Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...1B: Zelfredzame inwoners

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1B: Zelfredzame inwoners

Inleiding
Met Incluzio Leiderdorp krijgen wij per 1 januari 2019 één organisatie voor alle preventieve en algemene welzijnsvoorzieningen. Zo kunnen wij de dienstverlening op sociaal gebied beter stroomlijnen en ontstaat een herkenbaar en dekkend aanbod van algemene en collectieve dienstverlening op maat voor alle inwoners. In de opdracht aan Incluzio Leiderdorp hebben we verschillende vormen van ondersteuning samengebracht: het ouderen- en jongerenwerk, de ondersteuning die het Sociaal Team Leiderdorp bood, het Sport Servicepunt en de mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning. Dit maakt het mogelijk om de dienstverlening meer in samenhang te brengen en beter op de wensen van de inwoners af te stemmen. We streven samen met Incluzio Leiderdorp naar een wijkgerichte benadering, met inwoners die bereid zijn om elkaar, als dat nodig is, te helpen.

Doel

Inwoners kunnen naar vermogen meedoen en krijgen op tijd hulp als dat nodig is

SMART doel

1. Meer inwoners ondersteunen en helpen elkaar en zetten zich actief in voor een veilige een leefbare omgeving.

2. Alle Leiderdorpers hebben toegang tot welzijns- en algemene voorzieningen.

3. Kinderen in Leiderdorp kunnen zich voldoende ontwikkelen en groeien gezond en veilig op.

4. In 2019 neemt 60% van het klantenbestand Participatiewet actief deel aan de samenleving en is maatschappelijk betrokken.

Activiteiten 2019

1.1 We ondersteunen mantelzorgers.

2.1 We faciliteren een samenhangend en dekkend ondersteunings-aanbod van algemene en collectieve voorzieningen voor alle inwoners.

3.1 We voeren de wettelijke taken uit op het gebied van de jeugdgezondheids-zorg.

4.1 We stimuleren de uitstroom Participatiewet door de inzet van (effectieve) re-integratie-instrumenten.

1.2 We ondersteunen vrijwilligers.

2.2 We ondersteunen statushouders.

3.2 We stimuleren preventieve activiteiten en verbinden lokale partners op het gebied van jeugd.

4.2 We hebben een integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid.

1.3 We maken van Leiderdorp een dementie-vriendelijke gemeente.

4.3 We bieden ondersteuning aan minimahuishoudens en bieden laagdrempelige schuldhulpverlening.

1.4 We onderzoeken de instelling van een overkoepelende welzijnsadviesraad.

4.4 We gebruiken nieuwe vormen van participatie in de wijk als re-integratie of werk nog niet aan de orde zijn.

Wat willen we bereiken?

1. Meer inwoners ondersteunen en helpen elkaar en zetten zich actief in voor een veilige een leefbare omgeving

Een prettige leefomgeving is voor iedereen belangrijk. Inwoners zetten zich daarvoor in en helpen elkaar als dat nodig is. Mensen letten op elkaar. Zo voorkomen we dat mensen eenzaam worden. Vrijwilligers vinden een goede balans tussen werk en vrije tijd en kunnen zich in blijven zetten voor anderen en voor het dorp. Dit zorgt ook voor zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Voor mantelzorgers is het mogelijk om de mantelzorg zoveel mogelijk te blijven combineren met het 'normale' leven.

2. Alle Leiderdorpers hebben toegang tot welzijns- en algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn voor alle inwoners toegankelijk. Bij Incluzio Leiderdorp kunnen zij terecht voor vragen, hulp of tijdelijke ondersteuning, zonder verwijzing van bijvoorbeeld een arts of andere instantie. Als het nodig is verwijst Incluzio Leiderdorp mensen door naar andere (specialistische) voorzieningen.

