Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...1A: Actieve en gezonde inwoners

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1A: Actieve en gezonde inwoners

Inleiding
Veel inwoners hebben een gezonde leefstijl en leiden een actief leven. Ze maken gebruik van een gevarieerd aanbod aan sport-, beweeg-, onderwijs- en cultuuractiviteiten in Leiderdorp. Een gezonde levensstijl en een goede mentale gezondheid dragen eraan bij dat inwoners gelukkig zijn en in staat om zelf oplossingen te vinden voor problemen. Wij stellen het concept ‘positieve gezondheid’ centraal. We willen bereiken dat inwoners, door gezond te leven, zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en maatschappelijk actief zijn. Dit stimuleren we met voorlichting over gezondheid, vroegsignalering en deskundigheidsbevordering door professionals en ervaringsdeskundigen. Ook de relatie tussen vitaliteit en gezondheid is belangrijk. Sport (we stellen in 2019 nieuw sportbeleid op), het stimuleren tot bewegen en de inrichting van de fysieke leefomgeving bieden kansen. Inwoners moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen of een cursus te doen, maar ook door cultuuractiviteiten te bezoeken. Cultuur speelt een verbindende rol en draagt bij aan het ontwikkelen van talenten. In 2019 evalueren en moderniseren we het subsidiebeleid en kijken we - in relatie tot de brede welzijnsopdracht (zie 1B) - naar nut en noodzaak.

Doel

Inwoners dragen actief en zelfstandig bij aan de samenleving

SMART-doel

1. Meer inwoners zijn in staat om gezond te blijven leven.

2. Meer inwoners kunnen zich optimaal ontwikkelen.

Activiteiten 2019

1.1 We informeren inwoners over de schadelijke gevolgen van roken, alcohol- en drugsgebruik, weinig bewegen, ongezond eten, stress, verslaving en pesten, en richten ons daarbij met name op jongeren.

2.1 We pakken (dreigende) taalachterstand aan bij peuters.

1.2 We stimuleren risicogroepen, zoals mensen met een lage sociaal-economische status, om een gezonde leefstijl aan te leren of te behouden.

2.2 We pakken laaggeletterdheid bij inwoners aan.

1.3 We maken het inwoners mogelijk om deel te nemen aan sportactiviteiten, ongeacht hun financiële situatie.

2.3 We pakken verzuim en vroegtijdig schoolverlaten aan.

2.4 We faciliteren huisvesting voor onderwijsinstanties.

2.5 We maken het inwoners mogelijk om deel te nemen aan cultuuractiviteiten ongeacht hun financiële situatie.

Wat willen we bereiken?

1. Meer inwoners zijn in staat om gezond te blijven leven

We bieden voldoende actuele, laagdrempelige informatie over wat een gezonde levensstijl is. Zodat inwoners bewuste keuzes kunnen maken. Deze informatie is voor alle inwoners beschikbaar. We maken het voor alle Leiderdorpers mogelijk om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten.

2. Meer inwoners kunnen zich optimaal ontwikkelen

We voorkomen en beperken sociale uitsluiting en andere belemmeringen door laaggeletterdheid of een onvoltooide opleiding. We verlagen de drempels die meedoen in de weg staan en vergroten de mogelijkheden van inwoners om zich te ontwikkelen via onderwijs, cursussen of culturele activiteiten. Activering is een belangrijk instrument. Denk aan toeleiding naar school, werk, culturele activiteiten of andere vormen van zinvolle dagbesteding.
Kinderen ontwikkelen zich beter in een aantrekkelijk en veilig schoolgebouw met een goed binnenklimaat en voldoende buiten(speel)ruimte. Daarom investeren we - samen met de schoolbesturen - in onze onderwijsvoorzieningen. We vernieuwen wanneer dat noodzakelijk is en zorgen voor opvang als daar behoefte aan bestaat en ruimte voor is.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We informeren inwoners over de schadelijke gevolgen van roken, alcohol- en drugsgebruik, weinig bewegen, ongezond eten, stress, verslaving en pesten, en richten ons daarbij met name op jongeren
Bewustwording speelt een belangrijke rol bij het maken van goede keuzes en gedragsverandering. We bieden goede eigentijdse voorlichting en actuele informatie. We sluiten aan op campagnes van de Rijksoverheid en passen deze eventueel aan de lokale situatie aan.

