Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...1B: Zelfredzame inwoners

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1B: Zelfredzame inwoners

Inleiding
Sinds 2019 is Incluzio Leiderdorp verantwoordelijk voor alle preventieve en algemene welzijnsvoorzieningen. Met als gevolg dat wij de dienstverlening op sociaal gebied beter kunnen stroomlijnen. Ook ontstaat er een herkenbaar en dekkend aanbod van algemene en collectieve dienstverlening. In de opdracht aan Incluzio Leiderdorp brachten we verschillende vormen van ondersteuning samen. Denk aan het ouderen- en jongerenwerk, het Sociaal Team Leiderdorp, het Sport Servicepunt en de mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning. Incluzio Leiderdorp kan de dienstverlening meer in samenhang brengen en beter op de wensen van de inwoners afstemmen. Incluzio Leiderdorp hanteert een wijkgerichte benadering en stimuleert inwoners om elkaar te helpen. We hebben extra aandacht voor mensen in een kwetsbare positie, zoals mensen met een (arbeids)handicap, een psychische kwetsbaarheid, een uitkering, een laag inkomen of schulden.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een laagdrempelige voorziening gericht op opvoed- en opgroeiondersteuning. Opvoeders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen hier terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Het CJG geeft advies, ondersteuning en hulp op maat. Samen met Incluzio Leiderdorp, het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) en het Jeugd Preventie Team (JPT) richt het CJG zich op preventieve activiteiten.

Doel

Inwoners kunnen naar vermogen meedoen en krijgen op tijd hulp

SMART doel

1. Meer inwoners ondersteunen en helpen elkaar en zetten zich actief in voor een veilige en leefbare omgeving.

2. Alle Leiderdorpers hebben toegang tot welzijns- en algemene voorzieningen.

3. Kinderen in Leiderdorp kunnen zich voldoende ontwikkelen en groeien gezond en veilig op.

4. In 2021 neemt 60% van het klantenbestand Participatiewet actief deel aan de samenleving en is maatschappelijk betrokken.

Activiteiten 2021

1.1 We ondersteunen mantelzorgers.

2.1 We faciliteren een samenhangend en dekkend aanbod van algemene en collectieve voorzieningen voor alle inwoners.

3.1 We voeren de wettelijke jeugdgezondheidszorgtaken uit.

4.1 We stimuleren de uitstroom Participatiewet met de inzet van (effectieve) re-integratieinstrumenten.

1.2 We ondersteunen vrijwilligers.

2.2 We ondersteunen statushouders.

3.2 We stimuleren preventieve activiteiten en verbinden lokale jeugdpartners.

4.2 We hebben een integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid.

1.3 We maken van Leiderdorp een dementie-vriendelijke gemeente.

4.3 We ondersteunen minimahuishoudens en bieden laagdrempelige schuldhulpverlening.

1.4 We gaan eenzaamheid tegen.

4.4 We gebruiken alternatieve vormen van participatie in de wijk als re-integratie of werk nog niet aan de orde zijn.

Wat willen we bereiken?

1. Meer inwoners ondersteunen en helpen elkaar en zetten zich actief in voor een veilige en leefbare omgeving

Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Ze zetten zich hiervoor in en helpen elkaar. Inwoners letten op elkaar als dat nodig is en voorkomen eenzaamheid zoveel mogelijk. Als inwoners zich vrijwillig inzetten, houden ze de balans tussen werk en vrije tijd goed in de gaten. Zodat zij zich kunnen blijven inzetten. Mantelzorgers kunnen hun mantelzorgtaken combineren met het 'normale leven'. Ze ervaren geen verschijnselen van overbelasting en voelen zich gewaardeerd, zowel door de persoon die zorg ontvangt als door de samenleving.

2. Alle Leiderdorpers hebben toegang tot welzijns- en algemene voorzieningen

Inwoners kunnen bij Incluzio Leiderdorp terecht voor vragen, hulp of ondersteuning. Incluzio brengt de talenten, situatie en behoefte van de inwoner in kaart. Wanneer nodig draagt Incluzio Leiderdorp de inwoner over aan een 'specialist'. Bijvoorbeeld een zorgaanbieder of de Stadsbank. Incluzio Leiderdorp biedt daarnaast activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, zodat inwoners een zinvolle dagbesteding kunnen hebben. Ook ondersteunt Incluzio inwoners die zelf activiteiten willen organiseren.

3. Kinderen in Leiderdorp kunnen zich voldoende ontwikkelen en groeien gezond en veilig op

De verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders, maar wanneer nodig bieden wij ondersteuning. Ons uitgangspunt is dat deze ondersteuning laagdrempelig is en zoveel mogelijk in de 'natuurlijke omgeving' van het kind of gezin plaatsvindt. Bijvoorbeeld op school. Het CJG en Incluzio Leiderdorp kunnen signalen vroeg oppakken en zorgen dat situaties niet escaleren. Ook als instanties betrokken zijn, blijven ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.

