Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 2: Aantrekkelijk...2B: Wonen en recreëren in...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

2B: Wonen en recreëren in het dorp

Inleiding
Wij willen dat onze inwoners 'gewoon lekker kunnen wonen' tussen stad en Groene Hart. En dat ze in Leiderdorp goed kunnen recreëren. Er moeten voldoende passende woningen zijn, in een prettige woonomgeving met een ruim aanbod aan sport-, spel- en cultuurvoorzieningen.

Doel

Bezoekers en inwoners verblijven prettig in Leiderdorp

SMART doel

1. Voldoende woningen en diversiteit in woningen passend bij de behoefte van onze inwoners.

2. Een breed en gevarieerd aanbod welzijns-, sport-, spel- en cultuuraccommodaties voor alle inwoners van Leiderdorp.

3. Een breed en gevarieerd aanbod grote groengebieden waar alle inwoners en bezoekers van Leiderdorp naar behoefte kunnen recreëren met respect voor de aanwezige natuurwaarden.

4. Geweld- en vermogensmisdrijven terugdringen (inbraken en fietsendiefstal) en zo de veiligheid vergroten.

Activiteiten 2020

1.1 We verlenen medewerking aan het bouwen van duurzame levensloopbestendige (huur)woningen en stimuleren de doorstroom.

2.1 We maken de gemeentelijke (welzijns)accommodatie(s) samenhangender, beter (duurzaam) te exploiteren en stoten waar mogelijk vastgoed af.

3.1 We vormen het A4-informatiecentrum en de directe omgeving om tot een Groene Hart Centrum.

4.1 We gaan diefstal uit woningen tegen met wijkpreventieactiviteiten en voorlichting.

1.2 We willen dat gemiddeld 30% van alle nieuw te bouwen woningen sociale woningbouw is.

2.2 We versterken (en onderhouden) speelplaatsen en vormen deze om volgens het speelruimteplan.

3.2 We versterken de stad-landverbindingen naar het poldergebied.

4.2 We gaan fietsendiefstal tegen, onder andere met een lokfiets en promoteam.

1.3 We maken prestatieafspraken met corporaties en de huurdersbelangenvereniging.

2.3 We dragen waar mogelijk het onderhoud van sportaccommodaties over naar verenigingen en dragen binnen de financiële mogelijkheden bij aan de verduurzaming van buitensportaccommodaties.

3.3 We beheren de grote groengebieden integraal en duurzaam.

4.3 We gaan (huiselijk)geweldmisdrijven tegen.

1.4 We stellen criteria op voor lokaal maatwerk bij toewijzing van woningen om de doorstroom te stimuleren.

3.4 We richten het Vlikoterrein groen in.

4.4 We ontwikkelen een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2019-2022.

Wat willen we bereiken?

1. Voldoende woningen en diversiteit in woningen passend bij de behoefte van onze inwoners

Voor inwoners van Leiderdorp en de regionale woningmarkt ontwikkelen we extra woningen. Als er voldoende woningen zijn, verwachten we dat de wachttijden voor sociale huurwoningen afnemen en bestaande (koop)woningen betaalbaar en bereikbaar blijven voor inwoners en woningzoekenden. 'Voldoende' is wel een rekbaar begrip en afhankelijk van economische factoren.

We verlenen medewerking aan het bouwen van levensloopbestendige koopappartementen. Met als doel vergrijzing in de wijken met koopwoningen op te lossen, ouderen langer zelfstandig te kunnen laten wonen en de doorstroom van jongere gezinnen in de wijken met koopwoningen te bevorderen. Door gemiddeld 30% sociale huurwoningen te bouwen bevorderen we ook in die categorie de doorstroom. Dit resulteert in een gevarieerd aanbod woningen, in lijn met de woonvisie 'voor ieder wat wils'. Meerdere grote projecten zijn in ontwikkeling of aanbouw met als totaal woonprogramma:

  • 182 sociale huurwoningen: Brittenstein (56), ROC (36), Driemaster (49), Amaliaplein (21) en Hoogmadeseweg 72 (transformatie politiekantoor: 20).
  • Voor de middeninkomens bieden de projecten ROC (104), Driemaster(49) en Hoogmadeseweg 72 (24) in totaal 177 woningen met een huur van € 750 tot rond € 950.
  • Kantoren Statenhof transformeren we naar 206 studentenwooneenheden.

