Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingParagrafenParagraaf 3: Onderhoud...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Deze paragraaf laat zien hoe we onze kapitaalgoederen beheren. De financiële verordening 2018 bepaalt dat er een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen moet zijn. Het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen staat in de beheervisie openbare ruimte. Het beleidskader geeft aan om welke kapitaalgoederen het gaat. Informatie over de vervangingsinvesteringen staat in de financiële begroting onder hoofdstuk E: Investeringen. Het verloop van de voorzieningen lichten we toe in hoofdstuk G: Voorzieningen.

Beleidskader
De beheervisie openbare ruimte is het beleidskader voor het beheer en het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Uitvoering van dit beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin we de kapitaalgoederen onderhouden volgens vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveau. Denk aan schoon, heel en veilig. Daarbij optimaliseren we de totale kosten.

Het beleidskader voor de kapitaalgoederen bevat per kapitaalgoed:

 • de werkzaamheden voor de instandhouding;
 • het onderhoudsniveau uit het beeldkwaliteitsplan;
 • de grootte van het areaal;
 • de kosten voor de instandhouding, zoals klein en groot onderhoud en vervangingskosten;
 • de huidige staat van onderhoud, zoals een technische beoordeling en toezicht van de kwaliteit;
 • een scenario voor het onderhoud.

Prog.

Omschrijving beheerplan

Vastgesteld door de raad

Frequentie actualisatie

Volgende actualisatie

Voorziening

Financiële vertaling in de begroting

Achterstallig onderhoud

2C

1.Beheervisie: kaders integraal beheer openbare ruimte (IBOR) (1A t/m 1F)

2014

1x per 10 jaar

2024

ja

ja

n.v.t.

2C

2.Integraal Waterketenplan Leidse regio

2019-2023

2019

1x per 5 jaar

2024

ja

ja

zie IWKp

2C

3.Beheerplannen kapitaalgoederen openbare ruimte 2020-2029

2019

1x per 4 jaar

2024

ja

ja

zie beheer-plannen

Diverse

4.Accommodaties

2017

1x per 4 jaar

2020

ja

ja

n.v.t.

Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)
De gemeente Leiderdorp is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarvoor hebben we beheerplannen voor alle domeinen in de openbare ruimte: wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, speelvoorzieningen, water, groen en straatmeubilair. In deze beheerplannen staat hoe het beheer en onderhoud van het kapitaalgoed in de planperiode vorm krijgt en wat het kost om de onderhoudsniveaus uit de beleidskaders te bereiken. Op basis van de beheerplannen rationaliseren we de uitvoering van de beheertaken: we garanderen het geboden kwaliteitsniveau, we minimaliseren kapitaalvernietiging en er vindt afstemming plaats tussen de verschillende vakgebieden.

A. Wegen

Gewenst kwaliteitsniveau 
­Onderhoud, beheer en inspecties van wegen zijn nodig om de functionaliteit en de veiligheid van de wegen te garanderen. Met een tweejaarlijkse technische kwalitatieve beschouwing brengen we de onderhoudstoestand in kaart. Zo ontstaat een kwaliteitsbeeld van het wegareaal, gebaseerd op de maatstaven van CROW. In 2018 voerden we deze tweejaarlijkse technische kwalitatieve inspectie voor het laatst uit. De inspectie geeft per wegvak, -type en -categorie op detailniveau inzicht in de kwalitatieve toestand van het areaal. Voor burgers en bedrijven tonen we de kwaliteit aan volgens de methode beeldkwaliteit. Leiderdorp heeft kwaliteit B. Het niveau B (basis) is het best passende kwaliteitsniveau om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden binnen de financiële kaders. Omdat een kwaliteitsniveau op basis van beeldkwaliteit niet altijd voldoende is, moet een beheerder ook inzicht hebben in de technische kwalitatieve inspectie. Op basis van deze twee beschouwingen, de wensen en klachten van burgers en bedrijven en nieuwe ontwikkelingen stellen we wegenplanningen op.

