Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBijlagenBijlage 1: Samenstelling bestuur

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Bijlage 1: Samenstelling bestuur

College van burgemeester en wethouders ­
De samenstelling en portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester L.M. Driessen-Jansen
Algemeen bestuurlijke zaken, Openbare orde en veiligheid, Integrale handhaving, Toerisme en recreatie, Toekomstvisie Leiderdorp 2025, Zorg en veiligheid, Deregulering.

Wethouder A.M. Beekhuizen (LPL) 1e locoburgemeester
Jeugd, ouderen, zorg en welzijn, Wijk- en buurtgericht werken, Gezondheidszorg, Maatschappelijke zorg, WMO, Werk en inkomen, Onderwijs, Integratie, Communicatie en media en Vorming welzijnsorganisatie.

Wethouder W.N.A. Joosten (VVD) 2e locoburgemeester
Sport, Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en monumentenzorg, Verkeer, vervoer en bereikbaarheid, Werken en ondernemen, Duurzaamheid, Integraal Verkeer en Vervoersplan (IVVP) en Sterrentuinontwikkeling

Wethouder D.C.W. Binnendijk (CDA) 3e locoburgemeester
Maatschappelijk vastgoed, Kunst en cultuur, Coördinatie subsidiebeleid, Integraal beheer openbare ruimte inclusief begraafplaats, Milieu en afval, Dienstverlening en versterking klantcontact, Financiën, Aanbestedingsbeleid, Bedrijfsvoering, Coördinatie regionale samenwerking, Polders en Groene Hart en Implementatie Omgevingswet.

Gemeentesecretaris H. Romeijn ­
De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het college en stuurt - als eindverantwoordelijke - de ambtelijke organisatie aan. Hij richt zich in het bijzonder op de faciliterende en stafafdelingen.
Daarnaast is hij bestuurder in de zin van de Wet op ondernemingsraden. Zijn aandachtsvelden zijn politiek bestuur, externe contacten en regionale samenwerking.

Gemeenteraad 2018-2022
Zetelverdeling 2018-2022

 • LPL: 4 zetels
 • VVD: 4 zetels
 • D66: 3 zetels
 • PvdA: 3 zetels
 • Groen Links: 3 zetels
 • CDA: 3 zetels
 • ChristenUnie-SGP: 1 zetel

Lokale Partij Leiderdorp (LPL) 

 • Dhr. H.K. Langenberg (fractievoorzitter)
 • Mw. K. Balak
 • Dhr. E. Filemon
 • Dhr. J.L.M. Bruggeman

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 

 • Dhr. B.M.J. Hoenen (fractievoorzitter)
 • Mw. B.A.M. van Elbrug
 • Dhr. N. Verwers
 • Mw. M. Breedveld

Democraten 66 (D66) 

 • Dhr. J.H.W. Hendriks (fractievoorzitter)
 • Mw. P. van Brandenburg
 • Dhr. Ü. Güney

Partij van de Arbeid (PvdA) 

 • Dhr. O.C. McDaniel (fractievoorzitter)
 • Mw. J.J.E. van Reijn
 • Dhr. R. Schmidt

Groen Links 

 • Dhr. B. Vastenhoud (fractievoorzitter)
 • Mw. J.M. Hofman-Züter
 • Mw. M.D. van Beek

Christen Democratisch Appèl (CDA) 

 • Mw. M. van der Stelt (fractievoorzitter)
 • Mw. M. Hempen
 • Dhr. J.H. Bos

ChristenUnie-SGP 

 • Dhr. G. Schipaanboord

Griffier

 • Dhr. B.A.M Rijsbergen

Maandag politieke avond - De Leiderdorpse gemeenteraad werkt volgens een vierwekelijkse vergadercyclus:

Week 1 Informatieavond 20.30 – 22.30 uur (informatie en participatie).

Doel van de informatieavond is om met burgers en/of organisaties over een actueel thema in gesprek te gaan en dit te doen op een moment dat dit voor de besluitvorming relevant is. Ook is de informatieavond het moment waarop presentaties worden verzorgd door het ambtelijk apparaat

Week 2 Fractiespreekuur 19.30 – 20.00 uur, Fracties 20.00 – 23.00 uur.

Burgers kunnen een half uur fractiespreekuur aanvragen over een onderwerp dat hen bezig houdt. Alle fracties vertegenwoordigen dan hun woordvoerder(s) af. Tijdens de fractievergaderingen vanaf 20.00 uur bereiden fracties van partijen hun standpunten voor Politiek Forum en raad voor.

Week 3 Politiek forum 20.00 – 23.00 uur (voorbereiden besluitvorming).

­In het politiek forum vindt politiek inhoudelijke discussie plaats. Ook kunnen burgers tijdens het politiek forum inspreken en deelnemen aan de discussie. Het politiek forum is nadrukkelijk niet bedoeld voor technische vragen. Deze dienen tijdens de informatieavonden of schriftelijk te worden gesteld.

Week 4 Raad
19.30 uur - fracties – laatste voorbereiding fracties voor de aansluitende raad
20.30 uur -Raadsvergadering (besluitvorming).

Politieke discussie en besluitvorming over de voorstellen die in het politiek forum aan de orde zijn geweest, gelegenheid voor indienen amendementen en moties.

Ga naar boven