Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingParagrafenParagraaf 5: Bedrijfsvoering

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Inleiding
Het subprogramma Bedrijfsvoering in programma 3 gaat inhoudelijk in op de bedrijfsvoering. In deze paragraaf beperken we ons tot het financiële overzicht van de personele kosten.

Overzicht personele kosten

bedragen x € 1.000

2018 werkelijk

2019 na begr.
wijz. t/m juli

2020 begr.prim.

2020/2019

a. Salarislasten

10.540

11.676

11.292

97%

b. Inhuur ten laste van vaste formatie

897

2

2

103%

c. Inhuur overige budgetten

191

330

316

96%

d. Studiekosten algemeen

216

235

222

95%

e. Onafhankelijk advies

733

820

706

86%

Totaal

12.576

13.062

12.538

96 %

We indexeren de salarislasten op basis van de kadernota 2020-2023 met 4,0%. En volgens het principeakkoord voor de cao gemeenten verhogen we de personele kosten met ongeveer 1,0% extra. Toch neemt het budget voor salarislasten in vergelijking met 2019 in 2020 af. Dit is het gevolg van een formatiereductie door de overgang van taken: het informatiemanagement gaat naar Servicepunt71 en een aantal belastingtaken gaan naar de BSGR.

De inhuur ten laste van de vaste formatie staat in de begroting op nul omdat het beschikbare budget voor de salarislasten de inhuur dekt. Wij ramen een apart budget voor overige inhuur. Dit budget blijft min of meer constant.

Het budget voor studiekosten indexeren we met 1,5% maar neemt toch af, ook als gevolg van de formatiereductie. Het budget voor onafhankelijk advies verhoogden we in 2019 incidenteel, onder andere door budgetoverheveling vanuit 2018. Het structureel beschikbare budget voor 2020 en volgende jaren is vrijwel ongewijzigd.

Ga naar boven