3. Kinderen in Leiderdorp kunnen zich voldoende ontwikkelen en groeien gezond en veilig op

Opvoeden, de gezondheid van kinderen en het zorgen voor een veilige leefomgeving zijn taken van de ouders. Als het nodig is, geven wij ouders en hun kinderen hierbij lichte ondersteuning. Het uitgangspunt is om ouders zo zelfstandig mogelijk te laten zijn, met het belang van het kind voorop. De ondersteuning is laagdrempelig, vooral gericht op preventie en ondersteuning in een vroeg stadium (vroegsignalering). Lukt het ouders, ondanks hulp, niet om hun verantwoordelijkheid te nemen, dan is een rol weggelegd voor ondersteuners in hun netwerk, vrijwilligers of hulpverleners.

4. In 2018 neemt 60% van het klantenbestand Participatiewet actief deel aan de samenleving en is maatschappelijk betrokken

We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij. Ons uitgangspunt is dat zij naar vermogen participeren. Dat kan door arbeid, het volgen van onderwijs of - als werk of scholing nog niet aan de orde is - op een andere wijze. Waar nodig bieden we ondersteuning. Dat kan op verschillende manieren.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We ondersteunen mantelzorgers
Mantelzorgers worden ondersteund en voelen zich gezien en geholpen. Zo kunnen zij de mantelzorg blijven combineren met hun eigen leven. Ondersteuning van mantelzorgers organiseren wij via Incluzio Leiderdorp. Naast ondersteuning ontvangen mantelzorgers in Leiderdorp jaarlijks de mantelzorgwaardering.

1.2 We ondersteunen vrijwilligers
We versterken het ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers en stimuleren inwoners om zich vrijwillig in te zetten. Het ondersteuningsaanbod organiseren we via Incluzio Leiderdorp. Met de jaarlijkse vrijwilligersprijs waarderen wij vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties voor hun inzet. We maken het mogelijk dat ook inwoners met een laag inkomen vrijwilligerswerk kunnen doen. Wij vergoeden de leges voor de verklaring omtrent gedrag (VOG) als inwoners dit zelf niet kunnen betalen.

1.3 We maken van Leiderdorp een dementievriendelijke gemeente
Het aantal mensen met dementie neemt toe. Hierdoor krijgen meer inwoners en organisaties in de dagelijkse praktijk te maken met mensen met dementie. We maken van Leiderdorp een dementievriendelijke gemeente, waar inwoners met dementie met hulp van vrijwilligers en sociale netwerken zo lang mogelijk kunnen participeren. Aandacht gaat uit naar het vergroten van de kennis over dementie en begeleiding op maat.

1.4 We onderzoeken de instelling van een overkoepelende welzijnsadviesraad
Op 1 januari 2019 gaat Incluzio Leiderdorp van start met een brede opdracht op het gebied van welzijn. Daarmee groeit de behoefte aan een brede overkoepelende welzijnsadviesraad, die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt. We onderzoeken de mogelijkheden, inclusief samenstelling en deskundigheid. We hebben daarbij aandacht voor een goede aansluiting met aanpalende beleidsterreinen.

2.1 We faciliteren een samenhangend en dekkend ondersteuningsaanbod van algemene en collectieve voorzieningen voor alle inwoners
Incluzio Leiderdorp biedt een samenhangend en dekkend ondersteuningsaanbod gericht op welzijn en preventie. Speerpunten van het aanbod zijn toegankelijkheid, herkenbaarheid en nabijheid. Het ondersteuningsaanbod sluit aan op de vragen van onze inwoners en de ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving geboden. Als opdrachtgever sturen we op samenwerking tussen partners, gericht op het voorkomen of verminderen van problemen bij inwoners of het oplossen ervan. Het kan om verschillende problemen gaan, waaronder eenzaamheid. We faciliteren dit door gezamenlijke huisvesting, ontschotting van budgetten en integrale resultaatafspraken. We zetten bijvoorbeeld in op een steviger verbinding tussen welzijnsactiviteiten en specialistische ondersteuning, opvoedondersteuning, jeugdhulp (JGT) en begeleiding bij schulden. Partijen die we niet direct aansturen, vragen we een signalerende functie te vervullen. Denk aan de wijkagent of de diaconie.

