Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 2: Aantrekkelijk...2C: Ruimte in het dorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

2C: Ruimte in het dorp

Inleiding
Leiderdorp is een prachtig dorp om te wonen, werken en recreëren. Wij zorgen integraal voor de leefomgeving en investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van Leiderdorp. Vanuit de Omgevingswet werken we aan (regionaal) beleid voor een evenwichtige toedeling van functies en een leefomgeving die schoon en gezond is. We werken samen met onze ketenpartners aan de klimaatdoelstellingen, door te streven naar duurzame energieopwekking en een robuuste inrichting van de waterketen.

Doel

Een optimale omgevingskwaliteit bij het inrichten, beheren en gebruiken van de fysieke leefomgeving

SMART doel

1. Leiderdorp is goed bereikbaar en de openbare ruimte nodigt uit tot ontmoeten en verblijven.

2. De bebouwde en onbebouwde ruimte wordt evenwichtig en flexibel gebruikt en heeft een goede en veilige gebruikskwaliteit.

3. De bodem, de lucht en het water voldoen in 2030 aan de gewenste kwaliteit en vormen een goede leefomgeving, ook voor de mens.

4. Leiderdorp werkt aan een klimaatbestendige en gezonde omgeving in 2040.

Activiteiten 2020

1.1 We werken de Leidse Ring Noord verder uit.

2.1 We werken thema's uit Het Hart van Holland, de regionale agenda omgevingsvisie 2040, verder uit.

3.1 We continueren het beleid voor biodiversiteit, waaronder het bijenlandschap.

4.1 Binnen de duurzaamheidsagenda werken wij het klimaatadaptatiebeleid verder uit.

1.2 We voeren de uitvoeringsmaatregelen IVVP en de Fietsnota uit.

2.2 We stellen een gebiedsvisie op voor De Baanderij.

3.2 We zetten het planten van stinzen in bestaande plantvakken voort.

4.2 We nemen maatregelen om de kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem te verbeteren.

1.3 We volgen de plannen van het Rijk voor de oplossing van de fileproblematiek op de A4 en participeren.

2.3 We stimuleren het particulier beheer en onderhoud van openbaar groen en speelplekken.

3.3 We geven ruimte aan recreëren met respect voor de natuur.

4.3 We doen onderzoek naar de robuustheid van de bestaande waterketen bij verschillende weersomstandigheden.

1.4 We prioriteren de fietskwaliteit op de Engelendaal en de Spanjaarsbrug.

2.4 We werken aan de implementatie van de Omgevingswet .

4.4 We vormen het gemengd riool om naar een gescheiden rioolstelsel.

1.5 Samen met provincie Zuid-Holland zorgen we voor een goede nieuwe openbaarvervoerconcessie in Leiderdorp.

2.5 We stellen een programma van eisen, een nota van uitgangspunten of een ontwikkelvisie op voor ruimtelijke ontwikkelingen.

4.5 We zetten overbodige verharding om in groen en stimuleren groene en onverharde tuinen.

1.6 We werken nieuw verkeersbeleid uit, het BoW, gebaseerd op het IVVP.

2.6 We zien toe op en handhaven een schone en veilige openbare ruimte.

2.7 We verlenen medewerking aan (uitbreidings)plannen en toetsen de plannen aan vastgestelde uitgangspunten voor projecten.

2.8 We wijzen gemeentelijke monumenten aan.

Wat willen we bereiken?

1. Leiderdorp is goed bereikbaar en de openbare ruimte nodigt uit tot ontmoeten en verblijven

De gemeente streeft naar een prettig woon- en verblijfklimaat voor de inwoners van Leiderdorp. Een goed ingerichte openbare ruimte die uitnodigt tot verblijven draagt hieraan bij. Een goede bereikbaarheid, zowel intern als extern, draagt hier ook aan bij. De gemeente streeft ernaar dat auto, fiets en openbaar vervoer bijdragen aan de bereikbaarheid.

