Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingOverhead,...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Overhead, VPB en onvoorzien
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Meerjarenraming

2021

2022

2023

A Overhead

Lasten

9.197

8.470

9.023

8.839

8.734

8.736

Baten

-206

-8

-7

-7

-7

-7

Saldo

8.991

8.462

9.015

8.831

8.727

8.729

B Vennootschapsbelasting

Lasten

27

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

27

0

0

0

0

0

C Onvoorzien

Lasten

0

58

59

59

59

59

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

58

59

59

59

59

Programma

Lasten

9.224

8.528

9.082

8.898

8.793

8.796

Baten

-206

-8

-7

-7

-7

-7

Saldo van baten en lasten

9.018

8.521

9.074

8.890

8.786

8.788

Reserves

Toevoeging

218

156

0

0

0

0

Onttrekking

-188

-41

0

0

0

0

Mutaties reserves

30

115

0

0

0

0

Resultaat

9.048

8.636

9.074

8.890

8.786

8.788

A Overhead
De loonontwikkeling van 5,0% volgens de cao 2019-2020 gemeenten veroorzaakt de toename op overhead voor het grootste deel. Die loonontwikkeling zien we zowel in de bijdrage aan Servicepunt71 als in de personele kosten voor overhead van de eigen organisatie. Verder bevat de bijdrage aan Servicepunt71 een incidenteel budget van € 130.000 voor de digitalisering van de werkplekken.

VERREKENING RESERVES OVERHEAD
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Informatiebeleidsplan

Toevoeging

218

156

0

0

0

0

Onttrekking

-188

-41

0

0

0

0

Saldo

30

115

0

0

0

0

VERREKENING RESERVES OVERHEAD

30

115

0

0

0

0

De informatie over de stortingen en onttrekkingen staat in de financiële begroting, onderdeel F: Reserves.


Ga naar boven