Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...1A: Actieve en gezonde inwoners

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1A: Actieve en gezonde inwoners

Inleiding
Veel inwoners van Leiderdorp leiden een actief leven. Ze leven gezond en maken gebruik van een gevarieerd sport-, beweeg-, onderwijs- en cultuuraanbod. De meeste Leiderdorpers zijn gelukkig en vinden zelf oplossingen voor problemen. De gemeente Leiderdorp gaat uit van ‘positieve gezondheid’: we willen dat inwoners gezond leven en zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en maatschappelijk actief zijn. Dit stimuleren we met voorlichting en vroegsignalering door professionals en ervaringsdeskundigen. Ook de relatie tussen vitaliteit en gezondheid is belangrijk. De inrichting van de fysieke leefomgeving, inwoners stimuleren te bewegen en sport bieden kansen. We willen dat inwoners zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dan is aandacht voor inwoners die een achterstand oplopen of dreigen op te lopen dus belangrijk. Dat doen we met een onderwijs- en opvangaanbod. Cultuur speelt een verbindende rol en draagt bij aan het ontwikkelen van talenten. In 2021 stellen we nieuw cultuurbeleid vast. Ook actualiseren we in 2021 het subsidiebeleid, maken we subsidiestromen transparant en passen we de algemene subsidieverordening aan.

Doel

Inwoners dragen actief en zelfstandig bij aan de samenleving

SMART-doel

1. Meer inwoners zijn in staat om gezond te blijven leven.

2. Meer inwoners kunnen zich optimaal ontwikkelen.

Activiteiten 2021

1.1 We informeren inwoners - en met name jongeren - over de schadelijke gevolgen van roken, alcohol en drugs, weinig bewegen, ongezond eten, stress, verslaving en pesten.

2.1 We pakken (dreigende) ontwikkelingsachterstanden bij kinderen aan.

1.2 We stimuleren risicogroepen, zoals mensen met een lage sociaal-economische status, om een gezonde leefstijl aan te leren of te behouden.

2.2 We pakken laaggeletterdheid bij inwoners aan.

1.3 We zorgen dat inwoners kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, ongeacht hun financiële situatie.

2.3 We pakken verzuim en vroegtijdig schoolverlaten aan.

1.4 We stimuleren inwoners om blijvend te sporten en bewegen.

2.4 We faciliteren de huisvesting van het onderwijs door het Integraal Huisvestingsplan uit te voeren.

2.5 We verlagen de (financiële) drempel om deel te nemen aan educatieve en culturele activiteiten.

Wat willen we bereiken?

1. Meer inwoners zijn in staat om gezond te blijven leven

We zorgen voor voldoende actuele en laagdrempelige informatie over een gezonde en vitale leefstijl. Alle inwoners zijn zowel lichamelijk als mentaal zo gezond mogelijk.

2. Meer inwoners kunnen zich optimaal ontwikkelen

We zorgen voor extra aandacht en ondersteuning zodat alle kinderen hun kwaliteiten en talenten ten volle kunnen benutten, gelijke kansen hebben en onderwijs kunnen volgen. Met een integrale aanpak zorgen we dat inwoners volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. We zorgen dat schoolgebouwen en gymzalen in goede staat zijn en voldoen aan de eisen van de tijd. En dat ze duurzaam kunnen worden gebruikt en een gezond binnenklimaat hebben. Waar mogelijk integreren we kinderopvang in de schoolgebouwen.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We informeren inwoners - en met name jongeren - over de schadelijke gevolgen van roken, alcohol en drugs, weinig bewegen, ongezond eten, stress, verslaving en pesten
Voor bewuste keuzes en gedragsverandering is bewustwording nodig. Inwoners informeren over de schadelijke gevolgen van roken, alcohol en drugs, weinig bewegen, ongezond eten, stress, verslaving en pesten past daar goed bij. We sluiten zoveel mogelijk aan bij campagnes van de Rijksoverheid en passen deze waar nodig aan de lokale situatie aan. Dit doen we samen met lokale, maatschappelijke partners als Incluzio Leiderdorp en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