2. De bebouwde en onbebouwde ruimte wordt evenwichtig en flexibel gebruikt en heeft een goede en veilige gebruikskwaliteit

De druk op de beschikbare ruimte wordt steeds groter, net als de concurrentie. Wonen, werken en recreëren kunnen op dezelfde plek, maar soms is het nodig om functies te scheiden. Wij maken een zorgvuldige afweging van de ruimtebehoefte en zorgen voor de benodigde plekken en voor een veilig en goed gebruik van de ruimte. De Omgevingsdienst West-Holland adviseert over de milieuaspecten.

3. De bodem, de lucht en het water voldoen in 2030 aan de gewenste kwaliteit en vormen een goede leefomgeving, ook voor de mens
Een kwalitatief goede openbare ruimte bevordert het welzijn van onze inwoners. Schone lucht, bodem en water in combinatie met leefruimte voor flora en fauna dragen daar significant aan bij.

4. Leiderdorp werkt aan een klimaatbestendige en gezonde omgeving in 2040
Het klimaat is aan het veranderen. Of het nu gaat om de hoeveelheid neerslag of de hoogte van de temperatuur: de weersomstandigheden worden extremer. In stedelijke gebieden komen hierdoor vaker overstromingen, lekkages, periodes met droogte en 'hittestress' voor. Bij de stedelijke inrichting moeten wij daar rekening mee houden. We moeten de inrichting aanpassen en een omgeving creëren die de wisselende weersomstandigheden zo goed mogelijk kan opvangen. Aanpassingen in de openbare ruimte zorgen dat we beter kunnen omgaan met een veranderend klimaat.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We werken de Leidse Ring Noord (LRN) verder uit

Samen met Leiden werken we de LRN-tracédelen in Leiderdorp verder uit. We betrekken de omgeving. Besluitvorming op het uitvoeringsbesluit voor de Engelendaal verwachten we in 2020.

1.2 We voeren de uitvoeringsmaatregelen IVVP en de Fietsnota uit

De laatste maatregelen uit het IVVP voeren we komend jaar uit, de voornaamste is de herinrichting van de Ericalaan. Deze maatregel wordt uitgevoerd onder het project Amaliaplein, en wordt ondersteund door de beleidsvisie Bereikbaar en Onderweg. We gaan ook verder met het maatregelenpakket uit de Fietsnota, zoals Easypath.

1.3 We volgen de plannen van het Rijk voor de oplossing van de fileproblematiek op de A4 en participeren

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de doorstroming op de A4 te verbeteren. Wij nemen actief deel aan een ambtelijke werkgroep en er is bestuurlijk overleg. Want de huidige files hebben - door sluipverkeer - impact op de bereikbaarheid. Ook verwachten we impact van eventuele maatregelen op de leefomgeving. Een verkenning om tot oplossingen te komen mondt eind 2019 uit in een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief van de minister gaat deel uitmaken van een structuurvisie en komt in 2020 ter inzage. Na de verkenning volgt de planuitwerking, die uiteindelijk tot een (ontwerp)tracébesluit moet leiden.

1.4. We prioriteren de fietskwaliteit op de Engelendaal en de Spanjaardsbrug
Easypath-fietspaden verbeteren het comfort voor de fietser en de algehele fietskwaliteit op de Engelendaal. Voor het afsluiten van de Spanjaardsbrug voor gemotoriseerd verkeer, zodat er meer ruimte en een veiligere situatie ontstaat voor de grote fietsenstroom, is een besluit in voorbereiding. Deze maatregelen, de uiteindelijke besluitvorming en de voorwaarden voor deze besluitvorming, werken we in 2020 verder uit en voeren we door.

1.5. Samen met provincie Zuid-Holland zorgen we voor een goede nieuwe openbaarvervoersconcessie in Leiderdorp
Leiderdorp bemoeit zich in de regio actief met het beleidskader voor de nieuwe openbaarvervoersconcessie. Onze belangen moeten een plekje krijgen naast de belangen van de andere Holland-Rijnland-gemeenten. Het beleidskader is voor de provincie Zuid-Holland het uitgangspunt voor de volgende concessie-aanbesteding. De aanbesteding vindt in 2020 plaats.