Samen met de planning uit het Integraal Waterketenplan (IWKp) zijn de wegenplanningen de basis voor de integrale uitvoeringsplanning met andere disciplines, zoals openbare verlichting, groen, water, kunstwerken en spelen. Uit de kwalitatieve inspecties komen relatief vaak de schadebeelden 'oneffenheden' en 'zettingen' naar voren. Dit is inherent aan zettingsgevoelige gebieden. Om in de toekomst beter te kunnen inspelen op zettingsgevoelige gebieden, passen we de beheerstrategie aan. Denk aan beheercycli en maatregelpakketten.

Op de doorgaande wegen met asfaltverharding gebruiken we voor de belijning thermoplastisch of slijtvast materiaal. Dit is weliswaar duurder, maar wel duurzamer. Voor belijning die niet wordt overreden en belijning op klinkerverharding kiezen we voor de veel goedkopere traditionele wegenverfbelijning.

Onderhoud, beheer en inspecties van de verkeerslichten zijn nodig om de functionaliteit, de veiligheid en de doorstroming te garanderen. Om te blijven voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau werken we samen met Leiden.

Wat gaan wij ervoor doen?

We pakken de projecten steeds breder op. We kijken niet alleen goed naar de technische kant, maar halen ook opgaves van 'buiten' naar 'binnen'. Met andere woorden: inbreng vanuit de maatschappij vinden we steeds belangrijker. De werkzaamheden voor de grote, integrale (her)inrichtingsprojecten bereiden we per project voor en besteden we aan. Het onderhoud aan belijning en figuraties op het wegoppervlak nemen we mee in het wegonderhoud.

We communiceren vroegtijdig over de projecten en planningen met belanghebbenden, zoals bewoners en bedrijven. We houden ook rekening met de participatiemogelijkheden.

We voeren jaarlijks klein en groot onderhoud uit aan de elementenverharding van diverse wegen. Het jaarlijkse asfaltonderhoud bundelen we zoveel mogelijk en voeren we uit in het voorjaar, na de vorstperiode.

In 2020 staan de (lopende onderhouds)projecten Leyhof, Oranjewijk, Kreken Noord, Hoogmadeseweg, Ericalaan en Leidsedreef op de planning. Ook voeren we in verschillende straten planmatig het beheer en onderhoud uit op basis van de recentste weginspecties.

B. Openbare verlichting

Gewenst kwaliteitsniveau

Het beleid voor - en daarmee ook de kwaliteit van - de openbare verlichting staat in het beleidsplan. We proberen het afgesproken kwaliteitsniveau en de milieudoelstellingen na te leven. Het kwaliteitsniveau vertaalden we naar een meerjarenonderhoudsplan. Voor de verlichting volgen we de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de kwaliteitscriteria openbare verlichting (NPR 13201) en de criteria van Agentschap.nl (voorheen SenterNovem) voor duurzaam inkopen.

Wat gaan wij ervoor doen? 

Het vervangen en aanpassen van de verlichting plannen we zoveel mogelijk binnen integrale projecten. We voeren alle vervangingen met led uit. Zo besparen we energie- en vervangingskosten. In 2020 vinden vervangingen en optimalisaties bij de integrale projecten plaats.

C. Civiele kunstwerken

Gewenst kwaliteitsniveau

Onderhoud, beheer en inspecties van kunstwerken - houten en betonnen bruggen - zijn nodig om de functionaliteit, toegankelijkheid en de veiligheid te garanderen. Om te blijven voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau werken we volgens een meerjarenonderhoudsplan. De gemeente is eigenaar en beheerder van de civiele kunstwerken en heeft het beheer over 75 betonnen bruggen, 87 houten bruggen en 40 stalen bruggen.

Wat gaan wij ervoor doen?

Op basis van de technische inspectie van alle kunstwerken - houten en betonnen bruggen - stelden we een meerjarenonderhoudsplan op voor herstel of vervanging. In 2020 vervangen we een aantal houten bruggen en voeren we diverse herstelwerkzaamheden uit. Dit doen we zoveel mogelijk integraal en in afstemming met de regiogemeenten.

D. Verkeerregelinstallaties

Gewenst kwaliteitsniveau

De gemeente beschikt over acht verkeersinstallaties. Alle installaties hebben led-verlichting.