1.2 We stimuleren risicogroepen om een gezonde leefstijl aan te leren of te behouden
Risicogroepen, zoals ouderen en inwoners met een lage sociaal-economische status (SES), stimuleren we met informatie, advies en een passend aanbod om een gezonde leefstijl aan te leren of te behouden. We besteden aandacht aan sporten en bewegen, slapen, voeding, roken en mentale gezondheid. We doen dit samen met Incluzio Leiderdorp en andere maatschappelijke partners, zoals sportorganisaties- en verenigingen, fysiotherapeuten, scholen, buitenschoolse leeromgevingen en de jeugdzorg. Onze rol is verbinden en faciliteren.

1.3 We zorgen dat inwoners kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, ongeacht hun financiële situatie
Alle leeftijden in minimahuishoudens kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten van deelname aan sportactiviteiten.

1.4 We stimuleren inwoners om blijvend te sporten en bewegen
Met informatie, advies en een passend aanbod stimuleren we inwoners om te sporten en te bewegen. In de Leiderdorpse samenleving zijn ook de elementen aanwezig om meer inwoners blijvend te laten sporten en bewegen. Vrijwilligers, sportverenigingen, beweegaanbieders en maatschappelijke partners dragen ieder hun steentje bij. Wij zetten in op het verbinden van deze partijen, bijvoorbeeld door een lokaal sportakkoord te faciliteren.

2.1 We pakken (dreigende) ontwikkelingsachterstanden bij kinderen aan
Eind 2019 stelden we het uitvoeringsbeleid Onderwijskansen vanaf 2020 vast. Daarmee willen we investeren in het voorkomen van achterstanden. Dat doen we door ondersteuning te bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 met (een risico op) een onderwijsachterstand. De focus van de voorzieningen ligt op kinderen van 2 tot en met ongeveer 6 jaar (groep 3).

Voor peuters met een (dreigende) taalachterstand hebben we plek op een van de drie voorschoolse peuteropvanglocaties. Peuters vanaf 2 jaar kunnen daar voorschoolse educatie krijgen. Om de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) invulling te geven investeren we in tutorfuncties, zowel op de opvang als op school. Daarnaast dragen we bij aan de inzet van de Vliegende Brigade NT2. NT2 staat voor Nederlands als tweede taal. De vliegende brigade biedt de nodige (taal)ondersteuning aan zowel leerling als leerkracht. Daarnaast dragen we financieel bij aan begeleidingsprogramma’s om uitval te voorkomen, de taalomgeving thuis te verrijken en de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Vanuit onze regierol zorgen we dat de betrokken partijen samenwerken, zodat de doelgroep tijdig wordt gesignaleerd en een passende voorziening krijgt. Ook willen we zo voorkomen dat kinderen een belemmering ervaren in de overgang naar het primair en voortgezet onderwijs.

2.2 We pakken laaggeletterdheid bij inwoners aan
Laaggeletterdheid is geen opzichzelfstaand probleem. Daarom dragen we bij aan een integrale aanpak. Al een aantal jaar zijn verschillende partners verenigd in een Taalketenoverleg Leiden-Leiderdorp. In september 2020 hebben we de gezamenlijke ambities bekrachtigd in een Taalpact. Hierin staan de acties die aansluiten bij het Regionaal Programma Integrale Aanpak Laaggeletterdheid Holland Rijnland 2020-2024. De focus ligt op drie actielijnen: werk en participatie, armoede en schulden, en het voorkomen van laaggeletterdheid. In overeenstemming met het landelijke beleid krijgt de NT1-doelgroep de hoogste prioriteit. Dit zijn mensen die Nederlands als eerste taal hebben.

Als onderdeel van de verzelfstandiging van statushouders initieert Incluzio Leiderdorp diverse acties om het spreken van de Nederlandse taal te bevorderen. Voorbeelden zijn inloopspreekuren, trainingen en de inzet van taalmaatjes. Het taalcafé in de bibliotheek van BplusC biedt behalve samen de Nederlandse taal spreken ook ondersteunende educatie, zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden.