1.6. We werken nieuw verkeersbeleid uit, het BoW, gebaseerd op het IVVP.
Eind 2019 wordt het nieuwe verkeersbeleid op hoofdlijnen, getiteld "Bereikbaar en Onderweg", vastgesteld. In 2020 wordt op basis van deze beleidsvisie per modaliteit nieuw/geacutaliseerd beleid opgesteld. Begin 2020 wordt de nota wijkwegen en circulatie aangeboden aan de Raad. Daarna volgen beleidsnota's voor langzaam verkeer, openbaar vervoer en een actualisatie van het parkeerbeleid. Dit resulteert uiteindelijk in een integraal uitvoeringsprogramma welke wordt voorgelegd aan de Raad.

2.1 We werken thema's uit Het Hart van Holland, de regionale agenda omgevingsvisie 2040, verder uit
In 2018 en 2019 zijn de thema's van de regionale agenda - natuurlijke leefomgeving, energie, verstedelijking en mobiliteit - nader onderzocht. De bijbehorende opgaves worden beter in kaart gebracht. De resultaten komen samen in een integraal en afgewogen geheel, dat de ruimteclaims van de verschillende thema's combineert. Zo ontstaat een 'onderlegger' op basis waarvan de regio keuzes kan maken voor de gemeentegrensoverstijgende ruimtelijke opgaven. Daarnaast speelt de vraag hoe die ruimtelijke opgaven het beste tot uitvoering kunnen komen en welke bestuurlijke samenwerkingsvormen daar het beste bij passen.

2.2. We stellen een gebiedsvisie op voor De Baanderij

In 2018 gingen we samen met betrokken partijen van start met de gebiedsvisie voor De Baanderij. In het eerste participatietraject haalden we veel informatie op. Dat resulteerde in een uitgangspuntennotitie die de raad halverwege 2019 vaststelde. In de ontwerpfase stelden we drie concrete en realistische beeldende scenario’s op voor de ontwikkeling van De Baanderij. Deze scenario’s maken de keuzes inzichtelijk.

Naar verwachting kan de raad begin 2020 één scenario kiezen, dat vervolgens verder uitgewerk wordt. Gedurende dit proces raadplegen we alle belanghebbenden meerdere keren. Halverwege 2020 kan de raad dan de definitieve gebiedsvisie vaststellen.

2.3 We stimuleren het particulier beheer en onderhoud van openbaar groen en speelplekken
Wij richten ons op een intensievere samenwerking met inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen. Zij krijgen zoveel mogelijk de ruimte om zelf het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op zich te nemen. Wij roepen iedereen op om mee te doen en staan open voor initiatieven die in de samenleving ontstaan. Ook denken we actief mee hoe we deze participatie kunnen faciliteren en in praktijk kunnen brengen.

2.4 We werken aan de implementatie van de Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. In juli 2019 stelden we een plan van aanpak op om ons voor te bereiden op de nieuwe wet. Vanaf eind 2019 en in 2020 voeren we de noodzakelijke stappen uit, volgens het plan van aanpak. Het gaat vooral om de invulling van een aantal wettelijke voorwaarden en de invoering van het nieuwe digitale stelsel omgevingswet (DSO).

2.5 We stellen een programma van eisen, een nota van uitgangspunten of een ontwikkelvisie op voor ruimtelijke ontwikkelingen

Het is afhankelijk van de initiatieven en van de voortgang bij derden of we een programma van eisen, een nota van uitgangspunten of een ontwikkelvisie voor ontwikkellocaties moeten opstellen. Het gaat om verzoeken die afwijken van het bestemmingsplan. De gemeente vraagt om een goede ruimtelijke onderbouwing van initiatiefnemers. Afspraken over onder andere kosten leggen we vast in exploitatie-overeenkomsten.

In 2020 verwachten we de volgende ruimtelijke ontwikkelingen:

  • nieuwbouw en renovatie Pinksterbloem;
  • locaties De Baanderij (voortvloeiend uit de gebiedsvisie).

