Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

1 Meedoen in Leiderdorp
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

1A Actieve en gezonde inwoners

Lasten

7.062

6.639

6.983

6.710

6.552

6.500

Baten

-1.437

-1.342

-1.390

-1.390

-1.390

-1.390

Saldo

5.625

5.297

5.592

5.319

5.162

5.109

1B Zelfredzame inwoners

Lasten

4.629

4.460

4.338

4.291

4.035

3.919

Baten

-297

-198

-183

-183

-183

-183

Saldo

4.332

4.261

4.155

4.108

3.852

3.736

1C Ondersteunde inwoners

Lasten

16.508

17.775

17.640

16.540

16.749

16.769

Baten

-6.076

-5.658

-5.496

-5.496

-5.496

-5.496

Saldo

10.432

12.117

12.144

11.044

11.252

11.272

Programma

Lasten

28.198

28.873

28.961

27.542

27.336

27.188

Baten

-7.811

-7.198

-7.070

-7.070

-7.070

-7.070

Saldo van baten en lasten

20.388

21.676

21.891

20.472

20.266

20.118

Reserves

Toevoeging

1.318

129

507

328

84

-45

Onttrekking

-1.636

-1.749

-1.807

-496

-287

-246

Mutaties reserves

-318

-1.620

-1.300

-168

-204

-291

Resultaat

20.069

20.055

20.590

20.304

20.063

19.826

Verklaring 2019 ten opzichte van 2018 > € 50.000

1A Actieve en gezonde inwoners
Het totale verschil ten opzichte van 2018 bedraagt € 295.000 nadelig. Dit komt vooral door:
- De verhoging van de bijdrage RDOG 2019 voor de kostenstijging van Veilig Thuis (VT), de toename van lijkschouwingen en de stijging van personeelslasten door de cao-stijging. Daarnaast is met ingang van de begroting 2019 een aantal budgetten overgeheveld van programma 1C naar programma 1A, in het kader van RDOG2020, afspraken vereenvoudiging financiering. Het gaat om de budgetten van Veilig Thuis Jeugdpreventieteam en Crisis Interventie Team (€ 142.000).

1B Zelfredzame inwoners
Het totale verschil ten opzichte van 2018 bedraagt € 106.000 voordelig. Dit komt vooral door:
- In 2018 was een extra budget voor verhoogde asielinstroom beschikbaar vanuit de septembercirculaire 2016. Deze extra bijdrage is vanaf 2019 niet langer beschikbaar (€ 65.000).
- Voor extra preventieve maatregelen om schuldproblematiek in een eerder stadium aan te pakken hebben we het budget voor schuldhulpverlening met € 53.000 verhoogd. Dekking hiervoor vonden we door het budget voor inburgering met € 47.000 te verlagen. Dit is mogelijk omdat de taakstelling voor 2019 lager is dan eerst.
- In 2018 was er incidenteel extra subsidiebudget voor Kwadraad voor de extra inzet van personeel op loket STL. Hierdoor is het budget in 2019 ongeveer € 42.000 lager dan in 2018.

1C Ondersteunende inwoners
Het totale verschil ten opzichte van 2018 bedraagt € 27.000 nadelig. Dit komt vooral door:
- Vanaf 1 januari 2019 bestaat de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo niet meer. In plaats daarvan geldt een vast tarief van € 17,50 per vier weken voor alle gebruikers van maatwerkvoorzieningen Wmo. Hierdoor dalen de inkomsten van eigen bijdragen Wmo met € 160.000.
- Op basis van de laatste prognosebegroting van de TWO Jeugdhulp 2019 is het budget hierop aangepast. Het budget is hierdoor in 2019 € 137.000 hoger dan in 2018.
- Naast de overheveling van € 142.000 naar programma 1A in het kader van RDOG2020 is het budget voor Veilig Thuis in 2019 € 103.000 lager dan in 2018. In de begroting 2018 was extra incidenteel budget beschikbaar.

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Algemene reserve

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-158

0

0

0

0

0

Saldo

-158

0

0

0

0

0

Implementatie 3D transities

Toevoeging

-510

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

-510

0

0

0

0

0

Reserve sociaal domein progr. 1

Toevoeging

1.713

62

507

328

84

-45

Onttrekking

-902

-1.749

-1.807

-496

-287

-246

Saldo

811

-1.688

-1.300

-168

-204

-291

Egalisatie exploitatielasten prog.1

Toevoeging

115

68

0

0

0

0

Onttrekking

-577

0

0

0

0

0

Saldo

-462

68

0

0

0

0

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1

-318

-1.620

-1.300

-168

-204

-291

De informatie over de stortingen en onttrekkingen staat in de Financiële begroting, onderdeel F: Reserves.

Ga naar boven