We besteden extra aandacht aan de huisvestingsvraag van kwetsbare doelgroepen. Zo bereiden we ons voor op de decentralisatie van de maatschappelijke zorg in 2022. Dan gaan de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen van centrumgemeente Leiden over naar de lokale gemeenten.

2. Een breed en gevarieerd aanbod welzijns-, sport-, spel- en cultuuraccommodaties voor alle inwoners van Leiderdorp
Wij werken aan kwalitatief goede, bereikbare, toegankelijke, laagdrempelige en zo mogelijk multifunctionele, duurzaam te exploiteren accommodaties voor sport-, beweeg-, spel-, cultuur- en welzijnsactiviteiten.

3. Een breed en gevarieerd aanbod aan grote groengebieden waar inwoners en bezoekers van Leiderdorp naar behoefte kunnen recreëren met respect voor de aanwezige natuurwaarden

Wij willen de ecologische en visuele aantrekkelijkheid van onze natuurgebieden optimaliseren. Zowel onze groene parken als de groene polders rondom het bebouwde gebied hebben hun eigen karakter. Dat willen wij behouden en waar mogelijk versterken, zodat het aanbod gevarieerd blijft. Deze grote groengebieden zijn onderdeel van de recreatieve netwerken voor fietsers en wandelaars. Waar mogelijk leggen we ook de verbinding met waterrecreatie. We houden altijd rekening met de specifieke natuurwaarden van de gebieden.

4. Geweld- en vermogensmisdrijven terugdringen (inbraken en fietsendiefstal) en zo de veiligheid vergroten

Inwoners kunnen veel zelf doen om geweld- en vermogensmisdrijven te voorkomen. Zo helpt het bijvoorbeeld om te zorgen voor goed hang- en sluitwerk in de eigen woning. Mensen kunnen ook bijdragen aan een grotere veiligheid in de buurt, door aan te sluiten bij Burgernet, BuurtWhatsApp en LDP-Wijkpreventie. Professionele partners leveren ook hun bijdrage aan het inperking van de risico's. Zoals natuurlijk de politie, maar ook deskundige hulpverleners die mensen helpen in onveilige situaties. Ze kunnen de situatie stabiliseren als er sprake is van (dreigend) huiselijk geweld. Ook kan een huisverbod worden opgelegd.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We verlenen medewerking aan het bouwen van nieuwe (huur)woningen en stimuleren de doorstroom

We krijgen veel initiatieven binnen om gebieden te herstructureren en gebouwen te transformeren. Voorbeelden zijn De Baanderij en Statenhof. Niet alleen vanuit planologie maar ook vanuit de Regionale Woonagenda is het duidelijk dat er behoefte is aan kleine flexibele huisvesting voor jong en oud. Vanzelfsprekend kunnen we doorstroom ook stimuleren met de bouw van koopappartementen. In de randvoorwaarden voor medewerking aan projecten stellen wij eisen om de woningdifferentiatie en de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving te waarborgen.

1.2 We willen dat gemiddeld 30% van alle nieuw te bouwen woningen sociale woningbouw is
Bij grotere projecten is 30% sociale huurwoningen ons uitgangspunt. Kleinere projecten - minder dan tien woningen - kunnen deze eis 'afkopen' of in de vorm van een paar sociale koopwoningen in het project verwerken. Een uitzondering zijn de projecten van Rijnhart Wonen: deze moeten in principe voor 100% uit sociale huurwoningen bestaan. Dat betekent dat we elders eventueel iets minder kunnen vragen. 30% sociale huur moet het gemiddelde zijn van alle projecten waarover de raad in zijn periode besluit.

1.3 We maken prestatieafspraken met corporaties en de huurdersbelangenvereniging

In de prestatieafspraken leggen wij vast hoe mensen met de laagste inkomens gehuisvest kunnen worden, hoe sociale huurwoningen betaalbaar kunnen blijven en hoe dat duurzaam kan via nieuwbouw (Driemaster), transformatie of sloop met nieuwbouw (Pinksterbloem). We maken ook concrete afspraken over de huisvesting van bijzondere doelgroepen - zoals de maatschappelijke zorg en statushouders - en over bijdragen aan onderzoek naar flexibele huisvesting en bevordering van de doorstroom.