2.6 We zien toe op en handhaven een schone en veilige openbare ruimte
We besteden aandacht aan zwerfvuil en de opruimplicht voor hondenpoep.

2.7 We verlenen medewerking aan (uitbreidings)plannen en toetsen de plannen aan vastgestelde uitgangspunten voor projecten
De planologische procedures voor Hoofdstraat - De Does (met brugwachtershuisje), Hoofdstraat 213-219, de transformatie van het A4-informatiecentrum en Van der Valk Boumanweg 236 lopen of gaan binnenkort van start. Ze worden in 2020 afgerond.

2.8 We wijzen gemeentelijke monumenten aan
Volgens het gemeentelijk monumentenbeleid 2017 wijzen we jaarlijks gemeentelijke monumenten aan. In 2020 wijzen we naar verwachting twintig gemeentelijke monumenten aan. We verwachten in 2021 de laatste twintig gemeentelijke monumenten aan te wijzen.

3.1 We continueren het beleid voor biodiversiteit, waaronder het bijenlandschap

Waar mogelijk versterken we natuurvriendelijke oevers met bloemrijke bermen. Daarnaast scherpen we het maaibestek aan door zoveel mogelijk gefaseerd te maaien. Dit bevordert de soortenrijkdom. We gebruiken het natuurmeetnet om de biodiversiteit van de gemeente te monitoren. In 2020 beslissen we of we met het natuurmeetnet doorgaan.

3.2 We planten stinzen in bestaande plantvakken
Het planten van verschillende soorten stinzen tussen de bestaande beplanting in plantvakken is een idee uit een creatieve bewonerssessie voor de verbetering van het straatbeeld. Stinzen zijn verwilderingsbloembollen die vooral in het voorjaar bloeien. Vanaf het vroege voorjaar zorgen ze voor een kleurrijk straatbeeld. Daarnaast zijn de stinzen belangrijk voor bijen: in het vroege voorjaar zijn ze vaak de enige nectarbron. Stinzen hebben de eigenschap uit te zaaien, het aanplanten van stinzen is dus maar één keer nodig. Een bijkomend voordeel van de aanwezigheid van stinzen is de afname van onkruid. Want minder onkruid zorgt voor minder onderhoud. Ook hier geldt dat de resultaten pas op de wat langere termijn goed zichtbaar zijn. We planten vier jaar lang elk jaar een deel van de stinzen. Het jaarlijkse deel omvat locaties in alle wijken. Zo ontstaat direct, vanaf het eerste jaar, een kleurrijker beeld in de hele gemeente.

3.3 We geven ruimte aan recreëren met respect voor de natuur
We geven inwoners en ondernemers de ruimte om initiatieven uit te werken die bijdragen aan fijn wonen, sfeer en gezelligheid in het dorp. In park De Houtkamp bieden we de mogelijkheid om kleinschalige evenementen te organiseren, met oog voor behoud en bescherming van vogels.

4.1 Binnen de duurzaamheidsagenda werken wij het klimaatadaptatiebeleid verder uit
Volgens het deltaplan ruimtelijke adaptatie voerden we in 2019 een klimaatstresstest uit. De resultaten van deze test zijn het uitgangspunt voor klimaatdialogen met stakeholders in 2020. De dialogen geven input voor onze strategie. De strategie bepaalt waar we ons de komende jaren op gaan richten voor een klimaatbestendig en waterrobuust Leiderdorp.

4.2 We nemen maatregelen om de kwaliteit van het oppervlaktewatersysteem te verbeteren
De meeste wijken in Leiderdorp hebben voldoende oppervlaktewater. Om de kwaliteit van het water te verbeteren zetten we in op een betere doorstroming en het voorkomen van vervuiling. Ook het verbinden van versplinterde peilgebieden, zoals in de Kerkwijk, draagt bij aan verbetering. We werken samen in een regionale waterketen met andere partijen zoals het hoogheemraadschap van Rijnland. We voeren onderhoud uit aan watergangen, duikers, stuwen, inlaten en oevers volgens de beheerplannen. Daarnaast stellen we een meerjarenonderhoudsplan op voor de baggeropgave van Leiderdorp. We stellen ook een meerjarenonderhoudsplan op voor de beschoeiingen in Leiderdorp. Deze plannen vertalen we vervolgens naar een uitvoeringsplan. Met dit uitvoeringsplan als basis werken we de komende jaren actief aan het verbeteren van de doorstroming en de beschoeiingen in Leiderdorp.

