Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Algemeen

Overhead

Op 5 maart 2016 wijzigde het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In het besluit staat specifieke regelgeving voor de overhead. Het is bijvoorbeeld verplicht dat het programmaplan een apart overzicht bevat van de kosten van de overhead (artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de BBV). Het doel van de gewijzigde wetgeving is meer inzicht te krijgen in de totale overheadkosten van de gehele organisatie.

Bij de verwerking van de kosten in de begroting rekenen we directe kosten zoveel mogelijk direct toe aan de betreffende taakvelden. Deze directe kosten komen vooral terug in programma 1, 2 en 3.

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de overheadkosten. Dit zijn kosten die:

 • ondersteunend en niet direct dienstbaar zijn aan de externe klant of het externe product (dit geldt ook voor de uitbestedingskosten bedrijfsvoering);
 • betrekking hebben op sturende taken van hiërarchisch leidinggevenden (onder andere de loonkosten).

De definitie voor overheadkosten luidt: Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Daarmee bestaat de overhead in elk geval uit kosten van:

 • Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch)
 • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie
 • Personeel & Organisatie / HRM
 • Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement)
 • Interne en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie (KCC)
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning
 • Informatievoorziening en automatisering (ICT)
 • Facilitaire zaken en huisvesting (voor het eigen personeel)
 • Documentatie en informatieverstrekking (DIV) (hieronder vallen ook expertiseontwikkeling en advies over de procesinrichting)
 • Managementondersteuning primair proces

Vennootschapsbelasting

Sinds 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende ondernemingsactiviteiten van de gemeente. In 2015, 2016 en 2017 inventariseerden we deze activiteiten. De vennootschapsbelastingheffing is relatief nieuw in de begroting en de jaarrekening. Vooralsnog hebben we geen post voor vennootschapsbelasting opgenomen, omdat we niet verwachten te gaan afdragen. Bovendien zijn de realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden van 2019 leidend voor de bepaling van de werkelijke hoogte van de vennootschapsbelastingplicht in 2019.

Alleen ondernemingsactiviteiten binnen de gemeente kunnen in aanmerking komen voor de vennootschapsbelastingplicht. Daarvoor moeten ze aan de volgende criteria voldoen:

 • duurzame organisatie van kapitaal en arbeid;
 • deelname aan het economisch verkeer;
 • winstoogmerk of vermogensoverschotten.

Onvoorzien

De algemene post onvoorzien wordt niet toegewezen aan een programma en nemen we hier verplicht apart op.

Ga naar boven