Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

3A: Bestuur

Inleiding

Wij willen dat Leiderdorp een vitale samenleving blijft. Dit stimuleren wij door te inspireren, te ondersteunen en ruimte te geven aan de in de samenleving aanwezige kennis, betrokkenheid en oplossend vermogen. Wij streven naar tevreden inwoners die zich uitgenodigd en betrokken voelen om te participeren. Wij vinden het de normaalste zaak om de inwoners, instellingen en ondernemers actief te betrekken bij het oplossen van problemen. Wij willen zelfs verdergaan, door de opgaven en vraagstukken eerst samen op te halen en vervolgens samen op te pakken, als gelijkwaardige partners. We benutten de aanwezige kennis, energie en talenten echt.

Doel

Rekening houdend met het coalitieakkoord is het beleid in hoge mate gericht op een actieve rol van inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven: gemeenten, inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven trekken samen op om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken en uit te voeren

SMART doel

1. De inwoners, instellingen en ondernemers zijn tevreden over de samenwerking met de gemeente.

Activiteiten 2019

1.1 We richten opgaveteams op.

1.2 We geven wijkgericht werken verder vorm.

1.3 We vergroten het eigenaarschap van resultaatteams.

1.4 We analyseren de burgerpeiling en voeren verbeterpunten door.

Wat willen we bereiken?

1. De inwoners, instellingen en ondernemers zijn tevreden over de samenwerking met de gemeente
Inwoners voelen zich uitgenodigd om te participeren in projecten en nemen initiatief om zelf projecten op te starten. Ze zijn tevreden over de ruimte die ze krijgen.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We richten opgaveteams op
In 2019 willen we meer aan de slag met opgaveteams. Teams waarin we met inwoners aan onze opgaven werken. De rol van de gemeente verandert. Soms zal de gemeente slechts faciliteren of het geheel aan de inwoners over laten.

1.2 We geven wijkgericht werken verder vorm
In 2019 faciliteren we dat inwoners elkaar beter kunnen vinden in de wijken en zelf de verbinding kunnen leggen. Dit doen we zowel vanuit het sociaal domein, als vanuit het ruimtelijk domein. Bij het thema duurzaamheid zijn we hier al mee gestart. De energieambassadeurs zijn inwoners die zelf in hun wijken aan de slag zijn om hun omgeving te helpen duurzamer te leven. De gemeente faciliteert dit slechts.

1.3 We geven resultaatteams meer eigenaarschap
In 2017 gaven we onze organisatie opnieuw vorm. Teams veranderden van samenstelling en werken nu meer vanuit resultaten. Van beleid naar uitvoering en andersom. Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. De teams zijn deels zelforganiserend. In 2019 ontwikkelen we dit concept verder door.

1.4 We analyseren de burgerpeiling en voeren verbeterpunten door
We voerden de analyse van de resultaten van het onderzoek in 2017 uit. Daar waar we extra meetpunten nodig hebben, passen we de vragen aan voor de peiling in 2019.

De prestatie-indicatoren passen we de komende maanden aan, op basis van de vragen in de inwonersenquête 2019. In de begroting van 2020 keren ze terug in een nieuwe grafiek. De meetgegevens van de inwonersenquête 2019 komen in de jaarrekening 2019 te staan.

Ga naar boven