Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...1C: Ondersteunde inwoners

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1C: Ondersteunde inwoners

Inleiding
Als inwoners specialistische ondersteuning nodig hebben, onderzoekt een generalist van Incluzio Leiderdorp (volwassenen) of een medewerker van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT, als onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin) welke specialistische ondersteuning het beste bij de situatie van de inwoner past. Gecontracteerde (zorg)aanbieders bieden de specialistische ondersteuning. Of de ondersteuning wordt ingezet via een persoonsgebonden budget. Wij hebben Incluzio Leiderdorp de opdracht verstrekt om meer in te zetten op algemene en collectieve voorzieningen. Tegen die achtergrond is het van belang te kijken naar de manier waarop de maatwerkvoorzieningen Wmo en de specialistische jeugdhulp op dit moment zijn gecontracteerd. Binnen de jeugdhulp willlen wij het JGT meer en beter aan laten sluiten op de lokale (of subregionale) situatie.

In 2021 verdwijnt de 'centrumgemeenteconstructie' voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). De budgetten worden gedecentraliseerd naar alle gemeenten. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk lokaal (of subregionaal) wordt geregeld. ­In 2019 gaan de gemeenten in de regio Holland Rijnland verder met de voorbereiding op de decentralisatie van taken en middelen.

Doel

Alle Leiderdorpers krijgen passende ondersteuning om naar eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving

SMART doel

1. Meer inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk en krijgen op tijd voldoende hulp en ondersteuning.

2. Meer kinderen groeien gezond en veilig op.

3. De omvang van het klantenbestand
Participatiewet ontwikkelt zich in 2019 positiever dan het landelijk gemiddelde.

Activiteiten 2019

1.1 We verstrekken maatwerkvoorzieningen via de Wmo.

2.1 We organiseren een sluitende keten van hulpverlening waarin het kind centraal staat.

3.1 We verstrekken uitkeringen op grond van de Participatiewet.

1.2 We geven uitvoering aan de opvang en huisvesting van kwetsbare groepen.

2.2 We stellen voldoende aanbod van kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp beschikbaar.

3.2 We begeleiden (waar mogelijk) mensen in de Wsw naar zo regulier mogelijk werk.

1.3 We zorgen voor een sluitende keten van zorg en veiligheid voor alle inwoners.

3.3 We plaatsen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op een beschutte werkplek nieuw.

Wat willen we bereiken?

1. Meer inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk en krijgen op tijd voldoende hulp en ondersteuning
Een inwoner die (tijdelijk) moeite heeft om deel te nemen aan de samenleving bieden we ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit geldt bijvoorbeeld voor inwoners met een fysieke of geestelijke beperking die als gevolg daarvan problemen ervaren. Vanaf 2021 worden wij, naast de ondersteuning die we nu al bieden, verantwoordelijk voor de maatschappelijke zorg (ondersteuning aan dak- en thuislozen, beschermd wonen en openbare geestelijke gezondheidszorg). Alle Leiderdorpers die ondersteuning nodig hebben, krijgen deze ondersteuning dichtbij en op maat. Voor inwoners die niet meer zelfstandig kunnen wonen, of waar ondersteuning in de eigen woonomgeving tekortschiet, is (tijdelijk of permanent) opvang aanwezig.

2. Meer kinderen groeien gezond en veilig op
De opvoeding en ontwikkeling van kinderen is in eerste instantie een taak van de ouders. Ook als zij daarbij hulp nodig hebben. Soms lukt het ouders ondanks hulp van hun netwerk of het JGT niet om die taak op zich te nemen. Of er zijn zorgen om een kind waardoor het kind zich niet goed kan ontwikkelen. Als er hulp nodig is, doen we wat nodig is naar behoefte: ‘zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig’. Naast de rol van de ouders is er een rol weggelegd voor specialisten. Wij zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze specialistische ondersteuning.