4. In 2021 neemt 60% van het klantenbestand Participatiewet actief deel aan de samenleving en is maatschappelijk betrokken
Zoveel mogelijk mensen doen zo zelfstandig mogelijk mee in de maatschappij. Ons uitgangspunt is dat inwoners naar vermogen participeren. Dat kan via werk, het volgen van onderwijs of - als werk of scholing nog niet aan de orde zijn - andere vormen van maatschappelijke participatie. Waar nodig bieden we ondersteuning.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We ondersteunen mantelzorgers
Mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen van Incluzio Leiderdorp. Zij weten dat ze daar terechtkunnen voor ondersteuning en voelen zich gehoord en geholpen. Zo kunnen zij de mantelzorg blijven combineren met hun eigen leven. Naast de individuele ondersteuning, activiteiten en bijeenkomsten van Incluzio Leiderdorp organiseren wij samen de jaarlijke mantelzorgwaardering.

1.2 We ondersteunen vrijwilligers
Samen met Incluzio Leiderdorp versterken we het ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers en stimuleren we inwoners om zich vrijwillig in te zetten. De jaarlijkse vrijwilligersprijs laat zien hoeveel waardering we voor de vrijwilligers hebben. Als gemeente hebben we een vrijwilligersverzekering afgesloten die schade, opgelopen tijdens vrijwilligerswerk of mantelzorg, vergoedt. We vinden dat ook inwoners met een laag inkomen vrijwilligerswerk moeten kunnen doen. Daarom vergoeden we de kosten van de leges als zij een Verklaring omtrent gedrag (VOG) moeten aanvragen.

1.3 We maken van Leiderdorp een dementievriendelijke gemeente
Het aantal inwoners met dementie stijgt. Steeds meer inwoners en organisaties komen in het dagelijks contact in aanraking met dementie. We gaan verder met van Leiderdorp een dementievriendelijke gemeente maken. Zodat inwoners met dementie zolang mogelijk kunnen blijven participeren. We werken nauw samen met Incluzio Leiderdorp. Onze rol is faciliterend en verbindend, Incluzio Leiderdorp neemt de uitvoering op zich. Bij de uitvoering betrekt Incluzio Leiderdorp inwoners en ervaringsdeskundigen.

1.4. We bestrijden eenzaamheid

Iedereen voelt zich weleens eenzaam, maar langdurige eenzaamheid willen we voorkomen. Dat doen we samen met Incluzio Leiderdorp. We focussen ons niet alleen op ouderen, maar bijvoorbeeld ook op alleenstaande ouders en jongeren. We bieden uiteenlopende activiteiten en bezoeken aan, zoals een eetclub voor jongeren en het weduwebezoek. Ook creëren we bewustwording in de wijken en buurten. Inwoners letten op elkaar en trekken op tijd aan de bel als zij vermoeden dat een buurtbewoner eenzaam is.

2.1 We faciliteren een samenhangend en dekkend aanbod van algemene en collectieve voorzieningen voor alle inwoners
Incluzio Leiderdorp biedt een samenhangend en dekkend aanbod van laagdrempelige ondersteuning en activiteiten. Het aanbod sluit aan op de vraag en de behoeften van de inwoners en wordt zoveel mogelijk in hun directe leefomgeving georganiseerd. Het gaat om verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding. Denk aan budgetcoaching, de vitaliteitscoach, het dagprogramma voor senioren en activiteiten van Jong Leiderdorp. We geven Incluzio Leiderdorp de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze de doelen in de overeenkomst bereiken. Wij monitoren de voortgang en faciliteren Incluzio Leiderdorp met integrale resultaatafspraken en het ontschotten van budgetten.

2.2 We ondersteunen statushouders
We ondersteunen statushouders bij het vinden van hun weg in de Leiderdorpse samenleving. Dit doen we samen met Incluzio Leiderdorp, Vluchtelingenwerk en Project JAS. Incluzio Leiderdorp pakt vanaf de toewijzing van een woning de begeleiding van de vluchteling op. Ze gaan mee naar afspraken, maken de vluchteling wegwijs en versterken zijn netwerk. Incluzio Leiderdorp maakt hierbij gebruik van vrijwilligers. Afhankelijk van hun situatie krijgen statushouders praktische ondersteuning of starten ze met de inburgering en het participatietraject.

