Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...1C: Ondersteunde inwoners

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1C: Ondersteunde inwoners

Inleiding
Soms hebben inwoners (specialistische) ondersteuning nodig. Dan onderzoeken we welke ondersteuning het beste bij de situatie van de inwoner past. Wat een volwassene nodig heeft, onderzoekt een generalist van Incluzio Leiderdorp. Wat een kind nodig heeft, onderzoekt een medewerker van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT). Vervolgens bieden gecontracteerde (zorg)aanbieders de specialistische ondersteuning. Of de inwoner krijgt een persoonsgebonden budget voor ondersteuning.

Wij willen het JGT meer en beter laten aansluiten op de lokale (of subregionale) situatie. Dit doen we op het niveau van de Leidse regio. In 2019 zijn we hier al mee gestart, met een aanscherping van de opdracht aan het JGT voor 2020. In 2020 hebben de gemeenten in de Leidse regio, met enige vertraging door de maatregelen rondom het coronavirus, via een aanbesteding een nieuwe opdracht uitgezet voor de uitvoering van de gemeentelijke toegang. Vanaf 1 juli 2021 wordt deze nieuwe opdracht aan een partij gegund. In 2021 maken de gemeenten in de Leidse regio ook een keuze voor de contractering van het zorglandschap voor jeugdhulp vanaf 2022.

Vanaf 2022 bestaat de 'centrumgemeenteconstructie' voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) niet meer. Het loslaten van deze centrumgemeenteconstructie is één jaar uitgesteld. In 2022 wordt een begin gemaakt met de decentralisatie van de budgetten beschermd wonen naar alle gemeenten. Het uitgangspunt is dat gemeenten zoveel mogelijk lokaal (of subregionaal) regelen. ­In 2021 gaan de gemeenten in de regio Holland Rijnland verder met de voorbereiding op de decentralisatie van taken en middelen. Binnen Holland Rijnland wordt vanaf 2022 ook de maatschappelijke opvang gedecentraliseerd.

Doel

Alle Leiderdorpers krijgen passende ondersteuning om naar eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving

SMART doel

1. Meer inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk en krijgen op tijd voldoende hulp en ondersteuning.

2. Meer kinderen groeien gezond en veilig op.

3. De omvang van het klantenbestand
Participatiewet ontwikkelt zich in 2021 positiever dan het landelijk gemiddelde.

Activiteiten 2021

1.1 We verstrekken maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo.

2.1 We organiseren een sluitende keten van hulpverlening waarin het kind centraal staat.

3.1 We verstrekken uitkeringen op grond van de Participatiewet.

1.2 We geven uitvoering aan de opvang en huisvesting van kwetsbare groepen.

2.2 We hebben voldoende aanbod kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp.

3.2 We begeleiden mensen in de Wsw naar zo regulier mogelijk werk.

2.3 We organiseren jeugdhulp lokaal en zo dichtbij mogelijk, op het niveau van de Leidse regio.*

3.3 We plaatsen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op een beschutte werkplek nieuw.

* Met uitzondering van jeugd en veiligheid (gedwongen kaders), dit blijft op het niveau van Holland Rijnland.

Wat willen we bereiken?

1. Meer inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk en krijgen op tijd voldoende hulp en ondersteuning
Wanneer inwoners problemen hebben om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving, bieden we op tijd hulp en ondersteuning. We bieden deze ondersteuning dichtbij en op maat. Dit doen we zo veel mogelijk via algemene voorzieningen die toegankelijk zijn voor alle inwoners. Als deze voorzieningen niet passend zijn, zorgen we voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

2. Meer kinderen groeien gezond en veilig op
Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding, veiligheid en gezondheid van hun kinderen. Als ouders vragen hebben over de invulling van deze verantwoordelijkheid of ondersteuning nodig hebben, krijgen zij een passend aanbod. Dit passende aanbod kan laagdrempelige ondersteuning zijn of specialistische hulp. De gemeente voorziet in beide.

