Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 2: Aantrekkelijk...2A: Werken en ondernemen in...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

2A: Werken en ondernemen in het dorp

Inleiding

Wij willen de economische structuur van Leiderdorp versterken door een aantrekkelijk economisch klimaat te creëren. Wij scheppen daarvoor de kaders en faciliteren ondernemers: we geven hen zoveel mogelijk ruimte om te ondernemen. Wij werken nauw samen met onze ondernemers, de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, Economie071, andere (Leidse regio)gemeenten en de provincie.

Op 27 maart 2017 stelde de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vast. Hierin streven we naar een duurzaam Leiderdorp. Het is onze ambitie om in 2050 volledig C02-neutraal te zijn. Om deze ambitie te verwezenlijken werken we niet alleen samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers, maar ook met andere gemeenten en ketenpartners.

Doel

Het versterken van de economische structuur van Leiderdorp door een aantrekkelijk duurzaam economisch klimaat te creëren

SMART doel

1. Economische zaken lokaal: een duurzame economische structuur in 2020.

2. Economie071: de Leidse regio wil in 2020 een duurzame plek zijn in de top van Europese kennisregio's, met life sciences & health als sleutelsectoren en een spin-off voor productie, midden- en kleinbedrijf en dienstverlening in de regio zelf.

3. Match vraag-aanbod: we zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt.1

4. Duurzaamheid:

in 2050 is de gemeente Leiderdorp volledig C02-neutraal.

Activiteiten 2019

1.1 We werken de Gebiedsvisie A4-zone verder uit en voeren deze uit.

2.1 We voeren de Retailvisie Leidse regio uit.

4.1 We faciliteren en stimuleren inwoners, instellingen en ondernemers om energie te besparen en energie duurzaam op te wekken.

1.2 We voeren het beleid uit voor ambulante handel (weekmarkt en standplaatsen).

2.2 We bevorderen de vitaliteit van onze inwoners, instellingen en ondernemers.

4.2 We voorzien onze gemeentelijke daken van zonnepanelen.

1.3 We zetten Leiderdorp Marketing op.

2.3 We stellen een regionale bedrijventerreinenstrategie vast .

4.3 We stellen een warmtevisie vast.

1.4 We zetten een loketfunctie voor ondernemers op.

4.4 We gaan ons afval omgekeerd inzamelen.

  1. 1De activiteit garantiebanen is voor de helderheid geconcentreerd in programma 1B. De activiteit 'social return' is staand beleid, waar we met ondersteuning van SP71 structureel invulling aan geven. Het verwezenlijken van plaatsen is direct gerelateerd aan het aantal en de omvang van de aanbestedingen gedurende een jaar. Dat aantal fluctueert jaarlijks en is afhankelijk van diverse factoren. Het is daardoor niet goed mogelijk en ook weinig zinvol op de middellange termijn concrete targets te stellen. Om die reden is besloten zowel de activiteit als de indicator te verwijderen.

Wat willen we bereiken?

1. Economische zaken lokaal: een duurzame economische structuur in 2020
In 2013 is het economisch beleid 2014-2020 vastgesteld. Het economisch beleid kent zeven thema's: het versterken van de A4-zone, het versterken van het zorgcluster, profilering van bedrijventerreinen, investeren in (duurzame) economische structuur, investeren in recreatie en toerisme, investeren in onderwijs- en arbeidsmarktbeleid, en de rol van de gemeente en de plek in de regio. Om de doelstellingen tot 2020 te halen, formuleerden we per thema actiepunten.

In 2019 ligt de focus op het uitvoeren van de Gebiedsvisie A4-zone, de uitvoering van het geactualiseerde beleid voor de ambulante handel, het opzetten van Leiderdorp Marketing en het opzetten van een ondernemersloket.