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Het doel van deze wet is dat nieuwkomers sneller en beter de Nederlandse taal leren en (sneller) aan het werk gaan. Gemeenten krijgen de regie en verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) het inburgeringsonderwijs. Voor de gemeenten binnen de Leidse regio blijgt Project JAS een belangrijke rol vervullen bij de participatie en re-integratie van statushouders.

3.1 We voeren de wettelijke jeugdgezondheidszorgtaken uit
We bieden jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgens de Wet publieke gezondheid. Het doel van de JGZ is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 19 jaar. Vanuit het CJG voert de JGZ alle preventieve screeningen uit. Zo speelt de JGZ een belangrijke rol in de vroegsignalering van risico's, korte interventies en doorverwijzing naar bijvoorbeeld het JGT of specialistische zorg. Door het coronavirus is de uitvoering van de JGZ in 2020 wel onder druk komen te staan. Dit komt door de belasting van de JGZ-teams als onderdeel van de GGD. Dit speelt niet alleen in Leiderdorp, maar ook landelijk. Het is mogelijk dat deze druk zich voortzet in 2021 en daaropvolgende jaren. In sommige gevallen zullen preventieve screeningen in andere vorm plaatsvinden, verplaatst worden of komen te vervallen.

3.2 We stimuleren preventieve activiteiten en verbinden lokale jeugdpartners
Preventie is belangrijk omdat het (verergering van) problemen kan voorkomen. Binnen de werkwijze van het CJG, het JGT, het JPT en Incluzio Leiderdorp is de focus op preventie geborgd. Iedere organisatie legt een ander accent en daarmee vullen ze elkaar aan. Samen bespreken we doorlopend hoe we de focus op preventie kunnen vergroten, welke partners we hiervoor nodig hebben en op welke thema's we meer moeten inzetten.

4.1 We stimuleren de uitstroom Participatiewet met de inzet van (effectieve) re-integratieinstrumenten
Sinds het laatste kwartaal van 2019 neemt het aantal bijstandsuitkeringen weer licht toe. De verwachting is dat de bijstandscijfers in 2021 door de coronacrisis sterk zullen stijgen. Dan staat een behoorlijk - en de komende jaren toenemend - aantal Leiderdorpers naast het arbeidsproces. Dat maakt het belang van effectieve re-integratieinstrumenten, afgestemd op de situatie van betrokkene (maatwerk), nog groter dan het al was. Voor de meeste mensen blijft werk de sleutel tot volwaardige deelname aan de maatschappij. De gemeente stimuleert dan ook dat iedereen met arbeidsvermogen een plek op de arbeidsmarkt weet te bemachtigen. Samen met UWV en andere partners dragen we bij aan het van werk naar werk begeleiden van zo veel mogelijk mensen. We zetten daarbij een breed scala aan (re-integratie)instrumenten in.

4.2 We hebben een integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid
Project JA (Jongeren op de Arbeidsmarkt) ondersteunt jongeren tot 27 jaar bij het vinden van werk of leidt ze terug naar onderwijs. Project JA begeleidt ook jongeren met een arbeidsbeperking én arbeidsvermogen, die sinds 2015 geen aanspraak meer kunnen maken op een Wajong-uitkering.

4.3 We ondersteunen minimahuishoudens en bieden laagdrempelige schuldhulpverlening
Van onze inwoners verwachten we dat ze steeds meer oplossen binnen hun eigen netwerk. Dit veronderstelt een mate van maatschappelijke participatie die niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Met ons minimabeleid willen we inwoners met een laag inkomen volwaardig laten meedoen in de samenleving. Het minimabeleid omvat verschillende regelingen. Vanaf 2021 komt daar het maatwerkbudget bij. Het maatwerkbudget is bedoeld voor mensen die in armoede dreigen te raken of kortdurende ondersteuning nodig hebben om erger te voorkomen. Ook willen we met het maatwerkbudget participatie verder bevorderen. Professionals van Incluzio Leiderdorp kunnen het maatwerkbudget straks inzetten wanneer de bestaande voorzieningen niet passend zijn. Het is bedoeld als duurzame oplossing en moet bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke participatie.

Schuldhulpverlening ligt in dezelfde lijn. Want schulden kunnen een forse belemmering zijn om te participeren. Met de gemeentelijke schuldhulpverlening willen we inwoners die dit zelf of met steun van hun sociale omgeving niet kunnen, helpen om deze belemmeringenweg te nemen. De ondersteuning moet leiden tot een structurele verbetering van hun financiële situatie. De schuldhulpverlening is breed toegankelijk, laagdrempelig en integraal. We hebben speciale aandacht voor preventie, vroegtijdige signalering en duurzame gedragsverandering. Zo voorkomen we dat mensen in een problematische schuldsituatie terechtkomen of daarin terugvallen na een succesvol schuldhulpverleningstraject.