Wat gaan wij ervoor doen?

We werken samen met Leiden in de vorm van een beheer- en onderhoudcontract. Zo geven we een kwaliteitsimpuls aan het technische en functionele onderhoud van de verkeerslichten en is de organisatie professioneler ingericht.

E. Speelvoorzieningen

Gewenst kwaliteitsniveau

Het doel is voldoende informele en formele speelruimte volgens de richtlijnen in het speelruimteplan. Zodat ieder kind in Leiderdorp op ‘eigen wijze’ veilig kan buitenspelen in de wijk waar hij of zij woont. Ieder kind in Leiderdorp moet dus gebruik kunnen maken van veilige speelplaatsen. Wij borgen de veiligheid van de openbare speelvoorzieningen. Onveilige speelelementen repareren we of - als herstel niet meer mogelijk is - verwijderen we. We volgen de eisen in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en de Europese normen 1176 en 1177. Bij vernieuwing van speelplaatsen maken we gebruik van onderhoudsvriendelijke en duurzame materialen.

Wat gaan wij ervoor doen?

De uitvoering van het speelruimteplan zetten we verder door. We gaan de vervolgfase in om een deel van de formele speelplaatsen om te vormen naar informele speelplaatsen. Daarnaast vernieuwen of renoveren we centraal gelegen formele speelplaatsen. Bij de vernieuwingen, verbeteringen en omvormingen betrekken we buurtbewoners, schoolbesturen en kinderen. Dit doen we actief, onder andere via bewonersbijeenkomsten, bewonersbrieven en enquêtes. We ondersteunen initiatieven van bewoners om te participeren in beheer, bijvoorbeeld door adoptie van informele speelplaatsen mogelijk te maken.
We voeren (twee)jaarlijks de vereiste hoofdinspectie en functionele controlerondes uit.

F. Water

Gewenst kwaliteitsniveau
Wij zorgen voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater, voor inzameling en verwerking van hemelwater en voor een oplossing voor grondwaterproblemen. Het onderhoud van secundaire watergangen - de meeste sloten in het stedelijk gebied - ligt vooral bij ons, maar op enkele plaatsen ook bij derden en particulieren.

Wat gaan wij ervoor doen?­
Voor een goed functionerend watersysteem zijn het tijdig baggeren van watergangen en het in stand houden van de oevers belangrijk. De taken vloeien voort uit de doelstelling in programma 2C.

G. Groen

Gewenst kwaliteitsniveau
Het openbaar groen is van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Vanuit verschillende wettelijke, beleids- en beheerkaders werken we aan een biodivers, duurzaam, onderhoudsarm en veilig groenbestand. Dit openbaar groen beheren we, volgens het coalitieakkoord, op beeldkwaliteitsniveau B.

Wat gaan wij ervoor doen?
Zie ook de programma's 2B en 2C. Wij onderhouden het openbaar groen volgens het groenbeheerplan. Dat geeft inzicht in de kwaliteit van het openbaar groen en de middelen die nodig zijn om het vastgestelde kwaliteitsniveau te bereiken.

H. Straatmeubilair

Gewenst kwaliteitsniveau

Met straatmeubilair bedoelen we hier ‘diverse objecten en elementen die de verblijfsfunctie van de openbare ruimte dienen en/of een verkeersfunctie of informerende functie hebben’. Denk aan palen, fietsvoorzieningen, zitbanken, bewegwijzeringen, straatnaamborden, verkeersborden en wegmarkeringen. Het kwaliteitsniveau van het beheerplan Straatmeubilair is vastgesteld op kwaliteitsniveau B.

Wat gaan wij ervoor doen?

Wij voeren goed en tijdig onderhoud uit aan het straatmeubilair. Hier valt ook een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer onder.

Riolering

Gewenst kwaliteitsniveau
Riolering is nodig voor het ‘duurzaam beschermen van volksgezondheid en milieu’ en het voorkomen van wateroverlast. Dit algemene doel kunnen we vertalen naar het inzamelen van afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit omvat het beheer en onderhoud van alle openbare rioleringen, van het bergbezinkbassin, van putten en kolken en het bedienen en onderhouden van rioolgemalen en het drukrioolsysteem.