2. Economie071: de Leidse regio wil in 2020 een duurzame plek zijn in de top van Europese kennisregio's met life sciences & health als sleutelsectoren en een spin-off voor productie, midden- en kleinbedrijf en dienstverlening in de regio zelf
In 2013 is de economische agenda Leidse regio vastgesteld. In 2014 gingen we van start met de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma. Economie071 heeft vervolgens focus aangebracht in de maatregelen. De partners van Economie071 voeren de maatregelen samen uit. De partners zijn de overheden, de ondernemers en de onderwijs- en kennisinstellingen in de Leidse regio.

Voor Leiderdorp ligt in 2019 de focus op de uitvoering van de Retailvisie, het verder doorontwikkelen van het Centrum voor Vitaliteit en het vaststellen en uitvoeren van de regionale bedrijventerreinenstrategie. Daarnaast nemen we deel aan de projecten Expat Centre Leidse regio, Smart071 en regiomarketing.

Voor de thema's duurzaamheid, mobiliteit en arbeidsmarkt van de toekomst gaan we nog concrete projecten bepalen.

In 2017 verlengden we het convenant van samenwerking met Economie071 tot en met 2020. De financiële bijdrage voor het programmabureau Economie071 en een reservering voor de uitvoering van projecten (2 euro per inwoner per jaar) legden we vast in onze gemeentelijke meerjarenbegroting. De stuurgroep Economie071 heeft afgesproken dat de partners van Economie071 alle projecten bestuurlijk ondersteunen. Tegelijkertijd vindt een heroriëntatie plaats van de lopende projecten van Economie071. Ze worden beoordeeld op nut, noodzaak en doelmatigheid om zodoende focus te houden en op effectieve wijze de doelstellingen te bereiken.

3. Match vraag-aanbod: zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt
Economisch gezien gaat het de Leidse regio voor de wind. Als kennisregio zijn de economische vooruitzichten rooskleurig. Om de potentiële kansen en mogelijkheden te kunnen benutten, is een goede aansluiting tussen onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt van cruciaal belang. Alle betrokken partijen erkennen en dragen dit. Binnen Economie071, Holland Rijnland en de gemeenten in de Leidse regio vinden diverse initiatieven plaats, waar Leiderdorp zich bij aansluit. De initiatieven zijn op dit moment vooral inventariserend en verkennend van aard, waardoor we concrete doelen nog niet goed kunnen vaststellen.

4. Duurzaamheid: in 2050 is Leiderdorp volledig C02-neutraal
Het is onze ambitie om in 2050 volledig C02-neutraal te zijn. De eerste stap is dat wij onze CO2-uitstoot in 2025 al met 30% willen reduceren. Dit betekent dat we flink aan de slag gaan. De duurzaamheidsagenda geeft een thematische aanpak waarbij we inzetten op energie, mobiliteit, afval en klimaat. We voeren de duurzaamheidsdoelstelling samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers uit. Onze acties dragen bij aan een CO2-neutraal Leiderdorp.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We werken de Gebiedsvisie A4-zone verder uit en voeren deze uit
In 2015 is de Gebiedsvisie A4-zone vastgesteld. In 2019 werken we mee aan initiatieven van ondernemers uit het gebied die passen bij de ambitie in de gebiedsvisie. Om de samenhang te bewaken werken we samen met de ondernemers en eigenaren uit het gebied. Ook voeren we overleg met de gemeenten in de Leidse regio en de provincie Zuid-Holland, in het kader van de regionale Retailvisie, om de doelstellingen van de gebiedsvisie te realiseren.

1.2 We voeren het beleid voor ambulante handel uit (weekmarkt en standplaatsen)
Met de uitkomsten van de pilot 'verzelfstandiging van de weekmarkt' bepaalden we in 2018 een koers. Samen met de marktkooplieden en de winkeliers van de Santhorst voeren we deze koers uit.
In 2018 bepaalden we ook een koers voor de standplaatsen. In 2019 voeren we die verder uit, in overleg met onze winkelclusters.