3. De omvang van het klantenbestand Participatiewet ontwikkelt zich in 2020 positiever dan het landelijk gemiddelde
Aan de gestage daling van het aantal bijstandsuitkeringen kwam in het laatste kwartaal van 2019 een eind. We wisten net niet onder de grens van driehonderd uitkeringen te komen. Hoewel de cijfers in de eerste helft van 2020 weer langzaam stegen, is nog geen sprake van een sterke toename. Ook de gevolgen van de coronacrisis zien we nog nauwelijks terug in de cijfers. Maar de verwachting is dat dit in 2021 anders is. De werkloosheid loopt immers sterk op en mensen hebben dan geen recht meer op een WW-uitkering. Het Centraal Planbureau gaat in de conceptversie van de Macro Economische Verkenning van 17 augustus 2020 uit van een werkloosheidspercentage dat oploopt naar 7%. Toch doen we het over het algemeen beter dan het landelijk gemiddelde. De economische structuur van de Leidse regio zorgt er mede voor dat de economische vooruitzichten, op de langere termijn, bovengemiddeld positief blijven.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We verstrekken maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo
Inwoners die ondersteuning nodig hebben, doen een melding bij Incluzio Leiderdorp. Als het nodig is, verstrekken we een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorzieningen contracteren de gemeenten in de Leidse regio gezamenlijk. Wij willen een deel van de maatwerkvoorzieningen individuele begeleiding en dagbesteding liever in een algemene voorziening bij Incluzio Leiderdorp onderbrengen. In 2019 zijn we hiermee gestart, in 2021 zetten we deze beweging door. Ook herzien we in Leids regionaal verband de inkoop van een aantal maatwerkvoorzieningen, waaronder huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en begeleiding.

1.2 We geven uitvoering aan de opvang en huisvesting van kwetsbare groepen
In 2021 gaan we verder met de voorbereidingen op de decentralisatie van de maatschappelijke zorg vanaf 2022 (openbare geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en beschermd wonen). We organiseren preventieve voorzieningen in de buurt, zodat kwetsbare inwoners in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Dit doen we via Incluzio Leiderdorp. Daarnaast concretiseren we samen met de gemeenten in de Leidse Regio, woningcorporaties en zorgpartijen de huisvestingsopgave en contracteren we passende ondersteuning voor deze inwoners (maatwerkvoorzieningen).

2.1 We organiseren een sluitende keten van hulpverlening waarin het belang van het kind centraal staat
Kinderen en gezinnen krijgen tijdig passende ondersteuning. De hulpverlening kijkt naar het belang van het kind in relatie tot het gezinssysteem en betrekt de nodige zorg- en veiligheidspartners. De gemeente koopt, samen met de gemeenten in Holland Rijnland, de nodige hulpverlening in. Ook zorgt de gemeente dat de relevante beleidsdomeinen betrokken zijn bij de zorg- en veiligheidsketen (lokaal en regionaal, laagdrempelig en specialistisch).

2.2 We hebben voldoende aanbod kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp
Ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, krijgt deze hulp op een passende manier. De gemeente koopt de nodige hulpverlening in en voorziet daarmee in een passend aanbod.

2.3 We organiseren jeugdhulp lokaal en zo dichtbij mogelijk, op het niveau van de Leidse regio
Eind 2018 besloten de gemeenten in de Leidse regio om de jeugdhulp in Leids regioverband te organiseren. Met als doel de jeugdhulp beter te laten aansluiten op de lokale (of subregionale) situatie. In 2019 maakten we een start met de aanscherping van de opdracht aan het huidige JGT voor 2020. In 2020 hebben de gemeenten in de Leidse regio een aanbesteding uitgezet voor de uitvoering van de gemeentelijke toegang. Vanaf 1 juli 2021 wordt deze nieuwe opdracht aan een partij gegund. Ook hebben de Leidse regio-gemeenten samen met de Duin & Bollenstreek-gemeenten en (op onderdelen) de Rijnstreek-gemeenten in 2020 een inkoopstrategie voor het zorglandschap vastgesteld. Met als doel de administratieve lasten van aanbieders niet te verzwaren. In 2021 geven we deze inkoopstrategie inhoudelijk verder vorm.

