Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

1 Meedoen in Leiderdorp
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Meerjarenraming

2022

2023

2024

1A Actieve en gezonde inwoners

Lasten

7.018

7.032

6.917

6.581

6.731

6.775

Baten

-1.822

-1.609

-1.490

-1.490

-1.490

-1.490

Saldo

5.196

5.423

5.427

5.091

5.241

5.285

1B Zelfredzame inwoners

Lasten

4.869

5.200

5.329

5.320

5.345

5.321

Baten

-82

-96

-165

-165

-165

-165

Saldo

4.787

5.103

5.164

5.155

5.180

5.156

1C Ondersteunde inwoners

Lasten

18.151

17.868

17.780

17.826

17.826

17.826

Baten

-6.028

-5.811

-5.910

-5.927

-5.927

-5.927

Saldo

12.123

12.057

11.870

11.898

11.899

11.899

Programma

Lasten

30.038

30.100

30.026

29.726

29.903

29.923

Baten

-7.931

-7.517

-7.565

-7.582

-7.582

-7.582

Saldo van baten en lasten

22.107

22.583

22.461

22.144

22.321

22.341

Reserves

Toevoeging

507

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.491

-1.178

-759

-436

-331

0

Mutaties reserves

-984

-1.178

-759

-436

-331

0

Resultaat

21.123

21.405

21.702

21.708

21.990

22.341

Verklaring 2021 ten opzichte van 2020 > € 50.000

1A Actieve en gezonde inwoners
De drie vernieuwbouwprojecten uit het Integraal Huisvestings Plan onderwijs brengen extra kosten met zich mee. Doordat de scholen tijdens de verbouwing dicht zijn, is er tijdelijke huisvesting nodig om de kinderen op te vangen. Ook steeg de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RDOG met € 87.000. Dit komt onder andere door de indexering, de meerkosten 'Veilig Thuis' en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Daartegenover staan de taakstellende maatregelen uit het beleid 'naar een toekomstbestendige begroting'. Deze gelden vanaf 2021. Dit betreft onder andere de co-financiering van de Brede Regeling Combinatiefunctionaris van € 36.000. Bij Sportfondsen hebben we een bedrag afgeroomd van € 75.000, gezien het jaarlijks overschot in hun exploitatie.

1B Zelfredzame inwoners
Op grond van artikel 7, eerste lid, en artikel 10, eerste en tweede lid, van de Participatiewet is de gemeente verplicht mensen te ondersteunen met arbeidstoeleiding. Om het beleid voor de verschillende doelgroepen ook echt te kunnen uitvoeren, vullen we de beschikbare rijksmiddelen (AU en IU) aan met additionele gemeentelijke middelen. Deze gemeentelijke middelen heeft de raad tot 2021 toegekend voor de reguliere doelgroep, jongeren en statushouders. Met het wegvallen van de gemeentelijke middelen dreigen we vanaf 2021 40% van het budget voor re-integratie te verliezen. Dit raakt vooral de kwetsbaarste groepen aan de onderkant van de samenleving. Om de inzet voor deze groepen op hetzelfde niveau te kunnen continueren, vragen we ook voor de komende jaren extra middelen aan.

1C Ondersteunde inwoners
Om een getrouwer meerjarenbeeld te krijgen van de jeugzorg, hebben we de begroting voor de komende jaren verfijnd. Daarvoor gebruikten we de meest recente meerjarenbegroting van de TWO Holland Rijnland. Gezien de doorontwikkelingen en hervormingen, waaronder het wegvallen van het solidariteitsprincipe, levert dit voor Leiderdorp een klein voordeel op.

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Reserve sociaal domein progr. 1

Toevoeging

507

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.491

-1.178

-759

-436

-331

0

Saldo

-984

-1.178

-759

-436

-331

0

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1

-984

-1.178

-759

-436

-331

0

De informatie over de stortingen en onttrekkingen staat in de financiële begroting, onderdeel F: Reserves.

Ga naar boven