1.3 We zetten Leiderdorp Marketing op

Wij nemen deel aan het project 'Be good and tell it' van Economie071. Door fors in te zetten op regiomarketing proberen we meer bezoekers en toeristen naar de Leidse regio te trekken - en dus ook naar Leiderdorp. Om het voor bezoekers en toeristen aantrekkelijk te maken onze gemeente te bezoeken, moeten we het Leiderdorpse verhaal op orde hebben: wat hebben wij te bieden? Leiden Marketing helpt ons dit verhaal op papier te zetten. We verzamelen (historische) feiten, gebeurtenissen en anekdotes over Leiderdorp. Met al die kennis en verhalen zetten we Leiderdorp Marketing op. Daar betrekken we ook andere partijen in Leiderdorp bij, zoals de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, culturele en recreatieve instellingen en verenigingen.

1.4 We zetten een loketfunctie voor ondernemers op

We willen een loketfunctie opzetten voor onze inwoners, instellingen en ondernemers. Zowel fysiek als digitaal. We onderzoeken of we kunnen aansluiten bij het bestaande klantcontactcentrum (KCC). Ook actualiseren we de pagina voor ondernemers op onze gemeentelijke website. We betrekken de Leiderdorpse Ondernemersvereniging hierbij.

2.1 We voeren de Retailvisie Leidse regio uit
De gemeenten, ondernemers en vastgoedeigenaren van de winkelgebieden in de Leidse regio werken intensief samen om de Retailvisie uit te voeren. De Retailvisie bepaalt de richting voor de Leiderdorpse winkelgebieden Winkelhof, Santhorst, Oranjegalerij, De Baanderij en WOOON.

We voeren de Retailvisie Leidse regio uit volgens drie actielijnen:

* versterking van de winkelgebieden binnen de detailhandelsstructuur 2025;

* verkenning van de mogelijkheden om functies te veranderen of te mengen in de overige winkelgebieden;

* vermindering van het aantal vierkante meters (perifere) detailhandel op de vijf perifere locaties.

In 2019 gaan we verder met het uitvoeren van de actieplannen per winkelgebied. Ook stellen we met de vijf perifere locaties een gezamenlijke strategie vast. Hierin bepalen we enerzijds hoe we tot vermindering van het aantal vierkante meters op de locaties kunnen komen en anderzijds hoe we de locaties economisch kunnen versterken. Al dan niet met andere functies.

Vanuit de tweede actielijn gaan we met eigenaren van Oranjegalerij in gesprek over een plan van aanpak voor een omvorming naar wonen op termijn. De huidige ondernemers van Oranjegalerij kunnen blijven.

2.2 We bevorderen de vitaliteit van onze inwoners, instellingen en ondernemers
Sinds 2017 is het Centrum voor Vitaliteit (CvV) operationeel. Het CvV wil de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van de Leidse regio bevorderen door als netwerkorganisatie partijen te verbinden. Ook heeft het CvV een sleutelrol als het gaat om de uitrol van het belonen van gezond gedrag. Leiderdorp is trekker van dit project. In 2019 gaan wij inwoners, instellingen en ondernemers motiveren om mee te doen. Door afspraken te maken met lokale en regionale ondernemers - over het aanbieden van producten met korting - zetten we een regionale gezondheidseconomie op.

2.3 We stellen een regionale bedrijventerreinenstrategie vast

In 2018 stelden de gemeenten en de ondernemersvertegenwoordigers uit de Leidse regio het convenant Ruimte voor bedrijven 2018-2022 vast. Dit convenant vormde de basis voor het opstellen van een regionale bedrijventerreinenstrategie. In 2018 stelden de zes gemeenten uit de Leidse regio en de ondernemers(vertegenwoordigers) van de bedrijventerreinen de bedrijventerreinenstrategie samen op. De strategie gaat in op de kwalitatieve behoefte en de transformatie- en verstedelijkingsopgave. Ook is er veel aandacht voor het verduurzamen van de bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein wordt een toekomstprofiel opgesteld. De vaststelling vindt waarschijnlijk plaats in het eerste kwartaal van 2019.