4.4 We gebruiken alternatieve vormen van participatie in de wijk als re-integratie of werk nog niet aan de orde zijn
Een van de uitgangspunten van ons beleid is dat mensen op een andere manier participeren als betaald werk of reintegratie (nog) niet mogelijk zijn. Samen met maatschappelijke organisaties bieden we binnen de Leidse regio nieuwe vormen van participatie in de wijk. Voorbeelden zijn vrijwilligerswerk, mantelzorg, sociale activeringstrajecten, dagbesteding en de tegenprestatie. Incluzio Leiderdorp speelt een belangrijke rol.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2017 (w)

2018 (w)

2019 (w)

2020 (b)

2021 (b)

2022 (b)

2023 (b)

2024 (b)

1.1 % Leiderdorpers dat mantelzorg verleent

nvt

nvt

18,4 %

30%

30%

30%

30%

1.1 % mantelzorgers dat tamelijk tot zwaar belast is

24 %

nvt

27,3 %

23%

22%

22%

20%

1.2 % Leiderdorpers dat vrijwilligerswerk doet

nvt

nvt

28,1 %

45%

45%

50%

50%

1.3 % inwoners dat buurtgenoten helpt

nvt

nvt

nvt

90%

90%

90%

90%

1.3 % inwoners dat aandacht heeft gegeven aan een buurtbewoner in een zorgwekkende situatie

nvt

nvt

34,6 %

35%

40%

40%

45%

1.4 % inwoners dat weet terug te kunnen vallen op buurtgenoten

24%

nvt

25%

25%

30%

30%

1.4 % Leiderdorpers die activiteiten in buurt of wijk organiseren voor andere bewoners

2%

nvt

5%

5%

8%

10%

1.4. % Leiderdorpers dat aangeeft voldoende sociale contacten te hebben

87%

87%

89.2%

90%

90%

90%

90%

2.1 % Leiderdorpers dat in 2018 gebruikmaakte van een maatwerkvoorziening begeleiding en nu gebruikmaakt van een algemene voorziening of is uitgestroomd1

nvt

nvt

19.9 %

40%

40%

40%

40%

2.1 % Leiderdorpers dat Incluzio Leiderdorp kent

nvt

nvt

54.2%

40%

50%

55%

60%

2.1 % Leiderdorpers dat weet waarvoor ze bij Incluzio Leiderdorp terechtkunnen

nvt

nvt

38.1%

30%

40%

50%

60%

2.1. % Leiderdorpers dat problemen ondervindt bij de administratie en financiën

6%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

2.1 % Leiderdorpers dat weet dat de gemeente schuldhulpverlening biedt2

57%

nvt

nvt

nvt

67%

67%

67%

2.2 % statushouders dat maatschappelijke begeleiding krijgt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.2 % jongeren in Leiderdorp dat weet waar ze terechtkunnen met problemen en zorgen

14%

19%

ntb

30%

35%

40%

45%

45%

4.1.1 Aantal klanten dat jaarlijks op een garantiebaan wordt geplaatst 3

8

7

14

10

16

18

20

20

4.1.2 % succesvol beëindigde trajecten ten opzichte van alle beëindigde trajecten

72,3%

72,7%

75,9%

72,5%

75%

75%

75%

75%

4.2 % succesvolle uitstroom project JA4

64%

68,8%

58.8%

65%

65%

65%

65%

65%

4.3 % succesvolle schuldhulpverleningstrajecten5

65,4%

59,3%

60%

60%

60%

60%

60%

4.4 % van klantenbestand dat maatschappelijk actief is

58,7%

59,8%

60,6%

60%

60%

60%

60%

60%

  1. 1Tekstuele aanpassing omdat het percentage alleen betrekking heeft op de maatwerkvoorziening begeleiding.
  2. 2Dit is een prestatie-indicator van Incluzio Leiderdorp. Het percentage wordt gemeten in de tweejaarlijkse inwonersenquête.
  3. 3Het gaat om het aantal garantiebanen dat DZB in een kalenderjaar realiseert. In de periode 2015 tot en met 2019 plaatste DZB in totaal 41 Leiderdorpers op een garantiebaan. Niet iedereen die in het verleden is geplaatst, zit nu nog op deze plek.
  4. 4Het percentage geeft de verhouding weer tussen het aantal jongeren dat uitstroomt naar werk of onderwijs en het totaal aantal jongeren met een afgehandele aanvraag voor een bijstandsuitkering.
  5. 5Schuldhulpverleningstrajecten zijn trajecten die leiden tot een schuldregeling (schuldbemiddeling of saneringskrediet).
Ga naar boven