3. De omvang van het klantenbestand Participatiewet ontwikkelt zich in 2019 positiever dan het landelijk gemiddelde
De gevolgen van de crisis van 2008 waren relatief lang merkbaar in het aantal bijstandsuitkeringen. Pas vanaf het laatste kwartaal van 2017 zien we een voorzichtige daling van het aantal bijstandsuitkeringen. De economische vooruitzichten zijn onverminderd positief en het aantal sectoren waar een personeelstekort dreigt neemt toe. De regio rond Leiden presteert beter dan gemiddeld en dat biedt kansen. Daar staan onzekere internationale ontwikkelingen tegenover, die een mogelijke negatieve impact hebben op de groei. We spreken klanten aan op hun eigen verantwoordelijkheid: zij moeten actief zoeken naar werk en participeren in de samenleving.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We verstrekken maatwerkvoorzieningen via de Wmo
Via Incluzio Leiderdorp voeren we gesprekken met inwoners die een probleem hebben. Als een maatwerkvoorziening nodig is om problemen op te lossen adviseert Incluzio Leiderdorp de gemeente daarover. De maatwerkvoorzieningen hebben we gecontracteerd, samen met de gemeenten in de Leidse regio. Ons doel is het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen voor dagbesteding en individuele begeleiding met 40% te laten afnemen. We bezoeken alle inwoners met een maatwerkvoorziening dagbesteding en individuele begeleiding thuis. We gaan niet langer uit van voorzieningen voor specifieke doelgroepen, maar bieden algemene voorzieningen in de buurt of wijk. Daarover maken we afspraken met Incluzio Leiderdorp. Ook maken we afspraken over het werkproces, richten wij onze backoffice zo in dat we optimaal kunnen samenwerken met Incluzio Leiderdorp en sluiten we de administratieve processen aan op de werkwijze van het JGT. We onderzoeken of we de maatwerkvoorzieningen Wmo (met name dagbesteding en individuele begeleiding) op een andere manier kunnen contracteren, zodat ze beter aansluiten op de algemene en collectieve voorzieningen van Incluzio Leiderdorp.

Vanaf 1 januari 2019 bestaat de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen Wmo niet meer. In plaats daarvan geldt een vast tarief van € 17,50 per vier weken voor alle gebruikers van maatwerkvoorzieningen Wmo. Wij richten onze werkprocessen in op dit abonnementstarief. Wij blijven daarbij scherp op een mogelijke stijging van het gebruik van de maatwerkvoorzieningen (we houden rekening met een stijging van 10%). Als het nodig is, ontwikkelen we beheersmaatregelen samen met de gemeenten in de Leidse regio.

1.2 We geven uitvoering aan de opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

Vanaf 2021 worden wij verantwoordelijk voor de maatschappelijke zorg (opvang van dak- en thuislozen, beschermd wonen en openbare geestelijke gezondheidszorg). ­In 2019 gaan we verder met de voorbereiding op de decentralisatie van deze taken en middelen. We brengen in kaart hoe groot de huisvestingsopgave van de kwetsbare groepen is, we maken afspraken met onze partners en stellen samenwerkingsafspraken op met de gemeenten in de Leidse regio. We onderzoeken welke huivestingsmogelijkheden Leiderdorp heeft en gaan actief aan de slag om deze mogelijkheden te benutten.

1.3 We zorgen voor een sluitende zorg- en veiligheidsketen

Inwoners krijgen passende ondersteuning als dat nodig is, ook als de problematiek complex of meervoudig is. Inwoners ervaren geen belemmeringen als de samenwerking tussen partijen niet optimaal is. We stellen samenwerkingsafspraken op tussen onze partners.

2.1 We organiseren een sluitende keten van hulpverlening waarin het kind centraal staat
Kinderen en gezinnen krijgen tijdig passende ondersteuning als dat nodig is, ook als de problematiek complex of meervoudig is. We organiseren een sluitende keten van lokale en regionale hulpverlening, ook als het gaat om de overgang van vrijwillige naar gedwongen hulpverlening. Soms zijn oplossingen uit andere domeinen daarbij cruciaal. Denk aan wonen, werk, schuldhulpverlening, bijstand en onderwijs.

