijkteams

-72

1.068.718

1.068.646

6.3

Inkomensregelingen

-5.657.932

8.028.736

2.370.804

6.4

Begeleide participatie

-

434.601

434.601

6.5

Arbeidsparticipatie

-92

875.225

875.133

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-152

802.566

802.414

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-203.349

5.051.761

4.848.412

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-143

5.727.975

5.727.832

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-69

204.479

204.410

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-47

44.293

44.246

Totaal

-6.117.570

24.393.731

18.276.161

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

-71.505

1.454.373

1.382.868

7.2

Riolering

-1.641.437

1.154.019

-487.418

7.3

Afval

-4.208.439

3.481.556

-726.883

7.4

Milieubeheer

-149

822.931

822.782

7.5

Begraafplaatsen

-389.713

390.455

742

Totaal

-6.311.243

7.303.334

992.091

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

-185

289.968

289.783

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-3.653.724

1.192.712

-2.461.012

8.3

Wonen en bouwen

-313.228

723.564

410.336

Totaal

-3.967.137

2.206.244

-1.760.893

Totaal

-79.016.120

79.016.120

-

Ga naar boven