3.1 We verstrekken uitkeringen op grond van de Participatiewet
Volgens de gemeenschappelijke regeling Sociale Diensten voert de gemeente Leiden de werk- en inkomenstaken voor de gemeente Leiderdorp uit. Klanten die zich voor een uitkering melden, krijgen een brede intake. Daarin is ook aandacht voor vragen en problemen op andere terreinen. Met deze integrale aanpak proberen we belemmeringen die werk in de weg staan te verminderen of weg te nemen. We kijken continu hoe we de dienstverlening kunnen verbeteren en beter laten aansluiten op de behoeften van de klanten. Hiervoor gebruiken we onder andere de uitkomsten van de periodieke klantervaringsonderzoeken. Sinds 2019 geven we Incluzio Leiderdorp de ruimte om waar wenselijk een sturender aanpak te hanteren bij het invullen van de tegenprestatie.

3.2 We begeleiden mensen in de Wsw naar zo regulier mogelijk werk
DZB Leiden voert voor Leiderdorp de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Hoe DZB dat doet, legt het samenwerkingsverband van Leiden en Leiderdorp periodiek vast in een managementcontract. Die afspraken gaan onder andere over doelen, resultaten, kaders en monitoring. De afgelopen jaren stroomde vooral de groep werknemers met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt succesvol uit. De achterblijvende groep is in toenemende mate afhankelijk van begeleiding of heeft een beschutte werkomgeving nodig. Omdat dit naar verhouding dure werkplekken zijn, nemen de kosten voor de gemeenten zonder aanvullende maatregelen steeds verder toe. Daarom steunen we de doorontwikkeling van DZB naar een solide, financieel gezonde en toekomstbestendige instelling, waarbij de inkomsten en uitgaven structureel in balans zijn.

3.3 We plaatsen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op een beschutte werkplek
Met de invoering van de Participatiewet in 2015 streefde het Rijk naar 30.000 nieuwe beschutte werkplekken. Leiderdorp onderschrijft dit streven: wij vinden dat iedereen naar vermogen moet kunnen meedoen aan de samenleving. De resultaten blijven echter landelijk én lokaal achter bij de gestelde doelen. Dat komt doordat meer mensen dan verwacht in een andere doelgroep vallen, zoals banenafspraak of arbeidsmatige dagbesteding. Toch zien we voldoende groepen die baat hebben bij een beschutte werkplek. DZB bevestigt dit beeld. Daarom staat in het nieuwe beleidsplan Participatiewet 2020 - dat naar verwachting eind 2020 wordt vastgesteld - dat we het aantal beschutte werkplekken naar zes willen uitbreiden.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2017 (w)

2018 (w)

2019 (w)

2020 (b)

2021 (b)

2022 (b)

2023 (b)

2024 (b)

1.1 Aantal inwoners met een maatwerkvoorziening Wmo

1959

1992

2.500

2.500

2.500

2.500

1.1 % inwoners dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed beoordeelt

87%

83%

85 %

90%

90%

90%

90%

2.1 Aantal aanmeldingen JGT

366*

365

313

375

375

375

375

375

2.2 % jongeren met jeugdhulp

12,6%

13%

11,6%

12,5%

12%

11,5%

11%

11%

2.3 Aantal gesloten plaatsingen jeugd

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4 Aantal meldingen JBT

11

nnb

5

4

4

4

4

4

3.1 Aantal uitkeringen Participatiewet op 31-12

363

346

316

310

400

350

325

300

3.2 % Wsw buiten geplaatst

33,6%

31,3%

30,2%

30%

30%

28%

28%

28%

3.3 Aantal klanten op beschutte werkplek nieuw (cumulatief)

3

3

1

4

6

6

6

6

Ga naar boven