Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

2 Aantrekkelijk Leiderdorp
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Meerjarenraming

2021

2022

2023

2A Werken en ondernemen in het dorp

Lasten

90

161

162

111

111

111

Baten

-18

-23

-33

-33

-33

-33

Saldo

72

137

129

78

78

78

2B Wonen en recreëren in het dorp

Lasten

514

411

402

465

459

432

Baten

-267

-47

-48

-48

-48

-48

Saldo

247

364

354

417

411

384

2C Ruimte in het dorp

Lasten

8.141

9.277

8.803

8.946

9.063

9.285

Baten

-6.230

-9.580

-6.431

-6.490

-7.177

-7.244

Saldo

1.911

-303

2.372

2.456

1.885

2.040

2D Dienstverlening in het dorp

Lasten

370

276

267

265

265

245

Baten

-841

-747

-600

-600

-600

-600

Saldo

-471

-471

-333

-335

-335

-355

2E Grondexploitaties

Lasten

1.480

13.401

4.411

139

42

42

Baten

-3.817

-13.234

-7.223

-628

0

0

Saldo

-2.337

168

-2.812

-489

42

42

Programma

Lasten

10.595

23.526

14.045

9.925

9.939

10.114

Baten

-11.173

-23.631

-14.335

-7.799

-7.858

-7.925

Saldo van baten en lasten

-578

-105

-290

2.126

2.081

2.189

Reserves

Toevoeging

5.335

3.220

3.149

531

0

0

Onttrekking

-3.230

-634

-9.523

-467

-490

-497

Mutaties reserves

2.105

2.585

-6.373

64

-490

-497

Resultaat

1.527

2.480

-6.663

2.191

1.591

1.692

Verklaring 2020 ten opzichte van 2019 > € 50.000

2C Ruimte in het dorp
In 2020 is het uitgavenbudget van programma 2C € 474.000 lager dan in 2019. Dit is vooral te verklaren door:

  • In 2019 was een incidentele budget voor implementatie Omgevingswet van € 205.000 opgnomen.
  • In 2019 was er een dotatie aan vijf nieuw gevormde voorzieningen (voor civiele kunstwerken, water, straatmeubilair, groen en wegen) van € 730.000 (1e Bestuursrapportage 2019).
  • In 2020 verhogen we het budget voor beheer openbare ruimte met € 202.000. Dit is een gevolg van de actualisatie van de beheerplannen IBOR 2020-2029.
  • In 2020 verhogen we het budget voor afvalstromen milieustraat met € 208.000.

Ook de inkomstenkant laat een verlaging zien. Dit komt vooral door de vrijval van een groot deel van de voorziening IBOR in 2019. Dit was een bedrag van € 3.225.000 (1e Bestuursrapportage 2019).

2D Dienstverlening in het dorp
Het totale verschil met 2019 bedraagt € 138.000. Dit komt vooral door de opbrengst leges omgevingsvergunningen. Die was in 2018 en 2019 hoger door een aantal grotere bouwwerken. In 2020 is deze opbrengst weer op 'normaal' niveau. Het verschil is € 100.000. Ook de provinciale en Europese verkiezingen zorgden voor een hoger budget in 2019.

2E Grondexploitaties
Binnen de grondexploitaties is het verschil het gevolg van afwikkelingen van de projecten. Zo verwerkten we in de begroting voor 2020 dat we de grondexploitaties Bospoort-Zuid en fietsbruggen en -paden (beide W4) afsluiten. De voorzieningen voor deze negatieve grondexploitaties zullen dan vrijvallen. Ook alle financiële consequenties van Amaliaplein en de Driemaster (uit de GIG 2019) verwerkten we in deze begroting. Hierdoor ontstaan grote mutaties op de lasten en baten per jaar. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor de begroting. Want we activeren deze kosten of baten en verrekenen ze bij afronding van de projecten met de reserve bouw- en grondexploitaties. Voor meer informatie verwijzen we u naar paragraaf 7 Grondbeleid.

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 2
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bouw- en grondexploitaties

Toevoeging

2.607

0

2.968

531

0

0

Onttrekking

-412

-238

-9.154

-40

-40

-40

Saldo

2.195

-238

-6.186

491

-40

-40

Egalisatiereserve omgevingsvergunning

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-178

-20

-3

0

0

0

Saldo

-178

-20

-3

0

0

0

Egalisatiereserve reiniging

Toevoeging

1.470

248

181

0

0

0

Onttrekking

-1.260

0

-208

-208

-208

-208

Saldo

210

248

-27

-208

-208

-208

Implementatiekosten omgevingswet

Toevoeging

476

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-155

0

0

0

0

Saldo

476

-155

0

0

0

0

Egalisatie exploitatielasten prog.2

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-681

0

0

0

0

0

Saldo

-681

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Integraal Beheer

Toevoeging

545

2.972

0

0

0

0

Onttrekking

-698

-221

-157

-219

-242

-249

Saldo

-153

2.751

-157

-219

-242

-249

Reserve Duurzaamheid

Toevoeging

238

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

238

0

0

0

0

0

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 2

2.105

2.585

-6.373

64

-490

-497

De informatie over de stortingen en onttrekkingen staat in de financiële begroting, onderdeel F: Reserves.

Ga naar boven