In het Integraal Waterketenplan (IWKp 2019-2023) staat hoe Leiderdorp omgaat met zijn drie zorgplichten. Het IWKp is een gezamenlijk plan van de Leidse clusters: Leiderdorp, Zoeterwoude, Leiden, Oegstgeest en Voorschoten, met het hoogheemraadschap van Rijnland en de waterbedrijven Dunea en Oasen.

De rioolheffing dekt de kosten voor de riolering volledig.

Wat gaan wij ervoor doen?

In 2020 voeren we reguliere onderhoudswerkzaamheden en projecten uit:

 • riolering reinigen en inspecteren (ongeveer 11 km per jaar);
 • straat- en trottoirkolken reinigen (2 per jaar);
 • correctieve maatregelen aan riolering en kolken;
 • rioolgemalen reinigen en inspecteren (ongeveer 30);
 • correctieve maatregelen aan gemalen;
 • meetplan riolering uitrollen;
 • integraal project Oranjewijk;
 • integraal project Kreken Noord;
 • integraal project Hoogmadeseweg en Ericalaan;
 • participeren aan ontwikkellocaties.

Accommodaties

Het algemene uitgangspunt voor maatschappelijk vastgoed is dat de gemeente zo efficiënt mogelijk met de beschikbare ruimte omgaat. Het doel is een zo hoog mogelijk maatschappelijk en financieel rendement. Het uitgangspunt voor accommodatiebeleid zijn vijf 'gouden' regels:

 • Denk niet in termen van functies, maar in activiteiten.
 • Stuur op een clustering van samenhangende ruimtelijke activiteiten.
 • Denk niet in termen van gebouwen, maar in omgevingen en netwerken.
 • Maak een onderscheid in basisvoorzieningen en plusvoorzieningen.
 • Denk niet in termen van investering, maar in duurzame exploitatie.

We stellen het vastgoed primair beschikbaar aan partijen die bijdragen aan de verwezenlijking van ons beleid. We kunnen leegstaande delen van gebouwen verhuren aan andere partijen, maar alleen als hun activiteiten passen bij de activiteiten die al in het gebouw plaatsvinden en bijdragen aan het bereiken van de gemeentelijke beleidsdoelen. Als activiteiten in accommodaties niet langer bijdragen aan het gemeentelijk beleid, bekijken we of wede accomodaties in eigendom willen behouden. Deze uitgangspunten leidden tot de verhuiscarrousel Sterrentuin. De verhuiscarrousel wil diverse nieuwe organisaties en activiteiten in de Sterrentuin huisvesten en daarmee drie andere accommodaties vrijspelen. Dankzij de programmatische samenwerking en het flexiblele en multifunctionele gebruik van de ruimten wordt de Sterrentuin efficiënt benut en kunnen we andere accomodaties afstoten.

Wat gaan we ervoor doen?
In 2020 bouwen we de Sterrentuin om naar een centrum voor zorg, ondersteuning, welzijn, informatie en educatie. Vervolgens verhuizen we Incluzio Leiderdorp, het CJG, de bibliotheek en enkele kleinere organisaties (terug) naar de Sterrentuin. Meer informatie staat in programma 2B.

We onderhouden de velden van RCL. De overige Bloemerdverenigingen onderhouden hun accommodatie zelf.