1.2 We stimuleren risicogroepen om een gezonde leefstijl aan te leren of te behouden
Met informatie en advies en door sport- en beweegactiviteiten te stimuleren, willen we de leefstijl van onder andere ouderen en mensen met een lage sociaal-economische status (SES) verbeteren. Dit doen we samen met de GGD , sportorganisaties en -verenigingen, en Incluzio Leiderdorp.

1.3 We maken het inwoners mogelijk om deel te nemen aan sportactiviteiten, ongeacht hun financiële situatie
Minimahuishoudens kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van deelname aan sportactiviteiten.

2.1 We pakken (dreigende) taalachterstand aan bij peuters
Peuters die een (dreigende) taalachterstand hebben, bieden we een plek op een van de drie VVE-peuteropvanglocaties. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Vanuit onze regierol zorgen we dat basisscholen, bibliotheek, logopedistes, CJG, JES Rijnland en peuteropvangaanbieders samenwerken.

2.2 We pakken laaggeletterdheid bij inwoners aan
Laaggeletterde inwoners stimuleren we de Nederlandse taal op een basisniveau te leren lezen en schrijven. Ook stimuleren we ze om digitaal vaardig te worden. Hiervoor financieren we bij BplusC het Taalhuis. In 2019 zetten we meer in op de signalering van laaggeletterdheid door professionals, zoals bij de Stadsbank en Incluzio Leiderdorp.

2.3 We pakken verzuim en vroegtijdig schoolverlaten aan
Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs in Leiderdorp krijgen de juiste aandacht. Zo kunnen we zo veel mogelijk schooluitval voorkomen en een goede toeleiding tot de arbeidsmarkt realiseren. De leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) benadert in een vroeg stadium leerplichtige jongeren die dreigen uit te vallen. Zij worden begeleid naar een traject van werk of onderwijs of een combinatie van beide.

2.4 We faciliteren huisvesting voor onderwijsinstanties
We stellen met de schoolbesturen een integraal huisvestingsplan onderwijs op. Kwaliteit van de gebouwen, het voorkomen en tegengaan van leegstand, ontwikkelmogelijkheden voor kinderen en het realiseren van opvang binnen de schoolgebouwen (kindcentra) zijn pijlers in dit plan. De Leo Kannerschool neemt het juridisch eigendom van de school aan de Touwbaan over om maximaal aan de eisen van hun doelgroep te kunnen (blijven) voldoen. Daarmee ontzorgt de Leo Kannerschool de gemeente.

2.5 We maken het inwoners mogelijk om deel te nemen aan cultuuractiviteiten ongeacht hun financiële situatie
Minimahuishoudens kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van deelname aan cultuuractiviteiten. We brengen het lokale cultuuraanbod laagdrempelig onder de aandacht via www.cultuurpuntleiderdorp.nl.

Omschrijving

2017 (w)

2018 (b)

2019 (b)

2020 (b)

2021 (b)

2022 (b)

Prestatie-indicatoren

1.1 % inwoners met overmatig alcoholgebruik

15

15

15

15

15

15

1.1 % inwoners met overgewicht

49

47

45

43

40

40

1.1 % inwoners dat rookt

14

13

12

11

10

1.3 Aantal aanmeldingen programma 'Lekker in je Lijf' voor minima

58

66

74

82

90

1.4 % Leiderdorpers dat voldoet aan de norm gezond bewegen

56

58

60

62

64

65

2.1 Het aantal VVE-plekken

22+

22+

22+

22+

22+

2.2 % Leiderdorpers tussen 16 en 65 jaar dat moeite heeft met lezen en schrijven

9

7

2.3 % jongeren in Leiderdorp met een startkwalificatie

98,4

98,6

98,6

98,6

98,6

98,6

2.3 % voortijdig schoolverlaters/ tov % regio

2/ 1.7

Ga naar boven