2.3 We ondersteunen statushouders
Maatschappelijke begeleiding van statushouders is gericht op wegwijs maken in de nieuwe leefomgeving en zelfredzaamheid. Het gaat om praktische hulp, hulp bij de start van de inburgering, stimuleren van participatie en integratie, en de uitvoering van het partcipatieverklaringstraject.

3.1 We voeren de wettelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg uit
We bieden jeugdgezondheidszorg (JGZ) op grond van de Wet publieke gezondheid. Het doel van de JGZ is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 19 jaar. De JGZ voert, vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), alle preventieve screeningen uit. Zo speelt de JGZ een belangrijke rol in de vroegsignalering van risico's, korte interventies en doorverwijzing, bijvoorbeeld naar het Jeugd- en Gezinsteam (JGT).

3.2 We stimuleren preventieve activiteiten en verbinden lokale partners op het gebied van jeugd
Preventie is belangrijk. Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar juist ook om grotere problemen bij kinderen en het gezin waarin zij leven te voorkomen. De afgelopen jaren hebben we vooral ingezet op de nieuwe taken vanuit de Jeugdwet. Nu is het tijd om nog meer in te zetten op preventie. Met Incluzio Leiderdorp willen we dit effectiever én efficiënter doen. In nauwe samenwerking met CJG, JGT en Incluzio Leiderdorp geven we dit vanaf 2019 vorm.

4.1 We stimuleren de uitstroom Participatiewet door de inzet van (effectieve) re-integratieinstrumenten
Voor het stimuleren en faciliteren van de uitstroom van mensen met een uitkering naar (bij voorkeur zo regulier mogelijk) werk ontvangen we middelen van het Rijk. De hoogte daarvan is echter ontoereikend. Daarom zetten we jaarlijks extra gemeentelijke middelen in. We gebruiken nieuwe instrumenten, als die naar verwachting bijdragen aan het verhogen van de uitstroom van de doelgroep. Een van die instrumenten is de garantiebaan (Sociaal Akkoord, 2013). We plaatsen mensen met een arbeidsbeperking bij externe werkgevers en creëren ook garantiebanen binnen de eigen gemeentelijke organisatie.

In 2019 stellen we een nieuw Beleidsplan Participatiewet op. Hierin verwerken we zowel opgedane ervaringen als nieuwe inzichten. We sluiten zoveel mogelijk aan bij lokale en regionale ontwikkelingen en werken nauw samen en stemmen af met Leiden en de andere Leidse regiogemeenten. Daarnaast ronden we de in 2018 gestarte verkenning af, naar samenwerking op het gebied van arbeidsmarktbeleid en het stimuleren van sociaal ondernemerschap in de Leidse regio. Een van de opgaven is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te koppelen aan de grote tekortsectoren in de regio: zorg, onderwijs en techniek.

4.2 We hebben een integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid
Project JA (Jongeren op de Arbeidsmarkt) ondersteunt jongeren tot 27 jaar bij het vinden van werk of leidt ze terug naar onderwijs. Projcet JA begeleidt ook jongeren met een arbeidsbeperking én arbeidsvermogen, die geen aanspraak meer kunnen maken op een uitkering op grond van de Wajong.

4.3 We bieden ondersteuning aan minimahuishoudens en bieden laagdrempelige schuldhulpverlening
Van onze inwoners verwachten we dat ze steeds meer zaken oplossen binnen hun eigen netwerk. Dit veronderstelt een mate van maatschappelijke participatie die niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Met ons minimabeleid willen we inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid geven om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Het minimabeleid kent diverse regelingen. In 2019 onderzoeken we de mogelijkheden om meer maatwerk te bieden bij het bevorderen van participatie.