2020

2021

2022

2023

1. Integraal Beheer Openbare Ruimte

a. Wegen

Kapitaallasten

150.951

303.709

318.338

430.186

Jaarlijks onderhoud

392.469

392.469

392.469

392.469

Storting in voorz

695.000

695.000

695.000

695.000

Subtotaal

1.238.420

1.391.178

1.405.807

1.517.655

b. Openbare verlichting

Kapitaallasten

44.011

78.229

95.106

109.848

Jaarlijks onderhoud

88.517

88.517

88.517

88.517

Storting in voorz

0

0

0

0

Subtotaal

132.528

166.746

183.623

198.365

c. Civieltechnische kunstwerken

Kapitaallasten

147.153

246.371

283.396

347.625

Jaarlijks onderhoud

390.169

244.005

244.005

244.005

Storting in voorz

163.099

163.099

163.099

163.099

Subtotaal

700.421

653.475

690.500

754.729

d. Verkeersregelinstallaties

Kapitaallasten

233.945

266.002

267.049

269.028

Jaarlijks onderhoud

126.353

126.353

126.353

126.353

Subtotaal

360.298

392.355

393.402

395.381

e. Speelplaatsen

Kapitaallasten

28.404

102.005

123.534

127.668

Jaarlijks onderhoud

6.680

6.680

6.680

6.680

Subtotaal

35.084

108.685

130.214

134.348

f. Water

Kapitaallasten

13.771

28.294

38.700

51.542

Jaarlijks onderhoud

316.053

266.053

266.053

266.053

Storting in voorz

110.000

110.000

110.000

110.000

Subtotaal

439.824

404.347

414.753

427.595

g. Groen

Kapitaallasten

20.297

22.807

22.650

22.494

Jaarlijks onderhoud

1.020.760

924.282

821.361

821.361

Storting in voorz

260.000

260.000

260.000

260.000

Subtotaal

1.301.057

1.207.089

1.104.011

1.103.855

h. Straatmeubilair

Jaarlijks onderhoud

26.500

26.500

26.500

26.500

Storting in voorz

98.383

103.383

108.383

113.383

Subtotaal

124.883

129.883

134.883

139.883

2. Riolering

Kapitaallasten

324.852

487.729

597.323

658.139

Jaarlijks onderhoud

372.587

372.587

372.587

372.587

Storting in voorz

64.251

21.468

33.935

41.865

Subtotaal

761.690

881.784

1.003.845

1.072.591

3. Accommodaties

a. Gebouwen

Kapitaallasten

2.343.514

2.296.965

2.268.173

2.235.816

Jaarlijks onderhoud

298.900

283.000

307.212

337.607

Storting in voorz

532.916

532.916

532.916

532.916

Subtotaal

3.175.330

3.112.881

3.108.301

3.106.339

b. Sportvelden

Kapitaallasten

131.488

139.347

138.396

137.442

Jaarlijks onderhoud

97.593

97.593

97.593

97.593

Storting in voorz

44.877

44.877

44.877

44.877

Subtotaal

273.958

281.817

280.866

279.912

Totaal

8.543.493

8.730.240

8.850.205

9.130.653

Discipline

Areaal

Wegen: oppervlakte van het wegennet

1.330.000 m2

Wegen: binnen bebouwde kom

1.215.000 m2

Wegen: buiten bebouwde kom

115.000 m2

Wegen: elementen bestrating

979.000 m2

Wegen: asfalt

351.000 m2

Riolering: lengte vrijverval

111 km

Riolering: lengte drukriool

12,5 km

Riolering: gemalen

92 st.

Riolering: bergbezinkbassin

1 st.

Riolering: overstorten (conform BRP 2016)

59 st.

Riolering: straatkolken

8.050 st.

Water: oppervlakte watergangen in gemeentelijk beheer

427.000 m2

Water: oppervlakte water met ontvangplicht

153.000 m2

Water: harde oeverlijn

40.000 m1

Water: zachte oeverlijn

49.000 m1

Water: duikers (exclusief duikers onder de A4)

214 st. (4.000 m1)

Groen: aantal bomen

16.118 st.

Groen: oppervlakte plantsoenen

110.000 m2

Groen: gazon

292.000 m2

Groen: berm

321.000 m2

Verlichting: masten met armaturen

5.127 st.

Kunstwerken: houten bruggen

87 st.

Kunstwerken: betonnen en stalen bruggen

115 st.

Verkeerstekens:

3.496 st.

Markeringen:

5.480 m2

Belijning:

54.084 m1

Spelen: aantal speellocaties (dit zegt niets over de toestellen)

102 st.

Verkeersregelinstallaties

8 st.

Vastgoed: aantal gemeentelijke accommodaties (al dan niet in eigen beheer)

24 st.

Ga naar boven