Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBijlagenBijlage 2: Afkortingenlijst

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Bijlage 2: Afkortingenlijst

Afkorting

uitleg

Afkorting

uitleg

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

JBT

Jeugdbeschermingstafel

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

JGT

Jeugd- en Gezinsteam

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

KCC

Klant Contact Centrum

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

LAA

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

BRP

Basisregistratie Personen

LDP

Leiderdorp

BSGR

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Led

Light-emitting diode

BV

Besloten Vennootschap

LISA

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen

BZK

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

LRN

Leidse Ring Noord

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

LVU

Leiderdorpse Volksuniversiteit

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

NV

Naamloze Vennootschap

COELO

Centrum voor onderzoek van de Economie van de lagere Overheden

ODWH

Omgevingsdienst West-Holland

CPB

Centraal Planbureau

Ozb

Onroerendezaakbelasting

cpi

consumentenprijsindex

P&C

Planning & Control

CROW

Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek

PPS

Publiek-Private Samenwerking

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

RDOG

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

RIF

Regionaal investeringsfonds

DZB

De Zijlbedrijven

SCW

Sociaal Cultureel Werk

ECB

Europese Centrale Bank

SES

Sociaal-economische status

EMU

Economische en Monetaire Unie

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

EU

Europese Unie

SP71

Servicepunt71

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

Vpb

Vennootschapsbelasting

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

VRHM

Veiligheidsregio Hollands Midden

GIG

Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie

VRIS

Versterking Regionale I-Samenwerking

GR

Gemeenschappelijke Regeling

VSV

Voortijdig schoolverlater

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

VTH

Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving

GWW

Grond-, Water- en Wegenbouw

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

Hof

Houdbare Overheidsfinanciën

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

HRM

Human Resource Management

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

IWKp

Integraal Waterketenplan

W4

Project Wonen, Werken, Water en Wegen

IB

Inlichtingenbureau

WI

Wet Inburgering

IBOR

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

IB&P

Informatiebeveiliging en Privacybeheer

Woz

Waardering Onroerende Zaken

IBP

Informatiebeleidsplan

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

ICT

informatie- en communicatietechnologie

Wth

Wet tijdelijk huisverbod

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Wvg

Wet voorkeursrecht gemeenten

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Wvggz

Wet verplichte ggz

IVVP

Integraal Verkeers- en Vervoerplan

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Ga naar boven