Het bieden van schuldhulpverlening ligt hiermee in lijn. Schulden kunnen een belangrijke belemmering vormen om te participeren. Met de gemeentelijke schuldhulpverlening willen we een bijdrage leveren aan het wegnemen van deze belemmeringen voor die burgers die dit zelf of met steun van hun sociale omgeving niet kunnen. De ondersteuning moet leiden tot een structurele verbetering van hun financiële situatie, zodat deze geen drempel meer vormt voor deelname aan de samenleving. De schuldhulpverlening is breed toegankelijk, laagdrempelig en integraal. We hebben speciale aandacht voor preventie, vroegtijdige signalering en duurzame gedragsverandering. Zo voorkomen we dat mensen in een problematische schuldsituatie terechtkomen of daarin terugvallen na een succesvol schuldhulpverleningstraject.

4.4 We gebruiken nieuwe vormen van participatie in de wijk als re-integratie of werk nog niet aan de orde zijn Een van de uitgangspunten van ons beleid is dat mensen op een andere manier participeren als betaald werk of re-integratie (nog) niet mogelijk zijn. Binnen de Leidse regio bieden we, in samenwerking met organisaties op het maatschappelijke terrein, nieuwe vormen van participatie in de wijk. Het gaat om vrijwilligerswerk, mantelzorg, sociale activeringstrajecten, dagbesteding en de tegenprestatie.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2017 (w)

2018 (b)

2019 (b)

2020 (b)

2021 (b)

2022 (b)

Prestatie-indicatoren

1.1 % Leiderdorpers dat mantelzorg verleend

29%

30%

30%

30%

30%

30%

1.1 % mantelzorgers dat tamelijk tot zwaar belast is

24%

24%

23%

23%

22%

22%

1.2 % Leiderdorpers dat vrijwilligerswerk doet

35%

40%

40%

45%

45%

50%

1.3 % Inwoners dat buurtgenoten helpt

86%

90%

90%

90%

90%

90%

1.3 % Inwoners dat aandacht heeft gegeven aan een buurtbewoner in een zorgwekkende situatie

31%

35%

35%

40%

40%

40%

2.1 % Leiderdorpers dat in 2018 gebruikmaakte van een maatwerkvoorziening en nu gebruikmaakt van een algemene voorziening

nvt

40%

50%

nvt

nvt

nvt

2.1 % Leiderdorpers dat Incluzio Leiderdorp kent

2.1 % Leiderdorpers dat weet waarvoor ze bij Incluzio Leiderdorp terecht kunnen

33% (STL)

2.2 % statushouders dat maatschappelijke begeleiding krijgt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.2 % jongeren in Leiderdorp dat weet waar ze terecht kunnen met problemen en zorgen

14

19

24

30

35

40

4.1.1 Aantal klanten dat jaarlijks op garantiebaan wordt geplaatst 1

8

10

10

10

12

12

4.1.2 % succesvol beëindigde trajecten ten opzichte van alle beëindigde trajecten

72,3%

50%

70%

70%

70%

70%

4.2 % succesvolle uitstroom project JA2

64%

60%

60%

60%

60%

60%

4.3 % succesvolle schuldhulpverleningstrajecten3

65,4%

60%

60%

60%

60%

60%

4.4 % van klantenbestand dat maatschappelijk actief is

58,7%

60%

60%

60%

60%

60%

  1. 1Het stimuleren van garantiebanen stond oorspronkelijk ook als activiteit in programma 2A, maar dan gericht op het informeren van werkgevers. Hoewel dat van belang blijft, is dat geen doel op zich en daardoor geen geschikte indicator. Het gaat uiteindelijk om het daadwerkelijk realiseren van garantiebanen.
  2. 2Het percentage geeft de verhouding weer tussen het aantal jongeren dat uitstroomt naar werk of onderwijs ten opzichte van het totaal aantal jongeren met een afgehandele aanvraag voor een bijstandsuitkering.
  3. 3Schuldhulpverleningstrajecten zijn trajecten die leiden tot een schuldregeling (schuldbemiddeling of saneringskrediet).
Ga naar boven