Leiderdorp is bestuurlijk trekker van dit project. In onze gemeente zijn de bedrijventerreinen De Baanderij en Lage Zijde betrokken.

In het project nemen we de beleidsuitgangspunten van de Retailvisie Leidse regio mee (het verminderen van het aantal vierkante meters (perifere) detailhandel). Ook vindt afstemming plaats met het project Gebiedsvisie Baanderij.

4.1 We faciliteren en stimuleren inwoners, instellingen en ondernemers om energie te besparen en energie duurzaam op te wekken
Wij willen onze inwoners, instellingen en ondernemers blijvend faciliteren en stimuleren om energie te besparen en op te wekken. We geven voorliching via de campagne Goed: www.goedleiderdorp.nl. Ook organiseren we informatiebijeenkomsten. Daarnaast stellen we energiescans beschikbaar voor inwoners, instellingen en ondernemers. Zodat ze inzicht krijgen in de bespaar- en opwekcapaciteiten van hun woning of gebouw. Tot slot verstrekken we duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen voor het verduurzamen van woningen en gebouwen.

4.2 We voorzien onze gemeentelijke daken van zonnepanelen

Wij willen het goede voorbeeld geven! Daarom gaan we de gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen, daar waar het kan. We stellen onze daken beschikbaar aan inwoners, instellingen en ondernemers (in coöperatievorm) of verhuren onze daken. We zijn met een groep inwoners in gesprek over het eerste dak.

4.3 We stellen een warmtevisie vast
In 2019 stellen we een warmtevisie vast. In deze visie wordt duidelijk hoe we onze gemeente aardgasvrij gaan maken. Het uitfaseren van aardgas is naast een technisch vraagstuk ook een sociaal en financieel vraagstuk. Deze warmtevisie stellen we op met gemeenten in de regio, woningbouwcorporaties, inwoners, instellingen, ondernemers en netwerkpartijen. We gaan de Oranjewijk mogelijk als proeftuin gebruiken.

4.4 We gaan mogelijk ons afval omgekeerd inzamelen
We gaan mogelijk omgekeerd inzamelen. Dat betekent dat de burger zijn afval steeds meer scheidt en zelf zijn restafval wegbrengt. Ons uitgangspunt is dat het voor inwoners makkelijk moet zijn om afval dicht bij huis te scheiden. Landelijk is het doel gesteld om in 2025 niet meer dan 30 kilo restafval per persoon te produceren. Voor Leiderdorp vergt dit een grote inspanning: in 2015 produceerden we nog 232 kilo restafval per inwoner per jaar. In 2018 gingen we in de wijk ’t Heerlijk Recht van start met de pilot omgekeerd inzamelen. In de hoogbouwwijk Schansen en Dreven begonnen we met een pilot bronscheiding (thuis afval scheiden). Als de gemeenteraad eind 2018 positief beslist over de nieuwe manier van inzamelen, voeren we dit in 2019 in de rest van Leiderdorp in.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2017 (w)

2018 (b)

2019 (b)

2020 (b)

2021 (b)

2022 (b)

Prestatie-indicatoren

1. Banen totaal 1

10.810

12.090

1. Vestigingen totaal 1

1.840

1.910

1. Netto arbeidsparticipatie 1

66.3%

n.n.b.

1. Bruto gemeentelijk product 1

79

n.n.b.

4. Reductie van CO2-uitstoot2

10%

12,5%

15%

20%

4.3 Restafval per persoon per jaar

200 kg

150 kg

100 kg

80 kg

  1. 1Afkomstig van BBV, www.waarstaatjegemeente.nl.
  2. 2Ten opzichte van 2013, cijfers afkomstig van de Nederlandse Emissieregistratie.
Ga naar boven