Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 3: Bestuur en...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Meerjarenraming

2021

2022

2023

3A Bestuur

Lasten

1.479

1.487

1.531

1.486

1.511

1.486

Baten

-19

0

0

0

0

0

Saldo

1.460

1.487

1.531

1.486

1.511

1.486

3B Bedrijfsvoering

Lasten

8.249

8.658

8.927

8.960

9.164

9.172

Baten

-201

-9

-9

-9

-9

-9

Saldo

8.048

8.650

8.918

8.951

9.155

9.163

3C Regiozaken

Lasten

2.516

2.625

2.707

2.738

2.738

2.167

Baten

-165

-162

-164

-164

-164

-164

Saldo

2.351

2.463

2.543

2.574

2.574

2.003

Programma

Lasten

12.245

12.771

13.166

13.184

13.414

12.826

Baten

-386

-171

-173

-173

-173

-173

Saldo van baten en lasten

11.859

12.600

12.992

13.010

13.241

12.653

Reserves

Toevoeging

0

0

31

70

124

124

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

31

70

124

124

Resultaat

11.859

12.600

13.023

13.080

13.365

12.777

Verklaring 2020 ten opzichte van 2019 > € 50.000

3A Bestuur
De indexering door loon- en prijsontwikkelingen veroorzaakt de toename van het budget.

3B Bedrijfsvoering
De budgetten bedrijfsvoering bestaan vooral uit loonkosten. Die nemen in vergelijking met 2019 met ongeveer 5,0% toe. Daar staat tegenover dat de kosten afnemen door de overgang van belastingtaken naar de BSGR (Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland).

3C Regiozaken
De raming voor regiozaken neemt toe door de indexering én doordat de bijdrage voor de veiligheidsregio Hollands Midden ongeveer € 40.000 hoger is. Dit is extra geld voor de inhaalslag indexering, de digitale transformatie en de bluswatervoorziening. Verder gingen enkele budgetten voor veiligheid in de kadernota omhoog.

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 3
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bedrijfsvoering

Toevoeging

0

0

31

70

124

124

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

31

70

124

124

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 3

0

0

31

70

124

124

De informatie over de stortingen en onttrekkingen staat in de financiële begroting, onderdeel F: Reserves.

Ga naar boven