2.3 We pakken verzuim en vroegtijdig schoolverlaten aan
Samen met scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en andere betrokken partners dragen we bij aan de inzet van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) om de verzuimrecidive - het terugkerend ongeoorloofd schoolverzuim - en het thuiszitten - kinderen die langdurig niet naar school gaan - terug te dringen. De aanpak van langdurig geoorloofd verzuim, die gebruikmaakt van de centrale monitoring door het RBL van alle kinderen die niet naar school gaan, is hier onderdeel van. Een betere registratie van oorzaak en status helpt om op casusniveau de aandacht te richten op de kinderen die dat het meest nodig hebben.

In 2020 is het regionaal programma voortijdig schoolverlaten (VSV) 2021-2024 vastgesteld. We werken mee en dragen bij aan het behalen van de doelen:

  • minder nieuwe VSV’ers;
  • meer uitgevallen jongeren die een jaar later terugkeren naar het onderwijs of werkzaam zijn voor minimaal 12 uur per week;
  • binnen de RMC-regio jongeren in een kwetsbare positie ondersteunen en begeleiden in het onderwijs en bij de aansluiting op de arbeidsmarkt.

We zetten vier maatregelen in: matchtafel en begeleiding, hulpverlening op school, buitenkans, en overstapcoaches.

2.4 We faciliteren de huisvesting van het onderwijs door het Integraal Huisvestingsplan uit te voeren
In oktober 2020 stelden we het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) vast. Daarmee maken we de komende vijf jaar budget vrij voor vernieuwbouw en verduurzaming van vijf Leiderdorpse basisscholen. Met een eigen investering van schoolbesturen streven we naar energieneutrale gebouwen. In 2021 gaat de vernieuwbouw van de scholen Hobbit en Bolwerk en de gymzaal Klerkenhof van start. Hier komt ook ruimte voor opvang.

2.5 We verlagen de (financiële) drempel om deel te nemen aan educatieve en culturele activiteiten
Minimahuishoudens kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van cultuuractiviteiten. We subsidiëren een bibliotheekvoorziening voor alle inwoners. We financieren diverse culturele en educatieve organisaties en (incidentele) activiteiten en participeren in regionaal verband in Cultuureducatie met Kwaliteit. In januari 2021 stellen we het nieuw cultuurbeleid vast, dat we in 2020 samen met cultuurorganisaties opstelden. Ook kijken we in 2021 naar de bestaande cultuursubsidies in relatie tot het subsidiebeleid. We maken subsidiestromen inzichtelijk, actualiseren het subsidiebeleid en passen de algemene subsidieverordening daarop aan.

prestatie-indicatoren

Omschrijving

2017 (w)

2018 (w)

2019 (w)

2020 (b)

2021 (b)

2022 (b)

2023 (b)

2024 (b)

1.1 % inwoners met overmatig alcoholgebruik

15

15

15

15

15

15

15

1.1 % inwoners met overgewicht

49

43

40

40

40

40

1.1 % inwoners dat rookt

12

11

10

10

10

1.3 Aantal aanmeldingen programma 'Lekker in je Lijf' voor minima

74

82

90

90

90

1.4 % Leiderdorpers dat voldoet aan de norm gezond bewegen

56*

nb

56

56

56

56

56

2.1 Aantal VVE-plekken

28

28

40

28+

38

38

38

38

2.2 % Leiderdorpers tussen 16 en 65 jaar dat moeite heeft met lezen en schrijven

nvt

nvt

9

8

8

7

7

7

2.3 % jongeren in Leiderdorp met een startkwalificatie

nvt

nvt

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

2.3 % voortijdig schoolverlaters ten opzichte van % regio

*op basis van landelijke streefnormen per onderwijsniveau (7 niveaus)

1,8/ 1,95

2,39/ 1,97

nnb

ntb

ntb*

ntb*

ntb*

ntb*

Ga naar boven