4.3. We doen onderzoek naar de robuustheid van de bestaande waterketen bij verschillende weersomstandigheden
Leiderdorp wil klimaatbestendiger worden. Aanhoudende en hevige regenbuien kunnen - net als perioden van droogte - nu nog tot overlast leiden, zowel in huis als op straat. De (afval)waterketen Leidse cluster onderzoekt daarom hoe we het bestaande stelsel van oppervlaktewater, groen en verharding robuuster kunnen maken en passend bij de meer wisselende weersomstandigheden.

4.4. We vormen het gemengd riool om naar een gescheiden rioolstelsel
Leiderdorp heeft in de meeste wijken nog een gemengd riool. Regenwater stroomt dus door hetzelfde riool als vuil water en moet daarna gereinigd worden. Het gemengde stelsel kan de huidige zware regenbuien onvoldoende verwerken. Uiteindelijk kan dit leiden tot vervuiling van het oppervlaktewater. Waar het duurzaam en doelmatig is, koppelen we de hemelwaterafvoer van gebouwen en verhardingen af. Dit doen we volgens het Integraal Waterketenplan, dat vroeger het verbreed gemeentelijk rioleringsplan heette.

4.5 We zetten overbodige verharding om in groen en stimuleren groene en onverharde tuinen
Leiderdorp doet mee aan Operatie Steenbreek. Het doel is inwoners en ondernemers te enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfstuin te vergroenen. We brengen de negatieve gevolgen van verstening onder de aandacht. Denk aan minder biodiversiteit en klimaatverandering. Minder tegels in de tuin betekent minder regenwater dat direct naar de riolering afstroomt. Ook in 2020 ontplooien we activiteiten om onze inwoners bewuster te maken van de effecten van verstening. Dit doen wij samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers, de woningbouwvereniging en betrokken inwoners. Als gemeente geven we het goede voorbeeld en zetten we overbodige verharding om in groen.

Prestatie-indicatoren.

Omschrijving 1)

2016 (w)

2017 (w)

2019 (w)

2020 (b)

2021 (b)

2022 (b)

2023 (b)

Prestatie-indicatoren

% inwoners dat het groen als goed of uitstekend beoordeelt (uit de inwonersenquête)

60%

63%

65%

-

67%

-

-

% inwoners dat het wateronderhoud als goed of uitstekend beoordeelt (uit de inwonersenquête)

66%

65%

61%

-

65%

-

-

% inwoners dat het wegenonderhoud als goed of uitstekend beoordeelt (uit de inwonersenquête)

47%

46%

45%

-

47%

-

-

% inwoners dat het onderhoud verkeersvoorzieningen als goed of uitstekend beoordeelt (uit de inwonersenquête)

60%

64%

60%

-

64%

-

-

% inwoners dat het onderhoud aan straatmeubilair als goed of uitstekend beoordeelt (uit de inwonersenquête)

62%

65%

60%

-

60%

-

-

% inwoners dat het onderhoud aan speeltoestellen als goed of uitstekend beoordeelt (uit de inwonersenquête)

57%

55%

55%

-

57%

-

-

% inwoners dat actief is of actief te krijgen is om het gemeentelijk groen te onderhouden (uit de inwonersenquête)

27%

22%

20%

-

22%

-

-

1) De prestatie-indicatoren komen uit de inwonersenquête Leiderdorp. De cijfers in de kolommen 2017 (w) en 2019 (w) zijn de definitieve uitkomsten van de inwonersenquête 2017 en 2019. Leiderdorp voert de inwonersenquête om het jaar uit. In 2021 is de volgende inwonersenquête.

Ga naar boven