1.4 We stellen criteria op voor lokaal maatwerk bij toewijzing van huurwoningen om de doorstroom te stimuleren

In overleg met Rijnhart Wonen leggen we accenten. Denk aan het aanbieden van woningen aan ouderen die een (te) grote eengezinswoning achterlaten. Zodat de doorstroom sneller gaat en woningen aan de meest urgente woningzoekenden kunnen worden toegewezen. Volgens de prestatieafspraken met Rijnhart Wonen worden jaarlijks vijf woningen aan startende jongeren (tot 23 jaar) toegewezen. Voor nieuwbouwprojecten maken we zeer gerichte, lokale maatwerkafspraken, met het oog op doorstroming van oud en jong.

2.1 We maken de gemeentelijke (welzijns)accommodatie(s) samenhangender, beter (duurzaam) te exploiteren en stoten waar mogelijk vastgoed af
In 2020 transformeren we de Sterrentuin van sociaal-cultureel centrum tot een centrum voor ondersteuning, welzijn, kennis, cultuur en educatie. Zodra de verbouwing klaar is, verhuizen BplusC, het CJG en Incluzio Leiderdorp (terug) naar de Sterrentuin. Ook de LVU (op termijn), de Kinderkring, het Filmhuis en Toverlei hervatten er hun activiteiten. Samen met de huurders werken we een exploitatie- en beheermodel uit, gericht op een beter financieel en maatschappelijk rendement van de Sterrentuin. Dit exploitatie- en beheermodel is nodig omdat het samen runnen van een multifunctionele accommodatie een onderneming op zich is. Denk aan ruimte delen, een bruisend middelpunt zijn en ook nog de samenwerking tussen partijen versterken. Dit behoeft structuur. Het exploitatie- en beheermodel kunnen we ook gebruiken voor andere gemeentelijke welzijnsaccommodaties. Het gemeentelijk vastgoed dat zijn nut verliest en niet meer nodig is, stoten we af of verhuren we. 

2.2 We versterken (en onderhouden) speelplaatsen en vormen deze om volgens het speelruimteplan

We betrekken buurtbewoners, schoolbesturen en kinderen bij de vernieuwingen, verbeteringen en omvormingen van speelplaatsen. Daarvoor organiseren we bewonersbijeenkomsten, sturen we bewonersbrieven en houden we enquêtes. Ook bij de herinrichting van bestaande formele centrale speelplaatsen betrekken wij bewoners actief. Initiatieven van bewonersparticipatie in beheer ondersteunen we, bijvoorbeeld door een (in)formele speelplaats te laten adopteren. Verder voeren we de (twee)jaarlijkse hoofdinspectie en de twee functionele controlerondes uit.

2.3 We dragen waar mogelijk het onderhoud van sportaccommodaties over naar verenigingen en dragen binnen de financiële mogelijkheden bij aan de verduurzaming van buitensportaccommodaties
Met het overdragen van onderhoud naar verenigingen en het bijdragen aan verduurzaming leggen we de laatste hand aan de uitvoering van de sportnotitie.

3.1 We vormen het A4-informatiecentrum en de directe omgeving om tot een Groene Hart Centrum
In 2020 kan het bestemmingsplan worden vastgesteld. Vervolgens voeren we het inrichtingsplan voor de buitenruimte uit. Ook gaan we over tot verkoop van het gebouw.

3.2 We versterken de stad-landverbindingen naar het poldergebied
We maken de routes van het Singelpark in Leiden naar de Boterhuispolder, de polder Achthoven en het A4-informatiecentrum aantrekkelijker voor de recreant. Dit vloeit voort uit de regionale samenwerking in de Leidse Ommelanden. We kleden de belevingsroutes die door Leiderdorp lopen - de Matilo-Limesroute en de Molenenmeerroute - verder aan met informatiepanelen, rustplekken en bloemrijke bermen.

3.3 We beheren de grote groengebieden integraal en duurzaam
Het beheer van onze grote groengebieden is gericht op zowel de recreatieve functie als op verhoging van de ecologische waarde. Wij beheren deze gebieden volgens een integraal afgestemd beheerplan. Het gaat om de parken De Houtkamp en De Bloemerd, de Boterhuispolder, de Munnikkenpolder, Gravenpad&Ruigekade en de natuurvriendelijke oevers.