2.2 We stellen voldoende aanbod van kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp beschikbaar
We organiseren een aanbod van gespecialiseerde jeugdhulp dat kwalitatief en kwantitatief toereikend is. Ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, krijgt deze hulp. Vanwege het specifieke karakter en de complexiteit van het inkoopproces hebben wij de inkoop van jeugdhulp tot en met 2019 regionaal bij de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland belegd. In 2019 gaan wij opnieuw verkennen welke schaalgrootte passend is bij de inkoop van jeugdhulp. Ook evalueren we het regionaal beleidsteam jeugd.

3.1 We verstrekken uitkeringen op grond van de Participatiewet
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Diensten ligt de uitvoering bij de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in Leiden. In 2019 treedt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) in werking. Daarin evalueren we de werking en gevolgen van de twee jaar geleden ingevoerde eenvoudigere bekostigingssystematiek. Klanten die zich melden voor een uitkering krijgen een brede intake, waarin ook aandacht is voor vragen op andere terreinen. Met deze integrale aanpak zorgen we dat mensen snel en adequaat de juiste ondersteuning ontvangen en voorkomen we dat ze tussen wal en schip belanden.

3.2 We begeleiden (waar mogelijk) mensen in de Wsw naar zo regulier mogelijk werk
Het samenwerkingsverband van de gemeenten Leiden en Leiderdorp maakt (jaarlijks) afspraken met DZB over het bevorderen van de uitstroom van mensen met een Wsw-dienstverband naar zo regulier mogelijk werk. Vooral de groep met de meeste arbeidspotentie stroomt succesvol uit. De achterblijvende groep is vaak aangewezen op een beschutte werkomgeving en lastiger extern te plaatsen. Dit zijn relatief dure werkplekken. De gemeentelijke bijdrage per formatieplaats zal de komende jaren verder oplopen.

3.3 We plaatsen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op een beschutte werkplek nieuw
Met de Participatiewet streeft het Rijk naar 30.000 nieuwe beschutte werkplekken voor mensen die alleen arbeid kunnen verrichten in een beschutte werkomgeving. Wij onderschrijven dit streven, omdat we vinden dat iedereen naar vermogen moet kunnen meedoen aan de samenleving. De realiteit blijkt evenwel weerbarstig. Het aantal beschutte werkplekken blijft landelijk substantieel achter bij de ambities. Sinds de tweede helft van 2017 is een inhaalslag zichtbaar. Ons doel is het aantal verder te laten groeien. We hebben onze ambities ten opzichte van vorig jaar iets naar boven bijgesteld.

Prestatie-indicatoren17)

Omschrijving

2017 (w)

2018 (b)

2019 (b)

2020 (b)

2021 (b)

2022 (b)

Prestatie-indicatoren

1.1 Aantal inwoners met een maatwerkvoorziening Wmo

1959

<2000

<2200

<2300

<2300

<2300

1.1 % Inwoners dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed beoordeelt

86%

90%

90%

90%

90%

90%

2.1 Aantal aanmeldingen JGT

349

<300

<300

<300

<300

<300

2.2 % jongeren met jeugdhulp

11,2%

<11,3%

<11%

<11%

<10,5%

<10%

2.3 Aantal gesloten plaatsingen jeugd

0

0

0

0

0

0

2.4 Aantal meldingen JBT

11

6

5

4

4

4

3.1 Aantal uitkeringen op grond van de Participatiewet op 31-12

363

355

340

325

310

295

3.2 % Wsw buiten geplaatst

33,6%

35%

35%

35%

35%

35%

3.3 Aantal klanten op beschutte werkplek nieuw (cumulatief)

3

3

5

6

8

9

Ga naar boven