3.4 We richten het Vlikoterrein groen in
Het voormalige Vlikoterrein richten we groen in. We creëren onder ander een 'bijenidylle'. Bijenidylles zijn grote bloemrijke plekken in de stad, het buitengebied of langs sloten of wegen. Een deel van het Vlikoterrein toveren we om tot zo'n plek, met de slobkousbij als hoofdbewoner.

4.1 We gaan diefstal uit woningen tegen met wijkpreventieactiviteiten en voorlichting

Samen met de veiligheidspartners en inwoners organiseren we geregeld preventieactiviteiten, zoals informatieavonden. Als er behoefte bestaat aan meer (veiligheids)voorlichting, faciliteren we dit, bij voorkeur op wijk- en buurtniveau. We blijven ook het gebruik van BuurtWhatsApp en LDP-buurtpreventie stimuleren. En we organiseren wijkschouwen, als dit tot een veiligere woonomgeving leidt.

4.2 We gaan fietsendiefstal tegen, onder andere met een lokfiets en een promoteam

Samen met de politie blijven we actief de strijd voeren tegen fietsendiefstal. We geven actief voorlichting op plekken waar veel fietsen worden gestolen.

4.3 We gaan (huiselijk)geweldmisdrijven tegen
Samen met veiligheids- en zorgpartners geven we prioriteit aan het bestrijden van geweldsdelicten. We hanteren een persoonsgerichte aanpak, met een zorgplan voor zowel slachtoffer als dader. Op het gebied van huiselijk geweld zetten we in op de pijlers van het landelijke actieprogramma Geweld hoort nergens thuis:

  1. geweld eerder en beter in beeld;
  2. geweld stoppen en duurzaam oplossen;
  3. aandacht voor specifieke doelgroepen.

4.4 We ontwikkelen een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2019-2022
Het beleidsplan integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 heeft aandacht voor veiligheid in brede zin. Het beleidplan krijgt vervolg in een compleet uitvoeringsprogramma, met onder andere maatregelen om diefstal uit woningen, fietsendiefstal en geweldmisdrijven tegen te gaan.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2016 (w)

2017 (w)

2018 (w)

2020 (b)

2021 (b)

2022 (b)

2023 (b)

Prestatie-indicatoren

1. Rapportcijfer dat Leiderdorpers hun buurt geven (uit de inwonersenquête)

8,1

8,0

-

-

8,1

-

-

1.1 Aantal opgeleverde woningen in Leiderdorp

(exclusief 206 studentenwoningen in 2020)

107

48

0

206

134

50

50

1.2 % (+ aantal) 'sociaal' van het totaal aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Leiderdorp

68%

(71)

15%

(7)

0

37%

(77)

43%

(49)

30%

30%

1.4 % (en feitelijk aantal) vrijkomende sociale woningen in Leiderdorp dat toegewezen is aan Leiderdorpers

42%

(84)

40%

(64)

53%

(62)

50%

50%

50%

50%

1.3 Set prestatieafspraken met wooncorporaties

2

2

2

2

2

2

-

2.1 % inwoners dat tevreden is over het aanbod van de welzijnsvoorzieningen (uit de inwonersenquête)

80 %

27% ++
52% +
16% +/-

%

79%

-

-

-

2.2 Aantal formele speelplaatsen

-

84

86

78

70

-

-

2.2 Aantal informele speelplaatsen

-

18

16

24

32

-

-

3. % inwoners dat tevreden is over het aanbod van de sport- en recreatievoorzieningen (uit de inwonersenquête)

nb

91

nb

91

91

91

91

3.2 Toename soortenrijkdom in de grote groenvlakken

-

-

-

-

-

-

-

4. Vermogensmisdrijven per 1.000 inwoners in Leiderdorp

-

-

-

21,0

21,0

21,0

21,0

4. Geweldmisdrijven per 1.000 inwoners in Leiderdorp

-

-

-

3,0

3,0

3,0

3,0

4.1 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners in Leiderdorp

-

-

-

2,5

2,5

2,5

2,5

Ga naar boven